ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/2


โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ !

https://aookhun.wordpress.com/
จัดทำโดย
นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4
ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่องเทควันโด โย่โย่

http://chefnoy.wordpress.com/
นายชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17
นางสาว วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องน้ำท่วมจังหวัดน่าน
http://luckystarsw.wordpress.com/
นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่2 6/2
นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่3 6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ( casio นาฬิกายอดฮิต )
http://sheaiw.wordpress.com
ผู้จัดทำ
1. นางสาวนิตรยา ฐานะ เลขที่ 38 ชั้น ม6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไชต์ เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน
http://mtdekzon.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นางสาวณัฐนรี ตระกลสันติไมตรี เลขที่ 21
นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44
ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์ เรื่อง พลู สมุนไพรไทย

http://destinyrater.wordpress.com/
ผู้จัดทำ น.ส.วนาลี คนกลาง ชั้น ม.6/2 เลขที่ 29
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันลอยกระทง
http://chimichimi.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
นางสาว กุลิสลา ทองมา เลขที่ 49 ม.6/2
======================================================================
โครงงาน เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน
http://mtdekzon.wordpress.com/
จัดทำโดย
นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44
ม. 6/2

======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ( casio นาฬิกายอดฮิต )
http://sheaiw.wordpress.com/author/sheaiw/
ผู้จัดทำ
1. นางสาวนิตรยา ฐานะ เลขที่ 38
ที่อยู่ เว็บ เช่น
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ผลหมากรากไม้

ที่อยู่เว็บ http://modmai62.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นางสาวแพรวา ชยม์ยืน เลขที่ 28 6/2
นางสาวณัฐฐา อุ่นเรื่อน เลขที่ 37 6/2
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ส้ม

http://meowandpai.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2
ที่อยู่เว็ป
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง อาณาจักรพืช

http://fonthunyapornsw.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 41 ม.6/2
2.น.ส.อริศรา ตาละ เลขที่ 46 ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า

http://fakthong.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ชั้น ม.6/2
2.นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ชั้น ม.6/2
ที่ปรึกษา
คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
======================================================================
โครงงานเรื่อง วันลอยกระทง

http://bestyimmii.wordpress.com
นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่ 7
นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

======================================================================
โครงงานเรื่อง เทศกาลกินเจ
http://jealousme.wordpress.com/
จัดทำโดย
1. นางสาว ธัญวรรรณ ปัญญานะ ม.6/2 เลขที่ 23
2. นางสาว ปัณฑิตา งามแปง ม.6/2 เลขที่ 30
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง “April fool’s day”
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://nusmoii.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
2.นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง..เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น

ที่อยู่เว็บ
http://chtimatanamanont.wordpress.com/
จัดทำโดย
1.นางสาว โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 6/2
2. นางสาว วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

ที่อยู่เว็บ
http://nongziibeersw54.wordpress.com/
จัดทำโดย
1.นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่12
2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14
ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น //Very Japan

http://preawchimnee.wordpress.com/
1. นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ชั้น ม.6/2
2. นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ชั้น ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ

http://cldtty.wordpress.com/
1. นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 ชั้น ม. 6/2
2. นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 ชั้น ม. 6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ผลไม้ไทย

http://tarebee.wordpress.com/
1.นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16
2.นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ภาวะโลกร้อน

ที่อยู่เว็บ http://nantiksw.wordpress.com/
จัดทำโดย
1.นางสาวกนกวรรณ ทาจี เลขที่ 40
2.นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 43
ม.6/2
======================================================================
โครงงานเรื่อง Leonado Davinci
ที่อยู่เว็บ
http://bignoteae.wordpress.com/
โดย
1.นาย นวพล ปัทมพันธุ์ เลขที่ 9 ม.6/2
2.นาย ณัฐภัทร รัตนประยูร เลขที่ 10 ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง สมุนไพรไทย

ที่อยู่เว็บ
http://nanaiaa.wordpress.com/
ผู้จัดทำ น.ส.เอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่ 47
น.ส.สกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48
ชั้น ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง April fools day
http://yuijune.wordpress.com/

น.ส.พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42 ม.6/2
น.ส.ศิริลักษณ์ เเซ่ตั้ง เลขที่ 45 ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Video stop motion
http://boasthing.wordpress.com/
นาย จิรัฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
ม.6/2

======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง Classic Cakes (คลาสสิค เค้ก)

ที่อยู่ เว็บ http://fahahhaa.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1. นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
2. นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
======================================================================
โครงงานเรื่อง Apple !

Address : http://purinutz.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นายภูริณัฐ นุทกิจ เลขที่ 5 ม.6/2
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

http://tannoisnowwons.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1. นางสาวตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22 ห้องม.6/2
2.นางสาวจินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15 ม.6/2
ที่อยู่ เว็บ

ตรวจของหนูด้วยน้าา

======================================================================

4 Responses

 1. โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง เทศกาลกินเจ

  ผู้จัดทำ

  นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ม.6/2
  นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30 ม.6/2

  ที่อยู่เว็ป http://jealouspn.wordpress.com

 2. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวเอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่ 47 ชั้น ม.6/2
  2.นางสกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48 ชั้น ม.6/2

  ที่อยู่เว็บ http://nanaiaa.wordpress.com/

 3. โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า Make up

  ผู้จัดทำ

  นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ม.6/2
  นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ม.6/2

  ที่อยู่เว็ป http://fakthong.wordpress.com/

 4. โครงงานเว็ปไซค์เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า (Make up)
  http://fakthong.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: