ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/9


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กว่างนักสู้เมืองน่าน
นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่ 8
นาย กฤติน โกเสนตอ ม.6/9 เลขที่ 3
นาย นพนนท์ ปัญญา ม.6/9 เลขที่ 10
http://doysa.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่31
ม.6/9
http://newtuck.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่29
2.น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่34
3.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่32
ม.6/9
http://boopang.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

ผู้จัดทำ
1.นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13
2.น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขท่ี 28
3.น.ส. นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30
ชั้นม.6/9
http://spoyzmint.wordpress.com
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
ผู้จัดทำ
1.นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่6. ม.6/9
2.นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7. ม.6/9
3.นาย นพดล สุทธการ เลขที่15 ม.6/9
ที่อยู่เว็ป
http://kai7one15.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็ปไซด์ เรื่อง ดนตรี
น.ส อิญญา ปนันตา เลขที่ 35 ม.6/9
นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่ 1 ม.6/9
http://aoraesw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม

ผู้จัดทำ
1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2. น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องลอยกระทง
ผู้จัดทำ
น.ส.กติกา แก้วคำ เลขที่ 26
น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33
น.ส.เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35
ม. 6/9
ที่มา http://souwanit.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บต์ไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
จัดทำโดย
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม.6/9
3. นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Halloween Day

ผู้จัดทำ
1นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่38ห้องม.6/9
2นส. ปิยธิดา พ่วงเจริญ.เลขที่37ห้องม.6/9
3นส. บุญธิดา ทองจันทร์เลขที่22ห้องม.6/9
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nantidetee.wordpress.com/
===========================================================================
ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ผู้จัดทำ
1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9
http://kameillsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
ผู้จัดทำ
1. นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9
2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่ 5 ม. 6/9
3. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
http://konlatee.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเรื่อง ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
http://tarrinsw.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
ผู้จัดทำ
1 นายสักการ ไก่แก้ว เลขที่18 ห้องม.6/9
2 นางสาว รัชนี พรมจักร์ เลขที่25 ห้องม.6/9
http://sakkanbow.wordpress.com/
===========================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1. นายชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
2.น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9
ที่อยู่ เว็บ
http://modrsmint.wordpress.com/
===========================================================================

8 Responses

 1. 1.ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร
  ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
  ซอฟต์หมายถึง มี2ประเภท
  1.1ซอฟต์แวร์ระบบ
  1.2ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  2.ฟรีแวร์หมายถึงฟรีแวร์ (freeware) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เช่นราคาขายหรือค่าลิขสิทธิ์)
  3.แชร์แวร์ หมายถึงแชร์แวร์ (Shareware) คือ เป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ให้มีการทดลองใช้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ การใช้งานค่
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ รวมถึงฟรีแวร์และโอเพนซอร์สนั้นมาพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง
  โอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส (open source) คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการดำเนินการ โดยโอเพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป

 2. ความหามยซอฟต์แวร์ ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ประเภทซอฟต์แวร์ มี 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
  ประโยชน์ซอฟต์แวร์ สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน

  ฟรีแวร์ (freeware) โปรแกรมที่ผู้พัฒนาให้ใช้งานฟรี ซึ่งมีทั้งแบบว่าฟรีจริงๆ เรียกว่า PUBLIC LICENCE AGREEMENT หรือ OPEN SOURCE เช่น OS ของ ลีนุกซ์ หรือโปรแกรมสำนักงานเช่น ปลาดาวออฟฟิศ เป็นต้น

  แชร์แวร์ (Shareware) เป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ให้มีการทดลองใช้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ การใช้งาน

  โปรแกรม ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิชสิทธิ์ถือสิทธิที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยชอบธรรมตามกฎหมายซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเสมอไป แต่ใช้เพื่ออธิบายสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง

  โปรแปรม โอเพนซอร์ซ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หรือแจกจ่ายไปให้บุคคลอื่นที่ต้องการโดยมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงยินยอมโดยโอเพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไปพัฒนาได้ต่อไป

 3. หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน มี 2ประเภท
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

  ฟรีแวร์ หรือ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือง้ายๆๆโหลดฟรีตามเว็ปทั้วไป ทั้งสิ้น หรือโปรเเกรมฟรีที่หาโหลดได้ทั้วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  แชร์แวร์ คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน หรือโปรเเกรมให้โหลดฟรี หาโหลดได้ตามเว็ปโหลดฟรีทั้วไปหรือเพื่อนเเชร์ให้

  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือโปรเเกรมที่เราต้องเสียเงินซื้อมาใช้
  5 ประเภท 1 Commercial ware 2 Share ware 3 Ad ware 4 Free ware 4 Open source

  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดแผแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกสามารถใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทางกฎหมาย

 4. ฟรีแวร์ หรือ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือง้ายๆๆโหลดฟรีตามเว็ปทั้วไป ทั้งสิ้น หรือโปรเเกรมฟรีที่หาโหลดได้ทั้วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  แชร์แวร์ คือโปรแกรมที่ผู้เป็นเจ้าของแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในลักษณะของการทดลองใช้งาน หรือโปรเเกรมให้โหลดฟรี หาโหลดได้ตามเว็ปโหลดฟรีทั้วไปหรือเพื่อนเเชร์ให้

  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือโปรเเกรมที่เราต้องเสียเงินซื้อมาใช้
  5 ประเภท 1 Commercial ware 2 Share ware 3 Ad ware 4 Free ware 4 Open source

  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดแผแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกสามารถใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและเผยแพร่ ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทางกฎหมาย

 5. ชื่อโครงงาน เครื่องบินรบ
  นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่ 6
  นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่ 7
  นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15

  ม.6/9
  http://jom6sw.wordpress.com/

 6. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ภาษาไทย
  นางสาว กรพันธุ์ พุ่มพวง เลขที่ 21 ชั้น ม.6/9
  http://aomamap.wordpress.com/
  รหัส 081784796824600sw

 7. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ภาษาไทย
  นางสาว กรพันธุ์ พุ่มพวง เลขที่ 21 ชั้น ม.6/9
  http://aomamap.wordpress.com/

 8. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ฟุตซอล
  นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23
  นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24
  นางสาวประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่ 31
  ม.6/9
  http://newtuck.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: