ม.6/9 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้


ม.6/9 ให้นักเรียนศึกษาดังต่อไปนี้
1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
2.ฟรีแวร์
3.แชร์แวร์
4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส
ให้สรุปและแสดงความคิดเห็น ส่งในหน้าเพจนี้คะ

22 Responses

 1. นางสาว นลินทิพย์ ทิพย์ประสิทธิ์ เลขที่ 25 ม. 6/9

  ความหมายของซอฟต์แวร์การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน เช่น การซื้อของโดยใช้บัตรเครดิต ผู้ขายจะตรวจสอบบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องอ่านบัตร
  ประเภทของซอฟต์แวร์
  สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ประสานกัน และควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบที่นิยมแพร่หลาย
  ประโยชน์ซอฟแวร์.โปรแกรม Adsoft สามารถลงโปรแกรมได้หลายเครื่องไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่คิดค่าใช้จ่าเพิ่มเติม.ที่หน้าจอโปรแกรมจะแสดงปริมาณน้ำมัน ความเร็วในการวิ่งรถ ตำแหน่งพิกัดรถเส้นทางการวิ่ง ของรถบรรทุกขนส่งทุกคันในบริษัท
  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ](เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่
  แชร์แวร์ (อังกฤษ: shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรม
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์
  โปรแกรม Opensource
  open Source คือ ตัวโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมขึ้นมา วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้งานและอาจพัฒนาตัวโปรแกรมต่อได้ส่วนใหญ่

 2. 1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟแวร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล
  2. ฟรีแวร์ โหลดใช้ได้โดนไม่เสียเงิน เช่น เพลง โปรแกรมต่างๆ
  3. แชร์แวร์ โปรแกรมที่เป็นตัวทดลองใช้งาน ก่อนนำไปใช้จริงๆ
  4. โปรแกรมลิขสิทธิ์ มีกฏหมายรับลอง
  5. โปรแกรมโอเพนซอร์ซ เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  น.ส.วนิชยา สุทธเสนา ม.6/9 เลขที่.22

 3. 1.ฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้อง เช่น แปลงไฟล์ให้เป็นหมวดหนังได้แก่ MP4 / 3GP / MPG / AVI / WMV / FLV / SWF / VOB / MOV- แปลงไฟล์ให้เป็นหมวดเสียงได้แก่ MP3 / WMA / MMF / AMR / OGG / M4A / M4R / WAV / AAC

  2.แชร์แวร์ คือโปรแกรมที่ถูกจำกัดความสามารถไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบ

  3.ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท
  1. Commercial ware
  2. Share ware
  3. Ad ware
  4. Free ware
  5. Open source

  4.โอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ
  5. ซอฟท์แวร์ หมานถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง
  ที่ทุกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานจัดเก็บขอมูล

 4. นาย ธนบัตร เจดีย์ยะ เลขที่ 1 ม. 6/9

  ให้ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟแวร์
  ประเภทของซอฟต์แวร์
   ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
   ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
  ความหมายของซอฟต์แวร์

  การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน เช่นการซื้อของโดยใช้บัตรเครดิต
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  1. เป็นโปรแกรม Office ที่สามารถทดแทนการใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ประกอบด้วยหลาย ๆ โปรแกรม
  2. มี Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processor)
  3. มี Calc ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางคำนวณ (spreadsheet)
  4. มี Impress ซึ่งเป็นโปรแกรมนำเสนองาน (presentation)
  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  Shareware คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
  ความหมายของ open source
  หมายถึง ประเภทของโปรแกรม ที่เปิดเผยคำสั่งที่ใช้สร้างโปรแกรมนั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้คนอื่นๆ สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงเป็นของตัวเองได้ โดยไม่ ผิดกฎหมาย
  ( เอาอันนี้นะค๊าบ บ บ บ ) **

 5. ความหมายของซอฟต์แวร์
  ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออาจเรียกว่า”โปรแกรม” ใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน สั่งให้ทำงานตามขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  สร้างฐานข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิม
  สร้างฟอร์มและรายงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  เข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะกับงานที่กำลังทำอยู่ได้ง่ายขึ้น
  เพิ่มระบบการทำงานอัตโนมัติและนิพจน์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณด้วยวิธีใหม่ๆ

  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  แชร์แวร์ (อังกฤษ: shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้
  Open source คือ โปรแกรมที่ทำออกมาให้ใช้ฟรี และผู้ใช้ยังสามารถร่วมกันพัฒนาโปรแกรม

 6. นายกิตติพร แกล้วสาริกรณ์ ม.6/9 เลขที่.19 ส่งงาน
  1.ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ก็ได้
  แยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ
  1.1 ซอฟต์แวร์ ระบบ ( System Software)
  หมายถึง โปรแรกมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นโปรแกรมตามหน้าที่การทำงาน
  1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
  หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ
  1.3ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่าง กัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำ งานได้
  2.ฟรี แวร์(Freeware) หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี
  3.แชแวร์ (shareware) หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตาม ความสมัครใจ
  4.โปรแกรมลิขสิทธิ์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  5.โปรแกรม open source คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดเเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยี่ของซอฟท์แวรฺนั้น ให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและ เผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ

 7. 1. ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้นและคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น
  1.1.ประเภทของซอฟต์แวร์
  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย
  1.2ประโยชน์ของซอฟต์แวร์Microsoft Access 2010 เน้นความเรียบง่าย โดยมาพร้อมกับแม่แบบพร้อมใช้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
  2.ฟรีแวร์ (freeware)
  หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1] (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า
  3.แชร์แวร์ คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้ ความสามารถที่ใช้งานได้ หรือ ระบบความสะดวกสบาย แชร์แวร์มักเปิดให้ดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวป หรือ จากแผ่นซีดีที่แถมมากับนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์จุดประสงค์ของโปรแกรมแชร์แวร์ก็เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรม ก่อนตัดสินใจถึงความคุ้มค่าสำหรับการซื้อสิทธิ์โปรแกรมตัวเต็ม
  .4.โปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง[1]
  5..โอเพนซอส โอเพนซอส (open source) ข้อดีของโอเพนซอสคือกินได้เลยไม่ต้องหาอะไรมาเปิดอีก ส่วนข้อเสียของโอเพนซอส มันก็เน่าสิค่ะ เพราะถูกเปิดแล้วนี่นา เกี่ยวกันไหมเนี่ย ฮ่าๆๆ กับซอสเปิดแล้วไม่เปิดแล้วนี่ แหม มันพ้องเสียงกันนี่เนอะ
  ที่จริงโอเพนซอส มันคืออะไร มันคือซอสถูกเปิดแล้วกินได้หรือไม่ ไม่ใช่ๆๆ แต่มันคือการที่ผู้ผลิตซอฟท์แวร์อนุญาตให้ผู้อื่นนำซอฟท์แวร์ของตนไปพัฒนาต่อได้ ไม่ผิดกฏหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา หรือเรียกกันว่าซอฟท์แวร์เสรี

 8. ความหมายและประเภทของซอฟแวร์
  ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนเครื่องแมคอินทอช (Macintosh) โดยมากแล้วผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สนใจว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใด แต่จะเลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามต้องการ แล้วจึงพิจารณาว่าซอฟต์แวร์นั้นทำงานบนระบบปฏิบัติการชนิดใด แต่ผู้ใช้บางกลุ่มก็เจาะจงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส เพราะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เลือกใช้ได้มากมาย และผู้ใช้บางกลุ่มก็ต้องการใช้เครื่องแมคอินทอช เพราะมีระบบโต้ตอบผู้ใช้ที่ได้ง่ายและสวยงาม
  Freeware คือ

  Freeware (อย่าสับสนกับ free software) เป็นโปรแกรมที่ได้รับการเสนอไม่มีต้นทุนและชั้นธรรมดาของโปรแกรมประยุกต์ที่มีให้สำหรับการดาวน์โหลดและใช้ระบบปฏิบัติการทั่วไป อาจจะไม่สามารถใช้ใหม่ในโปรแกรมที่ผู้ใช้กำลังพัฒนา ข้อจำกัดโปรแกรม อย่างน้อยเป็นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ เมื่อซอฟแวร์โดเมนสาธารณะใช้ใหม่ในโปรแกรมของผู้ใช้ สิ่งที่ดีที่ควรรู้จักประวัติของโปรแกรม ดังนั้นสามารถได้รับความมั่นใจว่า ซอฟแวร์นี้อยู่ในโดเมนสาธารณะ

  Shareware คือ
  Shareware คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบทุกความสามารถ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นสมบูรณ์จากบริษัทผู้พัฒนา ข้อดีของโปรแกรมประเภท Shareware
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือ ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง[1]
  โปรแกรม Open Source คืออะไร
  คือ ตัวโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมขึ้นมา วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้งานและอาจพัฒนาตัวโปรแกรมต่อได้
  เป็นต้น

 9. 1. ซอฟต์แวร์
  เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล นอกจากจะใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้ล้ว ซอฟต์แวร์ยังสามารถใช้
  งานบนเครื่องอื่น เช่น โทรศัพท์มือถือและหุ่นยนต์ในโลกงาน
  2. ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1](เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์
  3.แชร์แวร์คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้ ความสามารถที่ใช้งานได้ หรือ ระบบความสะดวกสบาย แชร์แวร์มักเปิดให้
  4.โปรแกรมลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมต้องเสียเงินเสมอไป
  5.โปรแกรมโอเพ่นซอสโอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการดำเนินการ โดยโอเพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป
  : แสดงความคิดเห็น ซอฟต์แวร์ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนและเป็นความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 10. นาย ธนบัตร เจดีย์ยะ เลขที่ 1 ม. 6/9

  ให้ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟแวร์
  ประเภทของซอฟต์แวร์
   ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
   ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย
  ความหมายของซอฟต์แวร์

  การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน เช่น การซื้อของโดยใช้บัตรเครดิต ผู้ขายจะตรวจสอบบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องอ่านบัตร แล้วส่งข้อมูลของบัตรเครดิตไปยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทผู้ออกบัตร
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  1. เป็นโปรแกรม Office ที่สามารถทดแทนการใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ประกอบด้วยหลาย ๆ โปรแกรม
  2. มี Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processor)
  3. มี Calc ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางคำนวณ (spreadsheet)
  4. มี Impress ซึ่งเป็นโปรแกรมนำเสนองาน (presentation)
  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1] (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า
  Shareware คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบทุกความสามารถ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นสมบูรณ์จากบริษัทผู้พัฒนา ข้อดีของโปรแกรมประเภท Shareware คือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็สามารถใช้โปรแกรมได้
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง
  ความหมายของ open source
  หมายถึง ประเภทของโปรแกรม ที่เปิดเผยคำสั่งที่ใช้สร้างโปรแกรมนั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้คนอื่นๆ สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงเป็นของตัวเองได้ โดยไม่ ผิดกฎหมาย

 11. 1.ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน
  ประเภทของซอฟต์แวร์
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
  2.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems : OS)
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  ซอฟต์แวร์ที่เป็นความรู้สึกและนำมาผ่านการพัฒนาและกระบวนการวิวัฒนาการที่เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกับโมดูลต่างๆที่เชื่อมโยงธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องในการสื่อสารกับฐานข้อมูลและอื่น ๆ เท่านั้นแล้วหนึ่งอย่างแท้จริงสามารถเรียกมันซอฟท์แวธุรกิจครบวงจร
  2.ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพ นซอร์ซ
  3.แชร์แวร์ (shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน
  4.ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หมายถึง ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  5.Open source คืออะไร
  คือ วิถีทางใหม่แห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยวางอยู่บนแนวคิด ที่
  อาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาทั่วโลก เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่
  ดีกว่า และเป็นสิทธิของทุกๆ คนร่วมกันอย่างแท้จริง

 12. ความหมายของซอฟต์แวร์

  ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตาม ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น

  ฟรีแวร์
  (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [1] (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คืออนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนามีส่วนร่วมในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่เผยแพร่รหัสต้นฉบับสู่สาธารณชนเพื่อรักษาความลับทางการค้า
  แชร์แวร์
  ความหมาย
  หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลย ดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ

  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ
  เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อซอฟต์แวร์เสรี (free software) ในช่วง พ.ศ. 2526 จนกระทั่งในปี 2531 คำว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซได้ถูกนำมาใช้แทนคำว่า “ฟรี” เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและให้ความรู้สึกสบายใจต่อทั้งผู้ใช้และผู้พัฒนา รวมถึงคำว่า ฟรี ในลักษณะของคำว่าเสรีนอกเหนือจากคำว่าฟรีในลักษณะไม่เสียค่าใช้จ่าย[2] ผู้ใช้งานรวมถึงผู้พัฒนาสามารถนำซอฟต์แวร์มาใช้งาน แก้ไข แจกจ่าย โดยสามารถนำมาปรับปรุงทั้งในลักษณะส่วนตัว หรือในหน่วยงานเอกชนได้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซอนุญาตให้ทุกคนสามารถนำซอฟต์แวร์ไปพัฒนา รวมถึงวางขายและทำการตลาด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ เพิร์ล, ไฟร์ฟอกซ์, ลินุกซ์, อะแพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ที่นิยมได้ สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู (จีพีแอล) และ สัญญาอนุญาตแจกจ่ายซอฟต์แวร์ของเบิร์กลีย์ (บีเอสดี) จากรายงานของกลุ่มสแตนดิชประมาณการประหยัดงบประมาณจากการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซได้ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี[3]

 13. ประเภทประโยชน์ของซอฟต์แวร์
  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ
  ฟรีแวร์ (freeware)
  หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่นำไปขายหรือนำไปหารายได้จากโปรแกรมนั้น หรือ(ต้องระวัง)ควรอ่านข้อกำหนดของโปรแกรมนั้นให้ชัดเจนก่อนใช้ เพราะบางครั้งมีข้อจำกัดในการใช้บางอย่าง เช่น ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการใช้เชิงพาณิชย์ จะมีเวอร์ชันที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้ขาย ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ต้องระวังหากใช้ในองค์กร ควรจะศึกษาไลเซนต์ให้ดีเสียก่อน ยกตัวอย่างไลเซนส์ของ Adobe Reader โปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ PDF เป็น Freeware อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี แต่หากไม่อ่านไลเซนส์ดีๆ จะผิดไลเซนส์ได้ง่าย เพราะ Adobe Reader ไม่อนุญาตให้ติดตั้งผ่าน Server ได้ นั่นคือ เราไม่สามารถนำตัวติดตั้งมาวางไว้บน Server ขององค์กรแล้วให้พนักงานดาวน์โหลดได้ หากทำเช่นนั้นถือว่าผิดไลเซนส์
  แชร์แวร์

  หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลย ดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
  คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง[1]

 14. 1.ซอฟต์แวร์
  คือโปรแกรมหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้
  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มี2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่
  1.ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  โดยซอฟต์แวร์สามารถทำงานต่างๆได้หลายอย่าง เช่น บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
  2.ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  3.แชร์แวร์ (Shareware) คือ เป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ให้มีการทดลองใช้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ การใช้งาน
  4.โปรแกรมลิขสิทธ์ คือ โปรแกรมที่อนุญาตให้ทำงานได้ แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
  5.โปรแกรมOpen Sourceผู้ใช้สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานต่างๆ หรือสร้างฟังก์ชันใหม่ๆ ได้ตามความต้องการ

  แสดงความคิดเห็น*โปรแกรมต่างๆล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มากมายโดยแต่ละโปรแกรมก็มีประโยชน์หลายอย่างต่างกันออกไป ทำให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานค่ะ^^

 15. ซอฟต์แวร์ หมายถึง
  ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

  ซอฟต์แวร์มี2ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

  ประโยชน์ของซอฟแวร์
  ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปตามที่ต้องการ

  ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึง
  ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่นำไปขายหรือนำไปหารายได้จากโปรแกรมนั้น

  แชร์แวร์ หมายถึง
  โปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้

  โปรแกรมลิขสิทธิ์ หมายถึง
  ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง
  โปรแกรมลิขสิทธิ์ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการคุ้มครอง ดังนี้
  1. Commercial ware
  2. Share ware
  3. Ad ware
  4. Free ware
  5. Open source

  โอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส หมายถึง
  วิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์

 16. ความหมายและประเภทของซอฟแวร์
  ในปัจจุบันนี้ ระบบปฏิบัติการบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม จะแยกตามฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้เป็น 2 ระบบ คือระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนเครื่อง ไอบีเอ็มพีซี (IBM personal Computer) หรือ เลียนแบบไอบีเอ็มพีซี (IBM PC Competible) และระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนเครื่องแมคอินทอช (Macintosh) โดยมากแล้วผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สนใจว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใด แต่จะเลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สามารถทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามต้องการ แล้วจึงพิจารณาว่าซอฟต์แวร์นั้นทำงานบนระบบปฏิบัติการชนิดใด แต่ผู้ใช้บางกลุ่มก็เจาะจงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส เพราะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เลือกใช้ได้มากมาย และผู้ใช้บางกลุ่มก็ต้องการใช้เครื่องแมคอินทอช เพราะมีระบบโต้ตอบผู้ใช้ที่ได้ง่ายและสวยงาม
  Freeware คือ

  Freeware (อย่าสับสนกับ free software) เป็นโปรแกรมที่ได้รับการเสนอไม่มีต้นทุนและชั้นธรรมดาของโปรแกรมประยุกต์ที่มีให้สำหรับการดาวน์โหลดและใช้ระบบปฏิบัติการทั่วไป เนื่องจากสิ่งนี้มีลิขสิทธิ์ จึงอาจจะหรืออาจจะไม่สามารถใช้ใหม่ในโปรแกรมที่ผู้ใช้กำลังพัฒนา ข้อจำกัดโปรแกรม “ไม่มีต้นทุน” อย่างน้อยเป็นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ เมื่อซอฟแวร์โดเมนสาธารณะใช้ใหม่ในโปรแกรมของผู้ใช้ สิ่งที่ดีที่ควรรู้จักประวัติของโปรแกรม ดังนั้นสามารถได้รับความมั่นใจว่า ซอฟแวร์นี้อยู่ในโดเมนสาธารณะ

  Shareware คือ
  Shareware คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบทุกความสามารถ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นสมบูรณ์จากบริษัทผู้พัฒนา ข้อดีของโปรแกรมประเภท Shareware คือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็สามารถใช้โปรแกรมได้ เมื่อพอใจจึงตัดสินใจซื้อ ส่วนด้านเจ้าของโปรแกรมก็ถือเป็นการแนะนำสินค้าที่ดีวิธีหนึ่ง
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือ ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง[1]
  โปรแกรม Open Source คืออะไร
  คือ ตัวโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมขึ้นมา วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้งานและอาจพัฒนาตัวโปรแกรมต่อได้

  ส่วนใหญ่ Open Source จะเป็นโปรแกรมที่แจกฟรี จึงกลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว

  สำหรับในบ้านเรา ที่นิยมใช้งาน Open Source นั้น มีตั้งแต่เว็บในกลุ่มที่จัดทำโดยบุคคล เช่นพวก เว็บแฟนคลับ เว็บ community ต่างๆ ไปจนถึงเว็บในรูปแบบบริษัท องค์กร ห้างร้าน

  ส่วนตัวโปรแกรม Open Source ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Joomla ต่างๆ Word Press Drupal PHP nuke SMF PHPbb เป็นต้น

 17. 1. ศึกษาคามหมายของประเภทของซอฟร์แวร์ (ประโยชน์) = ซอฟร์แวร์นั้นมีประโยชน์หลายด้าน ส่วนความสำคัญด้านหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ซอฟร์แวร์ระบบ คือ เป็นซอฟแวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมเพื่อจัดการระบบ ทำงานดำเนินงานพื้นฐานต่างๆ เช่น รับข้อมูลจากแผนแป้นอักขระแล้วแปรความหมาย เป็นต้น ซอฟร์แวร์ประยุกต์ ใช้งานด้านความต้องการของผู้ใช้
  2. ฟรีแวร์ = ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้น นำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บางครั้งมีข้อจำกัดในการใช้บางอย่าง เช่น ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
  3. แชร์แวร์ = คือ โปรแกรมประเภทให้ทดลองใช้ ซึ่งจะถูกจำกัดความสามารถบางอย่างไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โปรแกรม โดยหากสนใจใช้โปรแกรมอย่างครบทุกก็ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นสมบูรณ์
  4. โปรแกรมลิขสิทธ์ = โปรแกรมหรือซอฟร์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  5. โปรแกรม open souse = โปรแกรมทดลองใช้งานที่สมารถดาวโหลดใช้งานได้เลย

  น.ส .รมิตา กันทะลือ ม.6/9

 18. นาย ฤทธิพร อึ่งหิรัญ ม. 6/9 เลขที่ 9

  1.ซอฟต์เเวร์ คือชุดคำสั่งหรือโปรเกรมที่ใช่งานของคอมฯ ลำดับข้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยดำลั่งของคอมฯ
  ซอฟต์เเวร์มีอยู่ 2 ประเภท คือ 1.ซอฟต์เเวร์ระบบ 2.ซอฟต์เเวร์ประยุกต์
  ประโยชน์ของซอฟต์เเวร์ คือ
  – ควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  – ควบคุมข้อบังคับต่างๆ ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  – ดูแลส่วนการสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูล ของฐานข้อมูล
  2.ฟรีเเวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  3.เเชร์เเวร์ (shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  4.โปรเเกรมลิขสิทธิ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  5.โอเพนซอรซ์ (open source) คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์

 19. นาย ชยังกูร อุปละ เลขที่ 4 ม.6/9
  1.ให้ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอฟแวร์
  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วย คำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร
  2.ฟรีแวร์ ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการใช้เชิงพาณิชย์ จะมีเวอร์ชันที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้ขาย ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ต้องระวังหากใช้ในองค์กร ควรจะศึกษาไลเซนต์ให้ดีเสียก่อน
  3.แชร์แวร์
  โปรแกรมแชร์แวร์ก็เพื่อ ให้ผู้ซื้อได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรม ก่อนตัดสินใจถึงความคุ้มค่าสำหรับการซื้อสิท ระบบความสะดวกสบาย แชร์แวร์มักเปิดให้ดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวป
  4.โปรแกรมลิขสิทธิ์
  ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมายโดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิซอฟต์แวร์
  5.โปรแกรม open source
  ซอฟต์แวร์ที่เปิดเเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยี่ของซอฟท์แวรฺนั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและ เผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ

 20. 1.ความหมายของซอฟต์แวร์
  คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงาน ชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
  2.ประเภทของซอฟต์แวร์
  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย
  3.ฟรีแวร์ (freeware)
  หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์) ฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ
  4. แชร์แวร์ (อังกฤษ: shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน และมักมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้
  5.โปรแกรมลิขสิทธิ์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง
  6.โอเพนซอร์ซ (open source) คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการดำเนินการ โดยโอเพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป

 21. 1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอต์แวร์ หมายถึง สิ่งที่ใช้ควบคุมการทำงาน การดำเนินการเป็น เหมือนกับหน่วนความจำหลักของการทำงาน
  2.ฟรีแวร์ หมายถึง คัดลองเอาไปได้โดยไม่ต้องเสียเงิน
  3.แชร์แวร์ หมายถึงโปรแกรมที่แจกฟรีเพื่อให้ทดลองใช้งาน
  4.โปรแกรมลิขสิทธิ์ หมายถึงโปรแกรมที่ใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  5.โปรแกรมโอเพนซอร์ส หมายถึง การพัฒนา ซอฟต์แวร์นั้นๆ ต่อไป

  น.ส.สุภัค ฤทธิญาติ ม.6/9

 22. นาย ธีระวัฒน์ สถาอุ่น ม6/9 เลขที่ 6 ส่งงาน
  1.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของซอต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  2.ฟรีแวร์ (freeware) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีแวร์เป็นลักษณะก้ำกึ่งระหว่างซอฟต์แวร์พาณิชย์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ
  3.แชร์แวร์ (shareware) คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน
  4.ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หมายถึง ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง
  5.โอเพนซอร์ส (open source) หมายถึง วิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: