ผลงานเว็บไซต์นักเรียน ม.6/1พ


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง

http://pitsu102.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ เลขที่ 25
น.ส.สุรัติมา ชนะภัย เลขที่ 32
ม.6/1(พ)
==================================================================================


โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ


http://hongann.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
หงส์ชนก เถื่อนเหมือน
ชั้นม.6/1(พ) เลขที่ 33
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง กีตาร์
http://filmming.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
1.นายศุภวิช เจดีย์ถา 7
2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ 16
3.นางสาวเบญญาภา จิณะไชย 23
ม.6/1(พ)

==================================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสาย
http://khunprangs.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ) เลขที่ 40
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีงาม ล้านนา
http://chystery.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
– นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8
– นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่ 27
– นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30
ม.6/1พ
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง งาช้างดำเมืองน่าน
http://chumdaodotcom.wordpress.com

ผู้จัดทำ
1.น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28
2.น.ส.อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
3.น.ส.ชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องนาฏศิลป์ไทย

http://khaopode.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาว โชติกา จันทร์ดี เลขที่15 ม.6/1(พ)
2.นางสาว ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)
==================================================================================

• โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ALIEN มนุษย์ดาว
http://triple3p.wordpress.com/

ผู้จัดทำ
นายปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่ 3
นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4
นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38
ม.6/1(พ)
ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

==================================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ภาษา “วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลี่ยนแปลง
http://chanathip601s.wordpress.com

ผู้จัดทำ
1.นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1พ
2.นายสุรพิชญ์ วิทยา เลขที่ 5 ม.6/1พ
3.นายอโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที 6 ม.6/1พ
==================================================================================

โครงงานเวปไซด์เรื่องท่องเที่ยวต่างแดน.

http://noonparn.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.นางสาวกนกวรรณ ชัยพูน เลขที่ 10 ชั้น ม.6/1(พ)
2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน เลขที่ 18 ชั้น ม.6/1(พ)
ที่ปรีกษา คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
==================================================================================

โครงงานเว็บไซค์เรื่อง การแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

http://fmhikaru.wordpress.com/
นางสาว ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 34
นางสาว มนสิชา กาแก้ว ม.6/1(พ) เลขที่ 41
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่องสมาคมอาเซียน


http://i2deska.wordpress.com
ผู้จัดทำ
1.นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29 ม.6/(พ)
2.นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เส้นทางสู่รั้วหมาวิทยาลัย

http://satouvy.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นายดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
ชั้นมัธยมศึกษาที่6/1พ
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมขาติไทย

ที่อยู่เว็บ http://chattida.wordpress.com/
นางสาวกฤติกา สารศรี ม.6/1พิเศษ เลขที่ 11
นางสาวฉัตรธิดา วิยา ม.6/1 พิเศษ เลขที่ 13
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ : “พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงดงามอย่างไทย

http://daisynlady.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1. นางสาวกชกร นันทะสาร เลขที่ 9
2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง น้ำพริกไทย…หลากหลายภาค


http://xashify.wordpress.com
ผู้จัดทำ
1.นางสาว จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12
2.นางสาว ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
3.นางสาว จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วันอีสเตอร์

http://ommiew.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
1.น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
2.น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
ม.6/1(พ)
==================================================================================

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรน่ารู้

http://beaucake61p.wordpress.com/
ผู้จัดทำ
นางสาว พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
นางสาว ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1(พ)
ที่ปรึกษา
คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
==================================================================================

One Response

  1. http://ommiew.wordpress.com/
    แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s