ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนสื่อสังคมของครูอริศรา สะสม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน รหัสวิชา 30245 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
หน้าเพจในเฟสบุคสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายงานนักเรียน
https://www.facebook.com/kruarisara
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน
ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์และทดลองใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน
เรียนโดยใช้ http://www.classstart.org/
ให้นักเรียนมัครสมาชิกที่
http://www.classstart.org/
เข้าห้องเรียนที่ http://www.classstart.org/classes/1989
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างบล็อกการเรียนรู้
ฝึกปฎิบัติใช้สื่อสังคมในการสร้างเว็บล็อกของตนเอง
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างตัวการ์ตูน
ฝึกปฎิบัติใช้สื่อสังคมในการสร้างเว็บล็อกของตนเอง
===================================================
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โปรแกรมสร้างคลิป
ฝึกปฎิบัติสร้างคลิปวิดีโอ
===================================================

Advertisements
%d bloggers like this: