แบบทดสอบโอเน็ตค่ะ


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยีที่น่าจะใช้ในการออกข้อสอบค่ะ
===================================================================================================================
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การอาชีพ
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว a.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน
===================================================================================================================
สาระที่2 : การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
===================================================================================================================
สาระที่3 : การออกแบบและเทคโนโลยีีa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ
===================================================================================================================
สาระที่4 : เทคโนโลยีสารสนเทศa.jpg (5127 bytes)
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
===================================================================================================================
สาระที่5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1 : ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์
===================================================================================================================

แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552ชุดที่ 1 คลิกทำแบบทดสอบ
แนวข้อสอบ O-NET ปี 2551 จำนวน 40 ข้อ http://www.pbj.ac.th/web/O-NET51.html
===================================================================================================================
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=2027
===================================================================================================================
แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552http://www.damrong.ac.th/preonet/postest1.asp
===================================================================================================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: