ศรีสวัสดิ์ฯเปิดโปรแกรมศิลป์-คอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรเชิงบูรณาการกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขากราฟิกและสาขาการสร้างสื่อผสม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับครูผู้สอน พัฒนาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเอง สามารถตัดสินใจเข้าเรียนต่อสาขาวิชาที่นักเรียนมีความชอบและความถนัด โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ เป็นต้นโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการศึกษาของตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพแนะนำคนในชุมชน คนในครอบครัวในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดในอนาคต
ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จึงได้เปิด โปรแกรมศิลป์-คอมพิวเตอร์ขึ้น จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 40 คน โดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

One Response

 1. เรื่อง ขนเผ่าม้ง
  จัดทำโดย
  นางสาว ศิริมล แซ่เล้า เลขที่40
  นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่ 41
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8

  http://sirimon.wordpress.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: