ผลงานเว็บไซต์นักเรียนม.6/5


โครงงานเว็บไซด์เรื่อง ชาเขียว

จัดทำโดย
นางสาว ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่44 ม.6/5
นางสาว จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่25 ม.6/5
นางสาวกานต์สิรี วงษ์ดวง เลขที่23 ม.6/5
http://sanrapow.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย

1..น.ส.กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22ม 6/5
2.ฃน.ส.มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่47 ม6/5.
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://kukfahsw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แฟชั่นแว่นตา

จัดทำโดย
1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
2.น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
3.น.ส เกศรินทร์ อินทร์แสง เลขที่36
ม.6/5
http://golfmaysw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม
ผู้จัดทำ
1.นายณัฐพล สุริยะพรม เลขที่ 4 ม.6/5
2.นายเอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่ 20 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ เช่น
http://gettoosw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง กระซิบรักที่เมืองน่าน

ผู้จัดทำ
1. นางสาว ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่ 33 ม.6/5
2. นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่ 46 ม.6/5
ที่อยู่เว็บ
http://fakkyjeng.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของแต่ล่ะภาค

ผู้จัดทำ
1.นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ
http://tlea7x.wordpress.com/
======================================================================
โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น่าน มรดกแห่งล้านนาตะวันออก

ผู้จัดทำ
นาย นัฐกิตติ์ นันตีะเรือน เลขที่ 3
นาย ทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่ 6
นาย ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
ม.6/5
ที่อยู่เว็บ
http://tumbigboat.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำขนมเค้ก

ผู้จัดทำ
1. นางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41
ชั้น ม. 6/5
ที่อยู่เว็บ
http://tapairin65.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย

ผู้จัดทำ
1.นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
2.นายทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
3.น.ส.ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5
ที่อยู่ เว็บ
http://kampump.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานอาหารไทยหลากหลายภาค
นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17
นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่18
นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11
ห้อง 6/5
http://mt65sw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์ เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น

ผู้จัดทำ
1 น.ส วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
2. น.ส วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม. 6/5
3. น .ส จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม. 6/5
ที่อยุ่เว็บ
http://kwan9279166.wordpress.com
======================================================================
เรื่องนกกรงหัวจุก

โดย..
1.นาย พวษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่7
2.นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
3.นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
ม.6/5
http://monarisamb.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง…อันตรายจากการดัดฟันแฟชั่น

ผู้จัดทำ
1.น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31 ม.6/5
3.น.ส.ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49 ม.6/5
URL
http://bb2sw65.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารของภาคเหนือ
ผู้จัดทำ
1.นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่12
2.นายบุญแก้ว แซ่ท่อ เลขที่13
3.นายอาชานนท์ แสงศรี เลขที่19
ชั้น ม.6/5
ที่อยู่่่เว็บ
http://boonfamza.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เครื่องจักรสานภาคเหนือ

1.นางสาว บุษกร คำมอญ เลขที่27
2. นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
3. นางสาว ชลิตา สีคำ เลขที่ 39
ม. 6/5
http://paresuda.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซด์เรื่อง กระทงจากดอกแคขาว

ผู้จัดทำ
1. น.ส พัชรา สุรีย์ ม.6/5 เลขที่ 21
2. น.ส รัชนีกร สุทธพรม ม.6/5 เลขที่ 30
3. น.ส จารุวรรณ พังยะ ม. 6/5 เลขที่ 37
http://fanysw.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ตลาดน้ำอโยธยา
ผู้จัดทำ
1. น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42 ชั้น ม.6/5
2. น.ส.นาตยา อภัยรุณ เลขที่43 ชั้น ม.6/5
3. น.ส.สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51 ชั้นม.6/5
ที่ ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://zfbahha.wordpress.com/
======================================================================
โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง ลอยกระทง
1.นางสาว ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่ 40 ม.6/5
2.นางสาว ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่ 50 ม.6/5
ทีี่อยู่เว็บเช่น
http://lumdul.wordpress.com/

======================================================================

2 Responses

 1. อาหารไทยของ โครงงานเว็บไซต์ เรื่องอาหารไทย
  1..น.ส.กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22ม 6/5
  2.ฃน.ส.มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่47 ม6/5.

 2. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง แฟชั่นแว่นตา
  1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
  2.นางสาว เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
  3.นางสาว เกศรินทร์ อินแสง เลขที่36
  http://golfmaysw.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: