การออกแบบพัฒนาบล็อก


การออกแบบพัฒนาบล็อก

ปัจจุบันสื่อสังคมในอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น การเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้คนเรามีการติดต่อสื่อสารกันรวดเร็วมาก โดยเฉพาะ social media ต่างๆใน social network มีการจัดทำเว็บไซต์ให้บริการติดต่อสื่อสารมากมาย ให้บริการในการรับฝากข้อมูล รูปภาพ ข่าวสารต่างๆ และบริการให้เขียนข้อมูล ลงในบล็อกที่มีการโต้ตอบอย่างหลากหลายรวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดสังคมออนไลน์ขึ้นมากมาย การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ดังนั้นในการศึกษาจึงได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เรียนรู้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รวมทั้งจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ทั้งนี้กลยุทธของสพฐ.ให้ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ดังนั้นบล็อกต่างๆเกิดขึ้นมากมาย สามารถนำมาเป็นเครื่องในการเรียนรู้
บล็อกมีรูปแบบตายตัว เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานง่าย แต่ก็มีวิธีการทำให้บล็อกน่าสนใจได้ บล็อกต่างๆที่ให้บริการกับผู้ใช้มีวิธีการใช้ที่ง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถนำมาทำเป็นเว็บไซต์ในการจัดการเรียนรู้ได้ ให้นักเรียนพัฒนาบล็อกเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบที่ดี ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการออกแบบบล็อกดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้เครื่องมือของบล็อกให้เข้าใจ
2. เลือก รูปแบบ บล็อกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสร้าง
3. ออกแบบภาพที่จะใช้ประกอบบล็อกตามที่บล็อกให้สามารถปรับได้ เช่น หัวบล็อก ภาพประจำตัว ภาพสำหรับลิ้ง ฯลฯ
4. เลือกส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้เหมาะสมและสวยงาม
5. จัดทำโครงสร้าง องค์ประกอบ เนื้อหาที่จะจัดทำ
6. ออกแบบบล็อก โดยเขียนเป็น ภาพประกอบ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
การใช้ CMS ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ http://sufiyan52.multiply.com/journal/item/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s