ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/1


โครงงานเรื่อง เเข่งเรือเมืองน่าน

จัดทำโดย

1. นางสาว วิชชุดา เย็นใจมา ม.6/1 เลขที่ 35

2.. นางสาว ศิรินันท์ ตันเกียง ม.6/1 เลขที่ 36

http://pupangenjoy.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ

ผู้จัดทำ

1.นส.พรกนก พูลน้อย เลขที่ 31 ม.6/1

http://song1994.wordpress.com/

2.นส.วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1

http://goywara.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเรื่อง ตัวบุ้ง

ผู้จัดทำ 1นายทวิณัช อิงคโชติวณิช เลขที่ 1

2นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขทึ่ 24

3นางสาวบงกช ปริกเพชร เลขที่ 27

ม.6/1

http://nantita24665.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง WONDER CAKE ”

ผู้จัดทำ

1. นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26

2. นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40

ชั้น ม.6/1

ที่อยู่เง็บ http://yahnay.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้ไทย

ผู้จัดทำ

นางสาวสุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38

นางสาวสุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

http://suchanart13.wordpress.com/

======================================================================

โครงานเว็บไซต์ เรื่อง ช็อคโกแลต

ผู้จัดทำ

นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22

นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41

ชั้น ม.6/1

http://bnniinast.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้

ผู้จัดทำ

1.น.ส. วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34

2.น.ส. ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37

ม.6/1

http://stying.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค

ผู้จัดทำ

1. นางสาว กานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1

2. นางสาว ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้นม. 6/1

http://aorseven.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง View of the man Who behind the lens.(มุมมองของคนหลังเลนส์)

ผู้จัดทำ

1. น.ส.กฤตพร คารมคม เลขที่ 19 ชั้น ม.6/1

2. น.ส.นัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

ที่อยู่เว็บ

http://numfonimma.wordpress.com/

======================================================================

URL โครงงาน

1 เกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่21 ชั้น ม.6/1

2 พิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่ 43 ชั้น ม.6/1

http://specialplammiizs.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาณาจักรฟังไจ

ผู้จัดทำ

1. นายนราวิชญ์ ปรีชารักษ์ ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 3

2. นางสาวปริยาภัทร ไชยจันดี ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 30

http://boom3tle31.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ส้มตำ

ผู้จัดทำ

1.นายพัชรดนัย ไชยเดช เลขที่6

2.นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่46

3.นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่ 48

ชั้น ม.6/1

ที่อยู่เว็บ

http://bowwyyuiyee.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันวาเลนไทน์

ผู้จัดทำ

1.นายธนากร วิชัยยา เลขที่ 2

2.นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18

ม.6/1

http://phonjr.wordpress.com

======================================================================

โครงการ เรื่อง เเสตมป์ไทย สะท้อนความเป็นไทย

นายอนุวัฒน์ สุทการ เลขที่ 15 ม.6/1

นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 42ม.6/1

http://yuiiyee.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ดอกกุหลาบ

ผู้จัดทำ

1. นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า เลขที่ 9

2.นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11

3.นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32

ชั้น ม.6/1

http://luckystar007.wordpress.com/

======================================================================

โครงงาน เทศกาลวันอีสเตอร์

1.นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1

2.นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 47 ม.6/1

ที่อยู่เว็บ

http://nhumewnhutiw.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ

1.นาย พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/1

2.นาย พิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/1

ที่อยู่ เว็บ http://maz54.wordpress.com/

======================================================================

ชื่อโครงงาน ไม้มงคล

ผู้จัดทำ 1. นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14 ม.6/1

2. นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 29 ม.6/1

เนื้อหาสาระสารประกอบ

1. ควายหมายของไม้มงคล

2. พื้นที่การปลูก

3. ผลที่ได้จากการปลูกไม้มงคล

http://thipjohny.wordpress.com/

======================================================================

โครงงานเรื่อง ปรากฏการณ์ลานินญากับน้ำท่วมไทย

ผู้จัดทำ 1.นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่44

2.นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 45

ชั้่นม.6/1

ที่อยู่เว็บ http://moojar.wordpress.com/

======================================================================

Advertisements

4 Responses

 1. Anime

  ผู้จัดทำ
  นายปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ เลขที่ 4
  นายณภัทร พานิช เลขที่ 16
  นายดรัณภพ แซ่เล้า เลขที่ 17
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  ที่อยู่เว็บ :http://untillz.wordpress.com/

 2. คอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์ใหม่ปรับปรุงใหม่)
  จัดทำโดย
  1.พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5
  2.พิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่ 8
  ชั้นม.6/1

  ที่อยู่เว็บ http://jungmazsky.wordpress.com/

 3. โครงงานเรื่อง กาแล็กซี่ทางช้างเผือก

  ผู้จัดทำ

  นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ เลขที่ 12 ม.6/1
  นายศรัณย์ ศักดิ์สุวรรณ เลขที่ 13 ม.6/1

  ที่อยู่เว็ป http://nookjab1213.wordpress.com/

 4. ผักผลไม้ไทย

  ผู้จัดทำ นายพินิจนันท์ ขาวอ้น เลขที่ 7
  นายภควัต มะลิซ้อน เลขที่ 10
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  ที่อยู่เว็บ :http://zankkame.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: