ม.6/8


ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนแล้วศึกษาเนื้อต่อไปนี้พร้อมสรุปให้สั้นกระชับได้ใจความ
ส่งที่นี่และนำเสนอน้าห้อง
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
4.ฟรีแวร์
5.แชร์แวร์
6.โปรแกรมลิขสิทธิ์
7.โปรแกรมโอเพนซอร์ส

7 Responses

 1. ฟรีแวร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า ฟรีแวร์นั้นคล้ายกับแชร์แวร์ (shareware) คือสามารถใช้ได้ทุกจุดประสงค์เหมือนกัน แต่แชร์แวร์อาจมีระยะเวลาทดลองใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  กลุ่ที่ 4

  1.น.ส.เจนจิรา ชาวส้าน เลขที่ 10
  2.น.ส.วาสนา เรืองหล้า เลขที่ 14
  3.น.ส.พิมพ์ชนก ชัยชนะ เลขที่ 23
  4.น.ส.ภคินี รินอินทร์ เลขที่ 24
  5.น.ส.นุชดา น้อยนวน เลขที่ 35
  6.น.ส.สุวนันท์ คำมูล เลขที่ 36

 2. กลุ่มที่4
  1.น.ส.เจนจิรา ชาวส้าน เลขที่ 10
  2.น.ส.วาสนา เรืองหล้า เลขที่ 14
  3.น.ส.พิมพ์ชนก ชัยชนะ เลขที่ 23
  4.น.ส.ภคินี รินอินทร์ เลขที่ 24
  5.น.ส.นุชดา น้อยนวน เลขที่ 35
  6.น.ส.สุวนันท์ คำมูล เลขที่ 36

  ฟรีแวร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า ฟรีแวร์นั้นคล้ายกับแชร์แวร์ (shareware) คือสามารถใช้ได้ทุกจุดประสงค์เหมือนกัน แต่แชร์แวร์อาจมีระยะเวลาทดลองใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 3. ฟรีแวร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า ฟรีแวร์นั้นคล้ายกับแชร์แวร์ (shareware) คือสามารถใช้ได้ทุกจุดประสงค์เหมือนกัน แต่แชร์แวร์อาจมีระยะเวลาทดลองใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  กลุ่มที่4

  1.น.ส.เจนจิรา ชาวส้าน เลขที่ 10
  2.น.ส.วาสนา เรืองหล้า เลขที่ 14
  3.น.ส.พิมพ์ชนก ชัยชนะ เลขที่ 23
  4.น.ส.ภคินี รินอินทร์ เลขที่ 24
  5.น.ส.นุชดา น้อยนวน เลขที่ 35
  6.น.ส.สุวนันท์ คำมูล เลขที่ 36

 4. กลุ่มที่ 5 กลุ่ม no name เรื่อง แชร์แวร์ สมาชิกในกลุ่ม

  1.นางสาวปนันญา สุทำแปง เลขที่ 12
  2.นางสาวพิมพรส พิมพงาน เลขที่ 13
  3.นางสาวธีมาพร อภิวัน เลขที่ 21
  4.นางสาวสุชาดา จันทร์เขียว เลขที่ 30
  5.นางสาววรุณยุพา ติ๊บบุญศรี เลขที่34

  แชร์แวร์คือ โปรแกรมที่เจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แชร์แวร์มักเปิดให้ดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต หรือจากแผ่นซีดี ที่แถมมากับนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์

 5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่งหรือชุดคำสั่ง 
  มีอยู่ 2 ประเภท คือ1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)1.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  สร้างฐานข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิม สร้างฟอร์มและรายงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะกับงานที่กำลังทำอยู่ได้ง่ายขึ้น เพิ่มระบบการทำงานอัตโนมัติและนิพจน์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณด้วยวิธีใหม่ๆ
  กลุ่มที่1 ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  มีสมาชิกกลุ่มดังนี้
  1.นายธนกฤต คันทะ เลขที่ 2 ม.6/8
  2.นายเทพธาดา คำอ้ายเลขที่ 6 ม.6/8
  3.นายพงษ์พัฒน์ หมื่นทัศน์ เลขที่7 ม.6/8
  4.นายอธิป สีเกตุ เลขที่8.ม.6/8
  5.นายอุเทน ชินาวงค์ เลขที่9. ม.6/8

 6. รายชื่อกลุ่ม 3
  1. น.ส. สุคนธ์รัตน์ กันทา ม.6/8 เลขที่16
  2. น.ส. ทิพวรรณ จิตวัฒนา ม.6/8 เลขที่21
  3 .น.ส. มยุรี แซ่ท้าว ม.6/8 เลขที่26
  4.น.ส. เมวิยา ลาพร ม.6/8 เลขที่ 28
  5. น.ส. เมษา บูรพา ม.6/8 เลขที่ 33
  6.น.ส. ณัฐนิชา ปั๋นจา ม.6/8 เลขที่ 37

  ซอฟต์แวร์ประยุกต์

  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ซอฟต์แวร์ประยุกต์เเบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1.ซอฟต์แวร์สำเร็จ เช่นโปรแกรม Microsoft Word นิยมใช้กันสูงมากผู้ซื้อไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก 2.ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น การทำรายงาน ฯลฯผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของตน

 7. ซอฟต์แวร์ระบบ
  กล่าวโดยสรุปซอฟต์แวร์ระบบเป็นโปรแกรม หรือ คำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์การสือสารข้อมูลและเครือข่าย และอุปกรณ์อื่นๆซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุคและฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ(Operating System:os)และโปรแกรมอรรถประโยชน์(Utility Programs)
  ชื่อกลุ่ม กลุ่มที่2
  สมาชิก
  1.นาย ทศพล มูลด้วง
  2.นาย วรวุฒิ คำสุรันทร์
  3.นาย เจษฎา สวงรัมย์
  4.นางสาว ณัฏฐาพร เดือนเป็ง
  5.นางสาว กมลพรรณ ใหม่วงศ์
  กลุ่ม เก่งซะอย่างเเล้วทำไม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: