หลักสูตรการสอบผู้บริหาร2555


หลักสูตรการสอบ
กลุ่มทั่วไป ๒๐๐ คะแนน โดยการสอบข้อเขียนคือ
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คะแนน
๒) ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
กลุ่มประสบการณ์ ๓๐๐ คะแนน
แยกเป็นความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คะแนน ปรับเป็น ๖๐ คะแนน
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐ คะแนน
๒) ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
ประเมินประสบการณ์และผลงานอีก ๑๐๐ คะแนน ปรับเป็น ๔๐ คะแนน
======================================================================================
1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน( 50 คะแนน)
1. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นดินและวาระแห่งชาติ
2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3. การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฏีทางการบริหาร
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10. กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
11. กฎหมายว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12. กฎหมายว่าด้วย คุ้มครองเด็ก
13. กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
======================================================================================
1.2 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ต่อไปนี้
1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอำนาจและ หน้าที่ บริหารกิจการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
5. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7. การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
8. การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา

======================================================================================
สมรรถนะการบริหาร 8 สมรรถนะ 50 คะแนน
1.การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6. การสื่อสารและการจูงใจ
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
8. การมีวิสัยทัศน์
9.ภาวะผู้นำ
======================================================================================

รายละเอียด
เกณฑ์ http://www.moe.go.th/websm/2012/feb/046.html

Advertisements

3 Responses

 1. นโยบาย รมต.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
  ปรัชญา
  เน้นปรัชญา ในการจัดการศึกษาพรรคเพื่อไทยเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียมและการนำเทคโนโลยี” มาใช้เราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่ “จะจัดการอุดมศึกษาโดย “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ”
  – ดร.ทักษิณ ชินวัตรกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษานำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งที่มีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน”
  – การศึกษาคือกุญแจสำคัญ
  – ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  นโยบาย
  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน
  2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ
  การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน
  1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
  1.1. โครงการ One Tablet Per Child
  1.2. สร้างห้องการเรียนรู้ ครูเปิดสอนพิเศษรัฐจ่ายเงินให้ ซื้อซอฟต์แวร์ e-book เกิด e-learnning เพื่อสร้าง knowledge Based Society
  1.3. โครงการ e=Education เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงตรงกับความต้องการที่แท้จริง
  1.4. โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน School Board
  1.5. โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนึ้สินครู โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
  1.6. โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ
  1.7. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล
  1.8. โรงเรียนตัวอย่างทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการสมัยใหม่
  2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องทุนการศึกษา
  1.1. Smaart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.2. โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ Income Contigency Loan Program
  1.3. โครงการสานฝันนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
  1.4. กองทุนตั้งตัวได้
  3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง เรียนรู้บนการทำกิจกรรม Activity Based Learnning
  1.1. ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญมากขึ้น ให้ความรู้ทางปฏิบัติ อย่างแท้จริง
  1.2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
  1.3. โครงการอัจฉริยะสร้างได้ ค้นหาความสามารถของตนเองทุกสาขา
  1.4. โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา อังกฤษ จีน คณิต วิทย์
  1.5. ปรับปรุงหลักสูตรเลิกการท่องจำ ใช้การเรียนรู้
  1.6. คนไทยอายุ 25 ปีสามารถเทียบความรู้จบชั้น ม.6 ได้
  1.7. สถาบันการศึกษา ราชภัฎและอาชีวะศึกษา ค้นหาความสามารถของตนเอง ให้ความสำคัญมากขึ้นและมีความรู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง
  1.8. จัดศูนย์ฝึกอบรม จัดศูนย์ฝึกในอาชีวะศึกษา ให้คนไทยเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนไทยชำนาญในแต่ละสาขา
  4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  1.1. อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
  1.2. สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียนโดยมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้

 2. 1. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ
  นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ-16 เรื่องด่วน
  นโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย
  1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น
  2.นำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์
  3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์
  นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ
  1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
  2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
  3.นโยบายเศรษฐกิจ
  4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม
  7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  โดยกำหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี

  1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก คือ
  1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟื้นฟูทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
  2) กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
  3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
  4) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน

  5) เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
  6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
  7) แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
  8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ทำให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี 600 บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
  9) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
  10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาทตามขนาดหมู่บ้าน
  11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดทำทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร
  12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
  13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
  15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริ่มในโรงเรียนนำร่องแก่นักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2555 และ
  16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประธานเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
  ส่วนนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะดำเนินนโยบายหลักจากข้อ 2-8 ดังนี้
  2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ที่สำคัญคือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริทั้งปวงไว้เหนือ เกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

  3.นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้ำสะอาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบรถ ไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯเชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนา เร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในกทม.และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย

  4.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา และผู้พิการ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

  5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

  6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ

  7.นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ

  8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติรรมที่ดำเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
  =================================================================
  นโยบาย รมต.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
  ปรัชญา
  เน้นปรัชญา ในการจัดการศึกษาพรรคเพื่อไทยเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียมและการนำเทคโนโลยี” มาใช้เราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่ “จะจัดการอุดมศึกษาโดย “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ”
  – ดร.ทักษิณ ชินวัตรกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษานำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งที่มีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน”
  – การศึกษาคือกุญแจสำคัญ
  – ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  นโยบาย
  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน
  2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ
  การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน
  1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
  1.1. โครงการ One Tablet Per Child
  1.2. สร้างห้องการเรียนรู้ ครูเปิดสอนพิเศษรัฐจ่ายเงินให้ ซื้อซอฟต์แวร์ e-book เกิด e-learnning เพื่อสร้าง knowledge Based Society
  1.3. โครงการ e=Education เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงตรงกับความต้องการที่แท้จริง
  1.4. โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน School Board
  1.5. โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนึ้สินครู โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
  1.6. โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ
  1.7. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล
  1.8. โรงเรียนตัวอย่างทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการสมัยใหม่
  2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องทุนการศึกษา
  1.1. Smaart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.2. โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ Income Contigency Loan Program
  1.3. โครงการสานฝันนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
  1.4. กองทุนตั้งตัวได้
  3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง เรียนรู้บนการทำกิจกรรม Activity Based Learnning
  1.1. ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญมากขึ้น ให้ความรู้ทางปฏิบัติ อย่างแท้จริง
  1.2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
  1.3. โครงการอัจฉริยะสร้างได้ ค้นหาความสามารถของตนเองทุกสาขา
  1.4. โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา อังกฤษ จีน คณิต วิทย์
  1.5. ปรับปรุงหลักสูตรเลิกการท่องจำ ใช้การเรียนรู้
  1.6. คนไทยอายุ 25 ปีสามารถเทียบความรู้จบชั้น ม.6 ได้
  1.7. สถาบันการศึกษา ราชภัฎและอาชีวะศึกษา ค้นหาความสามารถของตนเอง ให้ความสำคัญมากขึ้นและมีความรู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง
  1.8. จัดศูนย์ฝึกอบรม จัดศูนย์ฝึกในอาชีวะศึกษา ให้คนไทยเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนไทยชำนาญในแต่ละสาขา
  4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  1.1. อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
  1.2. สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียนโดยมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้

 3. ระบบสมรรถนะในการทำงาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถนำมาใช้ในการ สรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ตำแหน่งกำหนด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้
  สมรรถนะในการทำงาน (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้
  1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้ พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จากการศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ
  2. ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้า ไม่มีทักษะแล้ว ก็ยากที่ทำให้พนักงานทำงานให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ได้ ทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความ ชำนาญในสิ่งนั้น
  3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและ เปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายนักคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่มักจะก่อให้เกิด ปัญหาในการ ทำงาน และทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  ==============================================================================

  แนวคิดโมเดลน้ำแข็ง
  ส่วนที่พัฒนาได้ง่าย คือ ความรู้ knoeledge ทักษะ skills
  ส่วนที่พัฒนาได้ยาก คือ แรงจูงใจmotives อุปนิสัย traits ภาพลักษณ์ภายใน seft-image บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม social role
  ===============================================================================
  สมรรถนะ – คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่า เพื่อนใรองค์กร
  – บุคคลจะแสดงสมรรถนะได้ต้องประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
  ===============================================================================
  1.การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Achievement Motivation: ACH =ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ
  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ คุณภาพถูกต้อง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต+ผลลัพธ์
  ประสิทธิภาพ ดูที่ ความประหยัด ใช้ 4 m น้อย (ดูปัจจัยนำเข้าและผลผลิต)
  ประสิทธิผล ดูที เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่(ดูที่วัตถุประสงค์และเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์)
  ===============================================================================
  2.การบริการที่ดี Service mind SERV
  คือความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้อง การของผู้รับบริการ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ การปรับปรุงระบบบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  – ธรรมะของผู้ให้บริการ คือ พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา
  4 ยุทธศาสตร์ ก.พ.ร คือ เปลี่ยน ร่วม เก่ง ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน บูรณาการ ใช้การมีส่วนร่วม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรพร้อม คิดริเริ่มปรับเปลี่ยนเหมาะ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้รับผิดชอบต่อสังคม
  ===============================================================================
  3. การพัฒนาตนเอง Self Development/ Expertise :EXP
  คือการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆในวงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
  – ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา
  – รวบรวมประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
  – แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
  หลักธรรม
  – ทมะ ข่มใจ
  – สิกขา ไตรสิกขา ศลี สมาธิ ปัญญา
  -ภาวนา กายภาวนา (กาย) ศีลภาวนา(กระทำ) จิตตภาวนา(ใจ)
  ความรู้ knowledge มี 2 ส่วน
  ความรู้ในตัว Tacit เช่น ทักษะ ฝีมือ
  ความรู้ภายนอก Explicit เช่น คู่มือ ทฤษฎี
  km การจัดการความรู้ มี7ขั้นตอน
  1.บ่งชี้ความรู้
  2.สร้างองค์ความรู้
  3.การจัดการความรู้
  4.การประมวลความรู้
  5.การเข้าถึงความรู้
  6.การแบ่งปันความรู้
  7.เกิดความรู้
  ลำดับขั้นความรู้
  ข้อมูลData สารสนเทศ information ความรู้knowledge ปัญญา Wisdom
  ===============================================================================
  4.การทำงานเป็นทีม Team work TW
  คือการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กำลังใจแก่เพื่อน ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม มี 4 ตัวบ่งชี้
  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
  การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
  การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
  การเสริมแรง ให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อร่วมงานในการปฏิบัติงาน
  ให้ความร่วมมือ บทบาทผู้นำ ปรับตัว เสริมแรงให้กำลังใจ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization LO = L O P KM T
  L Learning
  O Organization
  P People
  KM Knowledge
  T Technology
  ===============================================================================
  สมรรถนะประจำสายงาน (fuctional competency)
  1.การวิเคราะห์และสังเคราะห์ :
  ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบมี ๓ ตัวบ่งชี้
  ๑.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ
  ๒.ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ
  ๓.ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
  ===============================================================================
  2. การสื่อสารและการจูงใจ
  ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ คล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร(มี 3 ตัวชี้วัด)
  1.ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสต่างๆ คือ พูดเขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสต่าง ๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
  2.ความสามารถในการสื่อสารผ่านเสื่อเทคโนโลยี คือ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสามารถนำเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
  3.ความสามารถในการจูงใจ คือสามารถนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านแนวคิดหลักวิชาเพื่อพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
  • พูดดี
  • เขียนดี
  • ทันใจ
  • ทันสมัย
  ===============================================================================
  3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อน่วมงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ พัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้ พัฒนาในรูปแบบต่างๆ
  มี 4 ตัวชี้วัด
  1.การให้คำปรึกษาแนะนำ คือให้คำแนะนำเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลหลากหลายเป็นไป ได้จนเพื่อน่วมงานสามารถแก้ปัญหาได้ จนเป็นที่พึ่งของเพื่อน่วมงานในองค์กร
  2.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรคือ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  3.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร คือเป็นแบบอย่างและร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรระดับเขตพื้นที่และ ระดับประเทศ
  4.การส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื่อน่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ คือจัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนให้เพื่อน่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
  • เขาคือคนสำคัญ
  • ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน
  • การให้โอกาสเป็นการให้ที่ดีที่สุด
  • สัจจะ เมตตา สามัคคี มีน้ำใจ
  ===============================================================================
  4.การมีวิสัยทัศน์
  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ใน ทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนางานมี 4 ตัวชี้วัด
  1.การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร คือเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร
  2.ความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ คือวิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนาสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยมมีความชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่สังกัดมีการ วิเคราะห์ทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  3.ความเป็นรูปธรรมหรือโอกาสความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการพัฒนางานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พร้อมทั้ง กำหนดยุทธศาสตร์หรือ แนวทางการพัฒนางานที่เป็นรูปธรรมมีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับอย่าง ครอบคลุมและชัดเจน
  4.การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป คือมีการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่องแสวงหาข้อมูล เปิดใจรับ/กระตุ้น/ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำงานเมื่อ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
  เทคนิควิธี
  • ริเริ่ม สร้างสรรค์
  • ร่วมคิดร่วมทำ
  • คิดให้ไกล ไปให้ถึง
  • อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: