ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/3


======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องเวียงป้อศรีนครน่าน

ผู้จัดทำ
1.นางสาว นัฐชา สุโน เลขที่ 20 ม.6/3
2.นางสาว ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 42 ม.6/3
3.นางสาว รัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่ 48 ม.6/3
ที่อยู่ เว็บ http://pokkylovely2144sw.wordpress.com/

======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง การละเล่นของไทย

ผู้จัดทำ น.ส.ณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 18 ม.6/3
น.ส.ปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 22 ม.6/3
น.ส.กานต์รวี อินหล้า เลขที่ 38 ม.6/3
ที่อยู่เว็บ
http://beemnansw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เพชรฆาตแห่งสายน้ำ ( สิงชินาธิป )
ผู้จัดทำ น.ส.สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32
น.ส.อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35
น.ส.ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ที่อยู่เว็บ
http://beeraungsw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ความลับของน้ำซาวข้าว

http://natporsw.wordpress.com/
ผู้จัดทำ น.ส.อัมรา กันทะ เลขที่ 50
น.ส. เกศสุดา เลขที่ 15
ม. 6/3
======================================================================
โครงงานเรื่อง Coffee

จัดทำโดย
1.นางสาวภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 26
2.นางสาวเกวรินทร์ ไชยราช เลขที่39
3.นางสาวพีระพรรณ กายา เลขที่ 45
ชั้น 6/3
http://sw63kepa.wordpress.com/
======================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีกิ๋นสลาก

ผู้จักทำ
1.นางสาวหทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 34
2.นางสาวธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 36
3. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
ม.6/3
http://gailpaisw.wordpress.com/
======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง น้ำโต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน

ผู้จัดทำ
1.นส.ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่21
2.นส.ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่27
3.นส.กัญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่ 37
ม.6/3
ที่อยู่ เว็บ http://papatsw.wordpress.com/
======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง แข่งเรือลือเลื่อง…เมืองนครน่าน

ผู้จัดทำ
1.นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
2.น.ส. ภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 28
3.น.ส.รจเรข เสนนันตา เลขที่ 46
ม.6/3
ที่อยู่เว็บ
http://groupfernsw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเรื่อง HELADO

ผู้จัดทำ
1.นางสาวพิชญ์สินี กองทอง เลขที่ 23
2.นางสาว พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 24
3. นางสาว มนตืสินี ใจท้ง เลขที่ 30
ชั้น ม.6/3
ที่อยู่เว็บ http://pimpisasw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อริสโตเติล

ผู้จัดทำ
1.นาย ภควัต สมบัติปัน เลขที่ 5
2.นาย สามิภักดฺิ์ อินฟู เลขที่ 12
3.นาย สิริมงคล จัดสวย เลขที่ 13
ชั้นม.6/3
http://golfsw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วิตมินบี รวม

ผู้จัดทำ
1.นางสาว ชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 17
2.นางสาว ถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่ 19
3.นางสาว สุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 33
ชั้น ม.6/3
ที่อยู่เว็บไซต์
http://pheermintsw.wordpress.com
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง cgkindom

ผู้จัดทำ นายสุทิวัส เสนารีย์ เลขที่6
นางสาวเกตสิรีย์ พรมเมืองดี เลขที่14
นางสาวมณีรินทร์ ทะนันชัย เลขที่29
ที่อยู่เว็ป
https://cgkingdom.wordpress.com
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง กีฬาX-tream

ผู้จัดทำ
นาย ธีรภัทร พันหนูเทียน ม.6/3 เลขที่ 3
นาย พิชภูมิ ใจสุขสันต์ ม.6/3 เลขที่ 4
นาย กรกฎ คำเฟืองฟู ม.6/3 เลขที่ 7
ที่อยู่เว็บไซต์
http://earthporsw63.wordpress.com/
======================================================================

ผู้จัดทำ
1.น.ส.ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25
2.น.ส.รัชฎาภรณ์ ตนภู เลชที่ 47
3.น.ส.ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 49
ชั้น ม.6/3
ที่อยู่เว็บ
http://dayoksw63.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ
1. นายสมรักษ์ หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
2. นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8 ม.6/3
3. นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
ที่อยู่เว็บ
http://up112480sw.wordpress.com/
======================================================================

ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยประจำ4ภาค
ผู้จัดทำ 1.ทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 43 ม.6/3
2. ปริวรรต คุณทา เลขที่ 9
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1.อาหารของภาคเหนือ
2.อาหารของภาคใต้
3.อาหารของภาคอีสาน
4.อาหารภาคกลาง
http://youdyaesw.wordpress.com/
======================================================================

3 Responses

 1. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง วัดกู่เสี้ยว พระธาตุเจ้าชัยชนะ
  ผู้จัดทำ
  นางสาว จุฑามาศ หิรัญญานุกูล เลขที่16 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://kikballyou.wordpress.com/

 2. โครงงาน อาหารไทย 4 ภาค

  นายปริวรรต คุณทา เลขที่ 9 ม.6/3
  นางสาวทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 43 ม. 6/3
  http://youdyaesw.wordpress.com/

 3. โครงงานเว็บไซด์เรื่อง อาหารไทย๔ภาค
  ผู้จัดทำ
  1. นายคณันกร พลาอาด เลขที่ 1 ม.6/3
  2. นายพูนทรัพย์ ทะริเลขที่ 10 ม.6/3
  3. นางสาววรัญญา เพชรคง เลขที่ 31 ม.6/3
  ที่อยู่เว็บ
  http://kanunkronsw.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: