รัฐมนตรกระทรวงศึกษาธิการ


นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada

M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science,
United Kingdom

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ในอดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)

กรรมการปิโตรเลียม

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ การประปานครหลวง

กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Economist, The World Bank
ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/suchart.htm
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เน้นปรัชญา ในการจัดการศึกษาพรรคเพื่อไทยเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียมและการนำเทคโนโลยี” มาใช้เราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่ “จะจัดการอุดมศึกษาโดย “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ”
– ดร.ทักษิณ ชินวัตรกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษานำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งที่มีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน”
– การศึกษาคือกุญแจสำคัญ
– ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นโยบาย
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน
2. ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ
การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน
1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
1.1. โครงการ One Tablet Per Child
1.2. สร้างห้องการเรียนรู้ ครูเปิดสอนพิเศษรัฐจ่ายเงินให้ ซื้อซอฟต์แวร์ e-book เกิด e-learnning เพื่อสร้าง knowledge Based Society
1.3. โครงการ e=Education เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงตรงกับความต้องการที่แท้จริง
1.4. โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน School Board
1.5. โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนึ้สินครู โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
1.6. โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ
1.7. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล
1.8. โรงเรียนตัวอย่างทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นเลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการสมัยใหม่
2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องทุนการศึกษา
1.1. Smaart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2. โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ Income Contigency Loan Program
1.3. โครงการสานฝันนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
1.4. กองทุนตั้งตัวได้
3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง เรียนรู้บนการทำกิจกรรม Activity Based Learnning
1.1. ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญมากขึ้น ให้ความรู้ทางปฏิบัติ อย่างแท้จริง
1.2. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
1.3. โครงการอัจฉริยะสร้างได้ ค้นหาความสามารถของตนเองทุกสาขา
1.4. โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา อังกฤษ จีน คณิต วิทย์
1.5. ปรับปรุงหลักสูตรเลิกการท่องจำ ใช้การเรียนรู้
1.6. คนไทยอายุ 25 ปีสามารถเทียบความรู้จบชั้น ม.6 ได้
1.7. สถาบันการศึกษา ราชภัฎและอาชีวะศึกษา ค้นหาความสามารถของตนเอง ให้ความสำคัญมากขึ้นและมีความรู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง
1.8. จัดศูนย์ฝึกอบรม จัดศูนย์ฝึกในอาชีวะศึกษา ให้คนไทยเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนไทยชำนาญในแต่ละสาขา
4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1. อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
1.2. สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียนโดยมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: