ม6/1


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 7 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

7 Responses

 1. โปรแกรม OpenSource
  คือ กลุ่ม software ที่ให้ไปพร้อมกับซอร์สโค้ดของโปรแกรม ทำให้สามารถแก้ไข ดัดแปลง source code ได้ ซึ่งเป็นการให้สิทธิเสรีแก่ผู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน ข้อดี คือ เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใครก็ได้บนโลกนี้สามารถเข้ามาพัฒนาโปรแกรมได้ ทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูง และช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ เช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

  กลุ่มที่ 7 ชื่อกลุ่ม “เนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร”
  หัวข้อที่7 ความหมาย ประโยชน์ ของโปรแกรม OpenSource

  สมาชิก
  นางสาว กานต์ธิดา แก้วด้วง เลขที่ 22
  นางสาว เตชินีิ ปิยศทิพย์ เลขที่ 37
  นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วใส เลขที่ 26
  นางสาว สุชาดา งานนันไชย เลขที่ 46
  นางสาว เกวลิน สุริยะพรม เลขที่ 23
  นางสาว สุธิดา สัตยวงศ์ เลขที่ 47
  นาย วศิน บำรุงกิจ เลขที่ 19
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 2. กลุ่มที่ 6 คันหูสุดๆๆ
  1.นายกิตติพงศ์ คำอุ่น เลขที่ 1
  2.นายชัยทัต กองคำ เลขที่ 2
  3.นายณัฐปภัทร จรัสบูรณาพันธ์ เลขที่ 11
  4.นายณัฐชานันท์ คำตา เลขที่ 13
  5.นายธนรัฐ วิทยารักษ์ เลขที่ 15
  6.นายนพพร กันทะกาลัง เลขที่ 16
  7.นายปฏิญญา ป้องมาลี เลขที่ 17
  ม.6/1

  โปรแกรมลิขสิทธิ์ คือ โปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานโดยชอบธรรมตามกฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการคุ้มครอง ดังนี้ Commercial ware, Share ware, Ad ware, Free ware และ Open source มีประโยชน์ในด้าน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

 3. ซอฟต์แวร์ระบบ

  คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และเพื่อจัดเตรียมและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มจากการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ และตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักคือ จัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก ใช้ในการจัดการหน่วยความจำและเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

  สมาชิกกลุ่มที่ 2 ชั้น ม.6/1 กลุ่ม uncensor
  1.นาย ณัฐดนัย แก้วใหม่ เลขที่ 14
  2.นางสาว ชมพูนุช พัสดร เลขที่ 24
  3.นางสาว กมลลักษณ์ ทนันไชย เลขที่ 33
  4.นางสาว กาญจน์ติมา ทิพย์ปัญญา เลขที่ 34
  5.นางสาว ณัฐกานต์ เงินโน เลขที่ 36
  6.นางสาว รัชดารักษ์ แก้วใส เลขที่ 44
  7.นางสาว สุวรรณา ทานะ เลขที่ 48

 4. Shareware คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบทุกความสามารถ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นสมบูรณ์จากบริษัทผู้พัฒนา ข้อดี คือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็สามารถใช้โปรแกรมได้ เมื่อพอใจจึงตัดสินใจซื้อ ส่วนด้านเจ้าของโปรแกรมก็ถือเป็นการแนะนำสินค้าที่ดีวิธีหนึ่ง
  ที่มา : http://www.mindphp.com

  สมาชิกในกลุ่ม 5 ม.6/1 ชื่อกลุ่ม Poseidon
  1. นายรณชิต อินปา เลขที่ 5
  2. นายศรายุทธ ยาโน เลขที่ 8
  3. นางสาวชมัยพร ผัดผล เลขที่ 25
  4. นางสาวณัฐกมล มงคล เลขที่ 27
  5. นาวสางมณีลิน เงินคำมูล เลขที่ 31
  6. นางสาวมณีนพรัตน์ แซ่โซ้ง เลขที่ 43
  7. นางสาวรัชนียา แสนดวงแก้ว เลขที่ 45

 5. โปรแกรมลิขสิทธิ์ คือ โปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานโดยชอบธรรมตามกฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการคุ้มครอง ดังนี้ Commercial ware, Share ware, Ad ware, Free ware และ Open source มีประโยชน์ในด้าน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า

 6. ฟรีแวร์ (freeware)
  หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ มี 3 ประเภท 1.ฟรีแวร์จริงๆ คือใช้งานได้ไม่จำกัด 2.ฟรีแวร์ใช้งานได้แต่จำกัดวัน 3.ฟรีแวร์ใช้งานได้แต่จำกัดฟังชั่น
  ประโยชน์ของฟรีแวร์คือ ใช้แปลงไฟล์ pdf เป็นไฟล์รูปภาพ jpg

  กลุ่มที่ 4 หล่อสุดทีน
  1.นายภาณุพงศ์ ไชยวุฒิ เลขที่ 4
  2.นายรัฐวัตร โนราช เลขที่ 6
  3.นายศุภกิจ ถาตา เลขที่ 9
  4.นายจีรศักดิ์ ลอยสุวรรณ เลขที่ 12
  5.นายภคพณ ภัทรเคหะ เลขที่ 18
  6.นายธนากฤต นาราคุณาชัย เลขที่ 20
  7.นายศุภกฤต ยอดเวียงไชย เลขที่ 21

 7. กลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่ม “คนสวยมาก”
  หัวข้อที่1ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  สมาชิก
  นาย ธรณินทร์ ดีอินต๊ะ เลขที่3
  นางสาว ณัฐกฤตา เจดีย์วุฒิกุล เลขที่28
  นางสาว นันทัชพร ผาหลัก เลขที่29
  นางสาว ปิยะขวัญ นันธิสิงห์ เลขที่ 30
  นางสาว สุดธิดา สีมา เลขที่ 32
  นางสาว ทัศติการณ์ ผัดโน เลขที่38
  นางสาว ณัฐฐินันท์ กิจวัฒนาวรางกูร เลขที่ 49
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประโยชน์ของซอฟท์แวร์ คือควบคุมความซ้ำซ้อนและความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดระดับของการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ แม้ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายๆคนพร้อมกัน นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ดูแลส่วนการสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูล ของฐานข้อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: