ส่งข้อเสนอโครงงานที่นี่คะ


ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
ข้อเสนอโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………….
2. ทีมพัฒนา
1.
2.
3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

7. รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
9. ระยะเวลาดำเนินงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

140 Responses

 1. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน = คนไทยหรือป่าว
  2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
  นายธีระวัฒน์ สถาอุ่น เลขที่ 5 ม.6/9
  นางสาวสุภัค ฤทธิญาติ เลขที่ 29 ม.6/9
  นางสาวรมิตา กันทะลือ เลขที่ 30 ม.6/9
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  =
  4. ระยะเวลาดำเนินงาน
  = มิถุนายน – ตุลาคม 2555
  5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
  = ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือส่วนหายไปจากชีวิตประจำวันของเด็กรุ่น ใหม่คนไทยส่วนมากเริ่มเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาใช้มากเกินไปเราจึงต้องชวยกันรักษาวัฒนธรรไทยไม่ให้เสื่อมหายไปจากประเทศไทย
  6.วัตถุประสงค์
  = เพื่ออยากให้คนไทยรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
  7. หลักการและทฤษฎี
  = เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม
  8. วิธีดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดหาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  9. ขั้นตอนการปฏิบัติ
  สัปดาห์ที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการทำงานของบทเรียน
  สัปดาห์ที่ 2 เขียนแผนการดำเนินโครงการ และศึกษาข้อมูล
  สัปดาห์ที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อพิจารณา
  สัปดาห์ที่ 4 กำหนดบทการแสดง และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  สัปดาห์ที่ 5 กำหนดสถานที่ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  สัปดาห์ที่ 6 – 8 ดำเนินการถ่ายทำ
  สัปดาห์ที่ 9 – 11 เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ และดำเนินการตัดต่อภาพวีดีโอ
  สัปดาห์ที่ 12 พัฒนาและทดสอบโปรแกรม
  สัปดาห์ที่ 13 ตรวจชิ้นงานทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
  สัปดาห์ที่ 14 เขียนรายงานประกอบ ดำเนินการเผยแพร่
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  = ต้องการให้ทุกได้ทราบถึงความสำคัญของวัฒนธรรม

  11. เอกสารอ้างอิง
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ในการพัฒนาโครงงาน (การออกแบบบทเรียนการ์ตูน โดยใช้ storyboard ,ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน( constructionism),)

  **ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการเขียนข้อเสนอโครงงานเพิ่มเติมจากเว็บอื่น ๆและเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม ไว้ที่เว็บของกลุ่ม ตามแบบฟอร์มที่ให้ **

 2. ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ภาวิณี คะระนันท์ ม.6/8 เลขที่ 14
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันวัยรุ่นถูกมองจากผู้ใหญ่ว่าเป็นวัยที่หัวแข็ง ใจร้อน ก้าวร้าวและในด้านลบอีกต่างๆมากมาย เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักความรู้สึกนึดคิดที่แท้จริงในจิตใจของวัยรุ่นว่าแท้จริงแล้วแรงจูงใจต่างๆมาจากสาเหตุใด? และแท้จริงแล้ววัยรุ่นเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของวัยรุ่น
  2.เพื่อทำให้ผู้ใหญ่บางท่านมองวัยรุ่นในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจิตใจของวัยรุ่น
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของวัยรุ่นได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดหาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ประมาณ1เดือน
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.ทราบถึงความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของวัยรุ่น
  2.ผู้ใหญ่บางท่านมองวัยรุ่นในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม
  3.ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจิตใจของวัยรุ่น
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.ra.mahidol.ac.th/mental/old2.html
  kruarisara.wordpress.com
  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วัยรุ่น
  202.129.0.133/createweb/00000/00000-1755.html
  http://www.psyclin.co.th/new_page_56.htm
  http://www.thaihealth.or.th/node/5756 – แคช
  http://www.manarom.com/n74.html

  ข้อคิดเห็น
  ข้าพเจ้าคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่แตกต่างกันผิดบ้างถูกบ้าง ทำให้ข้าพเจ้าพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าอันไหนจริงไม่จริง ครูสอนน่ารักมาก สอนสนุก ใช้สื่อNetworkที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นตัวช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้ไม่เครียดเรียนแบบผ่อนคลาย แต่โหดบ้างในบ้างครั้ง สนุกมากๆคะ ขอขอบพระคุณคุณครูอริศรา สะสม มากนะคะที่สอนให้ข้าพเจ้าลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ จนมาวันนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า
  ทำแล้วทำเล่า จนทำได้^^* ขอบคุณคะครูนกคนสวย><!!

 3. โครงงานเรื่องฟุตบอลไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ม.6/8
  2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ม.6/8
  จุดประสงค์
  1.ประวัติฟุตบอลไทย
  2.ไทยพรีเมียร์ ลีก
  3.นักฟุตบอลทีมชาติไทย
  4. ผลงานทีมชาติไทย

 4. 1.)ชื่อโครงงาน โครงงานเว็บไซด์เรื่อง เครื่องจักสานของภาคเหนือ

  2). ทีมพัฒนา
  1.นางสาวบุษกร คำมอญ เลขที่ 27
  2.นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
  3.นางสาวชลิตา สีคำ เลขที่ 39

  3.) อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4.) หลักการและเหตุผล
  เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะใช้วัตถุดิบซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ ในด้านคุณค่าทางศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานทำขึ้นด้วยมือซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละชิ้น ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถัก และรูปแบบเครื่องจักสานแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านที่แตกต่างกัน

  5.) วัตถุประสงค์
  -เพื่อศึกษาที่มาของเครื่องจักรสาน
  -เพื่อศึกษาชนิดและเอกลักษณ์ของเครื่องจักสาน
  -เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.) เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -ทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องเครื่องจักรสานภาคเหนือมีความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ค้นคว้ามากขึ้น

  7.) รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อโครงงาน
  2.สืบค้นข้อมูลที่ต้องการจะหา
  3.เรียบเรียงข้อมูล
  4.นำมาใส่ใน wordpress
  5.นำเสนอผลงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2 เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คนทุกคนหันมาสนใจ และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/__58.html

  http://www.culture.go.th/knowledge/story/wickerware/wickerware.html

  http://www2.swu.ac.th/royal/book7/b7c3t126.html

  http://mos.e-tech.ac.th/mdec/learning/s1301/unit011.html

 5. https://beejoy4246.wordpress.com/
  โครงงานเว็ปไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย
  จัดทำโดย
  1. นางสาว บุษรารินทร์ กันธะวิชัย เลขที่ 28 ม.6/4
  2. นางสาว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41 ม.6/4
  3. นางสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45 ม.6/4
  ครูที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 6. 1.ชื่อโครงงาน อาหารของภาคเหนือ

  2.ทีมพัฒนา
  (1)นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่12
  (2)นายบุญแก้ว แซ่ท่อ เลขที่13
  (3)นายอาชานนท์ แสงศรี เลขที่ 19

  3.อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4.หลักการและให้เหตุผล
  (1)เพื่อพัฒนา social media ให้ดียิ่งขึ้น
  (2)เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำโครงงาน

  5.วัตถุประสงค์
  (1)เพื่อต้องการให้ผู้ศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับของอารหารไทยในภาคเหนือดียิ่งขึ้น
  (2)เพื่อนต้องการอนุรักษ์อาหารของภาคเหนือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักยิ่งขึ้น
  (3)ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของอาหารไทยทางภาคเหนืออได้มีความรู้และความเข้า ใจมากขึ้น

  7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงาน ในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง อาหารของภาคเหนือ

  8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
  (1)ตั้งหัวข้อเรื่อง
  (2)หาข้อมูล
  (3)รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
  (4)สรุปข้อมูล
  (5)เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  (6)นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  3สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึษามีความรู้ของเรื่องอาหารของภาคเหนือ

  11.เอกสารอ้างอิง
  หนังสือ อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

 7. 1. ชื่อโครงงาน อาหารไทย 4 ภาค.
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายคณันกร พลาอาด เลขที่ 1 ม.6/3
  2.นายพูนทรัพย์ ทะริ เลขที่ 10 ม.6/3
  3.นางสาว วรัญญา เพชรคง เลขที่31 ม.6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักอาหารประจำชาตที่หลากหลาย และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์อาหาร 4 ภาค

  5. วัตถุประสงค์
  ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงการอนุรักษ์อาหารไทย เพราะปัจจุบันอาหารจากต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในประเมศไทยเป็นจำนวนมาก

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และวิธีการทำอาหารได้จากบล็อก
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงาน
  – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  3 ปี

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้ศึกษาได้รู้จักอาหารไทยที่หลากหลายขึ้น และ ทราบวิธีการทำอาหารอย่างหรรษา

 8. 1.)โครงงานเว็บไซต์เรื่อง สุนัข
  2.)ทีมพัฒนา
  1.น.ส.นันทิกานต์ แก้วใหม่ ม.6/6 เลขที่40
  2.น.ส.สลินทิพย์ คำนาน ม.6/6 เลขที่47
  3.)อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4.)หลักการและเหตูผล
  เราต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่อง สุนัข
  5.)วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กัับนักเรียนนักศึกษา
  2.เพื่อเป็รสื่อในการทำเว็บไซต์
  6.)เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1.เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงการเลี้ยงสุนัขที่ตนชอบ
  2.เพื่อให้ผู้จัดทำได้มีการเรียนรู้และมีทักษะการทำเว็บไซด์มากขึ้น
  7.)รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  1.การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  2.การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  3.การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8.)ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  2.สำรวจแหล่งเรียนรู้
  3.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  4.นำเสนอผลงาน
  5.เผยแพร่ผลงาน
  9.)ระยะเวลาการดำเนินงาน
  7สัปดาห์
  10.)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  2.ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3.ได้ทราบกระบวนการการเลี้ยงสุนัขได้อย่างถูกวิธี

 9. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ขนมไทย

  2. ทีมพัฒนา
  – นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม. 6/5
  – นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
  – นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ปราณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทุกคนได้รู้ขนมไทยแต่ล่ะชนิด
  – สามารถนำมาประยุกต์กับขนมสมัยใหม่ ได้
  – สามารถนำไปเผยแพร่สูตรขนมไทย
  – สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อ อนุรักษ์ขนมไทยให้อยู่คงต่อไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานช่วยในการสร้างสื่อการเรียน
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint ในการเสนอโครงงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2. หาข้อมูล
  3. รวบรวมเนื้อหา
  4. เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpressเเละMicrosoft Powerpoint
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงาน
  -ได้รู้ขนมไทยแต่ละชนิด
  -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

  http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  http://www.baitong.in.th/
  http://www.shc.ac.th/learning/kanomthai.htm

 10. 1. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกระทงจากดอกแคขาว
  2. ทีม มีไอเดีย
  2.1 น.ส พัชรา สุรีย์ ม. 6/5 เลขที่ 21
  2.2 น.ส รัชนีกร สุทธพรม ม. 6/5 เลขที่ 30
  2.3 น.ส จารุวรรณ พังยะ ม. 65 เลขที่ 37
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู อริสศรา สะสม
  4. หลักการและเหตูผล
  เราต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. วัตถุประสงค์
  5.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง การทำกระทงจากดอกแคขาว
  5.2 พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  6.1 เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซด์
  6.2 เพื่อให้ผู้จัดทำได้มีการเรียนรู้และมีทักษะการทำเว็บไซด์มากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  7.1 การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  7.2 การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  7.3 การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  8.1 ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  8.2 สำรวจแหล่งเรียนรู้
  8.3 แบ่งหน้าที่การทำงาน
  8.4 นำเสนอผลงาน
  8.5 เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาการดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  10.1 ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  10.2 ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  10.3 ได้ทราบกระบวนการผลิตกระดาษสาได้อย่างถูกวิธี
  10.4 เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  10.5 ได้ทราบถึงวิธีการทำกระทงจากดอกแคขาว
  10.6 ทำให้มีคนรู้จักกระทงจากดอกแคขาวมากยิ่งขึ้น
  11.บรรณานุกรม
  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/409354

 11. 1. ชื่อโครงงาน ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น (VERY VERY JAPAN)
  2. ทีมพัฒนา1.น.ส.สุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ชั้น ม.6/22.น.ส.สุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ชั้น ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำกลับการพัฒนากับประเทศไทยของเรา
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้รู้จักอาหารประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้น
  -เพื่อต้องการให้เรารู้จักประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจประเทศญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ
  -เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของวัฒนธรรม อาหารแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -ใช้เว็บบล็อก http://www.wordpress.com ในการพัฒนาและเผยแพร่โครงงาน
  -ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า หาความรู้เพื่อเติม
  -ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่งรูปภาพ เพื่อความสวยงาม น่าสนใจ และเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่มาค้นคว้า
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดหัวข้อที่สนใจศึกษา
  – รวบรวมข้อมูล
  – ลงมือดำเนินงาน
  – นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  -8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  คาดหวังว่าผู้ที่มาค้นคว้าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -http://www.yokosojapan.org/
  -http://ทัวร์ญี่ปุ่น.net/japan.html

 12. **** ลืมบอกห้องครับ :))

  นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4

  ชั้นม.6/2

 13. 1. ชื่อโครงงานเว็ปไซต์ เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ !

  2. ทีมพัฒนา
  : 2.1.นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  2.2. นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  : คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  : การเริ่มต้นทำธุรกิจ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก และต้องใช้ต้นทุนสูง บางครั้งเพียงแค่เงิน และการศึกษาก็อาจจะไม่พอสำหรับการใช้เป็นต้นทุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หากแต่อาศัยความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังเช่นเรื่องราวของชีวิต “เด็กไม่เอาถ่าน” คนหนึ่ง ที่มีแค่ความฝันเล็กๆ จนชีวิตได้แปรผันเป็น “เถ้าแก่น้อย” เพียงระยะเวลาในไม่กี่ปี หาคิดดูแล้วมนุษย์ทุกคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่ดีเช่นนี้เสมอไป แต่มนุษย์สามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ เพียงมีแค่ความฝัน ความมุ่งมั่น และหยิบเอาเรื่องราวชีวิตของเศรษฐีน้อยผู้นี้มาเป็นแรงบันดาลใจ สุดท้ายความฝันที่วาดไว้ก็อยู่แค่ไม่ไกลเกินเอื้อม

  5. วัตถุประสงค์
  : 5.1. เพื่อศึกษาประวัติของ คุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์
  5.2. เพื่อหาแรงบันดาลใจในการทำงาน
  5.3. เพื่อนำแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5.5. เพื่อเป็นการศึกษา และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเนื้อหาที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  : นำเรื่องราวชีวิตของเศรษฐีน้อยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ได้แก่
  7.1. โปรแกรม Photo shop CS3
  7.2. โปรแกรม Dream Weaver CS3
  7.3. ศึกษาขั้นตอน และนำเสนอข้อมูล ผ่าน th.wordpress.com

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  : 8.1. กำหนดหัวข้อโครงงาน
  8.2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  8.3. วางแผนการทำโครงงาน
  8.4. ศึกษาขั้นตอน และวิธีการทำ ผ่านทาง https://kruarisara.wordpress.com
  8.5. ลงมือปฏิบัติ
  8.6. ตรวจสอบข้อผิดพลาด
  8.7. นำเสนอโครงงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  : 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  : 10.1. ได้ทราบประวัติของ คุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์
  10.2. ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงาน และเริ่มต้นทำธุรกิจ
  10.3. ได้แบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  – kruarisara.wordpress.com
  http://th.wikipedia.org/wiki

 14. 1. ชื่อโครงงาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  2. ทีมพัฒนา
  1.) นส.จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15 ม.6/2
  2.) นส. ตวงพร สุทธวิจิตร ” 22 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม 4. หลักการและเหตุผล
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คือบะหมี่แห้งที่กึ่งเตรียมทำมาให้แล้ว โดยปกติจะทานเมื่อได้เติมน้ำร้อนประมาณ 3-5 นาที ในปัจจุบันได้มีมากมายหลายยี่ห้อ มีทั้งชนิดซอง-ถ้วยและมีรสชาติต่างๆ มากมาย ถึงแม้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมาจากทวีปเอเชีย ไม่ว่า จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย เกาหลี แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการนิยมทานกันในยุโรป อเมริกาเหนือ หรืออเมริกาใต้ เพราะว่าราคาที่ถูกนั่นเอง คนไทยมักเรียกกันติดปากว่า มาม่า
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้รู้และเข้าใจขบวนการขั้นตอนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นทำอย่างไรบ้าง
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้รู้ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมีขั้นตอนการผลิตเป็นมาอย่างไรบ้างจึงจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ผลงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2.แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3.เรียบเรียงข้อมูล 4.สรุปผล
  5.ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และ ภาพประกอบ
  6.นำเสนอข้อมูลใน WordPress
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้รู้กระบวนการการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://mean-time.exteen.com/20071122/entry-1

 15. 1. ชื่อโครงงาน น้ำท่วมที่เมืองน่าน
  2. ทีมพัฒนา
  1. นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่.2 ม.6/2
  2. นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่.3 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เหตุการณ์ที่น้ำท่วมจังหวัดน่านในหลายๆอำเภอนั้นเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วและน้ำของเดินไหลระบายไม่ทันจึงเกิดการเอ่อล้นและเข้าท่วมในหลายๆพื้นที่
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้คนเกิดการตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่และมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้และตระหนักถึงภัยของน้ำท่วม
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  ค้นคว้าหาข้อมูล
  แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  รวบรวมข้อมูล
  สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  4สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  การที่ผู้คนจะตระหนักถึงภัยของน้ำท่วมและการรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างดี
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.google.com
  kruarisara.wordpress.com
  http://www.nan2day.com
  http://www.rcnan.com
  http://www.youtube.com
  .

 16. 1. ชื่อโครงงาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  2. ทีมพัฒนา
  1.) นส.จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15 ม.6/2
  2.) นส. ตวงพร สุทธวิจิตร ” 22 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม 4. หลักการและเหตุผล
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คือบะหมี่แห้งที่กึ่งเตรียมทำมาให้แล้ว โดยปกติจะทานเมื่อได้เติมน้ำร้อนประมาณ 3-5 นาที ในปัจจุบันได้มีมากมายหลายยี่ห้อ มีทั้งชนิดซอง-ถ้วยและมีรสชาติต่างๆ มากมาย ถึงแม้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมาจากทวีปเอเชีย ไม่ว่า จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย เกาหลี แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการนิยมทานกันในยุโรป อเมริกาเหนือ หรืออเมริกาใต้ เพราะว่าราคาที่ถูกนั่นเอง คนไทยมักเรียกกันติดปากว่า มาม่า
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้รู้และเข้าใจขบวนการขั้นตอนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นทำอย่างไรบ้าง
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้รู้ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมีขั้นตอนการผลิตเป็นมาอย่างไรบ้างจึงจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ผลงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2.แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3.เรียบเรียงข้อมูล 4.สรุปผล
  5.ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และ ภาพประกอบ
  6.นำเสนอข้อมูลใน WordPress
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  เพื่อให้ได้รับความรู้ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้รู้กระบวนการการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://mean-time.exteen.com/20071122/entry-1

 17. 1. ชื่อโครงงาน โขนศิลป์แผ่นดิน

  2. ทีมพัฒนา นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อต้องการให้เห็นถึงคุณค่าของนาฏศิลป์ ศิลปะ มรดกของไทย ที่มีคุณค่าแสดงออกถึงความสวยงามทางวิจิตรศิลป์ คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน สมควรที่จะได้รับการรักษาและสืบทอดต่อไป

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อต้องการอนุรักษ์โขนให้อยู่คู่ไทย และโลกอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของโขน
  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโขนให้กว้างขวางและแพร่หลาย

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าโขน เห็นคุณค่าของโขน และทวงท่าที่วิจิตรสวยงามของการแสดงโขน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ social media ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  – การใช้ wordpress ในการนำเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง โขน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – หาหัวข้อเรื่องที่สนใจจะศึกษา
  – หาข้อมูล จากในหนังสือ Internet และจากแหล่งข้อมูลแหล่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และประกอบในการทำโครงงานในครั้งนี้
  – นำเอกสารที่ได้มาเรียบเรียง
  – จัดทำคลิปวีดิโอเพื่อมาใช้ประกอบในการนำเสนอโครงงาน
  – พิมพ์ข้อมูลที่ได้รวมถึงคลิปวีดิโอลงใน social media และใช้ wordpress ในการนำเสนอโครงงาน
  – ตรวจสอบความข้อมูลให้เรียบร้อย
  – นำเสนอโครงงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ผู้ที่สนใจศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าถึงการแสดงโขน ที่ไม่ใช่การแสดงเพื่อความสนุกธรรมดาให้คนทั่วไปได้ชมกัน หากแต่ในอดีตเป็นการแสดงเฉพาะในวัง

  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ที่ศึกษาได้เห็นถึงคุณค่าของนาฏศิลป์ ศิลปะ มรดกของไทย

 18. 1. ชื่อโครงงาน ขนมไทยในอดีต
  2.ทีมพัฒนา
  1. นางสาว กลิสลา ทองมา เลขที่ 49 ชั้น ม. 6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – ขนมไทย ในอดีตมีมากมายหลายชนิด มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทำให้น่าชวนชิม และยังเป็นภูมิปัญญาไทยของคนในอดีต ที่ควรสืบทอดไว้ ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักได้เรียนรู้
  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมไทยในอดีตที่มาจากภูมิปํญญาของคนอดีต
  – เรียนรู้ขนมของประเทศไทยในอดีต เพื่อสืบทอดต่อไปยังรุ่นหลัง
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – เพื่อให้คนไทยหันมานิยมขนมไทย ที่เป็นของไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบ วิธีการทำ รูปร่างของขนมแต่ละชนิด และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพรายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานเป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง ขนมไทยในอดีต
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ค้นคว้าหาข้อมูลขนมไทยในอดีต
  – รวบรวมข้อมูล
  – วิเคราะห์ความแตกต่างของขนมไทยและขนมปัจจุบันถึงคุณประโยชน์
  – สรุปขนมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 1 เดือน
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – มีความรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยได้อย่างถูกวิธี
  – มีความรู้เกี่ยวกับขนมไทยในอดีต เพื่อให้สมกับเป็นคนไทย
  – สามารถเผยแพร่ขนมไทยสู่ต่างชาติได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.108kanomthai.com
  http://www.lib.ru.ac.th/journal/kanom.html

 19. เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

  ชื่อโครงงาน video stop motion : toy’s story

  สาขาของงานวิจัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

  ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. จิรัฏฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1

  2.เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 2

  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู อริสรา สะสม

  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

  1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

  ต้องการเพิ่มฝึกทักษะการทำวิดิโอคลิปโดยโปรแกรม ulead video studio ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ พร้อมยังมีความแตกต่าง เสริมสร้างความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

  เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ และแนวทางใหม่ๆในการจัดทำสื่อทางเทคโนโลยี

  2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 3. เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
  4. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

  3. วิธีดำเนินงาน

  คลิปวิดิโอ วิธีการทำ stop motion

  http://ahref=

  4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • มีสื่อวิดอโอที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางจิตใจ

  • พัฒนาความรู้และความคิดของู้จัดทำและผู้ที่ให้ความสนใจ

  5. เอกสารอ้างอิง

  ◦http://www.youtube.com/watch?v=jBACVxk2y-w&feature=related
  6 เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

  – จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับประโยชน์จากเรื่อง video stop motion

  -ศึกษาเรื่อง video stop motion

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  -ค้นคว้าและศึกษา ข้อมูลเรื่อง video stop motion

  -จัดทำ แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

  -จัดทำวัตถุประสงค์

  – จัดทำ วิธีดำเนินงาน

  – จัดทำผลที่คาดว่าจะได้รับ

  – แล้วสรุปผล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน

  – 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

  • มีสื่อวิดอโอที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางจิตใจ

  • พัฒนาความรู้และความคิดของู้จัดทำและผู้ที่ให้ความสนใจ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  -http://www.youtube.com/watch?v=jBACVxk2y-w&feature=related

  ป้ายกำกับ:Video stop motion

  แก้ไขสิ่งนี้

 20. 1. ชื่อโครงงาน
  ส้ม
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  -ศึกษาเรื่องราวที่จะนำมาตอบคำถามอย่างละเอียด
  -นำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสรุปรวมกัน
  -ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อต้องการนำเสนอส้มหลายๆสายพันธุ์
  – เพื่อต้องการเรียนรู้เรื่องส้ม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ส้ม

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง ส้ม

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  2.ทำให้รู้ถึงสายพันธุ์ ชนิด และข้อมูลต่างๆ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
  http://suan_naratip.tripod.com/orange.htm

 21. เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
  ข้อเสนอโครงงาน
  1.ชื่อโครงงาน เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น

  2.ทีมพัฒนา
  1.นางสาว โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่19 ม.6/2
  2.นางสาว วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 ม.6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษามีพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพและต้องการให้ผู้ที่ถ่ายภาพได้ภาพตามความต้องการ

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษามีพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพ
  2. เพื่อให้ผู้ที่หัดถ่ายภาพได้มีความรู้เพิ่มเติม
  3. เพื่อให้ผู้ที่ถ่ายภาพได้ภาพตามความต้องการ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นได้มีควมรู้และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมเป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ที่ศึกษาและสนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากขึ้นและมีความชำนาญในการถ่ายถาพ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.google.com

 22. 1. ชื่อโครงงาน น้ำท่วมที่เมืองน่าน
  2. ทีมพัฒนา
  1. นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่.2 ม.6/2
  2. นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่.3 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เหตุการณ์ที่น้ำท่วมจังหวัดน่านในหลายๆอำเภอนั้นเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วและน้ำของเดินไหลระบายไม่ทันจึงเกิดการเอ่อล้นและเข้าท่วมในหลายๆพื้นที่
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้คนเกิดการตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่และมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้และตระหนักถึงภัยของน้ำท่วม
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  ค้นคว้าหาข้อมูล
  แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  รวบรวมข้อมูล
  สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  4สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  การที่ผู้คนจะตระหนักถึงภัยของน้ำท่วมและการรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างดี
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.google.com
  kruarisara.wordpress.com
  http://www.nan2day.com
  http://www.rcnan.com
  http://www.youtube.com
  .

 23. 1. ชื่อโครงงาน ลดภาวะโลกร้อน

  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวกนกวรรณ ทาจี เลขที่ 40 ม.6/2
  2.นางสาวภัททิยา หล้าคำ เลขที่ 43 ม.6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  อยากให้ทุกคนรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นว่ามาจากอะไร

  5. วัตถุประสงค์
  1.สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
  2.ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
  3.แนวทางในการแก้ไขปัญหา

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือ นวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง ลดภาวะโลกร้อน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  -ได้รู้สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
  -ได้รู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเกิดภาวะโลกร้อน
  -ได้รู้แนวทางในการแก็ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  http://www.greentheearth.info

 24. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประวัติวันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  นาย อดิรุจ ปั๋นจา เลขที่ 7 ม.6/2
  นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่25 ม.6/2
  อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  หลักการและเหตุผล
  1.เพื่อพัฒนา social media ให้ดียิ่งขึ้น
  2.เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำโครงงาน

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่องประวัติวันลอยกระทง
  2.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี

  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้สร้างงานหรือนวัฒกรรม
  -การใช้ Microsoft Office word มาใช้ในการทำโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Office PowerPointมาใช้ในการทำโครงงาน
  ขั้นตอนการดำเนินการ
  1.ศึกษา ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
  2.รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเตรียมที่จะนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์
  3.นำข้อมูลต่างๆที่สรุปมาแล้วไปพิมพ์ใน Microsoft Office word เพื่อที่จะนำไปขึ้นในMicrosoft Office PowerPoint
  4.นำข้อมูลขึ้นในMicrosoft Office PowerPointแล้วจัดรูปแบบการนำเสนองาน
  5.นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.เพื่อพัฒนาตัวเองในการนำเว็บไซต์มาปรับในการเรียนการสอน
  2.ง่ายต่อการศึกษา
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://hilight.kapook.com/view/30438

 25. ส่งงานค่าาา <-•´¯`•.¸¸.•´¯`•._.•`•.¸¸.•´¯`•._.•`•.¸¸.•´¯`•._.•´¯`•.¸
  _____________________________________________________
  1. ชื่อโครงงาน
  เทควันโด โย่โย่ !!
  2. ทีมพัฒนา
  -นางสาวชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 6/2
  -นางสาววัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการให้เกิดทักษะในด้านเทควันโด และรู้จักความหมายของ เทควันโด มากขึ้น
  -ก่อให้เกิดประโยชน์ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
  5. วัตถุประสงค์
  – ต้องการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาเทควันโด
  -เรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้นของเทควันโดได้อย่างถูกทักษะและหลักการ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องเทควันโดได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องของเทควันโด
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง เทควันโด
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ผู้เรียนรู้อ่านและศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  -เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
  -ได้ความรู้ใหม่ๆประกอบตัว
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  Google
  kruarisara.wordpress.com
  _______________________________________________________
  นส ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 – 6/2
  นส วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 – 6/2

 26. 1. ชื่อโครงงาน เทศกาลกินเจ
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ม.6/2
  2. นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  กล่าวจากตำนานที่ 2 เพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า “ดาวนพเคราะห์” ทั้ง 9 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ในพิธีกรรมบูชานี้สาธุชนในพระพุทธศาสนาสละเวลาทางโลกมาบำเพ็ญศีลงดเว้นเนื้อสัตว์และแต่งกายด้วยชุดขาว
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา และตำนานของเทศกาลกินเจ
  2. เพื่อศึกษาถึงการกินเจแล้วได้ประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมา และตำนาน และความสำคัญของการกินเจ
  2. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด และปฎิบัติสืบต่อกันไป
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ใช้โปรแกรม Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  นำเสนอผลงาน โดยใช้ wordpress จะเสนอโดยการใช้รูปภาพและวีดีโอประกอบในการสร้างการเรียนการสอน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2. แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3. เรียบเรียงข้อมูล
  4. ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ อย่างละเอียดและถูกต้อง
  5. นำเสนอข้อมูลโดยใช้ WordPress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์ แต่ใช้เวลาในการทำ 4 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1. ได้รับความรู้และประวัติเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
  2. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่เข้าใจผิด
  3. เพื่อถ่ายทอด และเผยแผ่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
  4. เพื่อส่งเสริมการกินเจ
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://news.phuketindex.com/travel/phuket-vegetarian-2-190191.html
  http://www.doctorcosmetics.com/read_content.php?id=1791&pagetype=product
  เทศกาลกินเจ ประวัติความเป็นมา

 27. ข้อเสนอโครงงาน
  โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

  ทีมพัฒนา
  1.นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่12
  2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่14
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  -เพื่อต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  -เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นปัจจุบันได้รับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยในแต่ละท้องถิ่น

  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
  -เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  -เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักนาฏศิลป์ให้มากขึ้น
  -เพื่อต้องการให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของนาฏศิลป์ไทยได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมเป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องนาฏศิลป์ไทย

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -ตั้งหัวข้อเรื่อง
  -.หาข้อมูล
  -.จัดทำคลิปวิดีโอ
  -เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  -นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่านาฏศิลป์ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไร
  -เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  -ต้องการให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักของต่างชาติ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thaidances.com/
  http://www.narttasin.blogspot.com/

 28. 1.ชื่อโครงงาน นาฬิกาข้อมือ

  2.ทีมพัฒนา
  – นางสาวนิตรยา ฐานะ เลขที่ 38 ชั้น ม.6/2

  3.อาจารย์ที่ปรึกษา
  – คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – นาฬิกาเป็นสิ่งที่บ่งบอกเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาและแนะนำนาฬิกาเพื่อที่จะได้รุู้จักกันทั่วถึง

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้นาฬิกาเพื่อดูเวลา เพื่อความคุ้มค่าของผู้บริโภคเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง นาฬิกาข้อมือ

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – คิดหัวข้อโครงงาน
  – หาข้อมูล จากเว็บไซต์ต่าง
  – รวบรวบข้อมูล
  – จัดทำคลิปวิดีโอ
  – เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  – นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 4 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – มีความรู้เกี่ยวกับ นาฬิกามากขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.tarad.com/product/3031458

 29. 1. ชื่อโครงงาน เทคนิคการแต่งหน้า

  2. ทีมงานพัฒนา

  นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ม.6/2
  นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ม.6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  อริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล

  ความงาม นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ ซึ่งมีความสามารถในการที่จะแต่งเติมสีสันและเสริมสร้างความงามให้กับสิ่งรอบข้าง จะมีคำกล่าวที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” และจากความพิถีพิถันอันนี้เอง จึงได้พัฒนาจนกลายเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง คือ ศิลปะการแต่งหน้า

  5. วัตถุประสงค์
  1. มีจุดประสงค์ให้ผู้หญิงดูดี
  2. เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
  3. มีความรู้และเทคนิคในการแต่งหน้าเบื้องต้น

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  เป้าหมายของการนำเสนอโครงงาน เพื่อต้องการให้ผู้หญิงมีความรู้เบื้องต้นในการทำให้ตัวเองดูดี สวยงาม ดั่งสุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะคน คนงามเพราะแต่ง”

  7. รายละเอียดของการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม Video on Demand คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์
  หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการตามสโลแกนว่า
  To view “What one wants. when one wants.”
  โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks)
  ผู้ใช้งาน ซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย(VideoClient)สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
  ได้ทุกเมื่อตามต้องการและสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้น ๆ โดยสามารถย้อนกลับ (Rewind)
  หรือกรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้เปรียบเสมือนการดูวิดีโอที่บ้านนั่นเอง
  ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกันกล่าวคือสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน
  หรือต่างกันก็ได้

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดชื่อโครงงาน
  2. วางแผนการดำเนินงาน
  3. รวบรวมข้อมูล
  4. วิเคราะห์ข้อมูล
  5. สรุป
  6. นำเสนอ

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1. ได้เทคนิคในการแต่งหน้า
  2. ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการแต่งหน้า
  3. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหลากหลายสไตส์ที่เหมาะสมกับตนเอง
  4. ได้ฝึกทักษะการแต่งหน้า ตลอดจนการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า
  5. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  https://kruarisara.wordpress.com

  http://www.ladymodern.com/

  http://www.ecarddesignanimation.com/home/makeup/makeup.html

  http://krumaprang.blogspot.com/2011/02/video-on-demang.html

 30. 1. ชื่อโครงงาน ลั่นล้าาาา กับเค้กแสนอร่อย .
  2. ทีมพัฒนา
  – นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6 ม.6/2
  – นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 31 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู อริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ในปัจจุบัน เค้กเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ผู้คนนิยมกันมากมาย และเป็นที่น่าสนใจ ในโลกมีตำรับหรือสูตรการทำเค้กเป็นจำนวนมาก
  อีกทั้งตำรับการทำเค้กบางสูตรก็มีการสืบทอดการทำเป็นเวลาหลายศตวรรษ และเค้กนั้นยังเป็นอาหารหวานที่นิยมไปทั่วโลกอีกด้วย
  ปัจจุบันมีผู้สนใจที่อยากจะเรียนทำเค้กเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ มากมาย อย่างเช่น เรียนเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพเปิดร้านเค้ก เป็นต้น

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาที่มาของเค้ก
  – เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบเค้กที่จะทำให้เค้กอร่อย
  – เพื่อฝึกทำเค้กให้เป็นด้วยตนเอง
  – ฝึกฝนการใช้ทักษะ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การทำโครงงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์
  เพราะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยการสื่อสารมีหลลากหลายมาก และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโลกออนไลน์
  ก็จะเป็นการเพิ่มปประสิทธิภาพในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกแห่งอีกด้วย

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ใช้ wordpress ในการนำเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโออัพโหลดลง youtube และมีรูปภาพประกอบ

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ตั้งหัวข้อเรื่อง
  – ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  – จัดทำโครงงาน
  – เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  – นำเสนอโครงงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเค้ก
  – ทำเค้กอร่อยได้ด้วยส่วนผสมที่พอดีพอเหมาะ
  – ทำเค้กเป็นด้วยตนเอง
  – ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น

  11. แหล่งที่มา แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81
  http://www.horapa.com/content.php?Category=Bakery&No=350

 31. 1. ชื่อโครงงาน อาณาจักรพืช 2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวธันยพร ผาแก้ว เลขที่41 ม.6/2
  2.นางสาวอริศรา ตาละ เลขที่ 46 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล ทุกวันนี้วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ต้องจำ และเป็นเรื่องเบื่อหน่ายของนักเรียนทุกคน เราจึงต้องการที่จะให้ความรู้ในเรื่องอาณาจักรพืชให้นักเรียนได้เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำมากยิ่งขึ้น
  5. วัตถุประสงค์ – เพื่อศึกษาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาณาจักรพืช – เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงอาณาจักรพืชที่แท้จริง และจดจำได้อย่างง่ายดาย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน – เพื่อหาความหมายและประเภทของอาณาจักพืช – เพื่อสรุปใจความสำคัญ แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านการเรียน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ผลงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2.แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3.เรียบเรียงข้อมูล 4.สรุปผล
  5.ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และ ภาพประกอบ
  6.นำเสนอข้อมูลใน WordPress
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง – ได้เนื้อหาความรู้ในเรื่องอาณาจักรพืชมากขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง http://tc.mengrai.ac.th/rungrat/page5/plant1.htm หนังสือชีวิทยา ม.6 เล่ม 5

 32. 1.ชื่อโครงงาน :: April Fool’s Day

  2. ทีมพัฒนา ::
  1. นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  2. นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา :: คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล ::
  – เนื่องจากต้องการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่แปลกใหม่ ของในประเทศต่างๆ ซึ่ง วัน April Fool’s Day ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งมีความแปลก และยังเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปอีกด้วย

  5. วัตถุประสงค์ ::
  – เพื่อศึกษาประเพณีของต่างประเทศ
  – เพื่อทราบถึง ความสำคัญของวัน April Fool’s Day
  – เพื่อทราบถึง ข้อดีและข้อเสียในกิจกรรมวัน April Fool’s Day

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการผู้สนใจศึกษาในเรื่องได้รับความรู้ เรื่อง April Fool’s Day และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายต่ออย่างเป็นประโยชน์

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – พัฒนาโครงงานโดยการใช้ http://www.wordpress.com ในการเผยแพร่ ข้อมูลของโครงงาน
  – ใช้ Adobe Photoshop ในการปรับแต่งรูปภาพให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดชื่อเรื่อง
  – วางแผนการสืบค้น และการจัดทำโครงงาน
  – สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
  – จัดทำข้อมูลลงใน บล็อก
  – ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงงานที่จัดทำ และ ปรับแต่งให้มีความน่าสนใจ
  – นำเสนอโครงงานโดยผ่าน บล็อก

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ผู้ศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษามากยิ่งขึ้น
  – ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายความต่อให้แก่ผู้อื่นได้รับความรู้ต่อไป

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  – สอบทราบข้อมูล กิจกรรม จากผู้ที่เคยทำกิจกรรมในวัน April Fool’s Day
  http://jazil.exteen.com/20050401/april-fool-s-day
  http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools'_Day
  http://www.oknation.net/blog/kunsue4-1-54/2011/03/31/entry-1

 33. 1. ชื่อโครงงาน พลู สมุนไพรไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส.วนาลี คนกลาง ม.6/2 เลขที่ 29

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อศึกษาเรียนรู้ในคุณลักษณะต่างๆของใบพลูเพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อทราบวิธีการปลูก
  2.ทราบลักษณะของพลู
  3.ทราบคุณประโยชน์ของพลู
  4.เพื่อการนำไปใช้รักษาโรค

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องพลูมีความรู้ความเข้าใจและสามานำพลูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น รักษาโรค คนแก่ในสมัยก่อนรับประทาน
  – ค้นคว้าหาความรู้
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – เก็บรวบรวมข้อมูล
  – วิเคราะห์และรวบรวม ข้อมูล
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องพลู และการค้นคว้าข้อมูล
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  – ค้นคว้าหาความรู้
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – เก็บรวบรวมข้อมูล
  – วิเคราะห์และรวบรวม ข้อมูล
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – รู้จักวิธีการปลูกพลูที่ถูกต้อง
  – รู้จักลักษณะของพลู
  – รู้จักวิธีการนำไปใช้รักษาโรค
  – สามานำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ฆ่าเชื้อโรค ขับลม

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www1.mod.go.th/heritage/nation/pri/pri.htm

 34. 1. ชื่อโครงงาน
  ส้ม

  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่26 ม.6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  1.ศึกษาเรื่องส้มที่มีสายพันธ์หลายชนิด
  2.นำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสรุปรวมกัน
  3.นำความรู้เกี่ยวกับส้มไปใช้ในการทำการปลูกส้มของชาวสวนส้ม

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาสายพันธ์และชนิดของส้ม
  2.เพื่อนำเสนอรูปร่างและข้อมูลของส้ม
  3.เพื่อส่งเสริมการปลูกส้มภายในประเทศ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหันมาสนใจส้ม

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง ส้ม

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำสไลด์รูปภาพ และสื่อวิดีโอ
  4.นำข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยประโยชน์อะไรบ้าง
  1.ทำให้รู้ถึงสายพันธุ์ ชนิดของส้มและข้อมูลต่างๆได้
  2.สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวส้มได้ทั่วถึง
  3.สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
  http://suan_naratip.tripod.com/orange.htm
  http://www.n3k.in.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
  th.wikipedia.org
  fwmail.sodazaa.com

 35. 1.ชื่อโครงงาน
  -เรื่องผลไม้ไทย
  2.ทีมพัฒนา
  -น.ส ชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่17 ม.6/2
  -น.ส นิจวิภา อินผ่อง เลขที่24 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  -คุณครูอริศรา สะสม
  4.หลักการและเหตูผล
  -ของดีของเมืองไทยนั้นมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะผลไม้ไทย ที่ให้ทั้งประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย ในผลไม้แต่ละชนิดต่างมีรสชาติ กลิ่น และรูปร่างที่แตกต่างกัน ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะใช้สารอาหาร แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ และเส้นใยอาหาร เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย หากต้องการรับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่ … ควรรับประทานผลไม้สด และไม่ทิ้งไว้นาน หลังการปอก หรือหั่น หากเป็ยผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีถนอมอาหาร หรือนำมาเป็นขนมอบ จะทำให้ปริมาณสารอาหารลดลงได้ และถ้าจะให้ดี ต้องทานผลไม้ตามฤดูกาล เพราะผลไม้ในฤดูนั้นๆ จะออกดอกออกผลตามธรรมชาติ สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีราคาถูก
  5.วัตถุประสงค์
  -เพื่อพัฒนาเวปไซด์ เรื่อง ผลไม้ไทย โดย social media
  -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนของผู้ค้นคว้า
  -เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
  -เพื่อต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลประโยชน์ของการทานผลไม้ไทย
  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  -ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รับทราบถึงประโยชน์ของการทานผลไม้
  ไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์
  8.ขั้นตอนการดำเนินการ
  -วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  -วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  -ค้นคว้าหาข้อมูล
  -แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  -รวบรวมข้อมูล
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  9.ระยะเวลาการดำเนินงาน
  -4สัปดาห์
  10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – นำ social media ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  -เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ของการทานสลัดผักผลไม้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -Google
  -kruarisara.wordpress.com

 36. 1. ชื่อโครงงาน เทศกาลกินเจ
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ม.6/2
  2. นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30 ม.6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  กล่าวจากตำนานที่ 2 เพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า “ดาวนพเคราะห์” ทั้ง 9 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ในพิธีกรรมบูชานี้สาธุชนในพระพุทธศาสนาสละเวลาทางโลกมาบำเพ็ญศีลงดเว้นเนื้อสัตว์และแต่งกายด้วยชุดขาว
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา และตำนานของเทศกาลกินเจ
  2. เพื่อศึกษาถึงการกินเจแล้วได้ประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมา และตำนาน และความสำคัญของการกินเจ
  2. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด และปฎิบัติสืบต่อกันไป
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ใช้โปรแกรม Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  นำเสนอผลงาน โดยใช้ wordpress จะเสนอโดยการใช้รูปภาพและวีดีโอประกอบในการสร้างการเรียนการสอน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2. แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3. เรียบเรียงข้อมูล
  4. ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ อย่างละเอียดและถูกต้อง
  5. นำเสนอข้อมูลโดยใช้ WordPress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์ แต่ใช้เวลาในการทำ 4 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1. ได้รับความรู้และประวัติเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
  2. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่เข้าใจผิด
  3. เพื่อถ่ายทอด และเผยแผ่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
  4. เพื่อส่งเสริมการกินเจ
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://news.phuketindex.com/travel/phuket-vegetarian-2-190191.html
  http://www.doctorcosmetics.com/read_content.php?id=1791&pagetype=product
  เทศกาลกินเจ ประวัติความเป็นมา

 37. 1.โครงงานชื่อ
  ผลงานสำคัญของ LeonaDo DavinCI

  2.ทีมพัฒนา
  1.นาย นวพล ปันมพันธุ์ เลขที่ 9 ม.6/2
  2.นาย ณัฐภัทร รัตนประยูร เลขที่ 10 ม.6/2

  3.อาจารย์ที่ปรึกษา
  คุณครูอริศรา สะสม

  4.หลักการและเหตุผล
  เราต้องการศึกษา ผลงานอันปริศนาของ Leonado DavinCI และถ่ายทอดเจตนารมให้ผู้คนได้รับรู้

  5.วัตถุประสงค์
  1.เพื่อต้องการศึกษา ผลงานของจิตรกรผู้โด่งดัง แห่งยุคสมัยที่เรียกกันว่า “ยุคกลาง”
  2.เพื่อต้องการศึกษา ผลงานและความเกี่ยวเนื่องของผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
  3.เพื่อนต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่กำลังศึกษาใด้มีโอกาศรับรู้ข้อมูลและความจริงได้เร็วขึ้น และสามารถท่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้

  7.รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  หาข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ LeonaDO DavinCI แต่งโดย แดน บราวส์
  หนังสือ Angle & Demon แต่โดย แดน บราวส์
  หนังสือ The CODE แต่งโดย แดนบราวส์
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint
  ใช้ wordpress
  ใช้ Photoshop
  ใช้ Youtube

  8.ขั้นตอนการดำเนินการ
  1.ดำเนินการหาขอบเขตการค้นหา
  2.ดำเนินการหาข้อมูลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  3.วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  4.ดำเนินการเรียบเรียงข้อมูล และ รูปภาพให้สอดคล้องกับเหตุการ
  5.ดำเนินการจัดให้เป็นและเบียบ
  6.สรุปผล
  7.อภิปราย

  9.ระยะเวลาการดำเนินงาน
  4 สัปดาห์

  10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  นำ social media ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  11.บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  หาข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ LeonaDO DavinCI แต่งโดย แดน บราวส์
  หนังสือ Angle & Demon แต่โดย แดน บราวส์
  หนังสือ The CODE แต่งโดย แดนบราวส์
  http://www.youtube.com

 38. 1. ชื่อโครงงาน สามล้อ
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 ม.6/2
  2.นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37 ม.6/2
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากในปัจจุบันความสำคัญของสามล้อไทยมีน้อยมาก เราควรอนุรักษ์สามล้อจักรยานให้อยู่คู่เป็นมรดกไทย
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของสามล้อ
  2. เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของสามล้อ
  3. เพื่ออนุรักษ์สามล้อให้อยู่กับเรา
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ศึกษาประวัติ ประเภทของสามล้อ
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ร่างงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2. รวบรวมข้อมูล
  3.จัดทำฉบับร่าง
  4. แก้ไข
  5. จัดทำฉบับจริง
  6. เสนอในเว็บ http://modmai62.wordpress.com/
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 3 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1. รู้ประวัติความเป็นมาของสามล้อ
  2. ให้ความสำคัญกับสามล้อมากขึ้น
  3. รู้รักษ์ห่วงแหนสามล้อไทย
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.baanjomyut.com/library/calendar/samlor/index.html
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%
  B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81

 39. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ไม้ดอกไม้ประดับ

  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาวชลลัดดา เรืองหหล้า เลขที่ 18
  2. นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในเรื่องงานเกษตร ได้รู้จักการพัฒนาและการฝึกประสบการณ์ในด้านการเกษตรเกี่ยวกับพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ
  5. วัตถุประสงค์
  1 เพื่อศึกษาชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ
  2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ
  3 เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับได้มีควมรู้และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ร่างงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2.แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3.เรียบเรียงข้อมูล
  4.ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และ ภาพประกอบ
  5.นำเสนอข้อมูลใน WordPress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  – ผู้ที่สนใจศึกษามีความรู้มากขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.maipradabonline.com/

 40. เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนานาม นั้นว่า กลองสะบัดชัย

  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน สุนัขชิสสุ
  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ เลขที่20 ม.6/6
  2. นางสาว ณัชชา ปัสสา เลขที่29 ม.6/6
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องสุนัขชิสสุและจะได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน โซเชียรมีเดีย ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาของสุนัขชิสสุ
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของสุนัขชิสสุมีควมรู่และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง สุนัขชิสสุ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2 อาทิตย์

  ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึษามีความรู้ของ
  1.เรื่องของสุนัขชิสสุ
  2. การดูแลเลี้ยงดู

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  108dog.com/shih_tzu.php –

  Google
  kruarisara.wordpress.com

 41. โครงงาน เว็บไซค์เรื่อง ไวท์ช็อคโกแลตเชอรี่เสวลส์ชีสเค้ก

  ทีมพัฒนา
  1. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล เลขที่ 39 ม 6/6
  2. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ เลขที่ 46 ม.6/6

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ในปัจจุบัน เค้ก เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก คนไทยนิยมนำมาจำหน่ายกันมากมาย และเป็นที่น่าสนใจ เราต้องการที่จะศึกษาหาความรรู้เกี่ยวกับ เค้ก เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเค้กมากขึ้น
  3. ช่วยเสริมรายได้ให้กับตนเอง

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  เพื่อให้คนที่มีสนใจเกี่ยวกับการทำ เค้ก ได้หาความรู้เพิ่มเติม

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอและรูปภาพประกอบในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูลและรูปภาพประกอบ
  3.ทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลาในการทำ 3 วัน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การทำเค้ก
  – ประโยชน์ของเค้ก
  – ความเป็นมาของเค้ก
  – การนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

  11. แหล่งที่มา แหล่งอ้างอิง
  http://www.horapa.com/content.php?Category=Bakery&No=350

 42. 1.ชื่อโครงงาน
  -เรื่องสลัดผักผลไม้
  2.ทีมพัฒนา
  -น.ส กรรณิการ์ ภูคำอ้าย เลขที่36 ม.6/6
  -น.ส น้ำฝน ดู่จันทร์ศักดิ์ เลขที่41 ม.6/6
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  -คุณครูอริศรา สะสม
  4.หลักการและเหตูผล
  -อาหารที่คนไทยเอาใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
  Enter your comment here…
  มาจากฝรั่ง มีผักนู่น นี่ นั่น และก็ราดด้วยน้ำสลัด ฟังอย่างนี้แล้วหลายคนร้องอ๋อได้ทันทีว่าคือ “สลัดผัก” นั่นเอง คนจำนวนไม่น้อยก็นึกถึงเมนูสลัดที่เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเวลาที่ใครๆ อยากไดเอ็ต แต่ทว่าสลัดไม่ได้มีดีเพียงแค่ทำให้คุณควบคุมน้ำหนักได้เท่านั้น แต่ยังทำให้สุขภาพดีแบบถาวร อีกด้วย
  5.วัตถุประสงค์
  -เพื่อพัฒนาเวปไซด์ เรื่อง สลัดผักผลไม้ โดย social media
  -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนของผู้ค้นคว้า
  -เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
  -เพื่อต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลประโยชน์ของการทานสลัดผักผลไม้
  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  -ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รับทราบถึงประโยชน์ของการทานสลัดผักผลไม้
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์
  8.ขั้นตอนการดำเนินการ
  -วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  -วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  -ค้นคว้าหาข้อมูล
  -แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  -รวบรวมข้อมูล
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  9.ระยะเวลาการดำเนินงาน
  -4สัปดาห์
  10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – นำ social media ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  -เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ของการทานสลัดผักผลไม้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -Google
  -kruarisara.wordpress.com
  -http://health.kapook.com/view3200.html

 43. 1.ชื่อโครงงาน เครื่องยนต์แก็สโซมาลีน

  2.ทีมพัฒนา
  1. นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ ม .6/6 เลขที่ 13
  2. ปิยะพงษ์ สิงห์สาร ม 6/6 เลขที่ 7
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องของเครื่องยนต์แก็สโซมาลีนและจะได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน โซเชียรมีเดีย ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในรับบการทำงานของเครื่องยนต์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเรื่องเครื่องยนต์แก็สโซมาลีนได้เข้าใจมากขึ้นในการทำงาน ละการดูแล
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมศึกษาและนำเสนอโครงงานผ่านสื่อทางอินเทอร์เนต
  ทางเว็บไซต์ wordpress.com
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -ศึกษาเรื่องเครื่องยนต์แก็สโซมาลีน จากอินเทอร์เน็ต และ จาก ผู้รู้
  – รวบรวมข้อมูล
  – ออกแบบการนำเสนอ และแบ่งงาน
  -นำมาลง wordpress.com
  – ตกแต่งให้พอเหมาะ

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1-2เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. รู้การทำงานของเครื่องยนต์
  2.เข้าใจในการดุแลรักษาเพื่อให้ใช่ไปได้นานนาน
  3นำไปเป็นเครื่องช่วยในการทำงานช่าง

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  th.wikipedia.org/wiki/เครื่องยนต์_4_จังหวะ
  pingpong-it52.blogspot.com/2011/01/4.html
  http://www.vcharkarn.com/vcafe/52286

 44. 1. ชื่อโครงงาน กล้วยไม้
  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่14 ม.6/6
  2.นางสาว รจนา อินต๊ะนาม เลขที่ 33 ม.6/6
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและชืนชอบกล้วยไม้ได้นำมาใช้ในการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และมีความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ในขั้นพื้นฐาน
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาวของกล้วยไม้
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6.เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการสืบสานวิธีการทำอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา
  เพื่อพัฒนารูปแบบเว็บไซด์ social media ในการดำเนินงาน
  7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง กล้วยไม้
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและจัดทำโครงงานไปเผยแพร่และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.orchidsiam.com/th/
  http://www.panmai.com/Orchid/orchid.shtml
  th.wikipedia.org/wiki

 45. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ทะเลคาปูชิโน่
  1ทีมงาน

  1 นาย ธีรวัช ระลึก เลขที่ 5
  2 นางสาว ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่ 42
  3. ครู อริศรา สะสม
  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่องทะเลคาปูชิโน
  2.เพื่อพัฒนาทะเลคาปูชิโน
  2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  3ใวันเวลาการทำกิจกรรม
  สัปดาห์ที่ 1 – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  สัปดาห์ที่ 2 – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ได้เว็บไซต์เรื่องทะเลคาปูชิโน่

  5.หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องทะเลคาปูชิโน่และจะได้เป็นการศึกษา

 46. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  http://th.wikipedia.org
  ทีมงาน
  1.นาย ธนาวิชญ์ นุ่มนวล เลขที่ 4 ชั้น ม.6/6
  2.นางสาว อังคณา สอดสี เลขที่34 ชั้น ม.6/6
  อาจารย์ที่ปรึกษา ครู อริศรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  1.เพื่อต้องการที่จะพัฒนา social media
  2.เพื่อให้เกิดทักษะในการทำโครงงานคอมพิเตอร์
  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อดำรงขนมไทยให้อยู่ยาวนาน
  2.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  3.เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับขนมไทย
  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  ขั้นตอนการดำเนินการ
  1.ศึกษาค้นคว้าหาเรื่องขนมไทย
  2. บันทึกข้อต่างๆที่เกี่ยวกับขนมไทย
  3.เรียบเรียงเนื้อหา
  4.ตรวจสอบเนื้อหา
  5.สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  1.ปรึกษาและสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
  2.เลือกข้อมูลที่ตรงกับโครงงาน
  3.เรียบเรียงเนื้อหา
  4.ตรวจสอบเนื้อหา
  5.สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -จะมีผู้ที่เข้ามาศึกษาข้อมูลนี้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป
  แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

 47. 1. ชื่อโครงงาน เสือ
  2. ทีมพัฒนา
  1. นายกรกฎ ฑีฆาวงศ์ ม.6/6 เลขที่1
  2. นายอภิสิทธิ์ สุริยะ ม.6/6 เลขที่ 16
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องของ เสือ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของเสือ
  – เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของเสือ
  – เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -เพื่ออยากให้ผู้ที่ศึกษาสนใจในเรื่องของเสือ มากยิ่งขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  ใช้ wordpressในการเสนอผลงาน และพัฒนาไปเรื่อยๆ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.หารูปภาพประกอบ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  – ผู้ที่สนใจศึกษามีความรู้มากขึ้น
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD

 48. โครงงาน เว็บไซค์ เรื่อง ไวน์ช็อคโกแลตดชอร์รี่สเวส์ลชีสเค้ก
  ทีมพัฒนา
  1. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล เลขที่ 39 ชั้น ม.6/6
  2. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ เลขที่ 46 ชั้น ม.6/6
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ขนมเค้กได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และสามารถนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ จึงเป็นประโยชน์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.วัตถุประสงค์
  – เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  – สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้
  – เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเค้ก
  – เพื่อได้ทดลองอะไรใหม่ๆ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเค้กได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปปรับใช้ได้
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมการนำเสนอผลงาน โดย wordpress จะเสนอโดยการใช้รูปภาพและวีดีโอประกอบในการสร้างการเรียนการสอน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวชื่อเรื่อง
  2. หาข้อมูลและรูปภาพประกอบ
  3. จัดทำเป็น คฃิปวีดีโอิ

 49. เรื่อง การเล่นพื้นบ้าน
  ข้อเสนอ โครงงาน การละเล่นพื้นบ้าน
  1. ชื่อโครงงานการละเล่นพื้นบ้าน
  จัดทำ
  1.นาย ชาญณรงค์ วันปั๋น เลขที่3 ม.6/6
  2.นาย ธนากร นพทอน เลขที่ 23 ม.6/6

  2. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  3. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านจะได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
  4. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาของการละเล่นพื้นบ้าน
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  5. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของกลองสะบัดชัยได้มีควมรู่และความเข้าใจมากขึ้น

  5. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน

  6. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  4.นำเสนอข้อมูล

  7. ระยะเวลาดำเนินงาน
  แปป เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ

  8. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึษามีความรู้ของเรื่่องของการละเล่นพื้นบ้าน

  9. เอกสารอ้างอิง
  หนังสือ การละเล่นพื้นบ้านพื้นเมือง http://www.google.co.th

 50. 1. ชื่อโครงงาน วันลอยกระทง
  2. ทีมพัฒนา
  1. นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ชั้น ม.6/6
  2. นางสาว เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ชั้น ม.6/6
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการรู้ถึง ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง
  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาของวันลอยกระทง
  2.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  3.เพื่อต้องการรู้ประวัติและความสำคัญ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของวันลอยกระทงได้มีความรู้และความเข้า ใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง วันลอยกระทง
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.หารูปภาพประกอบ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่องวันลอยกระทง
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87

 51. 1. ชื่อโครง บาสเก็ตบอล
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายภูมินทร์ ทองตีฆา ม.6/6 เลขที่ 9
  2.นายศิวาฤทธิ์ การินตา ม.6/6 เลขที่ 12
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  กีฬาบาสเก็ตบอล เป็นกีฬาที่ไม่ค่อยนิยมนักในประเทศไทย เราจึงได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับบาสเก็ตบอล ให้ผู้ที่สนใจ ผู้ที่ศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล ได้รู้จักบาสเก็ตบอลมากขึ้น
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเล่าประวัติของบาสเก็ตบอล
  2. เพื่อบอกวิธีการเล่น กติกา ของบาสเก็ตบอล
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักบาสเก็ตบอลมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาบาสเก็ตบอลมากขึ้น
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  ใช้ wordpressในการเสนอผลงาน และพัฒนาไปเรื่อยๆ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1-2เดือน
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. รู้ประวัติของบาสเก็ตบอล
  2. นำไปใช้ในการเล่นบาสเก็ตบอลได้
  3. มีความรู้เรื่องบาสเก็ตบอล
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5

 52. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน การปลูกดอกกุหลาบ

  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส. ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  2.น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ ม.6/6

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  -เพื่อพัฒนา social media ให้ดียิ่งขึ้น
  -เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำโครงงาน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อบอกถึงประเภทของดอกกุหลาบ
  – เพื่อบอกถึงการดูแลรักษาดอกกุหลาบให้สวยงาม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ศึกษารู้ถึงประเภทดอกกุหลาบ รู้ถึงการดูแลรักษา การกำจัดแมลง เพื่อรักษาความสวยงาม

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษา ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
  – รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเตรียมที่จะนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์
  – นำข้อมูลต่างๆที่สรุปมาแล้วไปพิมพ์ใน Microsoft Office word เพื่อที่จะนำไปขึ้นในMicrosoft Office PowerPoint
  – นำข้อมูลขึ้นในMicrosoft Office PowerPointแล้วจัดรูปแบบการนำเสนองาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  4 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – สามารถพัฒนา social media ได้
  – นำ social media ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  – สามารถบอกเกี่ยวกับการดูแลรักษา การปลูกดอกกุหลาบให้สวยงาม

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
  http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=46
  http://iam.hunsa.com/ket6414/article/2100

 53. โครงงาน เรื่องบิ๊กอาย big eye แฟชั่น
  1. ชื่อโครง เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น
  2. ทีมพัฒนา

  1. น.ส วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
  2. น.ส วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม.6/5
  3. น.ส จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม.6/5
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันค่านิยมการใส่บิ๊กอายส์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากสาวๆ วัยรุ่นไทยที่ไม่พึงพอใจในดวงตาของตนเอง จากการสำรวจและสอบถาม ร้านขายคอนแทกต์เลนส์ย่านวัยรุ่นสยามสแควร์ มาบุญครอง ก็ได้รายละเอียดว่า บิ๊กอายส์ที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ซื้อจะเป็นบิ๊กอายส์ขนาดใหญ่ สีที่ได้รับความนิยม เช่น สีน้ำตาลและสี Moon gray หรือสีเทา โดยมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก แต่สำหรับยี่ห้อที่ขายดีที่สุด คือ ยี่ห้อที่มีชื่อย่อขึ้นต้นว่า “M” ซึ่งเป็นบิ๊กอายส์ที่ใส่เป็นรายเดือน มีหลายสีหลายแบบให้เลือก ส่วนยี่ห้ออื่นๆ วัยรุ่นไม่ค่อยซื้อนักเพราะเป็นคอนแทกต์เลนส์สายตาธรรมดา และเป็นชนิดรายวัน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้พวกกลุ่มวัยรุ่นตระหนักถึงโทษของบิ๊กอายที่ไม่ปลอดภัย
  – เพื่อสร้างความตระหนักแก่พวกวัยรุ่น
  -.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  – เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  -สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วัยรุ่น

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – กลุ่มวัยรุ่น
  – กลุ่มผู้ใช้บิ๊กอาย

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอ และรูปภาพเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิ๊กอาย แฟชั่น

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  เริ่ม 7 พฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบลักษณะของบิ๊กอาย แหล่งที่มา โทษ และประโยชน์ของบิ๊กอาย
  – เป็นการให้ความรู้เกียวกับบิ๊กอายให้กับกลุ่มผู้ใช้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://women.thaiza.com
  http://www.dek-d.com
  http://consumersouth.org/paper/154

 54. ข้อเสนอโครงงาน
  ชื่อโครงงาน ดอกกุหลาบ
  ทีมพัฒนา
  1. นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า เลขที่ 9
  2.นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  3. นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  คุณครูอริศรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย ดังนั้นโครงงานเรื่องนี้จึงได้ศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดอกกุหลาบ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของดอกกุหลาบ
  2.เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับดอกกุหลาบ
  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  มุ่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดอกกุหลาบและความหมาย ตำนาน และประเภทของดอกกุหลาบ
  รายละเอียดของการพัฒนา
  Photoshop CS3
  Microsoft Office Word 2007
  Dreamweaver
  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อโครงงาน
  2. หาข้อมูล ศึกษาข้อมูล
  3. เรียบเรียงข้อมูล
  4. สรุปผล
  5. นำเสนอ
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกุหลาบ
  2.ได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
  http://www.panmai.com/Valentine/rose_legend.shtml
  http://www.maipradabonline.com/maimongkol/kulab.htm

 55. ชื่อโครงงาน คอมพิวเตอร์
  ทีมพัฒนา
  1. นายพงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ม.6/1
  2. นายพิภพ ตั้งจิตนุสรณ์
  คุณครูที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามาก เรามักจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ มากมายเช่น พิมพ์งาน ปริ๊นงาน เปิดอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ดูหนังออนไลน์ ช่วยคิดคำนวณตัวเลข ทำคะแนนของครู เป็นที่เก็บเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และระบบปฏิบัติการวินโดว์ กว่าจะเป็นวินโดว์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้มาจากวินโดว์อะไรบ้าง จึงจัดทำโครงงานรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้น
  วัตถุประสงค์
  เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในเบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ประเภท ระบบปฏิบัติการวินโดว์ของคอมพิวเตอร์
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  นำเสนอเนื้อหาออกมในรูปเว็บไซต์ wordpress
  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – คลิปต่าง ๆ ใช้โปรแกรม ulead11 ในการตัดต่อคลิป
  – ตัวการ์ตูน ใช้โปรแกรม Macromedia Flash8
  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อ 2. รวบรวมข้อมูล 3. เรียบเรียงข้อมูล 4. สรุป 5. นำเสนอ
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  4 สัปดาห์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ทำให้บุคคลต่าง ๆ ที่สนใจ หรือที่เปิดดู ได้รู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น
  บรรณานุกรม
  http://www.google.co.th

 56. 1. ชื่อโครงงาน……The bigest questions.

  2. ทีมพัฒนา
  1.)ปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ เลขที่ 4 ม.6/1
  2.)ณภัทร พานิช เลขที่ 16 ม.6/1

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  -ศึกษาเรื่องราวที่จะนำมาตอบคำถามอย่างละเอียด
  -นำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสรุปรวมกัน
  -เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอให้เข้าใจง่ายที่สุด
  -ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด

  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อตอบปัญหาความสงสัยต่างๆที่ ยากที่จะอธิบายได้ในโลกนี้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -ความรู้รอบโลก ศึกษาได้อย่างไร้ขีดจำกัด

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -Photoshop CS4
  -window media player

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -ตั้งสมมุติฐาน
  -ค้นหาข้อมูล
  -จัดรูปแบบ

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 1 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -นำเอาข้อมูลที่ได้จากโครงงานนี้ไปศึกษาต่อหรือพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น
  เพื่อประโยชน์ในอนาคต

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -http://www.nasa.gov/audience/forpolicymakers/index.html
  -https://www.socialtext.net/wired-mag/

 57. ข้อเสนอโครงงาน
  1.ชื่อโครงงาน กล้วยไม้
  2. ทีมพัฒนา
  1. น.ส. วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  2. น.ส. ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  กล้วยไม้ เป็นพืชที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลาย ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเรื่องกล้วยไม้มาจัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง กล้วยไม้
  2.เพื่อศึกษาที่มาของ กล้วยไม้
  3.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ช่วยกันอนุรักษ์กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ
  4.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้มากขึ้น
  5.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ให้คนทั่วไปได้ศึกษา พัฒนา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ต่อไป
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ใช้ wordpress ในการนำเสนอข้อมูล รูปภาพ ทั้งหมด
  – เขียนแผนผังใช้ Microsoft Word
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อโครงงาน
  2.กำหนดขอบเขตของโครงงาน
  3.ค้นคว้าข้อมูล
  4.นำข้อมูลมาวิเคราะห์
  5.จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  6.สรุปผลข้อมูล
  7.นำเสนอ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  -ประมาณ 4 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและจัดทำโครงงานไปเผยแพร่และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคม
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.panmai.com/Orchid/orchid.shtml
  http://www.akitia.com/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-rhynchostylis-gigantea/19/01/2009/
  http://www.orchidsocial.com/
  http://www.maipradabonline.com/maimongkol/kouymai.htm

 58. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน …อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ
  2. ทีมพัฒนา ตามสบาย…
  1. นส. พรกนก พูลน้อย เลขที่ 31 ม.6/1
  2. นส. วราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากอาหารพื้นเมืองมักเป็นที่นิยมเฉพาะชาวพื้นเมืองในทางภาคเหนือ ทั้งๆที่อาหารพื้นเมืองเหล่านั้นต่างมีคุณค่าโภชนาการทางอาหารมาก และวัตถุดิบที่นำมาปรุงล้วนเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนั้นบางชนิดยังเป็นสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้อีกด้วย

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของชาวภาคเหนือ
  – เพื่ออนุรักษ์และได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองเอาไว้
  – เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  เป้าหมาย – เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของชาวภาคเหนือ
  – ได้ให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือ
  ขอบเขต –ประเภทอาหารพื้นบ้าน
  -ส่วนประกอบและวิธีการทำอาหารพื้นเมือง
  -คุณค่าโภชนาการทางอาหารของอาหารพื้นเมือง
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  -ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ปรึกษาร่วมกันตั้งหัวข้อโครงงาน
  – รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  – ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
  – สรุปข้อมูล
  – นำเสนอผลงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของชาวภาคเหนือ
  – อาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือเป็นที่นิยมบริโภคมากขึ้น
  -วัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
  – ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/thai_food/index.htm
  http://www.thaigoodview.com/library/…/2549/…/sec02p02.html

 59. 1. ชื่อโครงงาน มุมมองของคนหลังเลนส์
  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส.กฤตพร คารมคม เลขที่ 19 ม.6/1
  2.น.ส.นัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23 ม.6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากทีมพัฒนาเห็นประโยชน์ของกล้องถ่ายรูป และอยากให้ผู้ที่สนใจในการได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปให้มากขึ้น รู้ถึงการถ่ายรูปที่ถูกวิธี อีกทั้งยังบอกกล่าวความรู้สึกที่แท้จริงของช่างภาพที่อยากจะถ่ายทอดความสวยงามของภาพถ่ายที่ตนเองถ่ายมานั้น
  5. วัตถุประสงค์
  1. ให้ผู้อื่นได้รับรู้ความหมายของภาพถ่าย
  2. เพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานของช่างภาพ
  3. บันทึกความทรงจำไว้ในภาพถ่าย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ถ่ายทอดความสวยงามของภาพถ่ายและความรู้สึกของผู้ถ่าย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  1. ใช้ Microsoft Word วางแผนโครงงาน
  2. ใช้ Photo Shop เขียนแผนผังโครงงาน
  3. ใช้โปรแกรม Photoscape และ Adobe Photoshop ในการตกแต่งผลงาน
  4. ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อโครงงาน
  2. ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
  3. รวบรวบข้อมูล
  4. วิเคราะห์ข้อมูล
  5. ประเมินค่าและตีความข้อมูล
  6. นำข้อมูลที่ผ่านการประเมินค่าและตีความแล้ว มาจัดทำใน wordpress
  7. นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ประมาณ 2 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้รู้ถึงประโยชน์ของภาพถ่าย
  2. รับรู้ความรู้สึกของช่างภาพที่อยากจะถ่ายทอดออกมา
  3. ได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยงในจังหวัดน่าน
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.welovesnap.com
  http://cameradigitalpro.blogspot.com/2011/04/street-photographer.html
  http://www.canon.com

 60. 1. ชื่อโครงงาน เทศกาลอีสเตอร์
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1
  2.นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 47 ม.6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพราะเทศกาลอีสเตอร์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ผู้จัดทำจึงอยากให้เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ดีและน่าติดตามเทสกาลหนึ่ง
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อให้เทศกาลอีสเตอร์เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นมากยิ่งขึ้น
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  เพื่อเสนอความรู้ ประวัติ และความเป็นมาเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  Microsoft Office Word 2007
  Adobe Photoshop CS3
  Wordpress
  Facebook
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.เลือกหัวข้อ
  2. สืบค้นเนื้อหา
  3.รวบรวมเนื้อหา
  4.วิเคราะห็ข้อมูล
  5.ออกแบบข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  เทศกาลอีสเตอร์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักและสนใจติดตามในเทศกาลนี้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.google.com
  http://www.oknation.net/blog/praewpan18/2009/04/20/entry-1

 61. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน อาหารไทยในแต่ละภาค
  2. ทีมจิบิๆ
  1. นางสาว กานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ชั้น ม. 6/1
  2. นางสาว ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้น ม. 6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – อาหารไทยในแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน เพราะในแต่ละท้องถิ่นมีวัตุดิบไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดเมนูอาหารต่างๆมากมาย
  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาวัตุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละภาค
  – เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – อาหารไทยในแต่ละภาค เพื่อเรียนรู้ประเภทอาหารไทยต่างๆ
  ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบ วิธีการปรุง และรสชาติที่เปนเอกลักษณ์ของไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – ใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ค้นคว้าหาข้อมูลอาหารไทยในแต่ละภาค
  – รวบรวมข้อมูล
  – วิเคราะห์ความแตกต่างของอาหารไทยในแต่ละภาค
  – สรุปอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 1 เดือน
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – มีความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารไทยได้อย่างถูกวิธี
  – มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร
  – สามารถเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างชาติได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-6/no11-23-25-35/project/index.html

 62. 1. ชื่อโครงงาน SOMTOM
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายพัชรดนัย ไชยเดช 2. นางสาวปานฤทัย สุขล้น 3. นางสาววาสนา พื้นผัด ชั้นม.6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ส้มตำนั้นเป็นอาหารของไทยโบราณมา ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แน่นอนว่าส้มตำนั้นก็มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งก็คงถูกปากไปตามๆกัน ส้มตำนั้นมีทั้งโทษ และประโยชน์ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกทานให้ถูกสุขลักษณะ
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงกรรมาวิธีการทำส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงคุณและโทษของส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงวิธีที่จะเลือกบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  -ศึกษากรรมวิธีในการทำส้มตำพร้อมววิเคราะห์ถึงโทษและประโยชน์ของส้มตำ
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผน และแบ่งหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  2.ลงมือปฏิบัติจริงจากพื้นที่จริง (ร้านส้มตำแถวๆท่าช้าง)
  3.ร่วมกันนำข้อมูลที่ได้นี้ มาวิเคราะห์และสรุปผล
  4.เผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -ผู้ที่มาศึกษาโครงงานของกลุ่มข้าพเจ้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตาม และเป็นข้อเตือนใจ ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://mookfood.com/somtum/menusomtuma.asp
  http://www.ezythaicooking.com/free_recipes/Papaya-salad_th.html
  http://workdeena.blogspot.com/2009/05/blog-post_25.html

 63. 1. ชื่อโครงงาน SOMTOM
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายพัชรดนัย ไชยเดช 2. นางสาวปานฤทัย สุขล้น 3. นางสาววาสนา พื้นผัด
  ชั้นม.6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ส้มตำนั้นเป็นอาหารของไทยโบราณมา ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แน่นอนว่าส้มตำนั้นก็มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งก็คงถูกปากไปตามๆกัน ส้มตำนั้นมีทั้งโทษ และประโยชน์ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกทานให้ถูกสุขลักษณะ
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงกรรมาวิธีการทำส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงคุณและโทษของส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงวิธีที่จะเลือกบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  -ศึกษากรรมวิธีในการทำส้มตำพร้อมววิเคราะห์ถึงโทษและประโยชน์ของส้มตำ
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผน และแบ่งหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  2.ลงมือปฏิบัติจริงจากพื้นที่จริง (ร้านส้มตำแถวๆท่าช้าง)
  3.ร่วมกันนำข้อมูลที่ได้นี้ มาวิเคราะห์และสรุปผล
  4.เผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -ผู้ที่มาศึกษาโครงงานของกลุ่มข้าพเจ้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตาม และเป็นข้อเตือนใจ ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://mookfood.com/somtum/menusomtuma.asp
  http://www.ezythaicooking.com/free_recipes/Papaya-salad_th.html
  http://workdeena.blogspot.com/2009/05/blog-post_25.html

 64. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมันแห่งเทือกเขาโอลิมปัส

  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาวเกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่ 21
  2. นางสาวพิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่ 43
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระประวัติศาสตร์โดยเกี่ยวข้องกับมหากาพย์ อิเลียด ของกวีเอกโฮเมอร์ ซึ่งเกี่ยวกับสงครามทรอย และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีเหตุและผล

  5. วัตถุประสงค์
  1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเทพเจ้าของตำนานกรีกและโรมัน
  2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ
  3 เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมันได้มีควมรู้และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – Photoshop CS3 ตกแต่งภาพ
  – Microsoft Office Word 2007 ออกแบบ ร่างงาน
  – WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2.แบ่งกันหาข้อมูลและภาพประกอบ
  3.เรียบเรียงข้อมูล
  4.ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และ ภาพประกอบ
  5.นำเสนอข้อมูลใน WordPress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – ระยะเวลา 4 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  – ผู้ที่สนใจศึกษามีความรู้มากขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://writer.dek-d.com/praewtk/story/view.php?id=697704
  – หนังสือตำนานกรีก-โรมัน (ฉบับสมบูรณ์)

 65. 1. ชื่อโครงงาน ปรากฏการณ์ลานินญากับน้ำท่วมไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 44 ชั้นม.6/1
  2.นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่45 ชั้นม.6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  -ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ชื่อว่า ลานินญา ที่อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหาสาเหตุที่แน่นอน และแก้ไขสถาณการณ์น้ำท่วมได้
  5. วัตถุประสงค์
  – สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ ลานินญา ได้
  -สามารถบอกความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ลานินญากับน้ำท่วมไทยได้
  -สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ลานินญา กับน้ำท่วมในประเทศไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  — ใช้ Microsoft Word วางแผนโครงงาน
  – ใช้ Microsoft Word power point เขียนแผนผังโครงงาน
  – ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -กำหนดหัวข้อการดำเนินงาน
  -วางแผนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย การเขียนแผนผังการดำเนินงาน พร้อมกำหนดวิธีการนำเสนอ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  -8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ประเทศไทยสามารถแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดจากปรากฏการณ์ ลานินญา ได้ และวางมาตราการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้
  -มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -www.google.com
  http://hilightad.kapook.com/view/52362
  http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content42.html

 66. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน… Valentine day
  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย ธนากร วิชัยยา เลขที่ 2
  2.นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  1.เป็นวันสำคัญระดับโลก
  2.เป็นวันแห่งความรัก

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประวัติของวันวาเลนไทน์
  2.เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวในวันวาเลนไทน์อย่างถูกต้อง
  3.ป้องกันการขึ้นราคาของช็อกโกแลตและดอกกุหลาบ
  4. รณรงค์ป้องกันการเสียตัวในวันวาเลนไทน์
  5.สถานที่สำคัญในการท่องเที่ยวในวันวาเลนไทน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  เพื่อป้องกันและสนับสนุนในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในวันวาเลนไทน์

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  Photoshop CS3 , Photoscape , Sony Vegas

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผนงาน,ร่างโครงการ
  2.เก็บรวบรวมข้อมูล
  3.เรียบเรียงข้อมูลที่ได้
  4.สรุปข้อมูล
  5.นำเสนอข้อมูลทางwordpress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.ได้ความรู้ประวัติความเป็นมา
  2. ได้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยว
  3. ได้ความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.zabzaa.com/event/valentine.htm
  http://www.catholic.or.th/spiritual/article/valentine/index.html

 67. 1. ชื่อโครงงาน SOMTOM
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายพัชรดนัย ไชยเดช 2. นางสาวปานฤทัย สุขล้น 3. นางสาววาสนา พื้นผัด
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ส้มตำนั้นเป็นอาหารของไทยโบราณมา ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แน่นอนว่าส้มตำนั้นก็มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งก็คงถูกปากไปตามๆกัน ส้มตำนั้นมีทั้งโทษ และประโยชน์ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกทานให้ถูกสุขลักษณะ
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงกรรมาวิธีการทำส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงคุณและโทษของส้มตำ
  -เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษารู้ถึงวิธีที่จะเลือกบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  -ศึกษากรรมวิธีในการทำส้มตำพร้อมววิเคราะห์ถึงโทษและประโยชน์ของส้มตำ
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผน และแบ่งหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  2.ลงมือปฏิบัติจริงจากพื้นที่จริง (ร้านส้มตำแถวๆท่าช้าง)
  3.ร่วมกันนำข้อมูลที่ได้นี้ มาวิเคราะห์และสรุปผล
  4.เผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  -ผู้ที่มาศึกษาโครงงานของกลุ่มข้าพเจ้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตาม และเป็นข้อเตือนใจ ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://mookfood.com/somtum/menusomtuma.asp
  http://www.ezythaicooking.com/free_recipes/Papaya-salad_th.html
  http://workdeena.blogspot.com/2009/05/blog-post_25.html

 68. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน WONDER ‘ CAKE ‘
  2. ทีมพัฒนา
  น.ส. นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  น.ส. อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  4.1 ต้องการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำเค้ก
  4.2 สามารถทำเค้กง่ายๆได้ด้วยตัวเอง
  4.3 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  5. วัตถุประสงค์
  5.1 เพื่อให้รู้วิธี ขั้นตอน และเทคนิกการทำเค้กง่ายๆ และอร่อย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  6.1 ต้องการทราบถึงขั้นตอนการทำเค้ก
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  7.1 โปรแกรม wordpress
  7.2 โปรแกรม power point
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  8.1 กำหนดหัวข้อโครงงาน
  8.2 หาข้อมูล ศึกษาข้อมูล
  8.3 เรียบเรียงข้อมูล
  8.4 สรุปผล
  8.5 นำเสนอ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  10.1 สามารถทำเค้กได้ด้วยตนเอง
  10.2 เป็นการแนะนำ ร้านเค้ก ในจังหวัดน่าน
  11. บรรณานุกรม

  http://lovekanomcake.blogspot.com/

 69. 1.โครงงานเรื่อง ช็อกโกแลต
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว จันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  2.นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  -ช็อกโกแลต เป็นขนมที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เราจึงต้องการที่จะศึกาารายละเอียดของขนมชนิดนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและด้านต่างๆให้ถูกต้อง

  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของช็อกโกแลต
  -เพื่อต้องการศึกษาประโยชน์เพื่อการบริโภคที่ถูกต้อง
  -เพื่อให้ทราบความหมายของช็อกโกแลตแต่ละชนิด

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเรื่องช็อกดกแลตมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา ประโยชน์และความหมายที่ถูกต้องของช็อกโกแลต

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมศึกษาและนำเสนอโครงงานผ่านสื่อทางอินเทอร์เนตทางเว็บไซต์ wordpress.com
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -ศึกษาเรื่องช็อกโกแลตทางอินเทอร์เน็ต
  -ศึกษาชนิดของช็อกโกแลตผ่านทางร้านขายขนม เบเกอรี่
  -ทำการถ่ายรูปและทำคลิปเพื่อนำเสนอ
  -นำเสนอโครงงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  -1 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลต
  -เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
  -ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -http://variety.teenee.com/foodforbrain/3037.html
  -http://www.home-chocolate.com/

 70. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เเสตมป์ไทย สะท้อนมุมมองความเป็นไทย
  ทีมพัฒนา
  นาย นาย อนุวัฒน์ สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/1
  นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 42 ม.6/1
  อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  หลักการและเหตุผล
  1.เพื่อพัฒนา social media ให้ดียิ่งขึ้น
  2.เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำโครงงานเเละนำเสนอข้อมูลโครงงานนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเเสตมป์ไทยเเละเป็นการสะท้อมมุมมอง วิถีชีวิตของไทยผ่านเเสตมป์ไทย

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง เเสตมป์ไทย สะท้อนมุมมองความเป็นไทย
  2.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีเเละการออกเเบบโครงงาน เว็บไซค์

  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้สร้างงานหรือนวัฒกรรม
  -การใช้ Microsoft Office word มาใช้ในการทำโครงงาน
  -การใช้Microsoft Office PowerPoint-เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงาน
  -การใช้โปรเเกรมUlead VideoStudio 11ในการตัดต่อวีดีโอ
  ขั้นตอนการดำเนินการ
  1.ศึกษา ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
  2.รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเตรียมที่จะนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์
  3.นำข้อมูลต่างๆที่สรุปมาแล้วไปพิมพ์ใน Microsoft Office word เพื่อที่จะนำไปขึ้นในMicrosoft Office PowerPoint
  4.นำข้อมูลขึ้นในMicrosoft Office PowerPointแล้วจัดรูปแบบการนำเสนองาน
  5.จัดทำการนำเสนอให้รูปเเบบของวีดีโอ
  5.นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.เพื่อพัฒนาตัวเองในการนำเว็บไซต์มาปรับในการเรียนการสอน
  2.ง่ายต่อการศึกษา
  3.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความคิดเเละการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
  4.พัฒนากระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.vcharkarn.com/varticle/40169
  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000058341

 71. เรื่อง ไม้มงคล
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน ไม้มงคล
  2. ทีมงาน
  1.นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่14
  2.นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 29
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการศึกษาถึงไม้มงคลที่คนส่วนใหญ่นำมาใช้และนำมาประยุกต์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ตัวเขาเองรวมไปถึงการปลูกไม้มงคลที่เชื่อมโยงไปถึงความเชื่อส่วนบุคคล
  5. วัตถุประสงค์
  1.ควายหมายของไม้มงคล
  2. พื้นที่การปลูก
  3. ผลที่ได้จากการปลูกไม้มงคล
  4.ไม้มงคลที่ก่อให้เกิรายได้
  5.ความเชื่อกับไม้มงคล

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อโครงงาน
  2.หาข้อมูลที่จะนำมาทำโครงงาน
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  4.ปรับปรุงโครงงานส่วนที่ผิดพลาด
  5.ตรวจสอบสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  6.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1 อาทิตย์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  เพื่อได้ทราบถึงไม้มงคล ว่าเป็นอย่างไร

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  Google
  http://www.paisarn.com/tree/maintree.html

 72. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เรื่่อง วิกฤตการณ์น้ำท่วมเมืองหลวงไทย
  2.ทีมพัฒนา
  1.นายณัฐพล สุริยะพรม เลขที่ 4 ม.6/5
  2.นายเอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่ 20 ม.6/5
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองให้ทันเหตุการณ์ ในขณะนี้ประเทศไทยเกิด วิกฤตการณ์น้ำท่วม ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ดังนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารมากๆ
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
  2.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบข่าวสารมากขึ้น
  3.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รับทราบข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมมากขึ้น
  7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง วิกฤตการณ์น้ำท่วมเมืองหลวงไทย
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ใช้เวลาพอสมควร 2 อาทิตย์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รับความสนใจจากผู้ที่บริโภค สื่อ
  – นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลายคนอาจจะไม่มีเวลาในการหาข้อมูล
  11.บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.google.co.th/#hl=th&sugexp=lttma%2Cn%3D200&cp=9&gs_id=1i&xhr=t&q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=ba1023c156c3d72&biw=1440&bih=707
  -http://www.thaiflood.com/
  -http://www.norsorpor.com/tags/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1

 73. 1. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ตลาดน้ำอโยธยา

  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42
  2. น.ส. นาตยา อภัยรุณ เลขที่43
  3. น.ส สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51
  ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
  2 เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว
  3 เพื่อศึกษาความสำคัญของตลาดน้ำอโยธยา

  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ของไทย

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ต้องการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็ยถึงคุณค่าของตลาดน้ำอโยธยา

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – ใช้ Microsoft Word วางแผนโครงงาน
  – ใช้ Photo Shop เขียนแผนผังโครงงาน
  – ใช้โปรแกรมแต่งรูปจีนในการตกแต่งผลงาน
  – ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดหัวข้อโครงงงาน
  – ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
  – รวบรวบข้อมูล
  – วิเคราะห์ข้อมูล
  – ประเมินค่าและตีความข้อมูล
  – นำข้อมูลที่ผ่านการประเมินค่าและตีความแล้ว มาจัดทำใน wordpress
  – นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1 ได้ความรู้ประวัติความเป็นมา
  2 ได้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยว
  3 ได้ความรู้ความสำคัญของตลาดน้ำอโยธยา
  4.ได้ความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้โปรมแกรมต่างๆ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ayutthaya/ayothayamarket.html

  http://travel.kapook.com/view12955.html

 74. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ขนมไทย

  2. ทีมพัฒนา
  – นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม. 6/5
  – นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
  – นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ปราณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทุกคนได้รู้ขนมไทยแต่ล่ะชนิด
  – สามารถนำมาประยุกต์กับขนมสมัยใหม่ ได้
  – สามารถนำไปเผยแพร่สูตรขนมไทย
  – สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อ อนุรักษ์ขนมไทยให้อยู่คงต่อไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานช่วยในการสร้างสื่อการเรียน
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint ในการเสนอโครงงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2. หาข้อมูล
  3. รวบรวมเนื้อหา
  4. เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpressเเละMicrosoft Powerpoint
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงาน
  -ได้รู้ขนมไทยแต่ละชนิด
  -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

  http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  http://www.baitong.in.th/
  http://www.shc.ac.th/learning/kanomthai.htm

 75. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน เว็ปไซด์ อาหารไทยหลายภาค

  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่11
  2.นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่17
  3.นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่ 18
  ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักอาหารในแต่ละภาคมากขึ้น

  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตำราการทำอาหาร

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ข่าวสารอาหารใหม่ๆ
  – แนวทางทำอาหาร
  – การทำอาหารให้ปลอดภัยจากโรคร้าย

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  -วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  -ค้นคว้าหาข้อมูล
  -แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  -รวบรวมข้อมูล
  -ดำเนินงาน
  -สรุปผล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  เดือนพฤศจิกายน2554 – เดือนมกราคม 2555

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ทุกคนสามารถทำอาหารเองได้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  Thaigoodviewwww.thaigoodview.com/library/studentshow/…/index.html

  http://www.thaifoodtoworld.com/home/nativerecipe.php

  http://www.suandusitcuisine.com/food4/central/originalfood_index.php

 76. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ขนมไทย

  2. ทีมพัฒนา
  – นาย คมกริช ศณีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม. 6/5
  – นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
  – นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ปราณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทุกคนได้รู้ขนมไทยแต่ล่ะชนิด
  – สามารถนำมาประยุกต์กับขนมสมัยใหม่ ได้
  – สามารถนำไปเผยแพร่สูตรขนมไทย
  – สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อ อนุรักษ์ขนมไทยให้อยู่คงต่อไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานช่วยในการสร้างสื่อการเรียน
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint ในการเสนอโครงงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2. หาข้อมูล
  3. รวบรวมเนื้อหา
  4. เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpressเเละMicrosoft Powerpoint
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงาน
  -ได้รู้ขนมไทยแต่ละชนิด
  -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
  -http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  -http://www.baitong.in.th/
  -http://www.shc.ac.th/learning/kanomthai.htm

 77. 1. ชื่อโครงงาน เว็ปไซด์เรื่องการทำขนมเค้ก
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว ฐิตา นุบุณมา เลขที่ 26
  2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
  3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
  3.อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันขนมเค้กเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานเลี้ยงสรรคสรรในวันเกิดและประกอบการมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปไซด์ จึงได้นำเรื่องการทำขนมเค้กมาจัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาเว็ปไซด์
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำขนมเค้ก
  2. เพื่อสื่อการเรียนการสอน
  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องการทำขนมเค้กได้มีควมรู่และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การทำขนมเค้ก
  8.ขั้นตอน – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  วัสดุ / อุปกรณ์ – กล้องถ่ายรูป
  – คอมพิวเตอร์
  – สมุด / ปากกา
  สถานที่ -ห้องคอม
  – ห้องสมุด
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – เพื่อพัฒนาตัวเองในการนำเว็บไซต์มาปรับในการเรียนการสอน
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://lovekanomcake.blogspot.com/
  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=berrum-bakery&month=05-10-2007&group=4&gblog=3
  http://eatme.ob.tc/-View.php?N=1

 78. 1. ชื่อโครงงานเว็ปไซต์เรื่อง นกกรงหัวจุก
  2. ทีมพัฒนา
  1. นายพงษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7
  2. นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
  3. นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่ 10
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เรื่องเกี่ยวกับนกกรงหัวจุก
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างเว็ปไซต์เรื่อง นกกรงหัวจุก
  2.ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1. พัฒนาเว็บไซต์เรื่อง นกกรงหัวจุก
  2.ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาการเลื้ยงนกกรงหัวจุก
  3.ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.คิดหัวข้อที่ต้องการศึกษา
  2.ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมการกิ๋นสลาก
  3.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  4.ปรับปรุงเว็บไซต์
  5.นำแสนอและเผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์การเลื้ยงนกกรงหัวจุก
  2.แลกเปลืยนความรู้ระหว่างกันและกันได้
  3.สามารถถ่ายทดความรู้สู่บุคลอื่นได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.nokkronghuajuck.com
  http://www.nokhuajuck.com
  http://www.huajuckrayong.com

 79. เรื่อง การทำอาหาร
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง การทำอาหาร

  2. ผู้จัดทำโครงงาน
  1 นายยิ่งยศ นวลหล้า เลขที่ 8 ม6/5
  2 นายพีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม. 6/5
  3.นายสันธิราช จักร์น้อย เลขที่16 ม.6/5

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องการทำอาหาร ของแต่ละภาค

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็ปไซด์เรื่อง การทำอาหาร
  2.เพื่อศึกษาที่มาของของการทำอาหาร
  3.เพื่อให้คน ได้รู้จักอาหารของแต่ละภาค
  4.เพื่อให้คนมีความรู้ความเข้าใจในการทำอาหารมากยิ่งขึ้น
  5.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของการทำอาหาร

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่อง การทำอาหาร

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่อง การทำอาหาร

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/classify_food.php
  http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/thai_food/index.htm
  http://doctor.or.th/node/4151
  http://www.linethaitravel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538777142&Ntype=12

  URL:tlea7x.wordpress.com

 80. 1. ชื่อโครงงาน เว็ปไซด์เรื่องการทำขนมเค้ก
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว ฐิตา นุบุณมา เลขที่ 26
  2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
  3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
  3.อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันขนมเค้กเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานเลี้ยงสรรคสรรในวันเกิดและประกอบการมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปไซด์ จึงได้นำเรื่องการทำขนมเค้กมาจัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาเว็ปไซด์
  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำขนมเค้ก
  2. เพื่อสื่อการเรียนการสอน
  6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องการทำขนมเค้กได้มีควมรู่และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การทำขนมเค้ก
  8.ขั้นตอน – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  วัสดุ / อุปกรณ์ – กล้องถ่ายรูป
  – คอมพิวเตอร์
  – สมุด / ปากกา
  สถานที่ -ห้องคอม
  – ห้องสมุด
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – เพื่อพัฒนาตัวเองในการนำเว็บไซต์มาปรับในการเรียนการสอน
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  http://lovekanomcake.blogspot.com/
  http://eatme.ob.tc/-View.php?N=1

 81. โครงงานเว็ปไซด์เรื่อง อาหารไทย
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง อาหารไทย
  2. ผู้จัดทำโครงงาน
  1 นางสาว กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22 ม6/5
  2 นางสาว มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 ม. 6/5
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องการทำอาหารไทย ของแต่ละภาค
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็ปไซด์เรื่อง อาหารไทย
  2.เพื่อศึกษาที่มาของของอาหารไทย
  3.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์อาหารไทย
  4.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  5.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของอาหารไทยได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง อาหารไทย
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่องวันลอยกระทง
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.mookfood.com/
  http://www.hilunch.com/
  http://article.zubzip.com/category.aspx?cat=7
  http://www.horapa.com/main.php?Category=Thai
  http://article.zubzip.com/category.aspx?cat=7
  http://www.thaifooddb.com/index.php

 82. โครงงานเว็ปไซด์เรื่อง อาหารไทย
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง อาหารไทย
  2. ผู้จัดทำโครงงาน
  1 นางสาว กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 44 ม6/5
  2 นางสาว มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 ม. 6/5
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องการทำอาหารไทย ของแต่ละภาค
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็ปไซด์เรื่อง อาหารไทย
  2.เพื่อศึกษาที่มาของของอาหารไทย
  3.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์อาหารไทย
  4.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  5.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของอาหารไทยได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง อาหารไทย
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่องวันลอยกระทง
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.mookfood.com/
  http://www.ezythaicooking.com/free_recipes_th.html
  http://www.horapa.com/main.php?Category=Thai
  http://article.zubzip.com/category.aspx?cat=7
  http://www.hilunch.com/

 83. เรื่อง อาหารไทย
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง อาหารไทย
  2. ผู้จัดทำโครงงาน
  1 นางสาว กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 44 ม6/5
  2 นางสาว มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่ 47 ม. 6/5
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องการทำอาหารไทย ของแต่ละภาค
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็ปไซด์เรื่อง อาหารไทย
  2.เพื่อศึกษาที่มาของของอาหารไทย
  3.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์อาหารไทย
  4.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  5.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของอาหารไทยได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง อาหารไทย
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่องวันลอยกระทง
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.mookfood.com/

 84. 1. ชื่อโครงงาน การทำขนมเค้ก

  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
  2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
  3. นางสาว ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 85. ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
  ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน มนุษย์ต่างดาวกับภัยพิบัติ
  2. ทีมพัฒนา
  1. นาย ปรัชญา สารเถื่อนแก้ว เลขที่ 3
  2.นาย พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4
  3.นางสาว ชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38
  ม.6/1(พ)

  3.อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  1.ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสัยศาสตร์
  2.ข้อมูลมนุษย์ต่างดาวจากอดีตนักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซ่า

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภัยพิบัติกับสิ่งลี้ลับ
  2.เพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว
  3.เพื่อหาวิธีในการแก้ไขป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -ภัยพิบัติกับมนุษย์ต่างดาว
  -แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  Microsoft word
  Ulead
  facebook

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2 .ศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวบรวมพยานและหลักฐาน
  3.วิเคราะข้อมูล
  4.สรุปผล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1 พ.ย. 54 – 31 ธ.ค. 54
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับ
  2.เป็นมุมมองอีกแง่หนึ่งนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://news.mthai.com/hot-news/111018.html

 86. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  2. ทีมพัฒนา 1) น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ ม.6/1(พ) เลขที่ 25
  2) น.ส.สุรัติมา ชนะภัย ม.6/1(พ) เลขที่ 32
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล ต้องการทราบความหมายและวิธีทำ ของขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่าง และเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้ทราบ
  5. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายและวิธีทำ ของขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่าง
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ความหมายของขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  – วิธีทำขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  – รูปภาพประกอบ
  – กล่องแสดงความคิดเห็น
  – โพลล์สำรวจความชอบขนมแต่ละชนิด ของแต่ละคน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรม wordpress : ทำกล่องแสดงความคิดเห็น โพลล์สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูล
  โปรแกรม microsoftword : เขียนผังโครงงาน
  โปรแกรม photoshop : แต่งรูปภาพประกอบ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
  3. เรียบเรียงข้อมูล
  4. นำเสนอและแสดงโครงงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รู้ถึงความหมายและวิธีทำขนมไทยมงคล 9 อย่าง รวมถึงได้รู้การใช้ขนมไทยมงคล 9 อย่าง ประกอบ
  ในพิธีหรืองานมงคลต่าง ๆ
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://kanomthaiclub.exteen.com/20080121/entry-11
  http://sweetjungja.brinkster.net/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.html

 87. การเขียนข้อเสนอโครงงานเว็บไซต์
  1. ชื่อโครงงาน โครงงานว็บไซต์การแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

  2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
  นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
  นางสาวมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  อาจารย์อริศรา สะสม

  4. ระยะเวลาดำเนินงาน
  (ระยะเวลา 8 สัปดาห์)

  5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
  มีแนวคิดมาจากการประยุกต์ใช้วิชา ชีววิทยา ร่วมกับวิชา คอมพิวเตอร์ โดยหัวข้อเกิดจากแนวคิดที่ต้องการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ออกจากกัน

  6. วัตถุประสงค์
  6.1 เพื่อศึกษาการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
  6.2 สามารถบอกลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้

  7. หลักการและทฤษฎี
  7.1 หลักการการจัดจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
  7.2 การออกแบบบทเรียนการ์ตูน โดยใช้ storyboard
  7.3ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน( constructionism)

  8. วิธีดำเนินงาน
  8.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – รวบรวมหัวข้อที่คนในกลุ่มสนใจ
  – เมื่อได้หัวข้อที่น่าสนใจแล้ว ให้แบ่งกันหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
  – นำข้อมูลที่ได้มารวมกัน
  – จัดทำเป็นรูปเล่ม หรือทำเป็นชุดโปรแกรม
  – พร้อมนำเสนอ
  8.2 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
  – คอมพิวเตอร์
  – ข้อมูลเอกสาร หรือ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
  8.3 สถานที่
  – โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

  9. ขั้นตอนการปฏิบัติ
  9.1 ศึกษาขั้นตอนการทำงานของบทเรียน
  9.2 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อพิจารณา
  9.3 ออกแบบโครงสร้างบทเรียนการ์ตูน
  9.4 พัฒนาและทดสอบโปรแกรม
  9.5 เขียนรายงานประกอบโปรแกรม
  9.6 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  10.1 นักเรียนสามารถแยกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ออกจากกันได้
  10.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้

  11. เอกสารอ้างอิง
  http://e-learning.exteen.com/20091220/entry-4
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/punnee_a/science/sec03po3.html
  http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/scien-thachai

 88. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  2. ทีมพัฒนา 1) น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ ม.6/1(พ) เลขที่ 25
  2) น.ส.สุรัติมา ชนะภัย ม.6/1(พ) เลขที่ 32
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล ต้องการทราบความหมายและวิธีทำ ของขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่าง และเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้ทราบ
  5. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายและวิธีทำ ของขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่าง
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ความหมายของขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  – วิธีทำขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  – รูปภาพประกอบ
  – กล่องแสดงความคิดเห็น
  – โพลล์สำรวจความชอบขนมแต่ละชนิด ของแต่ละคน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรม wordpress : ทำกล่องแสดงความคิดเห็น โพลล์สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูล
  โปรแกรม microsoftword : เขียนผังโครงงาน
  โปรแกรม photoshop : แต่งรูปภาพประกอบ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่อง
  2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
  3. เรียบเรียงข้อมูล
  4. นำเสนอและแสดงโครงงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รู้ถึงความหมายและวิธีทำขนมไทยมงคล 9 อย่าง รวมถึงได้รู้การใช้ขนมไทยมงคล 9 อย่าง ประกอบ
  ในพิธีหรืองานมงคลต่าง ๆ
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://kanomthaiclub.exteen.com/20080121/entry-11
  http://sweetjungja.brinkster.net/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.html

 89. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงานเว็บไซต์เรื่อง ประเพณีงามล้านนา
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 6/1พ
  2.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  3.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  -ต้องการศึกษาประเพณีล้านนาที่คนรุ่นหลังค่อนข้างที่จะลืมไปแล้ว
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนา
  -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา
  -เพื่อให้เราได้รู้ว่าประเพณีนี้ทำขึ้นเพื่ออะไร
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -ต้องการสืบสานประเพณีล้านนาที่ปัจจุบันนี้เริ่มเสื่อมคลายลง
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน ใช้โปรแกรม Ulead VideoStudio ในการตัดต่อวีดีโอ และใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนา
  – ได้อนุรักษ์ประเพณีล้านนา
  – ทำให้มีคนรู้จักประเพณีล้านนา
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.chiangmai-thailand.net/lanna_12_month/lanna_12_month.html
  http://www.oknation.net/blog/TamnanLanna
  http://www.blog.eduzones.com/yimyim/3244
  http://www.thaigoodview.com/node/18359
  http://www.lannaworld.com/believe/believe.htm
  http://www.blog.eduzones.com/yimyim/3244

 90. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน
  นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  2. ทีมพัฒนา
  นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่ 11
  นางสาวฉัตรธิดา วิยา เลขที่ 13
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 พิเศษ
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  คุณครู อริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของนักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อนำเสนอประวัติและผลงานของนักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  คนทั่วไปร็จักนักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย มากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ ในการสร้ างงานหรื อ นวั ตกรรม
  Microsoft Office PowerPoint , WordPress.com
  8. ขั้นตอนการดำ เนิ นงาน
  1.กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา
  2.กำหนดขอบเขตของข้อมูล
  3.ตั้งชื่อเรื่อง
  4.กำหนดวัตุประสงค์
  5.ค้นคว้าข้อมูล
  6.เรียบเรียงข้อมูล
  7.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวอลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  11. บรรณานุกรมแหล่งอ้างอิง
  http://www.facebook.com/#!/volleyballthailandfans
  http://www.facebook.com/#!/ThailandVolleyball
  http://www.pleumjitfanclub.com
  http://www.nootsara13.com

 91. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงานเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

  2. ทีมพัฒนา
  1.ดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
  2.นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  3.นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ม.6/1พ

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีความกระตือรือร้นในการหาแนวทางที่จะศึกษาต่อ

  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ข่าวสารการรับสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  – แนวทางปฎิบัติในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ
  – แนวทางการปฎิบัติตามขั้นตอนในการสมัครสอบ
  – การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
  -การเตรียมตัวในการสอบ

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  ใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  ใช้ -wordpress ในการเสนอโครงงาน
  ใช้ Photoshop Cs3 ในการตกแต่งรูปภาพประกอบเวบไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – วางแผนการทำโครงงานร่วมกัน
  -วางโครงเรื่องของการทำโครงงาน
  -ค้นคว้าหาข้อมูล
  -แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
  -รวบรวมข้อมูล
  -ดำเนินงาน
  -สรุปผล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  เดือนพฤศจิกายน2554 – เดือนมกราคม 2555

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ทุกคนได้เดินตามทางที่มุ่งหวังไว้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.edozone.com
  http://www.dek-d.com
  http://www.niets.or.th

 92. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน ประเพณีงามล้านนา
  2. ทีมพัฒนา
  1.นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 6/1พ
  2.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  3.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  -ต้องการศึกษาประเพณีล้านนาที่คนรุ่นหลังค่อนข้างที่จะลืมไปแล้ว
  5. วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนา
  -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา
  -เพื่อให้เราได้รู้ว่าประเพณีนี้ทำขึ้นเพื่ออะไร
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -ต้องการสืบสานประเพณีล้านนาที่ปัจจุบันนี้เริ่มเสื่อมคลายลง
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน ใช้โปรแกรม Ulead VideoStudio ในการตัดต่อวีดีโอ และใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนา
  – ได้อนุรักษ์ประเพณีล้านนา
  – ทำให้มีคนรู้จักประเพณีล้านนา
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  -http://www.chiangmai-thailand.net/lanna_12_month/lanna_12_month.html
  -http://www.oknation.net/blog/TamnanLanna
  -http://www.blog.eduzones.com/yimyim/3244
  -http://www.thaigoodview.com/node/18359
  -http://www.lannaworld.com/believe/believe.htm
  -http://www.blog.eduzones.com/yimyim/3244

 93. 1. ชื่อโครงงาน guitar

  2. ทีมพัฒนา
  1.นายศุภวิช เจดีย์ถา ม.6/1(พ) เลขที่ 7
  2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 16
  3.นางสาวเบญญา ภา จิณะไชย ม.6/1(พ) เลขที่ 23

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผลกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้แพร่ หลายและใช้กับดนตรีหลากหลายสไตล์ นับเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงเดี่ยวอย่างกว้างขวางที่พบเห็นมากที่ สุดคือกีตาร์คลาสสิก และยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีประเภทบลูส์ และดนตรีร็อกอีกด้วย

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน
  3. เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์
  4. เพื่อให้ทราบถึงทักษะและวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
  2. ศึกษาความรู้ทั่วไปของกีต้าร์
  3. ศึกษาวิธีการเล่นที่ถูกต้อง
  4. เผยแพร่โครงงานทาง http://www.wordpress.com, http://www.youtube.com และ http://www.flickr.com

  7. รายละเอียดของการพัฒนาพัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio และ Adobe Photoshop
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงาน
  2. ปรึกษาและวางแผนกันในกลุ่มเกี่ยวกับการทำโครงงาน
  3. ออกแบบชิ้นงาน และจัดเตรียมหาอุปกรณ์ในการทำ
  4. ถ่ายวิดีโอ การทำชิ้นงาน
  5. ตัดต่อวิดีโอให้สมบูรณ์
  6. อัพโหลดวิดีโอลง Youtube
  7. ตกแต่งบล๊อก ใน wordpress
  8. นำโครงงานนี้มาเผยแพร่ ผ่านบล๊อก

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 พฤศจิกายน – 8 มกราคม พ.ศ.2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.เข้า ใจกระบวนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. สามารถใช้ Ulead Vedio Studio Program ได้
  3.สามารถใช้ Adobe Photoshop Program ได้
  4.รู้ประวัติ และวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง- http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C- http://mck21.ob.tc/-board.php- http://ce66018.www8.50megs.com/part_2.htm.Chat Conversation End

 94. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน วันอีสเตอร์
  2. ทีมพัฒนา
  น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา ครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  4.1 ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของวันอีสเตอร์
  4.2 ต้องการศึกษาสัญลักษณ์ ช่วงเวลาและการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์
  5. วัตถุประสงค์
  5.1 เพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาของวันอีสเตอร์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  6.1 ต้องการรู้จักวันอีสเตอร์มากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  7.1 โปรแกรม wordpress
  7.2 โปรแกรม power point
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  8.1 กำหนดหัวข้อโครงงาน
  8.2 หาข้อมูล
  8.3 เรียบเรียงข้อมูล
  8.4 สรุปผล
  8.5 นำเสนอ
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  10.1 ได้รู้จักวันอีสเตอร์มากขึ้น
  11. บรรณานุกรม
  http://www.thaigoodview.com/node/3379
  http://siammt.org/index.phpoption=com_content&task=view&id=
  49&Itemid=33
  http://behindthepraise.com/2009/07/%E0%B9%80%E0%B8%97%
  E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%
  AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%
  B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/

 95. 1. ชื่อโครงงาน น้ำพริกไทยหลากหลายภาค

  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส. จุฑามาส หลวงทะ ม.6/1(พ) เลขที่12
  2.น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ ม.6/1(พ) เลขที่ 14
  3.น.ส. จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 22

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  1.น้ำพริกเป็นอาหารที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักอาหารไทย
  2.อนุรักษ์อาหารไทยพื้นบ้าน
  3.นำเสนออาหารแนวสุขภาพ
  4.น้ำพริกเป็นอาหารที่มีคนนิยมรับประทานมากอีกชนิดหนึ่งบนโลก
  5.รู้จักอาหารไทยมากขึ้น

  5. วัตถุประสงค์
  1.อนุรักษ์น้ำพริก อาหารประจำชาติให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไป
  2.เพื่อกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาหารปะเภทน้ำพริกเป็นพิเศษ
  3.เพื่อนำเสนอข้อคิดต่าง ๆ ให้บุคคลที่สนใจ
  4.แบ่งปันเคล็ดลับในการทำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ
  5.เสนอความโดดเด่นของน้ำพริกในแต่ละชนิด

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับน้ำพริกมากขึ้น
  เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ของอาหารพื้นบ้านอย่าง “น้ำพริก”
  โดยจะเน้นการศึกษาเฉพาะน้ำพริกที่มีชื่อเสียงของแต่ละภาค

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -neooffice และ microsoft word ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ
  -web browsers เช่น opera, firefox, chrome ในการหาข้อมูลและเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลผ่านทาง wordpress.com

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  8.1 กำหนดหัวข้อที่สนใจศึกษา
  8.2 กำหนดขอบเขตของเนื้อหา และหาข้อมูล
  8.3 เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ จัดทำเป็นหมวดหมู่
  8.4 นำเสนอข้อมูลที่ได้ผ่านทางsocial media (such as wordpress.com)

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของน้ำพริกของแต่ละภาค

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.numpik.com/

 96. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง งาช้างดำ

  2. ทีมพัฒนา
  1. น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  2.น.ส.อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35 ม.6/1(พ)
  3.น.ส.ชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39 ม.6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการนำความรู้เรื่อง งาช้างดำ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  – ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาเผยแพร่ใน social media เพื่อให้เป็นการเผยแพร่ความรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  – เพื่อให้เกิดทักษะในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และการใช้ social media ควบคู่การนำเสนอโครงงาน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อศึกษาเรื่อง งาช้างดำ ให้ละเอียดมากขึ้นและสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้โดยผ่านทางโครงงานคอมพิวเตอร์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะพิเศษ ความสำคัญต่อการท่องเที่ยว
  ของงาช้างดำในจังหวัดน่าน

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ใช้ wordpress ในการนำเสนอข้อมูล รูปภาพ ทั้งหมด
  – เขียนแผนผังใช้ Microsoft Word

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3..เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  4.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ได้รู้ประวัติความเป็นมาของงาช้างดำ
  2.ได้รู้ลักษณะพิเศษของงาช้างดำ ที่มีความสำคัญตอการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  1.http://atcloud.com/stories/46645
  2.http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=98535

 97. ชื่อโครงงาน
  – นาฏศิลป์ไทย

  ทีมพัฒนา
  – 1. นางสาวโชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15
  2. นางสาวธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21

  อาจารย์ที่ปรึกษา
  – คุณครูอริศรา สะสม

  หลักการและเหตุผล
  – ต้องการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับการนำเสนอวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย เผยแพร่สู่สากล

  วัตถุประสงค์
  – 1.เพื่อศึกษาความหมาย ประวัติ ความสำคัญ ลักษณะและประเภทของ
  นาฏศิลป์ไทย
  2.เพื่อนำเสนอความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
  3.เพื่อประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เข้ากับนาฏศิลป์ไทย เพื่อ
  ให้ผู้ที่สนใจศึกษามีความเข้าใจ และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  4.สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยสู่สากล

  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ขอบเขต
  – 1.ศึกษาความหมายของนาฏศิลป์ไทย
  2.ศึกษาความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
  3.ศึกษาลักษณะของนาฏศิลป์ไทย
  4.ศึกษาประเภทของนาฏศิลป์ไทย
  5.ศึกษาการแต่งกายในนาฏศิลป์ไทย
  เป้าหมาย
  – ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับศิลปะนาฏศิลป์ของไทย

  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน
  หรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานหรือมีการใช้คลิปวิดีโอและรูปภาพ เป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องนาฏศิลป์ไทย

  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – 1.กำหนดหัวข้อโครงงาน
  2.กำหนดขอบเขตของโครงงาน
  3.ค้นคว้าข้อมูล
  4.นำข้อมูลมาวิเคราะห์
  5.จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  6.สรุปผลข้อมูล
  7.นำเสนอ

  ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 พฤศจิกายน 2554 – 8 ธันวาคม 2554

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – 1.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอนาฏศิลป์ไทย
  2.นำนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่
  3.สร้างทัศนคติที่ดี และอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.banramthai.com/

 98. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน guitar

  2. ทีมพัฒนา
  1.นายศุภวิช เจดีย์ถา ม.6/1(พ) เลขที่ 7
  2.นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 16
  3.นางสาวเบญญา ภา จิณะไชย ม.6/1(พ) เลขที่ 23

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้แพร่ หลายและใช้กับดนตรีหลากหลายสไตล์ นับเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงเดี่ยวอย่างกว้างขวางที่พบเห็นมากที่ สุดคือกีตาร์คลาสสิก และยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีประเภทบลูส์ และดนตรีร็อกอีกด้วย กีตาร์สามารถเล่นในยามว่างหรือเป็นงานอดิเรกได้ดี

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน
  3. เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์
  4. เพื่อให้ทราบถึงทักษะและวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
  2. ศึกษาความรู้ทั่วไปของกีต้าร์
  3. ศึกษาวิธีการเล่นที่ถูกต้อง
  4. เผยแพร่โครงงานทาง http://www.wordpress.com, http://www.youtube.com และ http://www.flickr.com

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  พัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio และ Adobe Photoshop

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงาน
  2. ปรึกษาและวางแผนกันในกลุ่มเกี่ยวกับการทำโครงงาน
  3. ออกแบบชิ้นงาน และจัดเตรียมหาอุปกรณ์ในการทำ
  4. ถ่ายวิดีโอ การทำชิ้นงาน
  5. ตัดต่อวิดีโอให้สมบูรณ์
  6. อัพโหลดวิดีโอลง Youtube
  7. ตกแต่งบล๊อก ใน wordpress
  8. นำโครงงานนี้มาเผยแพร่ ผ่านบล๊อก

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 พฤศจิกายน – 8 มกราคม พ.ศ.2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.เข้า ใจกระบวนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. สามารถใช้ Ulead Vedio Studio Program ได้
  3.สามารถใช้ Adobe Photoshop Program ได้
  4.รู้ประวัติ และวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
  http://mck21.ob.tc/-board.php
  http://ce66018.www8.50megs.com/part_2.htm

 99. 1.ชื่อโครงงาน พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงามอย่างไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว กชกร นันทะสาร เลขที่ 9 ม.6/1(พ)
  2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37 ม.6/1(พ)
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์การแต่งตัวของคนไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
  – ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้เยาวชนและคนไทยตระหนักถึงคุณค่าของเครื่องแต่งกายไทยที่สวยงาม
  – เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย
  – เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย
  – สำหรับเยาวชนและคนไทยทุกคนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย

  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ใช้เว็บบล็อก http://www.wordpress.com ในการพัฒนาและเผยแพร่โครงงาน
  – ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการพัฒนาให้บล็อกมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย
  – ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดชื่อเรื่องที่ต้องการจะศึกษา
  – วางแผน กำหนดเค้าโครงและขอบเขตที่ต้องการศึกษา
  – สืบหาข้อมูลทั้งในอินเทอร์เน็ต และหนังสือ นิตยสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์
  – จัดทำลงในเว็บบล็อกโดยตกแต่งให้สวยงาม แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สามารถศึกษาได้ง่าย
  – นำเสนอเว็บบล็อกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งนี้

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 3 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – เพื่อให้ที่ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย
  – เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย
  – เพื่อให้คนไทยทุกคนรู้จักและรักในวัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของตนเองและหวนมาอนุรักษ์การแต่งกายให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้าง
  1. http://www.culture.go.th/knowledge/story/Dress/dress.html
  2. http://board.postjung.com/421752.html
  3. http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-1.html
  4. http://www.thaiall.com/thai/thaidressing.htm

 100. 1. ชื่อโครงงาน : ท่องเที่ยวต่างแดน
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน เลขที่ 10 ชั้น ม.6/1(พ)
  2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน เลขที่ 18 ชั้น ม.6/1(พ)
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากผู้จัดทำมีความรักในการท่องเที่ยวจึงอยากนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่มีความงดงาม น่าหลงใหลและมีเสน่ห์ ไม่แพ้สถานที่ที่หลายคนรู้จัก
  5. วัตถุประสงค์
  – แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่
  – ถ่ายทอดความรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆ
  – แสดงความเป็นมาของสถานที่
  – เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
  – เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์อย่างคุ้มค่า
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  – ศึกษาการพัฒนา social media
  – เพื่อแนะนำสถานที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จัก
  – ต้องการเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กว้างขึ้น
  – เป็นความรู้ด้านสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ได้ใช้โปรแกรม Microsolfword, Photoshop CS3, Paint, PhotoScape และ Social network ช่วยในการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงงาน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดหัวข้อโครงงงาน
  – ค้นหาข้อมูลจาก Social network
  – รวบรวบข้อมูล
  – วิเคราะห์ข้อมูล
  – ประเมินค่าและตีความข้อมูล
  – นำข้อมูลที่ผ่านการประเมินค่าและตีความแล้ว มาจัดทำใน wordpress
  – นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – 7 ธันวาคม 2554
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไร
  – เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
  – เพื่อบูรณาการความรู้ไปสู่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  – ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  Twitter : @lonelyplane

 101. 1. ชื่อโครงงาน ::ประเพณีลอยกระทงสาย
  2. ทีมพัฒนา :: นางสาวพลอณัชชา อินธนะวงษ์ชัย ม.6/1(พ)เลขที่ 40
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล :: เพื่อศึกษาประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณและเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่
  5. วัตถุประสงค์ :: – เพื่อพัฒนาศึกษาเว็บไซต์ออนไลน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสาย
  – เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงสายมากยิ่งขึ้น
  – เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน :: เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสายซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่งดั้งเดิมของไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม :: – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – ใช้ wordpress ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน :: 1. กำหนดและตั้งหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ
  2. ค้นคว้าหาข้อมูล
  3. เรียบเรียงและจัดเรียงข้อมูล
  4. สรุปข้อมูล
  5. นำเสนอข้อมูลผ่าน wordpress
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน :: 7 พฤศจิกายน 2554 – 7 ธันวาคม 2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง :: ผู้ศึกษามีความเข้าใจในประเพณีลอยกระทงสายและสามารถนำไปปฏิบัติเองได้รวมไปถึงอนุรักษ์สืบทอดต่อไปได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง :: http://krathongsaitak.tessabantak.go.th/index2.php

 102. 1. ชื่อโครงงาน พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงามอย่างไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว กชกร นันทะสาร เลขที่ 9 ม.6/1(พ)
  2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37 ม.6/1(พ)
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์การแต่งตัวของคนไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
  – ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้เยาวชนและคนไทยตระหนักถึงคุณค่าของเครื่องแต่งกายไทยที่สวยงาม
  – เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย
  – เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทย
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย
  – สำหรับเยาวชนและคนไทยทุกคนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย

  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ใช้เว็บบล็อก http://www.wordpress.com ในการพัฒนาและเผยแพร่โครงงาน
  – ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการพัฒนาให้บล็อกมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย
  – ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – กำหนดชื่อเรื่องที่ต้องการจะศึกษา
  – วางแผน กำหนดเค้าโครงและขอบเขตที่ต้องการศึกษา
  – สืบหาข้อมูลทั้งในอินเทอร์เน็ต และหนังสือ นิตยสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์
  – จัดทำลงในเว็บบล็อกโดยตกแต่งให้สวยงาม แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สามารถศึกษาได้ง่าย
  – นำเสนอเว็บบล็อกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งนี้

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 3 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – เพื่อให้ที่ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย
  – เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย
  – เพื่อให้คนไทยทุกคนรู้จักและรักในวัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของตนเองและหวนมาอนุรักษ์การแต่งกายให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้าง
  1. http://www.culture.go.th/knowledge/story/Dress/dress.html
  2. http://board.postjung.com/421752.html
  3. http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-1.html
  4. http://www.thaiall.com/thai/thaidressing.htm

 103. 1. ชื่อโครงงาน ภาษา“วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลียนแปลง

  2. ทีมพัฒนา
  1. นายชนาธิป ดวงทา ม.6/1(พ) เลขที่ 1
  2. นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่ 5
  3. นายอโณทัย ทะศรีแก้ว ม.6/1(พ) เลขที่ 6

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา : คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษาวิบัติ” ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของภาษาและมุมมองของแต่ละคนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
  2.ศึกษาอิทธิพลต่าง ๆ ของภาษาวิบัติต่อสังคมไทย
  3.ศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ของกลุ่มคนในสังคมในแต่ละแง่มุม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พร้อมกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แต่การเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของสังคมไทยได้ค่อย ๆ เลือนหายไป ดังนั้น จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ภาษาไทยไว้

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  1. http://www.wordpress.com (สร้าง BLOG เพื่อนำเสนอโครงงาน)
  2. Ulead Video Studio
  3. Microsoft Office Word

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำสไลด์รูปภาพ และสื่อวิดีโอ
  4.นำข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1 พ.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและจัดทำโครงงานไปเผยแพร่และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคม

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
  http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=28983.0
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/425373

 104. 1. ชื่อโครงงาน ภาษา“วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลียนแปลง

  2. ทีมพัฒนา
  1. นายชนาธิป ดวงทา ม.6/1(พ) เลขที่ 1
  2. นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่ 5
  3. นายอโณทัย ทะศรีแก้ว ม.6/1(พ) เลขที่ 6

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา : คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษาวิบัติ” ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของภาษาและมุมมองของแต่ละคนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
  2.ศึกษาอิทธิพลต่าง ๆ ของภาษาวิบัติต่อสังคมไทย
  3.ศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ของกลุ่มคนในสังคมในแต่ละแง่มุม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พร้อมกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แต่การเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของสังคมไทยได้ค่อย ๆ เลือนหายไป ดังนั้น จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ภาษาไทยไว้

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  1. http://www.wordpress.com (สร้าง BLOG เพื่อนำเสนอโครงงาน)
  2. Ulead Video Studio
  3. Microsoft Office Word

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำสไลด์รูปภาพ และสื่อวิดีโอ
  4.นำข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  1 พ.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและจัดทำโครงงานไปเผยแพร่และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคม

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
  http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=28983.0
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/425373

 105. 1.ชื่อโครงงาน พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงามอย่างไทย

  2. ทีมพัฒนา
  – นางสาวกชกร นันทะสาร เลขที่ 9 ม.6/1(พ)
  – นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37 ม.6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  – คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์การแต่งตัวของคนไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

  – ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้เยาวชนและคนไทยตระหนักถึงคุณค่าของเครื่องแต่งกายไทยที่สวยงาม

  – เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย

  – เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทย

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย

  – สำหรับเยาวชนและคนไทยทุกคนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย

  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – ใช้เว็บบล็อก http://www.wordpress.com ในการพัฒนาและเผยแพร่โครงงาน

  – ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการพัฒนาให้บล็อกมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย

  – ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  – กำหนดชื่อเรื่องที่ต้องการจะศึกษา
  – วางแผน กำหนดเค้าโครงและขอบเขตที่ต้องการศึกษา
  – สืบหาข้อมูลทั้งในอินเทอร์เน็ต และหนังสือ นิตยสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์
  – จัดทำลงในเว็บบล็อกโดยตกแต่งให้สวยงาม แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สามารถศึกษาได้ง่าย
  – นำเสนอเว็บบล็อกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งนี้

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 3 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

  – เพื่อให้ที่ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย
  – เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัย
  – เพื่อให้คนไทยทุกคนรู้จักและรักในวัฒนธรรมการแต่งกายอันสวยงามของตนเองและหวนมาอนุรักษ์การแต่งกายให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้าง
  http://www.culture.go.th/knowledge/story/Dress/dress.html
  2. http://board.postjung.com/421752.html
  3. http://www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-1.html
  4. http://www.thaiall.com/thai/thaidressing.htm

 106. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน สมาคมอาเซียน

  2. ทีมพัฒนา
  … 1.) นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29
  2.) นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36
  ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาสู้ความเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน

  5. วัตถุประสงค์
  1.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนทั่วไปในด้านอาเซียน
  2.) เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – internet explorer ในการศึกษาหาข้อมูล
  – worlpress ใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.) กำหนดหัวข้อที่สนใจศึกษา
  2.) รวบรวมข้อมูล
  3.) ลงมือดำเนินงาน
  4.) นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.) คาดว่าผู้ที่สนใจศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านอาเซียน
  2.) เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแก่ประชาคมอาเซียน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1324
  http://www.aseanthailand.org/h2_4.html

 107. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน guitar

  2. ทีมพัฒนา
  1.นายศุภวิช เจดีย์ถา ม.6/1(พ) เลขที่ 7
  2.นางสาวธิติพร ดาวดึงษ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 16
  3.นางสาวเบญญาภา จิณะไชย ม.6/1(พ) เลขที่ 23

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้แพร่หลายและใช้กับดนตรีหลากหลายสไตล์ นับเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงเดี่ยวอย่างกว้างขวางที่พบเห็นมากที่ สุดคือกีตาร์คลาสสิก และยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีประเภทบลูส์ และดนตรีร็อกอีกด้วย กีตาร์สามารถเล่นในยามว่างหรือเป็นงานอดิเรกได้ดี

  5. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน
  3. เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์
  4. เพื่อให้ทราบถึงทักษะและวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
  2. ศึกษาความรู้ทั่วไปของกีต้าร์
  3. ศึกษาวิธีการเล่นที่ถูกต้อง
  4. เผยแพร่โครงงานทาง http://www.wordpress.com, http://www.youtube.com และ http://www.flickr.com

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  พัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio และ Adobe Photoshop

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงาน
  2. ปรึกษาและวางแผนกันในกลุ่มเกี่ยวกับการทำโครงงาน
  3. ออกแบบชิ้นงาน และจัดเตรียมหาอุปกรณ์ในการทำ
  4. ถ่ายวิดีโอ การทำชิ้นงาน
  5. ตัดต่อวิดีโอให้สมบูรณ์
  6. อัพโหลดวิดีโอลง Youtube
  7. ตกแต่งบล๊อก ใน wordpress
  8. นำโครงงานนี้มาเผยแพร่ ผ่านบล๊อก

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 พฤศจิกายน – 8 มกราคม พ.ศ.2554

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.เข้าใจกระบวนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. สามารถใช้ Ulead Vedio Studio Program ได้
  3.สามารถใช้ Adobe Photoshop Program ได้
  4.รู้ประวัติและวิธีการเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
  http://mck21.ob.tc/-board.php
  http://ce66018.www8.50megs.com/part_2.htm

 108. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน สมุนไพรไทย

  2. ทีมพัฒนา
  – นางสาว พัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1พ
  -นางสาว ภคพร อริยวงศ์ เลขที่ 26 ม.6/1พ

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – เราต้องการศึกษาสมุนไพรไทยที่พบในประเทศไทยโดยให้ผู้ศึกษาได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรเเต่ละชนิดโดยที่เราจะเเยกออกมาเป็นประเภทของสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรเเต่ล่ะชนิด
  – สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบันได้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหันมาสนใจสมุนไพรกันมาขึ้นเเละหันมาร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรทีใกล้จะสูญพันธ์

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานช่วยในการสร้างสื่อการเรียน
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint ในการเสนอโครงงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2. หาข้อมูล
  3. รวบรวมเนื้อหา
  4. เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpressเเละMicrosoft Powerpoint
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงาน
  -ได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรเเต่ละชนิด
  -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.html
  http://www.openthaisite.com/herbal_open.html
  http://www.samunpri.com

 109. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน สมาคมอาเซียน

  2. ทีมพัฒนา
  1.) นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29
  2.) นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36
  ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาสู้ความเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน

  5. วัตถุประสงค์
  1.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนทั่วไปในด้านอาเซียน
  2.) เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – internet explorer ในการศึกษาหาข้อมูล
  – worlpress ใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.) กำหนดหัวข้อที่สนใจศึกษา
  2.) รวบรวมข้อมูล
  3.) ลงมือดำเนินงาน
  4.) นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.) คาดว่าผู้ที่สนใจศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านอาเซียน
  2.) เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแก่ประชาคมอาเซียน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1324
  http://www.aseanthailand.org/h2_4.html

 110. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน สมาคมอาเซียน

  2. ทีมพัฒนา
  1.) นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่29
  2.) นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36
  ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่6/1(พ)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาสู้ความเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน

  5. วัตถุประสงค์
  1.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนทั่วไปในด้านอาเซียน
  2.) เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – internet explorer ในการศึกษาหาข้อมูล
  – worlpress ใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลงาน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.) กำหนดหัวข้อที่สนใจศึกษา
  2.) รวบรวมข้อมูล
  3.) ลงมือดำเนินงาน
  4.) นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  2เดือน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.) คาดว่าผู้ที่สนใจศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านอาเซียน
  2.) เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแก่ประชาคมอาเซียน

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1324
  http://www.aseanthailand.org/h2_4.html

  นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่ 29
  นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่ 36
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

 111. 1. หัวข้อโครงงานเวปไซต์ เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
  http://th.wikipedia.org/wiki/

  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ชั้น ม.6/9
  2.น.ส. กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้น ม.6/9
  3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/9

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมและเพื่อศึกษาประวัติของอุทกภัยน้ำท่วม

  5. วัตถุประสงค์
  – อยากให้ทุกคนรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วม

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -เพื่ออยากให้ผู้ที่ศึกษาสนใจในเรื่องอุทกภัยน้ำท่วม

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ตั้งหัวข้อเรื่อง
  – หาข้อมูล
  – จัดทำคลิปวีดีโอ
  – เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนในwordpress
  – นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ประมาณ 2 อาทิตย์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  เพื่อศึกษาหาความรู้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://google.co.th

 112. 1. ชื่อโครงงาน เว็บไซดต์ เรื่อง ฟุตซอล

  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ ม.6/9 เลขที่ 23
  2.นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม ม.6/9 เลขที่ 24
  3.นางสาวนัฐนันท์ สุริยะชัย ม.6/9 เลขที่ 30

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการให้ผู้ที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับฟุตซอล ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตซอล และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่จะศึกษาได้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟุตซอลมากขึ้น

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้รู้ถึงประวัติของฟุตซอล
  2.เพื่อให้รู้ถึงกติกาของฟุตซอล
  3.เพื่อให้รู้จักกีฬาฟุตซอลมากขึ้น
  4.เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่อง ฟุตซอล ได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  ใช้ wordpress ในการนำเสนอโครงงานและใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – คิดหัวข้อโครงงาน
  – หาข้อมูลที่จะนำมาทำโครงงาน
  – จัดทำโครงงานตามเนื้อหาและข้อมูลที่สืบค้นได้
  – นำเสนอโครงงานเมื่อแล้วเสร็จ

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  5 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – ให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
  – ผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องกีฬา ฟุตซอล จะได้รับความรู้
  – ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตซอลจะมีแรงบัลดาลใจมากขึ้นในการเล่นกีฬา ฟุตซอล
  – กีฬาฟุตซอล จะมีผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=18514.0
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5
  http://www.sport-za.com/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5-246-0-0.html

 113. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน ประวัติพระนเรศวร

  2. ทีมพัฒนา
  1. นาย ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
  2. นาย รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  – ต้องการศึกษาประวัติของพระนเรศวรมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยของเรา

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทุกคนได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระนเรศวรที่ทำให้เราได้มีไทยอยู่ทุกวันนี้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจในประวัติสมเด็จพระนเศวร

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียน การสอนเรื่องของพระนเรศวร

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2. หาข้อมูล
  3. นำคลิปวิดีโอลง
  4. เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  แปป เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษาจะได้มีความรู้

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  Google
  kruarisara.wordpress.com

 114. 1. ชื่อโครงงาน รถมอเตอร์ไซด์

  2. ทีมพัฒนา
  1.นายสักการ ไก่แก้ว ม.6/9 เลขที่18
  2.นางสาวรัชนี พรมจักร์ ม.6/9 เลขที่25

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการศึกษาเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์ว่ามีส่วนประสำคัญอย่างไร และวิวัฒนาการของมอเตอร์ไซด์

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์
  2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เราได้ศึกษา
  3.นำความรู้ที่ได้มานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  ปัจจุบันเราเป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซด์ส่วนหนึ่งจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์เพื่อจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  1.wordpress
  2.Ulead VideoStudio

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดสไลด์รูปภาพ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  สัปดาห์ที่ 1 – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  สัปดาห์ที่ 2 – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  นำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

  http://wowboom.blogspot.com/2009/04/first-motorbike.html

 115. 1. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส

  2. ทีมพัฒนา
  1. น.ส. กรรณิการ์ ฝั่นเบ้า เลขที่ 28 ม6/9
  2. นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่13 ม6/9
  3. น.ส. ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม6/9

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของศาสนาคริส
  2. ได้ศึกษาประวัติของวันคริสมาสต์
  3. ได้ถ่ายทอดให้บุคคลรุ่นหลังได้รับรู้

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้คนไทยต่างศาสนา ได้รับรู้เกี่ยวกับประเพณีของศาสนาคริสต์

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง วันคริสมาสต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.ศึกษาแล้วรวบรวมข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ประมาณสองอาทิตย์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ได้รับรู้ถึงวันคริสมาสต์ ได้เผยแผร่วันคริสมาสต์ให้กว้างขวางขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://google.co.th

 116. 1.ชื่อโครงงานเว็บไซค์ เรื่อง วันฮาโลวีน

  2. ทีมพัฒนา
  1.นส.ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่ 38 ชั้น 6/9
  2.นส.ปิยธิดา พ่วงเจริญ เลขที่ 37 ชั้น 6/9
  3.นส. บุญธิดา ทองจันทร์ เลขที่ 22 ชั้น 6/9

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันฮาโลวีนจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของวันฮา โลวีน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อรู้ถึงที่มาของชื่อ ฮาโลวีน
  – วันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  – วิธีปฏิบัติในวันฮาโลวีน
  – อุปกรณ์ที่จะต้องมีในวันฮาโลวีน

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – มีเว็บไซค์ที่เชื่อมต่อได้กลับเว็บไซค์หลักของโครงงานเช่น
  Facebook twiter Youtube bebo Hi5 เเละอื่นๆอีกมากมาย
  – มีรูปภาพที่หลากหลายของวันฮาโลวีน
  – วิดิโอภาพที่น่าสนใจ
  -เสียงเพลงที่หลากหาลย

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – โดยใช้โปรแกรม wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อ เรื่อง วันฮาโลวีน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ตั้งหัวข้อเรื่อง
  – หาข้อมูล
  – จัดทำคลิปวิดีโอ
  – เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  – นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 อาทิตย์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รับความสนใจจากผู้ที่บริโภค สื่อ
  – นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลายคนอาจจะไม่มีเวลาในการหาข้อมูล
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://halloween.kapook.com/
  http://www.google.com

 117. 1.ชื่อโครงงานเว็บไซค์ เรื่อง วันฮาโลวีน

  2. ทีมพัฒนา
  1.นส.ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่ 38
  2.นส.ปิยธิดา พ่วงเจริญ เลขที่ 37
  3.นส. บุญธิดา ทองจันทร์ เลขที่ 22

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันฮาโลวีนจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของวันฮาโลวีน

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อรู้ถึงที่มาของชื่อ ฮาโลวีน
  – วันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  – วิธีปฏิบัติในวันฮาโลวีน
  – อุปกรณ์ที่จะต้องมีในวันฮาโลวีน

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – มีเว็บไซค์ที่เชื่อมต่อได้กลับเว็บไซค์หลักของโครงงานเช่น
  Facebook twiter Youtube bebo Hi5 เเละอื่นๆอีกมากมาย
  – มีรูปภาพที่หลากหลายของวันฮาโลวีน
  – วิดิโอภาพที่น่าสนใจ
  -เสียงเพลงที่หลากหาลย

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – โดยใช้โปรแกรม wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อ เรื่อง วันฮาโลวีน
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ตั้งหัวข้อเรื่อง
  – หาข้อมูล
  – จัดทำคลิปวิดีโอ
  – เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  – นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 อาทิตย์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รับความสนใจจากผู้ที่บริโภค สื่อ
  – นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลายคนอาจจะไม่มีเวลาในการหาข้อมูล

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

 118. 1. ชื่อโครงงาน เรื่อง ขนมไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25
  2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่47 3.นางสาว ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 49
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาเรื่องขนมไทย และเพื่อเสนอการทำขนมไทย
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาศึกษาเว็บไซต์ออนไลน์ของขนมไทยโดยผ่านทางsocial media ในการดำเนินงาน
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องขนมไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยตั้งแต่สมัยโบราณที่มีมาช้านานจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนต้องการบริโภคขนมไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  http://www.baitong.in.th/

 119. 1. เขียนหัวข้อโครงงาน
  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง “ความลับของน้ำซาวข้าว”
  2. เขียนข้อเสนอโครงงาน
  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง “ความลับของน้ำซาวข้าว”
  ทีมงาน
  1. นางสาวอัมรา กันทะ เลขที่ 50 ม. 6/3
  2. นางสาวเกศสุดา เบญจวัชระศาสตร์ เลขที่ 15 ม. 6/3
  อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  3. หลักการและเหตุผล
  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4. วัตถุประสงค์
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง “ความลับของน้ำซาวข้าว”
  – พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  -เพื่อศึกษาประโยชน์ของน้ำซาวข้าว
  – เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดอง ด้วยเกลือละลายน้ำกับเกลือละลายน้ำซาวข้าว โดยเปลี่ยนวัตถุดิบ ซึ่งทำการทดลองอยู่ 3 ครั้ง เพื่อความแน่นอนในผลการทดลอง
  -ได้ทดลองเพื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเกลือที่แตกต่างกันในการดอง ด้วยเกลือละลายน้ำซาวข้าวกับเกลือละลายน้ำ โดยใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน
  5. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องเว็บไซต์
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป
  7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  8. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – ระยะเวลา 4 สัปดาห์
  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบประโยชน์หลายด้านของน้ำซาวข้าว
  – เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  – สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
  – ทำให้คนทราบประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมากยิ่งขึ้น
  10. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.kroobannok.com/blog/33079
  http://www.vcharkarn.com/vcafe/53675
  http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=753&s=tblrice

 120. 1. ชื่อโครงงาน เพรชฆาตรสายน้ำน่าน. ( สิงชินาธิป )
  2. ทีมพัฒนา

  1.น.ส สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32
  2.น.ส อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35
  3. น.ส ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล

  เพื่อศึกษาประวัติที่มาของเรือสิงชินาธิป เพื่อเผยแพร่ให้ประเพณีอันดีงามของจังหวัดน่านให้บุคคลทั่วไปได้สืบทอดไม่ให้จางหายไป โดยนำเสนอในรูปแบบ social media เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  5. วัตถุประสงค์

  -เพื่อพัฒนาเวปไซด์ เรื่อง ประวัติเรือยาว สิงชินาธิป โดย social media
  -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนของผู้ค้นคว้า
  -เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  : เพื่อเผยแพร่ให้ประเพณีอันดีงามของจังหวัดน่านให้บุคคลทั่วไปได้สืบทอดไม่ให้จางหายไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม : ใช้wordpressในการเผยวัฒนธรรมจังหวัดน่านสู่สากลโลก

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1.วางแผนงาน,ร่างโครงการ
  2.เก็บรวบรวมข้อมูล
  3.เรียบเรียงข้อมูลที่ได้
  4.สรุปข้อมูล
  5.นำเสนอข้อมูลทางwordpress

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน

  : 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  – อินเทอร์เน็ต
  http://beeraungsw.wordpress.com/

 121. ข้อเสนอโครงงาน
  1. ชื่อโครงงานวิตามินบี(รวม)
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 17
  2.นางสาวถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่19 3.นางสาวสุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 33
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  วิตามินบี เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้รับในบริมาณเล็กน้อย สำหรับการเติบโต ขยายพันธุ์ และช่วยให้มีสุขภาพดี ถ้าสิ่งมีชีวิตขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะมีอาการป่วยซึ่งมีลักษณะเฉพาะขึ้นกับวิตามินที่ขาด

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างเว็บไซต์ออนไลน์เรื่องวิตามินบี
  2.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่องวิตามินบี
  3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องวิตามินบีทางสื่อออนไลน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  1.เพื่อศึกษาประโยชน์ของวิตามินบีแต่ละชนิด
  2.เพื่อศึกษาหาแหล่งที่พบของวิตามินบี
  3.เพื่อศึกษาว่าถ้ามีปริมาณของวิตามินบีมากหรือน้อยเกินไปในร่างกายจะเกิดผลอย่างไร

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  http://www.youtube.com
  http://www.wordpress.com

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผน
  2.แบ่งหน้าที่
  3.ค้นคว้าหาข้อมูล
  4.วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
  5.นำเสนอเว็บไซต์

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.เพื่อศึกษาประโยชน์ของวิตามินบีแต่ละชนิด
  2.เพื่อศึกษาหาแหล่งที่พบของวิตามินบี
  3.เพื่อศึกษาว่าถ้ามีปริมาณของวิตามินบีมากหรือน้อยเกินไปในร่างกายจะเกิดผลอย่างไร

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง


 122. 1. ชื่อโครงงาน เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
  2. ทีมพัฒนา 1.นางสาวณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 18
  2.นางสาวปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 22
  3.นางสาวกานต์รวี อินหล้า เลขที่ 38
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4.หลักการและเหตุผล
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  5.วัตถุประสงค์
  -เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย โดยผ่านทางsocial network เพื่อให้บุคคลที่ต้องการศึกษาได้สืบค้นต่อไป
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องเว็บไซต์
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป
  7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -กำหนดเป้าหมาย/หัวข้อเรื่อง
  -สืบค้นข้อมูล
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบวิธีการละเล่นได้อย่างถูกวิธี
  – เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  – ทำให้มีคนรู้จักการละเล่นของไทย
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.tungsong.com/thaiplay/ThaiGames.asp
  http://www.oknation.net/blog/bim714/2009/02/15/entry-1
  http://www.m-culture.go.th/news-all.php?m_id=100

 123. 1. ชื่อโครงงาน เรื่อง ขนมไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25
  2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 47 3.นางสาว ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 49
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาเรื่องขนมไทย และเพื่อเสนอการทำขนมไทย
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาศึกษาเว็บไซต์ออนไลน์ของขนมไทยโดยผ่านทางsocial media ในการดำเนินงาน
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องขนมไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยตั้งแต่สมัยโบราณที่มีมาช้านานจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนต้องการบริโภคขนมไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  http://www.baitong.in.th/

 124. 1. ชื่อโครงงาน CG kingdom

  2. ทีมพัฒนา

  no.6 สุทิวัส เสนารีย์
  no.14 เกตน์สิรี พรมดวงดี
  no.29 มณีรินทร์ ทะนันชัย
  class 6/3

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  CG พวกบ้านๆที่ไม่รู้เค้าจะบอกว่า CG คือ computer graphic แต่นั้นมันผิด
  ความจริง CG คือ computer geranerated คือ กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่ง เนื้อหาที่ทำ คือ GC kingdom คือ อาณาจักรแห่ง
  กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  เพื่อรู้ซึ้งของCG

  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ออนไลด์ CG โดยใช้Dream or wordpress

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  -เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนา CG
  -เป็นเนื้อหาสาระเกียวกับคอมพิวเตอร์

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -เป็นการใช้ wordpress ในการพัฒนาชิ้นงาน โดยการนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมต่างๆในการทำผลงาน อ่ะนะคิดไม่ออกก

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -ค้นคว้าข้อมูล
  -ขึ้นรูป(ขึ้นเว็ป)
  -ทาสี(ตกแต่ง)
  -เคลือบนำ้ำมัน(ตรวจสอบ)
  -อัฟเดตข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  8สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ความบัณเทิง
  -ความรู้อ่ะนะ
  -บลาๆๆๆ

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

 125. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน เวียงป้อ ศรีนครน่าน

  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส.นัฐชา สุโน เลขที่ 20 ม.6/3
  2.น.ส.ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 42 ม.6/3
  3. น.ส. รัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่ 48 ม.6/3

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการให้เยาวชนรุ่นปัจจุบันได้รับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ ศรีนครน่านซึ่งเดิมเคยเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดน่าน

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อพัฒนาการใช้ word press และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้จัดทำ
  4.เพื่อพัฒนาเว็บไซด์เรื่องเวียงป้อ

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อให้ความรู้เรื่องประวัติเวียงป้อ

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  – เป็นการเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไป

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki
  http://www.lannatouring.com/Nan/…article/WiangSa-History-Nan.htm

 126. 1.ชื่อโครงงาน เรื่อง กิ๋นสลาก
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวหทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 34
  2.นาวสาวธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 36
  3.นาวสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
  ม.6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  5. วัตถุประสงค์ คือ
  1. เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ เรื่อง การกิ๋นสลาก
  2.เพื่อนำเสนอเว็ปไซต์ เรื่องการกิ๋นสลาก
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1. พัฒนาเว็บไซต์เรื่อง กิ๋นสลาก
  2.ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
  3.ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.คิดหัวข้อที่ต้องการศึกษา
  2.ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมการกิ๋นสลาก
  3.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  4.ปรับปรุงเว็บไซต์
  5.นำแสนอและเผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – 7 ธันวาคม 2554
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีการกิ๋นสลาก
  2.สามารถถ่ายทอดประเพณีนี้ให้คุนรุ่นหลังนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปได้
  3.สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/web/custom5_8.html
  http://www.baanmaha.com/community/thread26117.html
  http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north/view.asp?id=0271

 127. 1.ชื่อโครงงาน เรื่อง กิ๋นสลาก
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาวหทัยทิพย์ สีโน เลขที่ 34
  2.นาวสาวธิดารัตน์ เรืองอินตา เลขที่ 36
  3.นาวสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย เลขที่ 41
  ม.6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  5. วัตถุประสงค์ คือ
  1. เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ เรื่อง การกิ๋นสลาก
  2. ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  1. พัฒนาเว็บไซต์เรื่อง กิ๋นสลาก
  2.ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
  3.ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.คิดหัวข้อที่ต้องการศึกษา
  2.ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมการกิ๋นสลาก
  3.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  4.ปรับปรุงเว็บไซต์
  5.นำแสนอและเผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – 7 ธันวาคม 2554
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีการกิ๋นสลาก
  2.สามารถถ่ายทอดประเพณีนี้ให้คุนรุ่นหลังนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปได้
  3.สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/web/custom5_8.html
  http://www.baanmaha.com/community/thread26117.html
  http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north/view.asp?id=0271

 128. ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน เวียงป้อ ศรีนครน่าน

  2. ทีมพัฒนา
  1.น.ส.นัฐชา สุโน เลขที่ 20 ม.6/3
  2.น.ส.ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 42 ม.6/3
  3. น.ส. รัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่ 48 ม.6/3

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  ต้องการให้เยาวชนรุ่นปัจจุบันได้รับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ ศรีนครน่านซึ่งเดิมเคยเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัน่าน

  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อให้ความรู้เรื่องประวัติเวียงป้อ

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ
  – เป็นการเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไป

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki
  http://www.lannatouring.com/Nan/…article/WiangSa-History-Nan.htm

 129. Helado
  ทีมพัฒนา
  1.)น.ส.พิชญ์สินี กองทอง เลขที่ 23
  2.)น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 24
  3.)น.ส.มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 30

  อาจารย์ที่ปรึกษา
  คุณครูอริศรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  เพื่อศึกษาที่มาของไอศกรีม วิธีการทำ เพื่อทำให้บุคคลที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงที่มาของไอศกรีม โดยรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบ social media เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  วัตถุประสงค์
  1.)เพื่อศึกษาที่มาของไอศกรีม
  2.)เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพ
  3.)เพื่อบุคคลทั่วไปและท่านที่สนใจทราบและเข้าใจถึงวิธีการทำไอศกรีม
  4.)เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
  รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  เป้าหมายและขอบเขตโครงงาน
  เพื่อให้ผู้จัดทำได้พัฒนาฝีมือและพัฒนาด้านความคิดในการจัดทำโครงงานในครั้งต่อไป
  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ศึกษาหัวข้องานที่สนใจ
  2.สำรวจแหล่งเรียนรู้
  3.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  4.รวบรวมและสรุปข้อมูล
  5.นำเสนอและเผยแพร่โครงงาน
  ระยะเวลาการดำเนินงาน
  8 สัปดาห์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ทราบถึงวิธีการทำไอศกรีม
  2.สนับสนุนให้สนใจมีอาชีพ
  3.ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  บรรณานุกรม
  http://www.baanmaha.com/community/thread17992.html
  https://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=56377
  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=45fad6efe608188d

 130. ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอโครงงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ให้ดังนี้ค่ะ
  ข้อเสนอโครงงาน

  1. ชื่อโครงงาน:น้ำโต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่21
  2.นางสาว ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่27
  3.นางสาว กัญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่37
  ม6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากนำโต้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านที่ถูกหลงลืม เพราะถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ทำให้ภุมิปัญญาดีดีจากบรรพบุรุษค่อยๆเลือนหายไป คนรุ่นไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของน้ำโต้น
  2.เพื่อศึกษาประโยชน์ใช้สอยของน้ำโต้น
  3.เพื่อศึกษาประเภทของน้ำโต้น
  4.เพื่อศึกษาวัตถุดิบอุปกรณ์และแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการทำน้ำโต้น
  5.เพื่อศึกษาวิธีทำน้ำโต้น
  6.เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  : เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ใช้สอยของน้ำโต้น และส่งเสริมให้น้ำโต้นเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าสำหรับเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  : ใช้wordpressในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลโลก
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผนงาน,ร่างโครงการ
  2.เก็บรวบรวมข้อมูล
  3.เรียบเรียงข้อมูลที่ได้
  4.สรุปข้อมูล
  5.นำเสนอข้อมูลทางwordpress
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  :8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  : เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อสร้างให้กับจังหวัดน่าน และเป็นที่รูกจักในสากลโลก
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  1.พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดน่าน
  2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นน้ำโต้น
  3.อินเตอร์เนต

 131. 1. ชื่อโครงงาน เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ
  2. ทีมพัฒนา 1.นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
  2.นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29
  3.นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47
  ม.6/4
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  5. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อต้องการศึกษาวิธีการประกอบอาหารภาคเหนือ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางsocial network เพื่อให้บุคคลที่ต้องการศึกษาได้สืบค้นต่อไป
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน 1.พัฒนาเว็บไซต์เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ
  2.ฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – 7 ธันวาคม 2554
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบกระบวนการผลิตกระดาษสาได้อย่างถูกวิธี
  – เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  – ได้ทราบถึงวิธีการแปรรูปกระดาษสา
  – ทำให้มีคนรู้จักกระดาษสามากยิ่งขึ้น

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
  lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/…/__76.html

 132. เรื่อง วันลอยกระทง
  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน เรื่อง ลอยกระทง
  2. ทีมพัฒนา
  1 นาย ธรรมวุธ ไชยศรี เลขที่ 7 ม6/4
  2 นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่ 42 ม. 6/4
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องของกลองสะบัดชัยและจะได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน โซเชียรมีเดีย ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาของวันลอยกระทง
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของวันลอยกระทงได้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น
  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง วันลอยกระทง
  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  วันที่ 07 พฤศจิกายน 2554
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึกษามีความรู้ของเรื่องวันลอยกระทง
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  kruarisara.wordpress.com

 133. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง…ท่องเที่ยวน่าน
  http://disneyland64.wordpress.com/
  ทีมพัฒนา 1.นาย วีรชัย พรมถานา เลขที่ 21
  2.นางสาว จุฑารัตน์ กองศรี เลขที่ 37
  3.นางสาว ชิดชนก เขียวสนั่น เลขที่ 38
  ครูที่ปรึกษา คุณครู อริสรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  – เพื่อต้องการที่จะพัฒนา social mediaให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น
  – เพื่อให้เกิดทักษะในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  – เพื่อต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด น่าน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  วัตถุประสงค์
  – สามารถพัฒนา social media และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  – สามารถที่จะบอกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดน่านให้นักท่องเที่ยวได้
  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  – ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  – ศึกษาการพัฒนา social media
  – ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
  รายละเอียดของการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ social media ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  – การใช้ Microsoft Office Word ในการทำข้อเสนอโครงงาน
  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – วางแผนการทำโครงงาน
  – แบ่งหน้าที่ทำงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – ค้นหาข้อมูล
  – รวบรวมข้อมูล
  – วิเคราะห์ข้อมูล
  – เรียบเรียงข้อมูล
  – สรุปผลการดำเนินการ
  – นำเสนอโครงงาน
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 สัปดาห์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – สามารถพัฒนา social media ได้
  – นำ social media ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  – สามารถบอกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  https://kruarisara.wordpress.com/
  http://th.tripadvisor.com/Attractions-g2098427-Activities-Nan_Province.html

 134. โครงงานเว็บไซต์เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  http://th.wikipedia.org/wiki
  ทีมพัฒนา
  นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรนณ์ เลขที่ 4 ม.6/4
  นางสาว ขวัญใจ พรมนอก เลขที่36 ม.6/4
  นางสาว วทันยา กองกุนนะเ ลขที่ 43 ม.6/4

  อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  หลักการและเหตุผล
  1.เพื่อพัฒนา social media ให้ดียิ่งขึ้น
  2.เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำโครงงาน

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  2.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี

  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้สร้างงานหรือนวัฒกรรม
  -การใช้ Microsoft Office word มาใช้ในการทำโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Office PowerPointมาใช้ในการทำโครงงาน
  ขั้นตอนการดำเนินการ
  1.ศึกษา ค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
  2.รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปข้อมูลเตรียมที่จะนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์
  3.นำข้อมูลต่างๆที่สรุปมาแล้วไปพิมพ์ใน Microsoft Office word เพื่อที่จะนำไปขึ้นในMicrosoft Office PowerPoint
  4.นำข้อมูลขึ้นในMicrosoft Office PowerPointแล้วจัดรูปแบบการนำเสนองาน
  5.นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  1.เพื่อพัฒนาตัวเองในการนำเว็บไซต์มาปรับในการเรียนการสอน
  2.ง่ายต่อการศึกษา
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://th.wikipedia.org/wiki

 135. 1. เขียนหัวข้อโครงงาน
  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกระดาษสา
  2. เขียนข้อเสนอโครงงาน
  โครงงานเว็บไซต์เรื่อง การทำกระดาษสา
  1. ทีมงาน
  1. นางสาวนุสรินทร์ อภิวัน เลขที่ 39 ม. 6/4
  2. นางสาวพรญาณี รัตนะ เลขที่ 40 ม. 6/4
  2. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  3. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  4. วัตถุประสงค์
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง การทำกระดาษสา
  – พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

  5. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องเว็บไซต์
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป

  7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน

  8. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – ระยะเวลา 4 สัปดาห์

  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบกระบวนการผลิตกระดาษสาได้อย่างถูกวิธี
  – เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  – ได้ทราบถึงวิธีการแปรรูปกระดาษสา
  – ทำให้มีคนรู้จักกระดาษสามากยิ่งขึ้น

  10. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.napagul.com/chiangmai_news_saa_paper.html
  – chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/Chiangmai/DATA/…/16.pdf

 136. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารพื้นบ้านในดินแดนล้านนาตะวันออก
  1.อาหารพื้นบ้านในดินแดนล้านนาตะวันออก
  2 .ทีม สาวงาช้างดำ
  นาย กรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
  นางสาว พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
  นางสาว วรัญญา สายโยน เลขที่ 44
  3. ครู อริศรา สะสม
  4. เริ่ม 7 พฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555
  5. ปัจจุบันอาหารพื้นเมือง ของภาคเหนือไม่ได้รับความนิยม เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกซึ้ง รวดเร็วและหาทานได้ง่าย
  6.เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการสืบสานวิธีการทำอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา
  เพื่อพัฒนารูปแบบเว็บไซด์ social media ในการดำเนินงาน
  7. . รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง อาหารพื้นบ้านในดินแดนล้านนาตะวันออก
  8. ขั้นตอน – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน
  วัสดุ / อุปกรณ์ – กล้องถ่ายรูป
  – คอมพิวเตอร์
  – สมุด / ปากกา
  สถานที่ – ห้องสมุด
  – บ้านวิทยากร
  งบประมาณ 2000 บาท
  9. วันเวลาการทำกิจกรรม
  สัปดาห์ที่ 1 – ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา
  สัปดาห์ที่ 2 – แบ่งงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม
  – สมาชิกแต่ละคนสืบค้นข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
  – เรียบเรียงเนื้อหาของสมาชิกแต่ละคน
  – ตรวจสอบเนื้อหา
  – สรุปเนื้อหาลงในโครงงาน

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ได้เว็บไซต์เรื่องการอนุรักษ์การทำอาหารพื้นบ้าน
  11. เอกสารอ้างอิง
  หนังสือ อาหารพื้นเมือง

 137. เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนานาม นั้นว่า กลองสะบัดชัย

  ข้อเสนอ โครงงาน
  1. ชื่อโครงงาน กึกก้องทั่วล้านนานาม นั้นว่า กลองสะบัดชัด
  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย เขมินท์ มีบุญ ม.6/4 เลขที่ 2
  2.นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ ม.6/4 เลขที่ 12
  3.นาย ธนพล สุวรรณชาติ ม.6/4 เลขที่ 16

  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม

  4. หลักการและเหตุผล
  เราต้องการให้ผู้ศึกษาได้รู้จักเรื่องของกลองสะบัดชัยและจะได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน โซเชียรมีเดีย ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  5. วัตถุประสงค์
  1.เพื่อศึกษาที่มาของกลองสะบัดชัย
  2.เพื่อพัฒนาในการทำสื่อการเรียนการสอน
  3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น
  4.เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  5.เดียวขอคิดก่อน
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจเรื่องของกลองสะบัดชัยได้มีควมรู่และความเข้าใจมากขึ้น

  7. รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  เป็นการใช้ wordpress ในการเสนอโครงงานและมีการใช้คลิปวิดีโอเป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง กลองสะบัดชัย

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.ตั้งหัวข้อเรื่อง
  2.หาข้อมูล
  3.จัดทำคลิปวิดีโอ
  4.เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำสื่อการเรียนการสอนใน wordpress
  5.นำเสนอข้อมูล

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  แปป เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ผู้ศึษามีความรู้ของเรื่องกลองสะบัดชัย
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  Google
  kruarisara.wordpress.com

 138. กระผมคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆและช่วยส่งเสริมการเรียนและช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำในโครงงานที่ตัวนักเรียนเองสนใจอีกด้วยครับ

  นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
  นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8

 139. ข้าพเจ้าคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ต่าง ๆและช่วยสร้างเสริมการเรียนและช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำในโครงงานที่ตัวนักเรียนเอง สนใจอีกด้วยค่ะ ^___^”

  น.ส.ปริยรัตน์ น้อยอร่าม ม.6/7 เลขที่35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s