ThaiLand Innovative Teachers 2012


ครูได้นำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
เขียนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของนักเรียนทุกคน
นำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูในงาน ThaiLand Innovative Teachers 2012 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นำมาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ


กรอบการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices )
ชื่อผลงาน สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ “Social Media By Kruarisara”
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัด สพม. 37 โทรศัพท์ 054710411
โทรสาร 054710411 โทรศัพท์มือถือ 0843787752
e-mail arisara2512@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.


รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาขีดความสามารถให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ สร้างสีสัน ความหลากหลายในการนำเสนอ นำเสนอในรูปแบบที่เร้าความสนใจผู้ใช้ ให้ผู้ใช้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสุข ทำให้รู้สึกอยากจะใช้ อยากจะสัมผัส และมีผลในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 66ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านมีระบบการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมาโดยตลอดปรากฏผลสำเร็จให้เห็นอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญในการให้นักเรียนและโรงเรียนประสบผลสำเร็จ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันโรงเรียนให้ความสำคัญกับคุณภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างนิสัยการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีทักษะกระบวนการที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้คงทน (Enduring Understandings)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)อยู่ในระดับต่ำ โรงเรียนมีนโยบายให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้ปรึกษาหารือระดมสมอง ปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ https://kruarisara.wordpress.com จากwww.wordpress.com
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการฟรีขึ้นเพื่อเป็นสื่อนวัตกรรม ในรายวิชาที่สอน พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของนักเรียนให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้โดยใช้Social Media ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นช่องทางสื่อสารสำหรับประกาศ/แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ สำหรับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและ เป็นสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูและนักเรียน
ที่สนใจเข้ามาศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Social Media
2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย Social Media ได้
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้เข้าสมัครเข้ารับการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนใน Social Media สื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่สนใจซึ่งการใช้ Social Mediaในเชิงธุรกิจประสบความสำเร็จ ครูเราสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media เหมือนกับในเชิงธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน การใช้สื่อร่วมกัน การแบ่งปันสื่อซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ ความรู้ในตัวและความรู้จากการเรียนรู้ ความสนุกสนานในการใช้ Social Media แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ เล่นเกม ลงตัวอย่างผสมผสาน ทำให้เกิดความมุ่งมุ่นตั้งใจในการที่จะนำความรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีสาระ จากนั้นนำความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ Social media ตามขั้นตอนวงจร PDCA ดังนี้

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ครูมีสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Social media
2. นักเรียนมีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
การทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตามระบบประชาธิปไตย
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเว็บไซต์ที่พัฒนาจาก Social Mediaเพื่อการเรียนรู้และ มีสื่อ facebook ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้จัดการตามกระบวนการเรียนรู้ในขณะเดียวกันศิษย์มีความแตกต่างกันในระดับความรู้ความเข้าใจ การคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำได้สอนเสริมและแนะนำการเรียนรู้ให้นักเรียนจนประสบผลสำเร็จมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีผลงานทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงได้พัฒนาส่งเสริมให้มีความสามารถสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงฝีมือโดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างระดับต่าง ๆ
จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้น มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการศึกษา เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไปตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. ปัจจัยความสำเร็จ
ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อนครู นักเรียน ระบบสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน ดังนี้
– ผู้บริหารระดับสูง เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ส่งเสริม สนับสนุน จัดโครงการอบรมให้ความรู้
– ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ระบบอินเทอร์เน็ตบริการนักเรียนอย่างทั่วถึง
– ผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียน ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับนักเรียนที่บ้าน
– เพื่อนครูด้วยกันสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ในการจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
– นักเรียน เห็นความสำคัญของการใช้สื่อ Social Media เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
– ระบบสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดให้มีการให้บริการ Social Media ฟรีและสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย
– ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาทการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษา สอนอย่างกัลยาณมิตร ให้คำปรึกษานักเรียนได้ตลอดเวลา ตามที่นักเรียนต้องการ
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
จากการดำเนินการปฏิบัติการสอนโดยใช้ Social Media พบว่า
– นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้อย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ
– ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลที่เกิดแก่นักเรียน
– โรงเรียนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง และชุมชน
– ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของครู โรงเรียน และภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน
– ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียน
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
– ครูต้องวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และกำกับดูแลนักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ให้ตรงประเด็นและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอนจนเป็นที่ประจักษ์
2. เป็นคณะทำงานและวิทยากร โครงการ ครูทูป ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
3. เป็นคณะทำงานและวิทยากร โครงการ Social Media รุ่นที่ 2 ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน สพฐ.
4. ได้รับคัดเลือก เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเด่น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา น่าน 1
5. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี จังหวัดน่าน
6. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำสื่อการสอน ด้วย Social Media
– อบรมให้กับครูสพท.น่าน 1 เดิม
– อบรมให้กับผู้บริหารสพท.น่าน 1 เดิม
– อบรมให้กับครูในโรงเรียน
– อบรมให้กับครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
– อบรมให้กับครูกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตน่านเหนือ
ภาพนำเสนอผลงานในงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 61 ภาคเหนือจ.พิจิตร
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327529260591211&set=a.327528780591259.88412.100000024180712&type=3&theater
ภาพนำเสนอผลงานให้แขกผู้มีเกียรติ ในงานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352256614785142&set=a.352253434785460.93868.100000024180712&type=3&theater
ภาพกิจกรรมนำเสนอผลงาน ThaiLand Innovative Teachers 2012
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.357406424270161.94671.100000024180712&type=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: