รับตรง พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555


รับตรง พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555
กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตร ดังกล่าว
– เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
– มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม.
– มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
– ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน
– คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

**ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 18 มีนาคม 2555

2 Responses

  1. คุณครูค่ะ ถ้าตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่ ม.5 อยู่ แล้วเมษาถึงจะเป็น ม.6 หนูจะสมัครได้มั้ยค่ะ หรือว่าต้องรอตอนหนูอยู่ ม.6 ก่อนค่ะ ???

    ขอบคุณค่ะ 🙂

  2. นักเรียนที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดได้นะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: