ส่งหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนศึกษา ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำชิ้นงาน เว็บไซต์ในเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ ตั้งชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ และ
เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ

ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง…………………………….
ผู้จัดทำ 1……………………….2………………………….
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
1……………….
2………………..
3………………..
4…………………
5…………………
.

271 Responses

 1. ชื่อโครงงานเว็บไซด์เรื่อง ขนมไทยน่าลิ้มลอง
  ผู้จัดทำ…
  1.นางสาวอริสา ล้อมลังกา เลขที่ 42 ม.6/8
  2.นายบวร ดีชัยภูมิ เลขที่ 6 ม.6/8

  http://beerwane.wordpress.com/

 2. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยประจำ4ภาค
  ผู้จัดทำ 1.ทิพย์สุดา เย็นใจมา เลขที่ 43 ม.6/3 2. ปริวรรต คุณทา เลขที่ 9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อาหารของภาคเหนือ
  2.อาหารของภาคใต้
  3.อาหารของภาคอีสาน
  4.อาหารภาคกลาง
  http://youdyaesw.wordpress.com/

 3. ชื่อโครงงาน การประกวด นางงาม
  ผู้จัดทำ
  1 นาย กฤษฎา ทิพยศ เลขที่ 1
  2 นายทินภัทร แสนสาร เลขที่ 4
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1 วัตนธรรมของแต่ละภาค
  2 เกฑณ์การตัดสิน
  3 การตอบคำถาม
  4 ความสำคัญของการประกวด
  http://oomduy.wordpress.com

 4. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
  2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของสมุนไพรไทย
  2. ประเภทของสมุนไพรไทย
  3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย
  http://ammiicherry.wordperss.com

 5. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
  2. นางสาว บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่ 30 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี
  2. อุปกรณ์ในการทำ
  http://icezii.wordpress.com/

 6. ชื่่อโครงงาน การทำ กล้วยบวชชี
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส. ณัฏฐธิดา ลำน้อย เลขที่26 ม.6/8
  2.น.ส. บุษรินทร์ มูลต่อม เลขที่30 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
  2.ขั้นตอนการทำกล้วยบวชชี

 7. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาวเจนจิตต์ ตั้งอกลักษณ์ เลขที่ 20 ม.6/8
  2.นางสาวชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของสมุนไพรไทย
  2. ประเภทของสมุนไพรไทย
  3. สรรพคุณของสมุนไพรไทย

 8. โครงงานเรื่อง ตุกตาไหมพรม
  สมาชิกกลุ่ม
  1. น.ส นฤมล สิงฆะทวีทรัพย์ เลขที่ 29 6/7
  2. น.ส มณีรัตน์ อาจสา เลขที่ 32 6/7
  3. น.ส ปริยรัตน์ น้อยอร่าม เลขที่ 35 6/7

 9. ชื่อโครงงานเว้บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผุ้จัดทำ
  1.นาย จักรพันธ์ ศรีวิชัย เลขที่ 2 ม.6/7
  2.น.ส. กัญลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 28 ม.6/7
  3.น.ส. อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/7

 10. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

  ผู้จัดทำ

  1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
  3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. การแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  2. ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  3.ประวัตินักฟุตบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  4.ประวัติตวามเป็นมาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  5.จัดอันดับทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษมากที่สุด
  6.ประวัติการคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ของอดีต – ปัจจุบัน

  http://kameillsw.wordpress.com/

 11. http://popkaun.wordpress.com/

  นาย อิสรานุวัฒน์ อนุสุเรนณ์ ม.6/4 เลขที่4
  นส.ขวัญใจ พรมนอก ม.6/4 เลขที่ 36
  นส.วทันยา กองกุนนะ 6/4 เลขที่43

 12. http://gmiinzly.wordpress.com/
  การทำขนมเทียน
  จัดทำโดย
  นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30
  นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32
  นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35
  ชั้น ม.6/4

 13. http://po22kendo18.wordpress.com
  1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
  2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
  3.นาย สิทธิพงษ์ พรมฟู เลขที่ 23
  6/4

 14. โครงงานเว๊บไซต์ เรื่อง ประเพณีแข่งเรือ
  จัดทำโดย
  นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่13 ชั้น ม 6/8
  นางสาว เมษยา วุฒิ เลขที่ 37 ชั้น ม 6/8
  ครูที่ปรึกษาา ครูอริศรา สะสม
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
  http://chayaneesw.wordpress.com

 15. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  ผู้จัดทำ
  นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่ 11
  นางสาวฉัตรธิดา วิยา เลขที่ 13
  ม.6/1(พ)
  ที่อยู่เว็บ
  http://chattida.wordpress.com/

 16. ชื่อโครงงาน เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นายคมราชัน รสแก้ว เลขที่ 8 ม.6/3
  2. นายสมรัก หงษ์สาม เลขที่ 11 ม.6/3
  3. นางสาว ธิดากานต์ จักร์น้อย เลขที่ 44 ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ชื่อสมุนไพรต่างๆพร้อมรูป
  2.สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ
  3.การนำสมุนไพรไปใช้

 17. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นายคณันกร พลาอาด เลขที่ 1 ม.6/3
  2. นายพูนทรัพย์ ทะริ เลขที่10 ม.6/3
  3.นางสาววรัญญา เพชรคง เลขที่31 ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อาหารแต่ละภาค
  2.คลิปวีดีโอสอนทำอาหาร

 18. ช่ือ โครงงาน เว็บไซด์ เรื่องการทำกะปิ
  1. ชื่อโครงการ การทำกะปิ
  2. ชื่อผู้ทำโครงการ
  – น.ส. กนกวรรณ สายยาน เลขที่ 34
  -น.ส. สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
  -น.ส. ปฎิวัติ เสียงเพราะ เลขที่ 9
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  – อาจารย์ อริศรา สะสม
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 2 สัปดาห์
  5. ปัจจุบันกะปิเป็นที่นิยมมากในการเอามาทำอาหาร เพื่อเพิ่มความอร่อยของอาหารที่เราต้องการ
  6. เพื่อที่จะให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่ต้องการนำกะปิมาประกอบอาหารเอาไปประกอบอาหารได้ทุกครอบครัว
  7. ต้องไปศึกษาจากที่เขาประกอบอาชีพการทำกะปิมาแล้ว ถึงนำมาปรับเปลี่ยนการทำกะปิของเรา
  8. วัสดุอุปกรณ์
  1. ครก พร้อม สาก ครกและสากที่ทำด้วยไม้ ใช้ครกขนาดกลาง ถึงขนใหญ่ ส่วนสาก ใช้สากโดนใหญ่ปลายเรียว มีความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ใช้สำหรับเชเคย (ตำกุ้ง)
  2. ว่า (ต่าข่ายไนล่อน) สำหรับใช้รองเวลาตากกุ้ง
  3. ร้าน หรือ แคร่ ปูด้วยฟากเป็นซี่ ๆ ใช้สำหรับตากกุ้งเคย
  4. ทางมะพร้าว ตัดส่วนโคนที่ไม่มีใบออก ใช้สำหรับปูวางบนร้านเพื่อ รองรับว่า หรือ ต่าข่ายไนล่อนอีกชั้นหนึ่ง
  5. โอ่งขนาดใหญ่ ใช้สำหรับหมักกุ้งหลังจากการเชหักคอ (เชครั้งแรก)
  6. เนียงเท หรือไห (ทำจากดินเผาเคลือบ ทรงสูง ปากแคบ) ใช้สำหรับจุก หรือบรรจุเคย
  7. ไกมะพร้าว หรือรกมะพร้าว ใช้สำหรับวางปิดทับบนเคยภายในไหหรือเนียงเทที่บรรจุเคย เพื่อขัดน้ำเคย โดยใช้ไม้ไผ่แห้งทำเป็นซี้ ๆ วาขัดกับปากไหทับรกมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งไม่ให้รกมะพร้าวลอยขึ้นมา
  8. น้ำทะเล ใช้สำหรับล้าง ทำความสะอาดตัวกุ้งเคย
  9. น้ำจืด หรือน้ำมะพร้าว ใช้เติมบนเคยในไหที่ขัดน้ำเคยไว้
  10 ฝาปิดไห หรือ เนียงเท อาจใช้ภาชนะอื่นๆ แทนได้ เพื่อป้องกัน แมลง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ตกลงไปในน้ำขัดเคย
  9. ขั้นตอน
  ขั้นที่ 1
  ขั้นการล้างกุ้ง โดยล้างตัวกุ้งด้วยน้ำทะเลที่ปราศจากตะกอน เพื่อขจัดสิ่งสกปรก และ เลือกสิ่งแปลกปลอมปนที่ติดมากับกุ้งออกให้หมด ไม่นิยมล้างด้วยน้ำจืดเพราะจะทำให้ตัวกุ้งซีด เมื่อทำเป็นเคยจะมีสีไม่สวย และรสชาติไม่อร่อย
  ขั้นที่ 2
  ขั้นการตากกุ้งเคย นำกุ้งที่ล้างสะอาดแล้ว ไปตากดาย (กระจาย) บนร้าน หรือ แคร่ที่รองด้วยทางมะพร้าวและปูทับด้วยว่า หรือ ตาข่ายไนล่อนเพื่อต้องการให้ด้านล่างโปร่ง ตัวกุ้งจะแห้งเร็วหากไม่มีร้าน หรือ แคร่ สามารถตากบนลานหญ้าได้ โดยปูรองด้วยทางมะพร้าวหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันดินทรายหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ถ้าล้างกุ้งเสร็จแล้วเกิดฝนจกตลอดวัน ก็ไม่ต้องตากกุ้ง ให้ผ่านไปขั้นตอนที่ 3 ได้ แต่รสชาติและสีของเคยจะไม่ดีเท่ากับกุ้งที่ผ่านการตากการตากกุ้ง จะตากพอหมาดๆ
  ขั้นที่ 3
  ขั้นการเชหักคอ หมายถึงการตำกุ้งครั้งที่ 1 โดยนำกุ้งที่ตากแล้ว หรือกุ้งที่ยังไม่ได้ตาก (กรณีฝนตก ตกไม่ทัน) ใส่ลงเชในครกพร้อมกับใส่เกลือเม็ดในอัตราส่วน = 100 กก. : กก.
  ขั้นที่ 4
  การหมักเคย คือ นำกุ้งที่ผ่านการเชหักคอแล้วมาหมักไว้ในที่ร่ม โดยบรรจุภาชนะที่ไม่รั่วซึม เช่น โอ่ง หรือ ปล้องบ่อ หมักไว้ประมาณ 3 คืน เพื่อให้กุ้งย้อมตัว (สีสวย)หากหมักในภาชนะที่รัวซึม สามารถรองรับน้ำที่รั่วซึมลงมา นำไปเคี่ยวทำเป็นน้ำอ้อเคย (คล้ายน้ำปลา) เก็บไว้แทนน้ำปลาได้ แต่จะได้เคยที่สีและรสชาติไม่ดีเท่าหมักในภาชนะที่ไม่รั่วซึม
  ขั้นที่ 5
  การตากเคยหักคอ คือ การนำเคยหักคอที่ผ่านการหมักแล้วอย่างน้อย 3 คืน (หากไม่พร้อมที่จะตาก สามารถหมักไว้ได้นานเป็นเดือน) มาตากแดดโดยใช้วัสดุรองรับเหมือนการตากดาย และลักษณะการตากจะไม่เหมือนกัน คือ ต้องตากเป็นขยุ้มๆ (เป็นหยิบๆหรือเป็นก้อนเล็กๆ)ตากจนผิวด้านนอกแห้ง ประมาณ 1 แดด (1 วัน)

  ขั้นที่ 6
  การเชเคย คือ การนำเคยที่ผ่านการตากแล้วมาเช (ตำ) โดยละเอียด ไม่ต้องเติมเกลืออีกแล้ว แต่ถ้าเชแล้ว เคยร่วง ไม่เหนียว แก้ได้โดยประพรมน้ำเกลือลงไปขณะเช
  ขั้นที่ 7
  การจุกเคย หมายถึง การนำเคยที่ผ่านการเช ครั้งที่ 2 บรรจุลงในภาชนะที่ต้องการ เช่น ขวดปากกว้าง กระปุก หรือ ไห แต่ไม่นิยมบรรจุลงในภาชนะที่เป็นพลาสติก เพราะจะทำให้เคยเสียรสชาติ การจุกเคยต้องจุก (อัด)ให้แน่น หากไม่แน่นจะทำให้เคยเป็นขี้เลือด (เปลี่ยนสีเป็นสีดำรอบๆช่องว่างกลิ่นและรสไม่ดี) การจุกเคย ต้องเว้นที่ว่างระหว่างเนื้อเคยกับขอบบนของภาชนะที่บรรจุประมาณ 1 นิ้ว เพื่อกันที่ไว้สำหรับขัดน้ำเคย
  ขั้นที่ 8
  การขัดน้ำเคย เป็นการเก็บรักษาเคยไว้ให้อยู่ได้นานๆ (เป็นปีหรือหลายปีก็ได้)ด้วยการขัดน้ำ ทำได้โดย ใช้น้ำ หรือนำมะพร้าว ราดลงบนเคย แล้วใช้ไม้ไผ่แห้ง 4-5 อัน วางขัดไว้ปากภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้รกมะพร้าวลอยขึ้นมา
  ผลพลอยได้จากการขัดน้ำเคย คือ สามารถนำน้ำที่อยู่เหนือเนื้อเคยมาใช้แทนน้ำปลาได้ โดยไม่ต้องผ่านการเคี่ยว แต่จะใช้ได้ต่อเมื่อน้ำมีสีเหมือนน้ำปลาซึ่งเรียกว่า น้ำเคย ชาวบ้านนิยมนำน้ำเคยมาจิ้มกับใบบัวบก โดยซอยหัวหอมแดงและพริกขี้หนูสดลงไป จะได้รสชาติที่หอม อร่อยกว่าน้ำปลา
  การขัดน้ำเคย ต้องใช้เวลาเกิน 1 เดือน จึงจะนำเคยมาปรุงอาหารได้ (หมดกลิ่นคาว)
  การขัดน้ำเคยด้วยน้ำมะพร้าว จะทำให้เคยเปรี้ยวเร็วขึ้น ( นำมาใช้ปรุงอาหารก่อนเวลาครบ 1 เดือน ) หากนำน้ำเคยมาใช้ปรุงอาหาร หรือ รับประทาน จะมีรสชาติดีกว่าน้ำเคยที่ได้จากการขัดน้ำด้วยน้ำเปล่า
  หากไม่ต้องการขัดน้ำเคย คือ ต้องการนำเคยมาปรุงอาหารเร็วๆ หรือ ไม่มีภาชนะสำหรับขัดน้ำเคย สามารถใช้น้ำตาลทรายโรยทับบนเคย หรือ เคี่ยวน้ำตาลปี๊บพักไว้ให้เย็นแล้วราดทับบนเคย จะทำให้เคยเปรี้ยวเร็วขึ้น ( ประมาณ 1 สัปดาห์ก็นำมาปรุงอาหารได้ )
  เวลา 2 สัปดาห์
  10. ผลที่ค่ดหวัง
  หวังว่าจะมีกะปิอร่อยๆ มาใช้ในการประกอบอาหาร

  11. เอกสารอ้างอิง
  http://www.thangkeun.ob.tc/kapi01.htm

 19. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำขนมเทียน
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ปิยาภัทร ปริกเพ็ชร เลขที่ 30 ม.6/4
  2. นางสาว สันต์ฤทัย สิทธิโน เลขที่ 32 ม.6/4
  3. นางสาว กานต์ธีรา สุทธาวาส เลขที่ 35 ม.6/4
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ส่วนประกอบของการทำขนมเทียน
  2. ขั้นตอนการทำขนมเทียน
  3. รูปภาพของวิธีการทำขนมเทียน

 20. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  – นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม. 6/5
  – นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม. 6/5
  – นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.วิธีทำขนมไทยสูตรดั่งเดิม
  2.ส่วนประสมและสัดส่วนที่แน่นอน
  3.ที่มาของขนมไทย
  4.สูตรขนมไทย
  5ในมาประยุกต์กับขนมต่างประเทศ

 21. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง เครื่องจักรสานของภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวบุษกร คำมอญ เลขที่ 27ม.6/5
  2.นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35ม.6/5
  3.นางสาวชลิตา สีคำ เลขที่ 39ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ที่มาของการจักรสาน
  2.องค์ประกอบของเครื่องจักรสาน
  3.ประเภทหวายที่ใช้สาน
  4.การนำเครื่องจักรสานไปใช้

 22. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลไทย
  ผู้จัดทำ
  1 นาย พัชรพล กาวิชา เลขที่ 8 ม. 6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. การแข้งขันของฟุตบอลไทย
  2. ผลฟุตบอลของไทย

 23. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ชาญณรงคื วันปั๋น เลขที่3 ม.6/6
  2.นาย ธนากร นพทอน เลขที่23 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การละเล่นพื้นบ้าน
  2.รู้จักเกี่ยวกับการเล่น

 24. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันลอยกระทง
  จัดทำ 1. นายปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ชั้น6/6
  2. นางสาว เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ชั้น 6/6
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความสำคัญวันลอยกระทง
  2.ประวัติของวันลอยกระทง
  3.วิธีทำกระทง
  4.ความสำคัญนางนพมาส
  5.ขั้นตอนการทำกระทง

 25. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การปลูกดอกกุหลาบ
  ผู้จัดทำ 1. น.ส. ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  2. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 รู้ถึงชนิดของดอกกุหลาบ
  2 รู้ถึงการดูแลรักษาดอกกุหลาบ
  3 รู้ถึงการพรวนดิน การปลูกดอกกุหลาบในหน้าดินต่างๆ
  4 รู้ถึงการกำจัดแมลง
  5 รู้ถึงการตัดดอกกุหลาบให้สวยงาม

  http://yarisme.wordpress.com/

 26. ชื่อโครงงาน วันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส.กนกรัตน์ เมืองคำ เลขที่ 28
  2. น.ส. กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37
  3. น.ส. วริศรา คะโน เลขที่ 44
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมาย
  2. นางนพมาศ
  3. วัศดุในการทำกระทง

 27. 1.ชื่อโครงงาน โครงงานอาณาจักฟังไจน่ารู้
  2. ผู้จัดทำโครงงาน
  1.นายนราวิชญ์ ปรีชารักษ์ เลขที่3
  2.นางสาวปริยาภัทร ไชยจันดี เลขที่30
  ชั้นม.6/1
  3.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูอริสรา สะสม
  4.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
  เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราต้องพบเจอกับสิ่งมีชีวิตจำพวกฟังไจตลอดเวลาจึงอยากนำเสนอความรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นกันทุกวันว่ามีลักษณะอย่างไร มีโทษและประโยชน์ต่อเราอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในโครงงานจะนำเสนอลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ การสืบพันธุ์และตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มากยิ่งขึ้นไป
  5.จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
  1.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
  2. เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  6.สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
  โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง อาณาจักรฟังไจช่วยให้ผู้คนตระหนักในการเลือกกินอาหารมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาการเกิดมะเร็ง
  7.ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.วางแผนการจัดทำโครงงาน
  2. ค้นคว้า รวบรวมเนื่อหาข้อมูลที่จะนำมาจัดทำโครงงาน
  3.จัดทำโคงงาน ตามแผนที่วางไว้
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง สวยงามของข้อมูล
  5.นำเสนอโครงงานแก่ผู้ที่สนใจ
  8.ระยะเวลาการดำเนินงาน
  วันที่9 พฤศจิกายน2554 -9มกราคม 2555
  9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  – เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  -สามารถนำความรู้ที่นำเสนอไปใช้ประกอบการเรียนเรื่องอาณาจักรฟังไจ
  – มีทักษะการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  10.เอกสารอ้างอิง
  หนังสือเรียนชีววิทยสชั้นม.6
  หนังสือเรื่องอาณาจักรฟังไจ
  เวปไซต์อาณาจักรฟังไจ
  11.รูปภาพประกอบ

  http://boom3tle31.wordpress.com/

 28. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง กุหลาบ
  ผู้จัดทำ
  1.นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า เลขที่ 9
  2.นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  3.นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ตำนานของดอกกุหลาบ
  2. ความหมายของดอกกุหลาบ
  3. วิธีการปลูกและบำรุงรักษา
  4.ประเภทของดอกกุหลาบ

  http://luckystar007.wordpress.com/

 29. ชื่อโครงงานเรื่อง ส้มตำ
  ผู้จัดทำ
  นายพัชรดนัย ไชยเดช เลขที่6
  นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่46
  นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่48
  เนื้อหาประกอด้วย
  1.ส่วนประกอบ/วิธีทำ
  2.โทษ และประโยชน์

 30. 1. ชื่อโครงงาน นกกรงหัวจุก
  2. ผู้จัดทำ
  1. นายพงพัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7
  2. นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่9
  3. นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่ 10
  ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประเภทนกกรงหัวจุก
  2.วิธีการเลี้ยง
  3.อาหารของนก
  4.แหล่งที่อยู่อาศัย

 31. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ตลาดน้ำอโยธยา
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42
  2. น.ส. นาตยา อภัยรุณ เลขที่43
  3. น.ส สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51
  ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมา
  2 สถานที่ท่องเที่ยว
  3 ความสำคัญของตลาดน้ำอโยธยา

  http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ayutthaya/ayothayamarket.html

  http://travel.kapook.com/view12955.html

 32. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น่าน มรดกแห่งล้านนาตะวันออก
  ผู้จัดทำ
  1.นาย นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่ 3
  2.ทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่ 6
  3.นาย ปฎิภาณ ดุกสุกแก้ว เลขที่ 14
  ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
  3.แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน
  URL เนื่อหา
  http://www.nan2day.com/
  http://www.nanlongboat.com
  http://www.nanlive.com
  http://www.moohin.com/037

  URL กลุ่ม http://tumbigboat.wordpress.com/

 33. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น่าน มรดกแห่งล้านนาตะวันออก
  ผู้จัดทำ
  1.นาย นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่ 3
  2.ทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่ 6
  3.นาย ปฎิภาณ ดุกสุกแก้ว เลขที่ 14
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
  3.แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน
  URL เนื่อหา
  http://www.nan2day.com/
  http://www.nanlongboat.com
  http://www.nanlive.com
  http://www.moohin.com/037

  URL กลุ่ม http://tumbigboat.wordpress.com/

 34. 1. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ ข้อดีและข้อเสียของแว่นและคอนแทค
  2. ทีมพัฒนา
  1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
  2.น.ส.เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
  3.น.ส.เกศริน อินแสง เลขที่ 36
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  -เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของการใส่แว่นและคอนแทค

  5. วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทราถึงข้อดีและข้อเสียการใส่แว่นตา
  – เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียการใส่คอนแทค
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องข้อดีและข้อเสียของการใส่แว่นและคอนแทค

  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.สำรวจจำนวนคนที่ใส่แว่นตาและคอนแทค
  2.แบ่งหน้าที่การทำงาน
  3.รวบรวมข้อมูลที่หามาได้
  4.นำเสนอผลงาน
  5.เผยแพร่ผลงาน

  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – ได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของการใส่แว่นตาและคอนแทค
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://favlens.blogspot.com
  http://nanoclassic.exteen.com
  http://www.juito.com

 35. ชื่อโครงงาน อาหารไทยหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่11
  2.นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่17
  3.นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่ 18
  ม.6/5

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อาหารที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำอาหาร
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานอาหารในแต่ละภาค

 36. เรื่อง ชาเขียว
  ผู้จัดทำ 1. กานต์สิรี วงษ์ดววง เลขที่ 23 ม.6/5
  2.น.ส.จิราวรรณ ปันทะนันท์ เลขที่ 25 ม.6/5
  3.น.ส.ปาริชาต ขัดแก้ว เลขที่ 44 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติชาเขียว
  2. ประวัติการปลูกชาใน ประเทศไทย
  3. ประเภทของชาเขียว มี 2 ประเภท
  4. ใบชาเขียวมีสารสำคัญ 2 ชนิด
  – กาเฟอีน(caffein) [3]
  – แทนนิน หรือ ฝาดชา (tea tannin)
  – วิธีเก็บรักษาใบชา
  5. วิธีการชงชา
  6. สรรพคุณของชาเขียว
  – ชาเขียวกับ ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมีด้วยกันทั้งหมด 15 วิธี คือ
  – ล้างพิษด้วยชาเขียว
  7. ข้อดีของชาเขียว
  8. ประโยชน์ของชาเขียว
  9. โทษของชาเขียว
  10.ชาเขียวกับความงาม
  11.เครื่องดื่มชาเขียวใน ไทย
  12.อ้างอิง
  http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Pakinaka/46.htm
  http://iam.hunsa.com/jam14266/article/14367
  http://www.boarddev.com/forum/index.php?topic=1038.0
  http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1236767
  http://www.janyatea.com/
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7#.E0.B9.81.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.A1.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.AD.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.99

 37. ชื่อโครงงานเว็บไซด์ เรื่อง เครื่องจักรสานภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวบุษกร คำมอญ เลขที่27
  2.นางสาวพรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
  3.นางสาวชลิตา สีคำ เลขที่ 39
  ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ที่มาของเครื่องจักรสาน
  2.ประเภทของเครื่องจักรสาน
  3.อิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักรสานในปัจจุบัน
  4.ประโยชน์ในการใช้เครื่องจักรสาน

  URL:
  http://www.culture.go.th/knowledge/story/wickerware/wickerware.html

  http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaiporn/__58.html

  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no16-25-26-42/kong-dee-kong-thai/sec03p02.html

 38. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำอาหาร
  ผู้จัดทำ 1.นาย ยิ่งยศ นวลหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
  2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
  3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่่ 16 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของอาหาร
  2.ประเภทของอาหาร
  3.อาหารของแต่ละภาค
  4.ประโยชน์ของอาหาร
  5.ที่มาของอาหาร

  URL: tlea7x.wordpress.com
  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/classify_food.php

 39. ชื่อโครงงาน ข้อดีและข้อเสียของการใส่แว่นและคอนแทค
  ผู้จัดทำ
  1.นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
  2.น.ส.เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม.6/5
  3.น.ส.เกศริน อินแสง เลขที่36 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ข้อดีของแว่นตา
  2.ข้อเสียของแว่นตา
  3.ข้อดีของคอนแทค
  4.ข้อเสียของคอนแทค
  5.อุปกรณ์

 40. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น
  ผู้จัดทำ 1.น.ส.วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
  2. น.ส. วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม.6/5
  3. น.ส. จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ลักษณะของบิ๊กอาย
  2. แหล่งจำหน่าย
  3. กลุ่มผู้ใช้
  4. โทษและประโยชน์ของบิ๊กอาย
  5. คำแนะนำจากแพทย์
  http://women.thaiza.com

 41. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อโยธยา มหานคร
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42
  2. น.ส. นาตยา อภัยรุณ เลขที่43
  3. น.ส สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่51
  ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ที่มาของนิทาน
  2 เรื่องนิทาน
  3 ข้อคิดของนิทาน

 42. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
  2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่31 ม.6/5
  3.น.ส.ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การจัดฟันแฟชั่นจัดได้กี่ประเภท
  2.อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
  3.ผลเสียที่ได้รับ
  URL
  http://bb2sw65.wordpress.com/

 43. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง บิ๊กอาย big eye แฟชั่น
  ผู้จัดทำ 1.น.ส.วราภรณ์ ยศกันโท เลขที่ 32 ม.6/5
  2. น.ส. วิจิตรา พรหมรักษ์ เลขที่ 34 ม.6/5
  3. น.ส. จุฑามาศ ศรีใจ เลขที่ 38 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ลักษณะของบิ๊กอาย
  2. แหล่งจำหน่าย
  3. กลุ่มผู้ใช้
  4. โทษและประโยชน์ของบิ๊กอาย
  5. คำแนะนำจากแพทย์

 44. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำอาหาร
  ผู้จัดทำ 1.นาย ยิ่งยศ นวลหล้า เลขที่ 8 ม.6/5
  2.นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่ 15 ม.6/5
  3.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่่ 16 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของอาหาร
  2.ประเภทของอาหาร
  3.อาหารของแต่ละภาค
  4.ประโยชน์ของอาหาร
  5.ที่มาของอาหาร

 45. ชื่อโครงงาน อาหารไทยหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่11
  2.นาย อโณทัย ขุนอาจ เลขที่
  3.17นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่ 18
  ม.6/5

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อาหารที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำอาหาร
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานอาหารในแต่ละภาค

 46. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
  2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่31 ม.6/5
  3.น.ส.ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การจัดฟันแฟชั่นจัดได้กี่ประเภท
  2.อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
  3.ผลเสียที่ได้รับ

 47. ชื่อโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดทำ 1.ดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
  2.นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  3.นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ม.6/1พ

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ข่าวสารการรับสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  2.แนวทางปฎิบัติในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ
  3.แนวทางการปฎิบัติตามขั้นตอนในการสมัครสอบ
  4.การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
  5.การเตรียมตัวในการสอบ

  URL กลุ่ม http://supakwadee.wordpress.com/

 48. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมาคมอาเซียน
  ผู้จัดทำ 1. นางสาววารินาถ เสนนันตา เลขที่ 29 ม 6/1(พ)
  2. นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่ 36 ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 . ประวัติสมาคมอาเซียน
  2 .วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
  3 .ภูมิศาสตร์
  4. การประชุม
  5. ประชาคมเศรษฐกิจ
  6.กฎบัตรอาเซียน
  7.ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
  8. ความร่วมมือทางวัฒนธรรม
  9.การจัดการแข่งขันกีฬา
  10. สัญลักษณ์
  URL : i2deska.wordpress.com
  anumin.wordpress.com

 49. ชื่อโครงงาน น้ำพริกไทยหลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส. จุฑามาส หลวงทะ ม.6/1(พ) เลขที่12
  2.น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ ม.6/1(พ) เลขที่ 14
  3.น.ส. จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 22

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.น้ำพริกที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำน้ำพริก
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานน้ำพริก และน้ำพริกที่แต่ละคนชอบเป็นพิเศษ

 50. ชื่อโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดทำ 1.ดุลยกุลย์ กาบวัง เลขที่2
  2.นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  3.นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  ม.6/1พ

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ข่าวสารการรับสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  2.แนวทางปฎิบัติในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ
  3.แนวทางการปฎิบัติตามขั้นตอนในการสมัครสอบ
  4.การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
  5.การเตรียมตัวในการสอบ

 51. ชื่อโครงงาน ประเพณีงาม “ล้านนา”
  จัดทำโดย 1.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  2.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  3.นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 6/1พ
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของประเพณีต่างๆ
  2.พิธีกรรมที่ทำ
  3.ลายละเอียอดของประเพณี

 52. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง งาช้างดำ
  ผู้จัดทำ
  1 น.ส.รุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  2.น.ส.อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35 ม.6/1(พ)
  3.น.ส.ชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39 ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของงาช้างดำ
  2.ลักษณะพิเศษของงาช้างดำ
  3.ความสำคัญของงาช้างดำต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

  http://atcloud.com/stories/46645
  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=98535

 53. นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์
  นางสาวสุชานุช คุพฤกษ์
  นายดลวัฒน์ สุดสม
  ชื่อโครงงาน ประเพณีงาม “ล้านนา”
  จัดทำโดย 1.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  2.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  3.นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 6/1พ
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของประเพณีต่างๆ
  2.พิธีกรรมที่ทำ
  3.ลายละเอียดของประเพณี

 54. ชื่อโครงงาน น้ำพริกไทยหลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.จุฑามาส หลวงทะ ม.6/1(พ) เลขที่12
  2.น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ ม.6/1(พ) เลขที่ 14
  3.น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ ม.6/1(พ) เลขที่ 22

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.น้ำพริกที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำน้ำพริก
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานน้ำพริก และน้ำพริกที่แต่ละคนชอบเป็นพิเศษ

 55. นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์
  นางสาวสุชานุช คุพฤกษ์
  นายดลวัฒน์ สุดสม
  ชื่อโครงงาน ประเพณีงาม “ล้านนา”
  จัดทำโดย 1.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  2.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  3.นายดลวัฒน์ สุดสม เลขที่8 6/1พ
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของประเพณีต่างๆ
  2.พิธีกรรมที่ทำ
  3.ลายละเอียดของประเพณี

 56. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง การชนไก่
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ม.6/9
  2. นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที 5 ม.6/9
  วิธีเนื้อหาสาระประกอบ
  1. คนอาบน้ำให้ไก่
  2.กิติกาการชน
  3 ยาไก่

 57. ชื่อโครงงาน เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลขที่ 12 ม.6/9
  2. น.ส. กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ม.6/9
  3.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อุทกภัยหมายถึง
  2.สาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัย
  3.วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัย
  4.โรคภัยที่มากับน้ำท่วม
  5.รูปภาพอุทกภัยน้ำท่วม

  ( แก้ใหม่ล่าสุด )

 58. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์
  ผู้จัดทำ 1. นายสักการ ไก่แก้ว ม.6/9 เลขที่ 18
  2. นางสาวรัชนี พรมจักร์ ม.6/9 เลขที่ 25
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายและบทบาทในชีวิตสมัยใหม่
  2.ส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ไซค์
  3.น้ำมัน หล่อลื่น…สำหรับรถแรง
  4.ระบบต่างๆในรถมอเตอร์ไซค์
  5.รูปมอเตอร์ไซค์ต่างๆ

 59. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เครื่องบินรบ
  ผู้จัดทำ
  1 นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่ 6 ม.6/9
  2 นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่ 7 ม.6/9
  3 นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1 ประวัติความเป็นมา
  2 รูปเครื่องบินรบต่างๆๆ
  3 .ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินรบ

 60. 1.วันลอยกระทงhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no27/loykratong.html
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.อุปกรณ์ที่ใช้ทำกระทง
  3.ความสำคัญของวันลอยกระทง

  1.น.ส ประกายทิพย์ ขานผัด เลขที่ 31
  2.น.ส มณีรัตน์ หิรัญวิทย์ เลขที่ 32
  3. น.ส ศิริพร เงินกองแก้ว เลขที่ 33 ม.6/9

 61. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาสผู้จัดทำ
  1 น.ส. กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม6/9
  2 นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13 ม.6/9
  3 นางสาว ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม.6/9

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติ วันคริสต์มาส
  2.การแลกของขวัญ
  3.สัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส
  4.การนมัสการพระเจ้า พระเยซู การขอพร
  5.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

  ( แก้ใหม่ล่าสุด )

 62. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

  ผู้จัดทำ

  1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9
  3นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว เลขที่9 ม.6/9

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. การแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  2. ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  3.ประวัตินักฟุตบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  4.ประวัติตวามเป็นมาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  5.จัดอันดับทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษมากที่สุด
  6.ประวัติการคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ของอดีต – ปัจจุบัน

 63. ชื่อโครงงาน เครื่องบินรบ
  ผู้จัดทำ
  1 นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่ 6 ม.6/9
  2 นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่ 7 ม.6/9
  3 นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1 ประวัติความเป็นมา
  2 รูปเครื่องบินรบต่างๆๆ
  3 .ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินรบ

 64. ชื่อโครงงาน เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
  2. ทีมพัฒนา 1.นางสาวณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย เลขที่ 18
  2.นางสาวปรียานุช วุฒิสาร เลขที่ 22
  3.นางสาวกานต์รวี อินหล้า เลขที่ 38
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4.หลักการและเหตุผล
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และฝึกทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
  5.วัตถุประสงค์
  -เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย โดยผ่านทางsocial network เพื่อให้บุคคลที่ต้องการศึกษาได้สืบค้นต่อไป
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องเว็บไซต์
  – เพื่อให้ผู้ที่จัดทำได้พัฒนาฝีมือในการจัดทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป
  7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  -การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน
  – การใช้ PhotoScapeเขียนแผนผังโครงงาน
  – การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์
  8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
  -กำหนดเป้าหมาย/หัวข้อเรื่อง
  -สืบค้นข้อมูล
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 8 สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  -ได้รู้วิธีการทำเว็บไซต์
  – ได้ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – ได้ทราบวิธีการละเล่นได้อย่างถูกวิธี
  – เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน
  – ทำให้มีคนรู้จักการละเล่นของไทย
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.tungsong.com/thaiplay/ThaiGames.asp
  http://www.oknation.net/blog/bim714/2009/02/15/entry-1
  http://www.m-culture.go.th/news-all.php?m_id=100

 65. 1. ชื่อโครงงาน เรื่อง ขนมไทย
  2. ทีมพัฒนา
  1.นางสาว ภัทรกานต์ วงศ์ศิริ เลขที่ 25
  2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ตนภู เลขที่ 47 3.นางสาว ศรีสุดา แหลมมาก เลขที่ 49
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
  3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
  4. หลักการและเหตุผล
  เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาเรื่องขนมไทย และเพื่อเสนอการทำขนมไทย
  5. วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาศึกษาเว็บไซต์ออนไลน์ของขนมไทยโดยผ่านทางsocial media ในการดำเนินงาน
  6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
  การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้เรื่องขนมไทย
  7. รายละเอียดของการพัฒนา
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  การใช้ Microsoft Word วางโครงงาน การใช้ Microsoft Powerpoint เขียนแผนผังโครงงาน
  การใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์

  8. ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
  – สำรวจแหล่งเรียนรู้จากสื่อต่างๆ
  – แบ่งหน้าที่การทำงาน
  – นำเสนอผลงาน
  – เผยแพร่ผลงาน
  9. ระยะเวลาดำเนินงาน 8สัปดาห์
  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยตั้งแต่สมัยโบราณที่มีมาช้านานจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนต้องการบริโภคขนมไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
  11. บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html
  http://www.baitong.in.th/

 66. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วัดกู่เสี้ยว พระธาตุไชยชนะ
  ผู้จัดทำ
  1 นายปริวรรต คุณทา เลขที่ 9 ม.6/3
  2 น.ส.จุฑามาศ หิรัญญานุกูล เลขที่ 16 ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมาของวัดกู่เสี้ยวและพระธาตุไชยชนะ
  2 หลักฐานที่ค้นพบ
  3 ประเพณีที่สำคัญ

 67. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง “ความลับของน้ำซาวข้าว”
  ทีมพัฒนา
  1. นางสาวอัมรา กันทะ เลขที่ 50
  2. นางสาวเกษสุดา เบญจวัชระศาสตร์ เลขที่ 15
  ชั้น ม . 6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวในการใช้ดองอาหาร
  2 เพื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเกลือที่แตกต่างกันในการดอง
  3.วัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทดลอง

 68. ชื่อโครงงาน วิธีทำคาปูชิโน

  ผู้จัดทำ

  1.นางสาวภัทรกุล วงศ์ศิริ เลขที่ 26 ชั้น 6/3
  2.นางสาวเกวรินทร์ ไชยราช เลขที่ 39 ชั้น 6/3
  3.นางสาวพีระพรรณ กายา เลขที่ 45 ชั้น 6/3

  อาจารย์ที่ปรึกษา คุรครูอริศรา สะสม

  วัตุประสงค์
  1.เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ เรื่อง คาปูชิโน Social Media
  2.เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนๆ
  เนื้อหาและสาระประกอบด้วย
  1. ที่มาของคาปูชิโน
  2.วัตถุดิบและวิธีทำคาปูชิโน
  3.ประโยชน์ของค่าปูชิโน
  4.รวบรวมและสรุปข้อมูล
  5.นำเสนอและเผยเเพร่โครงงาน

  http://sw63kepa.wordpress.com/

 69. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง แข่งเรือลือเลื่อง…เมืองนครน่าน
  จัดทำ
  1นายธนครรพ์ ปันสา เลขที่ 2
  2นางสาวภิญทกานต์ ศิริรักษ์ เลขที่ 28
  3นางสาวรจเรข เสนนันตา เลขที่ 46
  ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมาของการแข่งเรือนครน่าน
  2คลิปวีดีโอพีธีเปิดสนามการแข่งเรือ
  3คลิปวีดีโอขณะแข่งเรืออย่างเร้าใจ
  4วินาทีชีวิต ! เรือล่ม
  5ประมวลภาพงานแข่งเรือ

  URL
  http://groupfernsw.wordpress.com

 70. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เพรชฆาตรสายน้ำน่าน. ( สิงชินาธิป )
  ผู้จัดทำ 1.น.ส สุดารัตน์ เสารี เลขที่ 32
  2. น.ส อังคณา ผายแก้ว เลขที่ 35
  3. น.ส ขวัญชนก จันต๊ะ เลขที่ 40
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติเรือยาว สิงชินาธิป
  2 ลักษณะของเรือ
  3 ผลงานที่ได้รับ

  http://beeraungsw.wordpress.com/

 71. โครงงานเรื่อง…Helado
  ทีมพัฒนา
  1.)น.ส.พิชญ์สินี กองทอง เลขที่ 23
  2.)น.ส.พิมพิศา เทียมทินกฤต เลขที่ 24
  3.)น.ส.มนต์สินี ใจท้ง เลขที่ 30
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.)ความเป็นมาของไอศกรีม
  2.)ต้นกำเนิดของไอศกรีม
  3.)วัตถุดิบและวิธีทำ
  4.)วิธีการแต่งกินและสีสันให้น่ารับประทาน
  5.)การทำไอศกรีมรสชาตต่างๆ

 72. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง แข่งเรือลือเลื่อง…เมืองนครน่าน
  จัดทำ
  1นายธนครรพ์ ปันสา
  2นางสาวภิญทกานต์ ศิริรักษ์
  3นางสาวรจเรข เสนนันตา
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมาของการแข่งเรือนครน่าน
  2คลิปวีดีโอพีธีเปิดสนามการแข่งเรือ
  3คลิปวีดีโอขณะแข่งเรืออย่างเร้าใจ
  4วินาทีชีวิต ! เรือล่ม
  5ประมวลภาพงานแข่งเรือ

  URL
  http://groupfernsw.wordpress.com

 73. ชื่อโครงงานเว็บไซต์เรื่อง วิตามินบี(รวม)

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวชลธิดา ฉิมกุล เลขที่ 17
  2.นางสาวถิรญา ไหวเคลื่อน เลขที่ 19
  3.นางสาวสุพัตรา วงค์ลา เลขที่ 33

  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ประโยชน์ของวิตามินบี
  2.แหล่งที่พบวิตามินบี
  3.เมื่อมีมากหรือน้อยเกินไปจะเกิดผลอย่างไร

  URL
  http://pheermintsw.wordpress.com

 74. ชื่อโครงงาน CG Kingdom

  team
  no.6 สุทิวัส เสนารีย์
  no.14 เกตน์สิรี พรมดวงดี
  no.29 มณีรินทร์ ทะนันชัย
  class 6/3

  เนื้อหาสาระ
  CG พวกบ้านๆที่ไม่รู้เค้าจะบอกว่า CG คือ computer graphic แต่นั้นมันผิด
  ความจริง CG คือ computer geranerated คือ กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่ง เนื้อหาที่ทำ คือ GC kingdom คือ อาณาจักรแห่ง
  กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  เนื้อหาย่อย ก็แบบว่า
  แนะนำผลงานดังๆ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำ
  เช่น avatar spiderman tranformer และ อีกมากมาย
  มณีรินทร์บอก pince of persia ด้วยเ่ช่นกัน

  ต่อมาแนะนำเทคนิค เช่น video copilot เป็นเทคนิคสร้างสรรค์คลิปขึ้นสูง
  โดยใช้พวกโปรแกรม after effect และตัดต่ออย่างเทพ

  เอาว่า สรุป
  เนื้อหาประกอบด้วย
  -แนะนำผลงานด้าน CG มันมีทั้ง 2 3 4 D มากมาย
  -แนะนำเทคนิค CG
  อ๋อ มีทั้ง photoshop อ่า ทุกโปรแกรม เมี๊ยว…
  -โชว์ผลงาน
  -บอกความแตกต่าง เออ ปัจจุบัน คนเราแยก ระหว่างความจริงกับ 3d ไม่ออกแล้
  เราก็จะเอาเรื่องนั้นมาเป็นข้อวิพากย์ เช่นกัน

  the end

 75. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เวียงป้อศรีนครน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว นัฐชา สุโน เลขที่ 20 ม.6/3
  2.นางสาว ณัฐฐินันท์ อภิวัน เลขที่ 42 ม.6/3
  3.นางสาว รัตติกาล เกี๋ยนน้อย เลขที่ 48 ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของเวียงป้อ(เวียงสา)
  2.ความสำคัญของเวียงป้อในอดีต
  3.สถานที่สำคัญ

  http://pokkylovely2144sw.wordpress.com

 76. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น้ำโต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผู้จัดทำ 1.ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่ 21
  2.ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่ 27
  3.กัญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่ 37
  ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.ประโยชน์ใช้สอยของน้ำโต้น
  3.ประเภทของน้ำโต้น
  4.วัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ทำน้ำโต้น
  5.วิธีทำน้ำโต้น

  http://papatsw.wordpress.com/

 77. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น้ำโต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผู้จัดทำ 1.ประสิตา แสนพลพ่าย เลขที่ 21
  2.ภัทราวดี กะรัตน์ เลขที่ 27
  3.กัญญารัตน์ ตาตุ่น เลขที่ 37
  ม.6/3
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.ประโยชน์ใช้สอยของน้ำโต้น
  3.ประเภทของน้ำโต้น
  4.วัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ทำน้ำโต้น
  5.วิธีทำน้ำโต้น

 78. ทีมพัฒนา
  1. นางสาว บุษราริน กันทะวิชัย เลขที่ 28
  2. นางสาว ยุพดี แสงทองทิพย์ เลขที่ 41
  3. นาวสาว วิภาวรรณ โสคำ เลขที่ 45
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  – คุณครูอริศรา สะสม
  หลักการและเหตุผล
  – เพื่อพัฒนา Social media ให้ดียิ่งขึ้นไป
  – เพื่อที่จะต้องการรู้ถึงประโยชน์ และ สรรพคุณ ของสมุนไพร
  – เพื่อที่จะอนุรักษ์สมุนไพรไทย
  – เพื่อที่จะค้นคว้าและพัฒนาสมุนไพรไทยใหม่ๆ
  วัตถุประสงค์
  – เพื่อพัฒนาสือการเรียนการสอน
  – เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สมุนไพรไทย

  เป้าหมายและขอบเขตของโครงงานการจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
  – เพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้มากขึ้นไป
  – เพื่อศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรไทย
  รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
  – การใช้ Microsoft Office Word มาใช้ในการทำโครงงาน
  – การใช้ Microsoft Office PowerPoint มาใช้ในการทำโครงงาน
  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  – วางแผนการทำโครงงาน
  – สืบค้นข้อมูล
  – รวบรวมข้อมูล
  – เรียบเรียงข้อมูล
  – ดำเนินการทำโครงงาน
  – สรุปผลการทำงาน
  ระยะเวลาดำเนินงาน
  – 2 สัปดาห์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
  – นำมารักษาโรค
  – นำมาบำรุงร่างกาย
  บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง
  http://www.samunpri.com
  http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm

 79. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง กำกิ๋นเมืองเหนือ
  ผู้จัดทำ 1.นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ เลขที่ 13
  2.นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29
  3.นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47
  ม.6/4
  URL = http://januarygift.wordpress.com/
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 อาหารภาคเหนือ
  2 วิธีการประกอบอาหารภาคเหนือ

 80. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์เรื่อง ประเพณีผีตาโขน
  ทีมพัฒนา
  1.นายดิเรก แพงสุภา เลขที่ 17
  2.นางสาวเกตวดี ดอนนันชัย เลขที่ 48
  3.นายอภิวัฒน์ อุปถัมภ์ เลขที่ 24
  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน
  2.การแห่ผีตาโขน
  3.การละเล่นผีตาโขน

 81. โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการทำกะปิ
  จัดทำโดย
  นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ เลขที่9
  นางสาว สุวพิชชา ยะยม เลขที่ 33
  นางสาว กนกวรรณ สายยาน เลขที่34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.วิธีการทำกะปิ
  2.ประโยชน์ของกะปิ
  3.รูปภาพการทำกะปิ

 82. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เรื่อง วันลอยกระทง
  ทีมพัฒนา
  1 นาย ธรรมวุธ ไชยศรี เลขที่ 7 ม.6/4
  2 นางสาว ลลิตา ภูรังกา เลขที่ 42 ม.6/4

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง
  2 ความหมายของกระทง
  3 ความเชื่อ
  4 อุปกรณ์การทำกระทง
  5 ประโยชน์ของวันลอยกระทง

 83. ชื่อโครงงาน เว็ปไซด์เรื่อง กรีฑา
  ผู้จัดทำ 1.นาย เดชชาติ สิทธิยศ เลขที่ 5
  2.นาย ปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล เลขที่ 8
  3.นาย ภูมิพัฒ อุปนันต์ เลขที่ 10
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติ
  2.กติกาการแข่งขัน
  3.ผู้มีชื่อเสียง

 84. โครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารพื้นบ้านในดินแดนล้านนาตะวันออก
  ทีม สาวงาช้างดำ
  นาย กรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
  นางสาว พลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
  นางสาว วรัญญา สายโยน เลขที่ 44
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 85. ชื่อโครงงานเว็บไซด์เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ นาย เอกมงคล ศรีรินติ๊บ เลขที่14
  นาย ปรมินทร์ อายุยืน เลขที่ 19
  มัธยมศึกษาปีที่ .6/4
  ครูที่ปรึกษา ครู อริสรา สะสม
  เนื้อหาสาระประกอบของโครงงาน
  1. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
  2. แหล่งที่พักที่อาศัย
  3. ลักษณะเด่นของเมืองน่าน
  4. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมืองน่าน

 86. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์

  โดรงงาน computer เรื่อง กึกก้องทั่วล้านนานาม นั้นว่า กลองสะบัดชัย

  ผู้จัดทำ
  1.นาย เขมินท์ มีบุญ ม.6/4 เลขที่ 2
  2.นาย ศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์ ม.6/4 เลขที่ 12
  3.นาย ธนพล สุวรรณชาติ ม.6/4 เลขที่ 16

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ความหมายของกลองสะบัดชัย
  2วิธีการตี
  3ที่มา ประวัติ
  4อุปกรณ์
  5จังหวะการตี

 87. ชื่อโครงงาน เว็ปไซด์เรื่อง กรีฑาทุ่มน้ำหนัก
  ผู้จัดทำ 1.นาย เดชชาติ สิทธิยศ เลขที่ 5 ม.6/4
  2.นาย ปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล เลขที่ 8 ม.6/4
  3.นาย ภูมิพัฒ อุปนันต์ เลขที่ 10 ม.6/4
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติ
  2.กติกาการแข่งขัน
  3.วิธีการทุ่มน้ำหนัก

 88. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง แหล่งท่องเทียวของจังหวัดน่าน
  ผู้จัดทำ 1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
  2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
  3.นาย สิทธิพงศ์ พรมฟู เลขที่ 23
  ม.6/4
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.แหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
  2.แหล่งท่องเทียวทางการศึกษา
  3. แหล่งท่องเทียวทางโบราณคดี
  .

 89. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง แหล่งท่องเทียวของจังหวัดน่าน
  ผู้จัดทำ 1.นาย ธนากร ไชยกาม เลขที่ 18
  2.นาย สรณัฐ พรหมสกุลปัญญา เลขที่ 22
  3.นาย สิทธิพงศ์ พรมฟู เลขที่ 23
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.แหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
  2.แหล่งท่องเทียวทางการศึกษา
  3. แหล่งท่องเทียวทางโบราณคดี
  .

 90. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย
  ผู้จัดทำ 1จิตรลัดดา. น๊ะทิพย์ 2…พิมพิกา…อภัยรุณ.
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 จุดเด่น
  2 จุดกำเนิด
  3 อาหารไทยภาคต่างๆ
  4 อาหารชาววัง
  5 ตัวอย่าง อาหาร

  ม.6/8

 91. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์เรื่อง น้ำยาเอนกประสงค์
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.กรรณการ์ จิตรมะโน เลขที่16 ม.6/8
  2.น.ส.บุษกร เป้านาคา เลขที่28 ม.6/8
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1.รู้วิธ๊ขั้นตอนการทำน้ำยาเอนกประสงค์
  2.ประโยชน์ของการทำน้ำยาเอนกประสงค์
  3.รูปภาพการทำน้ำยาเอนกประสงค์

 92. ชื่อโครงงาน เว็บไวต์ เรื่อง ความสำเร็จของทีมฟุตบอลสเปน
  ผู้จัดทำ
  1. นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
  2. นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11 ชั้น ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติทีมฟุตบอลสเปน
  2.นักเตะทีมชาติสเปน
  3.การพัฒนา ลาลี กา ลีกสเปน
  4.ผลงานของทีมชาติสเปน

 93. ชื่อโครงงาน เรื่องอาหารภาคเหนือ
  จัดทำโดย
  1.น.ส. พนมพร คนอยู่ เลขที่33 ม.6/8
  2.น.ส. มํญชุพร ประสารวงค์ เลขที่ 36 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความเป้นมาเรื่องอาหารการกินของคนภาคเหนือ
  2.การทานอาหารของคนภาคเหนือ
  3. ตัวอย่างอาหาร

 94. ชื่อโครงงาน เรื่อง ชนเผ่าม้ง

  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. ศิริมล แซ่เล้า เลขที่40 ม.6/8
  2. น.ส.สิวตา สุริยะพรหม เลขที่ 41 ม.6/8

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.การแต่งกาย
  3.ภาษา
  4.วิถีชีวิต
  5.การประกอบอาชีพ
  6.รูปภาพประกอบ

 95. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทยในท้องถิ่น
  ผู้จัดทำ
  1 เจนจิตต์ ตั้งเอกลักษณ์ เลขที่ 20
  2 ชุติกาญจน์ พ่วงไพโรจน์ เลขที่ 22
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของสมุนไพรไทย
  2.การอนุรักษ์สมุนไพร
  3.ประโยชน์

 96. ชื่อโครงงาน วันลอยกะทง
  1 ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง
  2 ความหมายของกระทง
  3 ความเชื่อ
  4 อุปกรณ์การทำกระทง
  5 ประโยชน์ของวันลอยกระทง

  นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8 ม. 6/8
  นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9 ม. 6/8

 97. ชื่อโครงงาน เว็บไชต์ เรื่อง ประเพณี แข่งเรือจังหวัดน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว ชญานี อินทนนท์ เลขที่ 13 ม.6/8
  เนื้อหาประกอบ
  1.ประวัติความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
  2.กติกาการแข่งเรือ

 98. โครงงานเรื่องสมุนไพรท้องถิ่น

  ผู้จัดทำ
  นาย พงประภัทร โสภา เลขที่ 10 ม.6/8
  นางสาว วรนุช สุขหมื่น เลขที่ 38 ม.6/8

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  -ความหมายของสมุนไพรแต่ละชนิด
  -รูปภาพประกอบ
  -ประโยชน์ที่ได้รับ

  วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรุ้
  -เพื่อรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 99. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำกล้วยบวชชี
  ผู้จัดทำ 1 น.ส ณัฐธิดา ลำน้อย เลขที่ 26 ม.6/8
  2 น.ส บุษรินทร์ มูลต่อม
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ส่วนผสม กล้วยบวชชี
  2.วิธีทำ กล้วยบวชชี

 100. โครงงานเรื่องสมุนไพรท้องถิ่น

  ผู้จัดทำ
  นางสาว วรนุช สุขหมื่น เลขที่ 38 ม.6/8

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  -ความหมายของสมุนไพรแต่ละชนิด
  -รูปภาพประกอบ
  -ประโยชน์ที่ได้รับ

  วัตถุประสงค์
  -เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรุ้
  -เพื่อรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  -เพื่อให้ได้รู้จักสมุนไพร

 101. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วิธีรับมือน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวฐิติณัส สุขโสภณ เลขที่ 24 ม.6/8
  2. นางสาว ธชลพร มะโน เลขที่ 5ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. วิธีรับมือน้ำท่วม
  2. การปรับวิถีชีวิตให้ได้กับน้ำท่วม

 102. โครงงานเรื่อง ดอกไม้ประจำถิ่น
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส. ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21 ม.6/8
  2. น.ส. บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่29 ม.6/8

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  – รูปภาพดอกไม้ของแต่ละท้องถิ่น
  – ชื่อของดอกไม้ประจำถิ่น
  – ลักษณะและประโยชน์ของดอกไม้ประจำถิ่นนั้นๆ

  วัตถุประสงค์
  – เพื่อให้ทราบถึงดอกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆว่ามีดอกไม้ชนิดใดบ้าง
  – เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของดอกไม้ที่เรายังไม่เคยรู้จัก
  – เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำถิ่น
  -เพื่อที่จะสามารถรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 103. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กัญญาณี แรงคง เลขที่ 18 ม.6/8
  2. นางสาว ธชลพร มะโน เลขที่ 43 ม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. เมนูอาหารไทยภาคเหนือ
  2. เครื่องแนม
  3. ผักแกล้ม
  4. วัฒนธรรมการกินอาหาร

 104. ชื่่อโครงงานเรื่องการทำกระท้อนแช่อิ่ม
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว สุคนธมาศ สารอิน เลขที่ 15 ม. 6/8
  2. นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39 ม. 6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อุปกรณ์การทำ
  2.วิธีทำต่างๆ
  3.วิธีเก็บรักษา

 105. ชื่อโครงงานเรื่่อง แท้จริงแล้ว…วัยรุ่น
  ผู้จัดทำ
  1. นส.ภาวินี คะระนันท์ เลขที่ 14
  2. นส.เพลินไพลิน สายอิ่นแก้ว เลขที่ 35
  ชั้นม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. เกริ่นนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง
  2.แนะนำประวัติตัวในฐานะวัยรุ่น
  3.ปัญหาที่พบเจอในวัยรุ่น
  4.ความรู้สึกของวัยรุ่น
  5.แนวทางแก้ไขร่วมกัน
  ทำอย่างไรให้วัยรุ่นและผู้ใหญ่เข้าใจซึ่งกันและกัน

 106. ชื่อโครงงาน บายศรี
  ผู้จัดทำ 1. นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่3 ชั้นม.6/8
  2. นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 7 ชั้นม.6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติความเป็นมาของบายศรี
  2.การใช้งานของบายศรีในลักษณะต่างๆ

 107. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วิธีรับมือท่วม
  ผู้จัดทำ
  1 นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม.6/8
  2. น.ส. ฐิตินัส สุขโสภน เลขที่24 ม. 6/8
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.วิธีใช้ชีวิตกับน้ำ
  2.การปรับวิถีการเป็นอยู่

 108. ชื่อโครงงาน เรื่อง ประเพณีการแข่งเรือ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวสุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่29 ม.6/7
  2.นางสาวสุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่30 ม.6/7
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.จุดประสงค์การแข่งเรือ
  3.กติกา

 109. ชื่อโครงงาน เว็บไซค์ เรื่อง การ์ตูน
  ผู้จัดทำ
  นาย ภราดร นันท์ชัย เลขที่ 19
  นางสาว อรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 38
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วบ
  1.โครงสร้างการ์ตูน
  2.เนื้อเรื่องการ์ตูน
  3.ออกเเบบตัวการ์ตูน
  4.การวาดการ์ตูน
  5.การทำอนิเมชั่นการ์ตูน

 110. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง…ไข่เยี้ยวม้า…
  ผู้จัดทำ 1…นาย ศิวกร…กะรัตน์ ม6/7 เลขที่ 22

  1.ประวัติ
  2.วิธีการทำ
  3.ประโยชน์
  4.สรุป

 111. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง…ไข่เยี้ยวม้า…
  ผู้จัดทำ 1…นาย ศิวกร…กะรัตน์ ม6/7 เลขที่ 2

  1.ประวัติ
  2.วิธีการทำ
  3.ประโยชน์
  4.สรุป

 112. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง ปลาทอง
  ผู้จัดทำ
  1.นาย วิทยา สินสุพรรณ์ เลขที่9 ม6/7
  นาย เปรมนรินทร์ ขำคม เลขที่18 ม.6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การเลี้ยงปลาทอง
  2.ประวัติปลาทอง

 113. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การตีกลองบูชา เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1.นาย อัครชัย ตาวันดี ม.6/7 เลขที่25
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของกลองบูชา
  2.วิธีการตีกลองบูชา
  3.จังหวะของกลองบูชา

 114. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เรือเมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1นำชัย อนุคุต เลขที่ 17 ม.6/7
  2ภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่ 20 ม.6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติเรือแข่ง
  2 กติกาการแข่งขัน
  3 จุดเด่นของเรือน่าน

 115. ดิฉันได้ทำโครงงานการแข่งเรือ เพราะคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่่อผู้ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่ดิฉันได้ทำ

  น.ส.สุพัตรา เขียวสมบัตร ม.6/7 เลขที่ 29

 116. ชื่อโครงงาน เรื่องวัดภูมินทร์

  ผู้จัดทำ
  1.น.ส ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26 ม. 6/7
  2.น.ส สุมิตรา สุปการ เลขที่ 36 ม. 6/7

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติวัดภูมินทร์
  2.ลักษณะรูปร่างวัดภูมินทร์
  3.วัฒนธรรมดั้งเดิมวัดภูมินทร์
  4.จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์.

 117. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง เรือแข่งเมืองน่าน
  ผู้จัดทำ
  1 นำชัย อนุคุต เลขที่ 17 ม.6/7
  2 ภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่ 20 ม.6/7
  เนื้อหาสาระ
  1.ประวัติของเรือเมืองน่าน
  2.ประเภทของเรือ
  3.กติกาการแข่งขัน
  4.จุดเด่นของเรือเมืองน่าน

 118. ชื่ื่อโครงงานเรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม

  ผู้จัดทำ
  นางสาว ปริยรัตน์ น้อยอร่าม เลขที่35 ม.6/7

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. มารู้จักกับเจ้าไหมกัน
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้รังไหม
  3. การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

 119. ชื่อโครงงาน เว็บไซค์ การ์ตูน
  ผู้จัดทำ
  1. นายภราดร นันท์ชัย เลขที่ 19
  2. นางสาวอรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 38
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.โครงสร้างการ์ตูน
  2.เนื้อเรื่อง
  3.ออกแบบตัวละคร
  4.การวาดการ์ตูน
  5.การทำอนิเมชั่นการ์ตูน

 120. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง บาสเก็ตบอล
  ผู้จัดทำ
  นาย ธีรชัย ใจคง ม.6/7 เลขที่ 4
  นาย กษิดิศ ศรีวิชัย ม.6/7 เลขที่ 12
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติกีฬาบาสเก็ตบอล
  2. ลักษณะและวิธีการเล่นบาสเก็ตบอล
  3. กฎและกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล

 121. ชื่ิอโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง นักเรียนนายร้อย
  ผู้จัดทำ
  นาย จักรพันธ์ ศรีวิไชย เลขที่2 ม.6/7
  เนื้อหาสาระ
  1.ประวัติความเป็นมาของนักเรียนนายร้อย
  2.คุณสมบัติของการเข้าศึกษาต่อ

 122. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง ประเพณีการแข่งเรือ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวสุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่ 29 ม.6/7
  2.นางสาวสุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือ
  2.ประวิติศาสตร์การแข่งเรือ
  3.จุดประสงค์การแข่งเรือ
  4.ระเบียบและกติกาในการแข่งเรือ
  5.วัฒนธรรมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน

 123. ชื่อโครงงาน เว็บไซค์ เรื่อง การ์ตูน
  ผู้จัดทำ
  นาย ภราดร นันท์ชัย เลขที่19
  นางสาว อรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 38
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.โครงสร้างการ์ตูน
  2.เนื้อเรื่องการ์ตูน
  3.การออกแบบตัวการ์ตูน
  4.การทำอนิเมชั่นการ์ตูน

 124. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การทำไข่เค้ม
  ผู้จัดทำ 1.โชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3
  2.ทิวารัตน์ ยาวิชัย เลขที่ 36
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวิติ
  2.วิธีการทำ
  3.ประโยชน์
  4.สรุป + ภาคผวนก
  ปล.อันแรกไม่เอาครับ ขอบคุณ ครับ 🙂

 125. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ปลาสวยงาม
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7
  2. นาย ปิยะณัฐ สงคราม เลขที่12 ม.6/7
  เนื้อหา
  1. เนื้อหา
  2. สายพันธุ์ของปลาสวยงาม
  3. วิธึการเลี้ยง
  4. อาหาร
  5. การรักษาและการป้องกันโรค
  6. การเพาะพันธุ์

 126. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ปลาสวยงาม
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6
  2. นาย ปิยะณัฐ สงคราม เลขที่12
  เนื้อหา
  1. เนื้อหา
  2. สายพันธุ์ของปลาสวยงาม
  3. วิธึการเลี้ยง
  4. อาหาร
  5. การรักษาและการป้องกันโรค
  6. การเพาะพันธุ์

 127. ชื่อโครงงาน………ตุกตาใหมพรม…

  ผู้จัดทำ
  น.ส. มณีรัตน์ อาจสา เลขที่32 ชั้นม .6/7

  เนื้อหา
  1. คุณค่า ด้านงานฝีมือ
  2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้
  3. ขั้นตอนการถัก
  4. สรุป

 128. ชื่ิอโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่ 31 ม.6/7
  2.นางสาว ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33 ม.6/7
  เนื้อหาสาระ
  1.ประวัติความเป็นของขนมไทยแต่ละชนิด
  2.วัสดุอุปกรณ์
  3.ขั้นตอนการทำ
  4.ประโยชน์

 129. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ทะเลสาบมรณะ (Dead Sea)
  ผู้จัดทำ 1.โชติวรรณ ดวงทา เลขที่ 3
  2.ทิวารัตน์ ยาวิชัย เลขที่ 33
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติ
  2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  3. ลักษณะ พิเศษ

 130. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ !

  ผู้จัดทำ
  1.นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  2. นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติ ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์
  2. เรื่องราวชีวิตในวัยเด็ก
  3. แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจพันล้าน
  4. ที่มาของสาหร่าย “เถ้าแก่น้อย”

  ____________________________________________________
  ____________________________________________________

 131. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ตามติดชีวิตต๊อบ !
  ผู้จัดทำ
  1.นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8
  2. นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติ ต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์
  2. เรื่องราวชีวิตในวัยเด็ก
  3. แรงบันดาลใจสู่ธุรกิจพันล้าน
  4. ที่มาของสาหร่าย “เถ้าแก่น้อย”

 132. เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ
  ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้า
  ผู้จัดทำ
  1นางสาวกนกวรรณ หาญคำ เลขที่ 11 ม.6/2
  2นางสาวคนึงนิจ ปนันตา เลขที่ 13 ม.6/2

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
  2.ขั้นตอน และ เทคนิค การแต่งหน้า อย่างถูกวิธี

 133. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ video stop motion
  ผู้จัดทำ 1. จิรัฏฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
  2.เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 2
  ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
  2. วัตถุประสงค์
  3. วิธีดำเนินงาน
  4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  5. เอกสารอ้างอิง
  6. ผลงานที่ทำเสร็จแล้ว

 134. ชื่ื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เทคนิคการแต่งตัวสวยๆ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวเอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่ 47
  2.นางสาวสกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.เคล็ดลับ…การแต่งตัวให้สวย
  2.สีเสื้อผ้า…เสริม ความมั่นใจ (color Your Life)
  3.การเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับสีผิว
  4.การ แต่งตัวให้ดูเด็กหรืออ่อนวัยว์
  5.ใส่ขา สั้น…อย่างไรให้ดูดี
  6. Best Shorts for You
  7.ใส่กระโปรง…ให้น่ารัก

 135. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ภาพลึกลับของ ท่าน ลีโอนาโด ดาวินชี่
  ผู้จัดทำ 1นาย นวพล ปัทมพันธุ์ ม.6/2 เลขที่ 9
  2 นาย ณัฐภัทร รัตรประยูร ม.6/2 เลขที่ 10
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติ ของ ลีโอนาโด ดาวินชี
  2 ภาพวาดที่มีชื่อของ ลีโอนาโด ดาวินชี
  3 ภาพพิศวง ที่เชื่อว่ามีความลับซ่อนอยู่
  4 เปิดเผยกลไกสมองของ ลีโอนาโด ดาวินชี

 136. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เรื่องเคล็ดลับจากวิชาเทควันโด้
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ม.6/2
  2.น.ส.วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ม.6/2
  เนื้อหาสาระการประกอบด้วย
  1.เทควันโด้เป็นกีฬาประเภทไหน
  2.เทควันโด้มีข้อดีอย่างไร
  3.เทควันโด้มีที่มาอย่างไร
  4.เทควันโด้แบ่งได้เป็นกี่ประเภท
  5.ตัวอย่างการป้องกันตัวของเทควันโด้

 137. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง april fool’s day
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42 ม.6/2
  2.นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.april fool’s day คืออะไร
  2.ความสำคัญของapril fool’s day
  3.ที่มาของ april fool’s day
  4.ผลกระทบของ april fool’s day (ข้อดี/ข้อเสีย)
  5.วิธีปฏิบัติใน april fool’s day

 138. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เรื่องเคล็ดลับจากวิชาเทควันโด้
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ม.6/2
  2.น.ส.วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ม.6/2
  เนื้อหาสาระการประกอบด้วย
  1.เทควันโด้เป็นกีฬาประเภทไหน
  2.เทควันโด้มีข้อดีอย่างไร
  3.เทควันโด้มีที่มาอย่างไร
  4.เทควันโด้แบ่งได้เป็นกี่ประเภท
  5.ตัวอย่างการป้องกันตัวของเทควันโด้

 139. ชื่อโครงงาน เว็บไชต์เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
  2.นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ความหมายและประวัติความเป็นมาของโขน
  2.ประเภทของการแสดงโขน
  3.ลักษณะการแต่งกายของโขน
  4.ลักษณะบทโขน
  5.วิธีดูโขน
  6.โอกาสที่แสดงโขน

 140. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นาฬิกาข้อมือ
  ผู้จัดทำ
  นางสาวนิตรยา ฐานะ เลขที่ 38 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ที่มาของนาฬิกา
  2.ประเภทของนาฬิกา
  3.ส่วนประกอบของนาฬิกา
  4.นาฬิกากับชิวิตประจำวัน
  5.ยี่ห้อและรูปภาพนาฬิกา

 141. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ทำเค้ก

  ผู้จัดทำ
  1. นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
  2. นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. เค้กสตรอเบอร์รี่
  2. เค้ก นมสด อิอิ
  3. เค้กช็อคโกแลต

  __________________________________________

 142. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22 ม. 6/2
  2. นางสาวจินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15 ม. 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  2. กว่าจะได้มาเป็นบะหมี่สำเร็จรูป
  3. ความนิยมของคนไทยในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  4. ยี่ห้อต่างๆ ของบะหมี่สำเร็จรูป

 143. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  นางสาวกุลิสลา ทองมา เลขที่ 49 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมา
  2.ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง
  3.ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวเนืื่องกับวันลอยกระทง
  4.วัสดุที่ใช้ในการทำกระทง
  5.ขั้นตอนการทำกระทงเบื้องต้น

 144. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 6/2
  2.นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ
  2. ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ
  3. ลักษณะและรูปร่างของไม้ดอกไม้ประดับ
  4. การดูและรักษาและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
  5. แหล่งที่ปลูกที่เหมาะสม

 145. ชื่อโครงงานเว็บไซด์เรื่อง พลูสมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  นางสาววนาลี คนกลาง ชั้นม.6/2 เลขที่ 29
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมาย
  2.ลักษณะ
  3.วิธีปลูก
  4.รสชาติ
  5.ประโยชน์

 146. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง : เทศกาลกินเจ
  ผู้จัดทำ : 1. นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23
  2. นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ความหมายของเจ
  2. จุดประสงค์ของการกินเจ
  3. อาหารเจ
  4. ประโยชน์
  5. การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

 147. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่่อง ส้ม
  ผู้จัดทำ
  นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่26 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ความหมาย
  2 สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทย
  3การแบ่งกลุ่มของส้ม
  4 ส้มชนิดต่างๆ
  5รูปส้มทั้งหมด

 148. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เฟตบุ๊ค (Facebook)
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16 ชั้น ม 6/2
  2.นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24 ชั้น ม 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. เฟตบุ๊คมีประโยชน์อย่างไร
  2. โทษกับประโยชน์ของเฟตบุ๊คอันไหนมีมากกว่ากัน
  3. ทำไมคนถึงหันมาสนใจเฟตบุ๊คกันมากขึ้น
  4. ความหมายของเฟตบุ๊ค
  5. ประวัติเฟตบุ๊ค
  6. จำนวนคนไทยที่เล่นเฟตบุ๊ค

 149. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1.นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 2
  2.นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่ 3
  ชั้น ม. 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม
  2.ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม
  3. ภาพเหตุการน้ำท่วม
  4. ภาพถ่ายทางอากาศจะเครื่องบินบังคับวิทยุ

 150. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่ 12 ม.6/2
  2. นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14ม.6/2
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติของนาฏศิลป์ไทย
  2.นาฏศิลป์ภาคเหนือ
  3. นาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4.นาฏศิลป์ภาคใต้
  5.นากศิลป์ภาคกลาง

 151. ชื่อโครงงานเว็บไซต์เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น

  ผู้จัดทำ 1.นางสาวโชติมา ธนะมานนท์ เลขที่ 19 ม.6/2
  2.นางสาววชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 ม.6/2

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความเร็วชัตเตอร์ (S,TV)
  2.ความเร็วชัตเตอร์ (S,TV)
  3.ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
  4.การตั้งความเร็วชัตเตอร์และขนาดรูรับแสง
  5.การชดเชยแสง (EV+/-)
  6.การเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์และขนาดรูรับแสงเพื่อชดเชยแสง
  7.การเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  8.ความชัดลึก
  9.การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ

 152. ชื่อโครงงาน ประวัติวันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  1. นายอดิรุจ ปันจา เลขที่ 7
  2. นางสาว ประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25
  ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.กำหนดวันลอยกระทง
  2. ประวัติวันลอยกระทง
  3.เหตุผลและความเชื่อวันลอยกระทง
  4.ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค
  5. กิจกรรมวันลอยกระทง
  6. เพลงประจำวันลอยกระทง

 153. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น (VERY VERY JAPAN)
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ชั้น ม 6/2
  2.นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ชั้น ม 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. เรารู้จักญี่ปุ่นดีหรือยังนะ ?
  2. ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะ!
  3. มาญี่ปุ่นอย่าพลาดอาหารพวกนี้เชียวนะ 🙂
  4. ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างน้า ?

 154. ชื่อโครงาน เว็บไซต์ เรื่อง สามล้อ
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 ม.6/2
  2 นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 กำเนิดสามล้อ
  2 ความสำคัญของสามล้อในอดีตและปัจจุบัน
  3 ประเภทสามล้อ
  4 ประโยชน์

 155. ชื่อ โครงงาน เวปไซด์ เรื่อง อาณาจักรพืช
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวธันยพร ผาแก้ว เลขที่ 41
  2.นางสาวอริศรา ตาละ เลขที่ 46
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ลักษณะสำคัญของอาณาจักรพืช
  2.การจำแนกอาณาจักรพืช

 156. ชื่อโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง สามล้อ
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่28 ม.6/2
  2 นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่37 ม.6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 กำเนิดสามล้อ
  2 ความสำคัญในอดีตและปัจจุบัน
  3 ประเภทสามล้อ
  4 ประโยชน์

 157. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง April Fool Day
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  2.นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ชั้น ม. 6/2
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติวัน April Fool’s Day
  2.10 สุดยอดการแกล้งรับวัน April Fools Day
  3. ข้อดีและข้อเสียของวัน April Fools Day
  4. รูปภาพประกอบ

 158. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
  ผู้จัดทำ
  1 นาย จักรพันธ์ วันเพ็ญ เลขที่ 27 ม. 6/6
  2. นาย พัชรพล กาวิชา เลขที่8 ม. 6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ภูมิปัญญาไทย
  2. วิถีชีวิต

 159. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง สุนัข ชิสุ
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ภัทรดนับย ปัญญาอินทร์ เลขที่20 ม.6/6
  2.นางสาว ณัชชา ปัสสา เลขที่ 29 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ลักษณะทั่วไปของ สุนัข ชิสุ
  2.อาหารและการเลี้ยงดู สุนัข ชิสุ
  3.โรคและวิธีการป้องกัน

 160. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง สุนัข ชิสุ
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ภัทรดนัย ปัญญาอินทร์ เลขที่ 21 ม.6/6
  2.นางสาว ณัชชา ปัสสา เลขที่ 29 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ลักษณะทั่วไปของ สุนัข ชิสุ
  2.อาหารและการเลี้ยงดู สุนัข ชิสุ
  3.โรคและวิธีการป้องกัน

 161. ชื่อโครงงานเรื่อง ทะเลคาปูชิโน่” ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ธีรวัช ระลึก เลขที่ 5
  2. นส.ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่ 42
  ชั้นม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ทะเลคาปูชิโน่ เกิด จากอะไร
  2.แหล่งที่มาของ ทะเลคาปูชิโน่
  3 กินได้ มั้ย กับ ทะเลกินได้มั้ย จะเหมือน คาปูชิโน่ ในร้านแกแฟรึป่าว
  4.ความสวยของ ทะเลคาปูชิโน่

 162. ชื่อโครงงาน เว็บไซค์ เรื่อง ไวท์ช็อคโกแลตเชอร์รี่สเวส์ลชีสเค้ก
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล เลขที่ 39 ชั้น ม.6/6
  2. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ เลขที่ 46 ชั้น ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1. วิธีการทำเค้ก”ไวท์ช็อคชีสเค้ก”
  2. ส่วนผสมในการทำเค้ก
  3. เทคนิคการแต่งหน้าเค้ก
  4. อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำเค้ก
  5. ประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่ได้รับ

 163. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง เสือ
  ผู้จัดทำ
  1.นายกรกฎ ฑีฆาวงศ์ เลขที่ 1 ม.6/6
  2.นายอภิสิทธิ์ สุริยะ เลขที่ 16 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ลักษณะทั่วไป
  2.วิวัฒนาการของเสือ
  3.สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายเสือและเสือที่แท้จริง
  4.สปีชีส์
  5.ลักษณะทางกายวิภาค
  6.การสืบสายพันธุ์
  7.ถิ่นอาศัยและการล่าเหยื่อ
  8.เสือในประเทศไทย
  9.เสือกับมนุษย์

 164. ชื่อโครงงาน วันลอยกระทง
  ผุ้จัดทำ
  1.นายสิทธิชัย อุดคำอ้าย เลขที่ 26 ม.6/6
  2. นางสาว กนกรัตน์ เมืองคำ เลขที่ 28 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความเป็นมาของวันลอยกระทง
  2.การทำกระทง

 165. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลาก
  ผู้จัดทำ
  1.นายญาณากร แสนวิลัย เลขที่22 ม.6/6
  2.นางสาวผกามาศ เก่งการ เลขที่43 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความสำคัญ
  2.พิธีกรรม

 166. ชื่อ โครงงานเว๊บไซต์เรื่องการทำสลักผักผลไม้
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกรรณิการ์ ภูคำอ้าย เลขที่36 ม.6/6
  2.นางสาวน้ำฝน ดู่จันทร์ศักดิ์ เลขที่41 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.วิธีการทำน้ำสลัด
  2.ส่วนผสมการทำสลัดผักผลไม้
  3.ประโชน์ของการกินสลัดผักผลไม้

 167. โครงงานเรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ชาญณรงค์ วันปั๋น เลขที่ 3 ม.6/6
  2.นาย ธนากร นพทอน เลขที่ 23 ม.6/6 จร้า
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1.รูปการละเล่นพื้นบ้าน
  2.วิธีการเล่นพื้นบ้าน

 168. ชื่อโครงงาน เว็บไซค์ เรื่อง ไวท์ช็อคโกแลตเชอร์รี่สเวส์ลชีสเค้ก
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล เลขที่ 39 ชั้น ม.6/6
  2. นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ เลขที่ 46 ชั้น ม.6/6
  เนื้อหาสารประกอบด้วย
  1. สูตรและวิธีการในการทำ เค้ก “ไวท์ช็อคชีสเค้ก”
  2. ส่วนผสมในการทำเค้ก
  3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำ
  4. เทคนิคการตกแต่งหน้าเค้ก
  5. ประโยชน์และคุณค่าสารอาหารที่ได้รับ

 169. ชื่อ โครงงานเว๊บไซต์เรื่องการทำสลักผักผลไม้
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกรรณิการ์ ภูคำอ้าย เลขที่36 ม.6/6
  2.นางสาวน้ำฝน ดู่จันทร์ศักดิ์ เลขที่41 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.วิธีการทำน้ำสลัด
  2.ส่วนผสมการทำสลัดผักผลไม้
  3.ประโชน์ของการกินสลัดผักผลไม้

 170. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้
  ผู้จัดทำ
  1 นาย สิทธิกรณ์ จอมทอง เลขที่ 14 ม. 6/6
  2. นางสาว รจนา อินต๊ะนาม เลขที่ 33 ม. 6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติของกล้วยไม้
  2.การจำแนกวงศ์ย่อยของกล้วยไม้
  3.การกระจายพันธุ์
  4.อนุกรมวิธาน

 171. ชื่่่่่่อโครงงาน เรื่อง วัยรุ่น
  ผู้จัดทำ
  1.นายศิวาฤทธิ์ การินตา เลขที่ 12 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.พัฒนาการของวัยรุ่นชายและหญิง
  2.พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
  3.การควบคุมปัญหาของวัยรุ่น

 172. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล
  ผู้จัดทำ
  1.นายคมกฤต วรรณาการ เลขที่ 21 ม. 6/6
  2.นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่ 35 ม.6/6

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.กติกาการแข่งขัน
  2.การแต่งกาย
  3.การตัดสิน

 173. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง การสู่ขวัญเรือ
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ยุทธศักดิ์ ธรรมชัย เลขที่ 10 ม.6/6
  2.นาย วิษณุกร จินยา เลขที่ 11 ม. 6/6
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.เป็นประเพณีทีน่าอนุรักษ์
  2.สืบสานประเพณี จังหวัดน่าน
  3.รู้ประวัติความเป็นมา

 174. ชื่อโครงงาน สุนัข

  ผู้จัดทำ
  1.น.ส นันทิกานต์ แก้วใหม่ เลขที่ 40 ม.6/6
  2.น.ส สลินทิพย์ คำนาน เลขที่47 ม.6/6

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การดูแล ขน ของสุนัข
  2.การดูแลสุขภาพ สุนัข
  3.การให้อาหาร สุนัข
  4.สังเกตุความผิดปกติ ของสุนัข
  5.วิธีอาบน้ำ ทำสะปา ให้สุนัข

 175. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว บุษรินทร์ เรือนเย็น เลขที่ 32 ม.6/6
  เนื้อประกอบ
  1.เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
  2.สูตรอาหารเเละวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
  3.คุณค่าเเละประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ

 176. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอล

  ผู้จัดทำ

  1.นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2 ม.6/6

  2.นาย ณัฐพล ธนะวัติ เลขที่ 18 ม.6/6

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1.ควายหมายของกีฬาฟตุบอล

  2. กติกาการเล่นฟุตบอล/ผู้เล่น อุปกรณ์ และกรรมการ/สนามฟุตบอล/ระยะเวลาการแข่งขัน

  3.ทีมชาติ/ทีมสโมสร

  4.ฟุตบอล ในประเทศไทย

 177. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย ธนาวิชญ์ นุ่มนวล เลขที่ 4 ม.6/6
  2.นางสาว อังคณา สอดสี เลขที่ 34 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายของขนมไทย
  2.ประวัติของขนมไทย
  3.การแบ่งประเภทของขนมไทย

 178. ชื่อโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัตถุเหลือใช้
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37 ม.6/6
  2. นางสาว วริศรา คะโน เลขที่ 44 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1. วัตถุที่จัดทำ
  2. ข้อมูลการทำ
  3. ผลงานที่ประดิษฐ์

 179. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

  ผู้จัดทำ 1.นาย ศุภณัฏฐ์ จันต๊ะ 2.นาย ปิยะพงษ์ สิงห์สาร

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
  2.ประวัติ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  3.อัตตราการใช้พลังงาน
  4.ระบบการจุดระเบิด
  5.ส่วนประกอบเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษา

 180. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง

  ผู้จัดทำ

  1.นาย ปริญญา มหาวงค์ ม.6/6 เลขที่ 24
  2.นางสาว เจนจิรา ยาวิละ ม.6/6 เลขที่ 38
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. ประวัติความเป็นมาของกระทง
  2.ตำนานการฟั่นด้ายตีนกา
  3. ความสำคัญของประเพณีกระทง
  4. ขั้นตอนการทำกระทง
  5.ประวัตินางนพมาศ

 181. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง การทำหนังสั้น
  ผู้จัดทำ
  1.นายวงศธร อินทร์วงศ์ เลขที่ 19 6/6
  2.นายศิววงศ์ โพธฺ์ทอง เลขที่ 25 6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.บทของภาพยนต์
  2.นักเเสดง
  3.สถานที่ถ่ายทำ(Location)
  4.อุปกรณ์ที่ต้องใช่ถ่ายทำ

 182. ชื่อโครงงาน สุนัข
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว นันทิกานต์ แก้วใหม่ เลขที่40 ม.6/6
  2.นางสาว สลินทิพย์ คำนานเลขที่ 47 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การดูแล ขน ของสุนัข
  2.การเลี้ยงดู ให้อาหารสุนัข

 183. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง บาสเก็ตบอล
  ผู้จัดทำ
  นาย ภูมินทร์ ทอตีฆา เลขที่ 9 ม.6/6
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติกีฬาบาสเก็ตบอล
  2. ลักษณะและวิธีการเล่นบาสเก็ตบอล
  3. กฎและกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล

 184. ชื่อโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ของจากวัตถุเหลือใช้
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37 ม.6/6
  2. นางสาว วริศรา คะโน เลขที่ 44 ม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ข้อมูลการประดิษฐ์
  2. วัตถุที่นำมาประดิษฐ์
  3. วิธีการประดิษฐ์
  4. ผลงานจากการประดิษฐ์

 185. ชื่อโครงงาน เรื่อง การปลูกดอกกุหลาบ
  ผู้จัดทำ 1. น.ส.ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  2. น.ส. บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6
  เนื้อหาประกอบ
  1.ศึกษาพันธุ์ของดอกกุหลาบ
  2.ศึกษาสภาวะหน้าดินที่ใช้ปลูกดอกกุหลาบได้
  3.ศึกษาการขยายพันธุ์ การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย
  4.ศึกษาการการคลุมดิน การกำจัดแมลง
  5.ศึกษาการตัดดอกกุหลาบให้สวยงาม และ การใช้ประโยชน์ของดอกกุหลาบ

 186. โครงงานเรื่อง The biggest questions.
  ผู้จัดทำ
  นายปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ ม.6/1 เลขที่ 4
  นายณภัทร พานิช ม.6/1 เลขที่ 16
  เนื้อหา
  1.เรื่องพลังงานพื้นที่และเวลาที่ทำมีลักษณะการทำงานภายใต้สภาวะที่มีความหลากหลายเป็นพิเศษของจักรวาลได้อย่างไร?
  2.จักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นและวิธีการวิวัฒนาการในการผลิตกาแลคซี, ดาวและดาวเคราะห์ที่เราเห็นวันนี้?
  3.คุณลักษณะของระบบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวอื่น ๆ และพวกเขาท่าเรือชีวิต?
  4.สิ่งที่พัฒนาชีวิตความเป็นมนุษย์ และ สิ่งต่างบนดาวดวงนี้มาจากสิ่งใด ?

 187. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง Thailand
  ผู้จัดทำ 1 นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ เลขที่12 ม.6/1 2 นายศรัณย์ ศักดิ์สุวรรณ เลขที่13 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
  2 ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
  3 อาหารประเทศไทย
  4 บุคคลสำคัญของประเทศไทย

 188. ชื่อโครงงาน เรื่อง อาณาจักรฟังไจ
  ผู้จัดทำ
  1 นายนราวิชญ์ ปรีชารักษ์ เลขที่ 3 ชั้น ม. 6/1
  2 นางสาวปริยาภัทร ไชยจันดี เลขที่ 30 ชั้น ม.
  6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ
  2 ไฟลัมต่างๆ
  3 การสืบพันธุ์
  4 ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต
  5 สื่อ วีดีโอและรูปภาพประกอบ

 189. ชื่อโครงงาน เรื่อง คอมพิวเตอร์
  ผู้จัดทำ 1. พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ม.6/1 (ขออนุญาติพิจารณาก่อนครับ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติความเป็นคอมพิวเตอร์
  2. ประเภทคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  4. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  5. คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อศึกษาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  3. ฯลฯ

 190. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลานินญากับน้ำท่วมไทย
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 44 ชั้นม.6/1
  2 นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 45 ชั้นม.6/1
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1ปรากฏการณ์ลานินญาคืออะไร
  2ปรากฏการณ์ลานินญาเกิดขึ้นได้อย่างไร
  3ปรากฏการณ์ลานินญาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
  4วิธีรับมือกับปรากฏการณ์ลานินญาของประเทศไทย

 191. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
  ผู้จัดทำ
  1 นาย พงศ์ศิวะ ตนะทิพย์ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/1
  2.นาย พิภพ ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่ 8 ชั้น ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ตัวการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
  2. แนวทางการลด/แก้ไขปัญหา
  3. อัปเดตข่าวสารเหตุการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากภาะวโลกร้อนทั่วโลก
  4.ตัวอย่างคลิป Animation คาดการณ์ภาวะโลกร้อนในอนาคต
  5.คำวิเคราะห์เหตุการณ์จากศาสตราจารย์ดอกเตอร์ต่างๆ

 192. ชื่่อโครงงาน กระดาษรีไซเคิล
  ผู้จัดทำ
  นายพัชรดนัย ไชยเดช เลขที่ 6 ม.6/1
  สาระประกอบด้วย
  1.องค์ประกอบที่จะทำ
  2.วิธีทำ
  3.ประโยชน์

 193. ชื่อโครงงานเรื่อง ตัวบุ้ง
  ผู้จัดทำ 1นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขทึ่ 24 ม.6/1
  2นางสาวบงกรชกร ปริกเพชร เลขที่ 27 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ชนิดของตัวบุ้ง
  2.ผีเสื้อตัวบุ้ง
  3.ลักษณะของตัวบุ้ง
  4.อาการของพิษ
  5.การแก้พิษของตัวบุ้ง
  วัตถุประสงค์
  1 เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของตัวบุ้ง
  2 เพื่อศึกษาว่าทำไมเวลาถูกตัวบุ้งถึงมีอาการคัน
  3 ศึกษาวิธีการรักษาอาการคันจากพิษของตัวบุ้ง

 194. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ข้อดี-ข้อเสียของ facebook
  ผู้จัดทำ 1. น.ส.กฤตพร คารมคม เลขที่ 19
  2. น.ส.นัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23
  ชั้น ม.6/1

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติความเป็นมาของ facebook
  2. ข้อดีของ facebook
  3. ตัวอย่างข่าวที่เป็นด้านที่ดีของ facebook
  4. ข้อเสียของ facebook
  5. ตัวอย่างข่าวที่เป็นด้านลบของ facebook

 195. ชื่ิอโครงงานเว็บไซต์เรื่อง ลานินญากับปรากฎการณ์น้ำท่วมไทย
  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว ณัฐสุรางค์ อิงคสวัสดิ์ เลขที่ 44 ม.6/1
  2 นางสาว ทิพาพร ค้ำคูณ เลขที่ 45 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ปรากฎการณ์ ลานินญาคืออะไร
  2ปรากฎการณ์ลานินญาเกิดจากอะไร
  3ปรากฎการณ์ลานินญาส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทย
  4วิธีการรับมือปรากฎการณ์ลานินญาของประเทศไทย

 196. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้
  ผู้จัดทำ
  1น.ส. วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  2. น.ส. ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่37
  ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติกล้วยไม้
  2. ลักษณะทั่วไป
  3. การจำแนกกล้วยไม้
  4. วิธีการปลูก
  5. การให้น้ำและปุ๋ย
  6. การขยายพันธุ์
  7. โรคและแมลงศัตรู
  8. กล้วยไม้สกุลต่างๆ

  ที่มา http://www.panmai.com/Orchid/Paph/paph.shtml

 197. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง กล้วยไม้ไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวสุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38
  2.นางสาวสุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติกล้วยไม้
  2.ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้
  3.การจำแนกกล้วยไม้
  4.วิธีการปลูกกล้วยไม้
  5.กล้วยไม้สกุลต่างๆ

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ คือ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้ เพื่อเป็นความรู้สำหรับตนเองในการนำไปดูแล กล้วยไม้ที่บ้าน และรักษาพันธุ์กล้วยไม้หายากต่างๆ

 198. ชื่อโครงงาน ส้มตำเพื่อสุขภาพ
  ผู้จัด
  1.นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่ 46 ม.6/1
  2.นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่ 48 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประเภทของส้มตำ
  2.วิธีทำส้มตำ
  3.ประโยชน์ของส้มตำ
  4.โทษของส้มตำ

 199. ชื่อโครงงาน ส้มตำเพื่อสุขภาพ
  ผู้จัด
  1.นางสาวปานฤทัย สุขล้น เลขที่ 46 ม.6/1
  2.นางสาววาสนา พื้นผัด เลขที่ 48 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประเภทของส้มตำ
  2.วิธีทำส้มตำ
  3.ประโยชน์ของส้มตำ
  4.โทษของส้มตำ

 200. อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง น้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1. นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  2. นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ปัญหาน้ำท่วม
  2.สาเหตุน้ำท่วม
  3.ผลกระทบของน้ำท่วม
  4.วิธีแก้ไขและเยี่ยวยา
  5.การป้งกัน

 201. ชื่อโครงงานเรื่อง ตัวบุ้ง
  ผู้จัดทำ 1นางสาวนันทิตา ทุ่งสี่ เลขทึ่ 24 ม.6/1
  2นางสาวบงกรชกร ปริกเพชร เลขที่ 27 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ชนิดของตัวบุ้ง
  2.ผีเสื้อตัวบุ้ง
  3.ลักษณะของตัวบุ้ง
  4.อาการของพิษ
  5.การแก้พิษของตัวบุ้ง

 202. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยหลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว กานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ชั้น ม.6/1
  2. นางสาว ปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 28 ชั้น ม.6/1
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1. ลักษณะของอาหารไทยและความหลากหลาย
  2. อาหารไทยในแต่ละภาค
  3. ความโดดเด่นของอาหารในแต่ละภูมิภาค
  4. เครื่องปรุงหรือสมุนไพรที่ใช้ประกอบในอาหารไทย
  5. ประโยชน์ของอาหารไทย

 203. ชื่่อโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพรกนก พูลน้อย เลขที่ 31 ม.6/1
  2.นางสาววราภรณ์ ทองราชา เลขที่ 33 ม.6/1

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประเภทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
  2.ส่วนผสมเเละวิธีการทำอาหาร

 204. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง Drama – addict เว็บคนไทย ล้อเลียนเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก
  ผู้จัดทำ
  1. นายธนากร วิชัยยา เลขที่ 2
  2. นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองในทางเสียดสี ตลก คลายเครียด
  2. อัพเดทข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

  เครดิต : http://drama-addict.com/

 205. เว็บไซต์ เรื่อง ช็อคโกแลต
  ผู้จัดทำ
  1นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช 22 6/1
  2นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ 41 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ประวัติ
  2ชนิด
  3ประโยชน์
  4ข้อแนะนำ

 206. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ปลาทอง
  ผู้จัดทำ
  1นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า เลขที่ 9 ม. 6/1
  2นาย ดรัณภพ เเซ่เล้า เลขที่ 17 ม. 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติปลาทอง
  2 ชนิดของปลาทอง
  3 ลักษณะเด่นของเเต่ละชนิด
  4 การเลี้ยง ดูเเล
  5 การเพาะพันธุ์

 207. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง การทำศัลยกรรม
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  2.นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ชั้น ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ข้อดี ข้อเสียของการทำศัลยกรรม
  2.วัสดุหลักที่นำมาใช้ใน การผ่าตัด
  3.ตัวอย่างการทำศัลยกรรม เช่น การทำตาสองชั้น
  4.ตัวอย่างหลังการทำศัลยกรรม

 208. ชื่อโครงงาน วันอีสเทอร์
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1
  2.นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 48 ม.6/1
  เนื่้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติและความหมาย
  2.ความสำคัญ
  3.สัญลักษณ์
  4.คำอวยพรและของที่ระลึก
  5.ความเชื่อ
  6.ความคิดเห็นของผู้จัดทำโครงงาน

 209. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ผลไม้ไทย
  ผู้จัดทำ
  นายพินิจนันท์ ขาวอ้น เลขที่ 7 6/1
  นายภควัต มะลิซ้อน เลขที่ 10 6/1
  เนื้อหาสาระประกอบ
  1. แบ่งชนิดตามฤดูกาล
  2. ประโยชน์

 210. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่องเทพเจ้ากรีก-โรมัน แห่งยอดเขาโอลิมปัส
  ผู้จัดทำ 1 เกื้อกูล จิตร์ชัย เลขที่ 21 ม.6/1
  2 พิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่ 43 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติความเป็นมาของเทพเจ้า
  2 ประเภทของเทพเจ้าต่างๆ
  3 พลังต่างๆและความสามารถของเทพเจ้า

 211. ชื่อโครงงาน ไม้มงคล
  ผู้จัดทำ 1. นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14 ม.6/1
  2. นางสาวประภาพร ขันยม เลขที่ 39 ม.6/1
  เนื้อหาสาระสารประกอบ
  1. ควายหมายของไม้มงคล
  2. พื้นที่การปลูก
  3. ผลที่ได้จากการปลูกไม้มงคล

 212. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เเสตมป์ไทย
  ผู้จัดทำ
  1. นาย อนุวัฒน์ สุทธการ เลขที่ 15 ม. 6/1
  2. นางสาว อังคณา ครองดี เลขที่ 42 ม.6/1
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติความเป็นมาของเเสตมป์
  2.เเสตมป์ไทยเก่า
  3.การประกวดเเสตมป์ไทย
  4.รูปพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏบนแสตมป์แสดงถึงสิ่งใด

 213. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เมล็ดข้าวโพด สู่ตลาดโลกสากล
  ผู้จัดทำ 1 น.ส. วิจิตรา พรหมรักษ์เลขที่34 2. น.ส. จุฑามาศ ศรีใจ
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 เมล็ดข้าวโพด
  2.ชาวไร่ชาวสวน
  3 พื้นที่ปลูก
  4. ตลาดโลก
  5.พ่อค้าคนกลาง 6.รายได้เกษตรกร

 214. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่องขนมไทย.
  ผู้จัดทำ 1นางสาวจารุวงรรณ พังยะ เลขที่37 ม.6/5.2นางสาวทิพกนก คำวัง เลขที่41 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ประเภทขนมไทย
  2ประโยชน์ของขนมไทย
  3ข้อดีของการทำขนมไทย

 215. ชื่อโครงงาน ประวัติลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาว ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่40 ม.6/5
  2.นางสาว ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่50 ม.6/5
  เนื้อหาสาระ
  1.ประวัติความเป็นมา
  2. ความสำคัญ

 216. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
  ผู้จัดทำ
  1 นาย นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่ 3
  2 ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
  ม.6/5
  เนื้อหา
  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์
  ประวัติ

 217. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อข้อดีและข้อเสียของการใส่แว่นและคอนแทค
  ผู้จัดทำ 1. นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
  2. น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม./5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ข้อเสียของแว่นตาและคอนแทค
  2.ข้อดีของแว่นตาและคอนแทค
  3.อุปกรณ์ในการทำความสะอาด

 218. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทย
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส.ธิติพร วงค์ศิริ เลขที่42 ม.6/5
  2. น.ส.นาตยา อภัยรุณ เลขที่43 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ชื่อของขนมไทย
  2. ความหมายที่เป็นมงคลของขนมไทยแต่ละอย่าง
  3. วิธีทำขนมไทยแต่ละอย่าง

 219. ชื่อโครงงาน เรื่อง การทำขนมเค้ก
  ผู้จัดทำ 1. นางสาว ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
  2. นางสาว พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
  ชั้น ม. 6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. อุปกรณ์ในการทำ
  2. ส่วนผสม / ส่วนประกอบ
  3. วิธีทำ

 220. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น ผู้จัดทำ 1.น.สมณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29 ม.6/5
  2.น.ส.รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่31 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การจัดฟันแฟชั่นจัดได้กี่ประเภท
  2.อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
  3.ผลเสียที่ได้รับ

 221. ชื่อโครงงาน เรื่อง การทำหมูน้ำตก

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ส่วนประกอบ
  2. วิธีการทำ

  ผู้จัดทำ 1นางสาวศิริพร เปรมปรีดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33
  2นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง ม.6/5 เลขที่ 46

 222. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นิทานไทย ให้ข้อคิด
  ผู้จัดทำ 1 น.ส.สุพิชญา ฑีฆาวงค์ เลขที่ 51 ม.6/5 2 น.ส.วิจิตรา พหรมรักษ์ เลขที่ 34 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ที่มาของนิทาน
  2 เรื่องนิทาน
  3 ข้อคิดของนิทาน

 223. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สาเหตุน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ 1นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2
  .2 นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5
  ม. 6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1ตัดไม้ทำลายป่า
  2น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก
  3การใช้ทรัพยากรอย่างไม่จำกัด
  4การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
  5ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ

 224. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่องการทำอาหาร
  ผู้จัดทำ
  1นายณัฐพล สุริยพรม เลขที่4 ม.6/5
  2.นายเอกอดุลย์ บุญเรือง เลขที่20 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.เครื่องปรุง
  2 วิธีการทำ..
  3 ประโยชน์ที่ได้รับ..
  4 ความหมายของอาหาร

 225. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่องการทำขนมหวาน
  ผู้จัดทำ 1.น.ส พัชรา สุรีย์ ม.6/5 เลขที่21
  2.น.ส รัชนีกร สุทธพรม 6/5 เลขที่ 30
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ส่วนผสมวัตถุดิบ
  2.ขั้นตอนการทำ
  3.การตกแต่ง

 226. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทย
  ผู้จัดทำ 1. น.ส กรรณิการ์ มะลิลม เลขที่ 22 ม.6/5
  2 น.ส. มนต์นภา แก้วอินทร์ เลขที่47 ม. 6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประเภทของอาหารไทย
  2. ประโยชน์ของอาหารไทย
  3.วิธีการทำอาหารไทย
  4 การประกอบอาหารไทย
  5 อาหารแต่ละภาค

 227. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่องภาวะโลกร้อน
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ขนิษฐา หวั่นท๊อก เลขที่ 24 ม.6/5
  2.น.ส.เกศรินทร์ อินทรแสง เลขที่ 36 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายของภาวะโลกร้อน
  2.สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3.ผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อน
  4.แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา

 228. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลก
  ผู้จัดทำ
  1 นาย เอนกชัย วงค์รักไทย เลขที่ 11 ม.6/5

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ที่มาของประเพณี
  2. ประโยชน์ของประเพณี

 229. ให้นักเรียนศึกษา ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำชิ้นงาน เว็บไซต์ในเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ ตั้งชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ และ
  เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ
  ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีการแข่งเรือ
  ผู้จัดทำ 1.นายทรงสิทธิ์ ไชยเสน เลขที่6 ม.6/5
  2.นายอโณทัย ขุนอาจ เลขที่17 ม.6/5
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ทีมาของประเพณีแข่งเรือ
  2.ความสำคัญประเพณีแข่งเรือ
  3.ช่วงเวลาในการแข่งขัน
  4.พิธีกรรมในการแข่งเรือ
  5.ประเภทของเรือ

 230. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง พันธุ์กาแฟต่างๆ
  ผู้จัดทำ 1. นางสาว กานต์สิรี วงษ์ดวง ม.6/5 เลขที่่ 23
  2. นางสาว ปาริชาต ขัดแก้ว ม.6/5 เลขที่44
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ที่มาและความสำคัญของกาแฟแต่ละสายพันธุ์
  2.ประโยชน์ของกาแฟ
  3.วิธีทำกาแฟ
  4.การดูแลรักษา

 231. ชื่อโครงงาน ประเพณีงาม “ล้านนา”
  จัดทำโดย 1.นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27 6/1พ
  2.นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่30 6/1พ
  เนื้อหาประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของประเพณีต่างๆ
  2.พิธีกรรมที่ทำ
  3.ลายละเอียอดของประเพณี

 232. ชื่อโครงงาน น้ำพริกไทยหลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวจุฑามาส หลวงทะ ม.6/1(พ) เลขที่12

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.น้ำพริกที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำน้ำพริก
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานน้ำพริก และน้ำพริกที่แต่ละคนชอบเป็นพิเศษ

 233. ชื่อโครงงาน น้พริกไทยหลากหลายภาค
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวจุฑามาส หลวงทะ ม.6/1(พ) เลขที่12

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.น้ำพริกที่โด่งดังในแต่ละภาค
  2.วิธีการทำ
  3.เคล็ดลับการทำน้ำพริก
  4.ความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้อง ที่มีต่อการรับประทานน้ำพริก และน้ำพริกที่แต่ละคนชอบเป็นพิเศษ

 234. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง Guitar
  ผู้จัดทำ 1 นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่ 16 ม.6/1(พ)
  2 นางสาวเบญญาภา จิณะไชย เลขที่ 23 ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติ
  2 ประเภทของกีตาร์
  2.1 กีตาร์โปร่ง หรือ อะคูสติกกีตาร์
  2.2 กีตาร์ไฟฟ้า
  3 ส่วนประกอบของ อะคูสติคกีตาร์.

 235. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เกมส์คอมพิวเตรอ์กับเด็กไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1.ปัญหาที่ทำให้เด็กไทยติดเกมส์
  2.แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์
  3.เกมส์อันตรายที่ควรในเด็กหลีกเลี้ยง
  4.เกมส์คุณธรรมที่ควรแนะนำให้เด็กหันมาเล่น

 236. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ขงจื้อ
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  2.น.ส. จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติขงจื้อ
  2.หลักความรู้
  3.ปรัชญาขงจื้อ
  4.วาทะขงจื้อ
  5.หลักของขงจื้อและการนำมาใช้ในชีวิต

 237. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ผู้จัดทำ 1. น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ เลขที่25 ม.6/1(พ)
  2. น.ส.สุรัติมา ชนะภัย เลขที่32 ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ชื่อของขนมไทยทั้ง 9 อย่าง
  2. ความหมายที่เป็นมงคลของขนมไทยแต่ละอย่าง
  3. วิธีทำขนมไทยแต่ละอย่าง

 238. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง “พัสตราภรณ์” ภาพสะท้อนความงามอย่างไทย
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวกชกร นันทะสาร ม.6/1(พ) เลขที่ 9
  2. นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา ม.6/1(พ) เลขที่37

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติการแต่งกายของไทย

  2. การแต่งกายในยุคต่างๆของไทย
  – สมัยน่านเจ้า(พ.ศ. ๑๑๖๑–๑๑๙๔)
  – สมัยเชียงแสน(พ.ศ ๑๖๖๑–๑๗๓๑)
  – สมัยสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๑–๑๘๒๖)
  – สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  – ต้นสมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓– ๒๑๓๑)
  – สมัยอยุธยา (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑)
  – ยุคต้นรัตนโกสินทร์
  – ยุครัตนโกสินทร์สมัยใหม่ (รัชกาลที่ ๕ – ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐)
  – สมัยรัฐนิยมและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
  – ระยะ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๕
  – ยุค ๒๕๒๕ – ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔

  3. ชุดประจำชาติของไทย
  – ชุดไทยเรือนต้น
  – ชุดไทยจิตรลดา
  – ชุดไทยอมรินทร์
  – ชุดไทยบรมพิมาน
  – ชุดไทยจักรี
  – ชุดไทยจักรพรรดิ
  – ชุดไทยดุสิต
  – ชุดไทยศิวาลัย
  – ชุดไทยประยุกต์

  4.รูปภาพของชุดแต่งกายแต่ละยุคสมัย

 239. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง “วิบัติ” มุมมอง ความเข้าใจ หรือการเปลียนแปลง

  ผู้จัดทำ 1.นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1
  2.นายอโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่ 6
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
  2.การพัฒนาภาษาตั้งแต่อดีต
  3.ภาษากับการพัฒนาสังคมในวัยรุ่น
  4.ทำไมถึงเรียกว่า “ภาษาวิบัติ”
  5.อิทธิพลของภาษาต่อสังคมไทย
  6.มุมมองของคนในระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

 240. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกมส์
  ผู้จัดทำ
  1.นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า
  เนื่อหาสาระประกอบด้วย
  1.ปัญหาที่ทำให้เด็กไทยติดเกมส์
  2.วิธีที่จะทำให้เด็กเลิกติดเกมส์

 241. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง อาหารไทยก้าวไกลสู่สากล

  ผู้จัดทำ นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขที่ 8 ม.6/1 (พ)

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประโยชน์ของอาหารไทย
  2.ส่วนประกอบหลักของอาหารไทย
  3.อาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักหรือชื่นชอบ

 242. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสาย

  ผู้จัดทำ

  1.นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38 ม. 6/1(พ)
  2. นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย เลขที่ 40 ม.6/1(พ)

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. ประวัติความเป็นมาของกระทงสาย
  2.ตำนานการฟั่นด้ายตีนกา
  3. ความสำคัญของกระทงสาย
  4. ขั้นตอนการทำกระทงสาย
  5.งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

 243. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันอีสเตอร์
  ผู้จัดทำ
  1.น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  2.น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติของวันอีสเตอร์
  2.สัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์
  3.ช่วงเวลาของวันอีสเตอร์
  4.การฉลองวันอีสเตอร์

 244. ชื่อ โครงงานเรื่อง อาหารไทยก้าวไกลสู่สากล
  ผู้จัดทำ นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขมรา8 ม.6/1 (พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประโยชน์ของอาหารไทย
  2.ส่วนประกอบหลักของอาหารไทย
  3.อาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักหรือชื่นชอบ

 245. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง แปลงโฉมผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นทันสมัยระดับโลก
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34 ม.6/1 (พ)
  2. น.ส. มนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม. 6/1 (พ)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. วิวัฒนาการผ้าไทยสี่ภาค
  1.1องค์อุปถัมภ์และหน่วยงานส่งเสริมผ้าไทย
  – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์
  – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  2 .แปลงผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก
  2.1 แบรนด์ผ้าไทยในประเทศและต่างประเทศ
  – ช่างดีไซน์
  – หน่วยงานจัดแฟชั่นโชว์ >> หนังสือแฟชั่น แฟชั่นทีวี
  – นางแบบ
  3 . การจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในต่างประเทศยากง่ายอย่างไร

 246. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  ผู้จัดทำ 1.น.ส.กฤติกา สารศรี เลขที่11
  2.น.ส.ฉัตรธิดา วิยา เลขที่12
  ม.6/1 พิเศษ
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.รายชื่อวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  2.ประวัตินักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  3.รายชื่อทีมงานวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย
  4.ผลงาน

  .

 247. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวโชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15
  2. นางสาวธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายของนาฏศิลป์ไทย
  2.ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
  3.ลักษณะของนาฏศิลป์ไทย
  4.ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
  5.การแต่งกาย

 248. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
  ผู้จัดทำ 1. นางสาวโชติกา จันทร์ดี 2. นางสาวธมนวรรณ คำนันท์
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความหมายของนาฏศิลป์ไทย
  2.ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
  3.ลักษณะของนาฏศิลป์ไทย
  4.ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
  5.การแต่งกาย

 249. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมาคมอาเซียน

  ผู้จัดทำ
  1 นางสาว วารินาถ เสนนันตา เลขที่ 29
  2 นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1(พ)

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติของอาเซียน
  2 ภูมิศาสตร์
  3 วัตถุประสงค์
  4 การประชุม
  5 ประชาคมเศรษฐกิจ
  6 กฎบัตรอาเซียน

 250. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในต่างแดน

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน ม.6/1(พ) เลขที่ 10
  2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ม.6/1(พ) เลขที่ 18

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.สถานที่ท่องเที่ยว
  2.ประวัติ
  3.ความสำคัญของสถานที่ ที่มีต่อคนในพื้นที่นั้น
  4.วิธีการเดินทาง
  5.ข้อแนะนำ

 251. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในต่างแดน

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน
  2.นางสาวณัฐณิชา ปันชุน

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.สถานที่ท่องเที่ยว
  2.ประวัติ
  3.ความสำคัญของสถานที่ ที่มีต่อคนในพื้นที่นั้น
  4.วิธีการเดินทาง
  5.ข้อแนะนำ

 252. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทงสาย

  ผู้จัดทำ

  1.นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38 ม. 6/1(พ)
  2. นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย เลขที่ 40 ม.6/1(พ)

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. ประวัติความเป็นมาของกระทงสาย
  2. ความสำคัญของกระทงสาย
  3. ขั้นตอนการทำกระทงสาย
  4. งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

 253. ชื่อโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดทำ 1.นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
  2.นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ข่าวสารการรับสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
  2.แนวทางปฎิบัติในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ
  3.แนวทางการปฎิบัติตามขั้นตอนในการสมัครสอบ
  4.การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
  5.การเตรียมตัวในการสอบ

 254. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง สมุนไพรไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1พ
  2.นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่26 ม.6/1พ
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  – ความหมายเเละที่มาของสมุนไพรไทย
  – ประเภทของสมุนไพร
  – ชื่อ สมุนไพร คุณประโยชน์ของสมุนไพร
  – ประโยชน์ของการใช้สมุนไพร
  – การนำสุมนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 255. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองน่าน
  ผู้จัดทำ 1.นาย ภานุมาส ปํญญาอินทร์ เลขที่ 8 ม.6/9
  2. นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติศาสตร์เมืองน่าน เริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคา ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ ต่อมาพระยาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้างเมืองใหม่ โดย ขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และ ขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว
  ภายหลังขุนฟองถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนราชบุตรจึงได้ขึ้นครองเมืองปัวแทน ด้านพญาภูคา ครองเมืองย่างมานานและมีอายุมากขึ้น มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเถื่อนผู้หลานมาครองเมืองย่างแทน จึงให้เสนาอำมาตย์ไปเชิญ เจ้าเก้าเถื่อนเกรงใจปู่จึงยอมไปอย ู่เมืองย่างและมอบให้ชายา คือนางพญาแม่ท้าวคำปิน ดูแลรักษาเมืองปัวแทน เมื่อพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนจึงครองเมืองย่างแทน ในช่วงที่เมืองปัวว่างจากผู้นำ เนื่องจากเจ้าเก้าเถื่อนไปครองเมืองย่างแทนปู่คือพญาภูคา พญางำเมืองเจ้าผู้ ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยายอิทธิพล เข้าครอบครองบ้านเมืองในเขตเมืองน่านทั้งหมด นางพญาแม่เท้าคำปิน พร้อมด้วยบุตรในครรภ์ ได้หลบหนี ไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตรชายชื่อว่าเจ้าขุนใส เติบใหญ่ได้เป็นขุนนาง รับใช้พญาคำเมืองจนเป็นที่โปรดปราน พญางำเมืองจึงสถาปนาให้เป็น เจ้าขุนใสยศ ครองเมืองปราดภายหลังมีกำลังพลมากขึ้นจึงยกทัพ มาต่อสู้ จนหลุดพ้นจากอำนาจเมืองพะเยา และได้รับการสถาปนาเป็นพญาผานอง ขึ้นครองเมือง ปัวอย่างอิสระระหว่างปี 1865 – 1894 รวม 30 ปี จึงพิราลัย

  ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจน มีความสัมพันธ์ กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมือง มาบูชา ณ เมืองปัวด้วย พญาการเมือง ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง

  หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือ พญาผากองขึ้นครองแทนอยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ้าปู่เข่งครองเมืองระหว่างปี พ.ศ. 1950 – 1960 ได้สร้างวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาภู แต่สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญางั่วฬารผาสุมผู้เป็นหลาน ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จและได้สร้าง พระพุทธรูปทองคำปางลีลา ปัจจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

  ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริษ์นครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะครอบครองเมืองน่าน และแหล่งเกลือ บ่อมาง (ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ) ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทางภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพ เข้ายึด เมืองน่าน พญาอินต๊ะแก่นท้าว ไม่อาจต้านทาน ได้จึงอพยพหนีไปอาศัยอยู่ ที่เมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา

  ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของ อาณาจักรล้านนา ได้ค่อย ๆ ซึมชับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนา มาไว้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนา ปรากฏศิลปกรรมแบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัย อย่างชัดเจน ดังเช่น เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง เจดีย์วัดสวนตาล เจดีย์วัดพระธาตุช้างค้ำ แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยู่ แต่ส่วนองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอด เปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น

  ในระหว่างปี พ.ศ. 2103 – 2328 เมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า อยู่หลายครั้งและต้องเป็นเมืองร้าง ไร้ผู้คนถึง 2 ครา คือ ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2247 – 2249 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ 2321 – 2344

  ปี พ.ศ. 2331 เจ้าอัตถวรปัญโญ ได้ลงมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพื่อขอเป็น ข้าขอบขันทสีมา เจ้าอัตถวรปัญโญ หลังจากขึ้นครองเมืองน่านยังมิได้เข้าไปอยู่เมืองน่านเสียทีเดียว เนื่องจากเมืองน่าน ยังรกร้างอยู่ ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ คือ บ้านตึ๊ดบุญเรือง เมืองงั้ว (บริเวณอำเภอนาน้อย) เมืองพ้อ (บริเวณอำเภอเวียงสา) หลังจากได้บูรณะซ่อมแซมเมืองน่านแล้ว พร้อมทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตกลับเข้ามาอยู่ในเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองน่านมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช เจ้าผู้ครองนครน่านในชั้นหลังทุกองค์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการบ้านเมืองสำคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครน่าน ต่างได้ทำนุบำรุง กิจการพุทธศาสนาในเมืองน่าน และอุปถัมภ์ค้ำจูนพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ได้สร้างธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ใบลาน นับเป็นคัมภีร์ได้ 335 คัมภีร ์นับเป็นผูกได้ 2,606 ผูก ได้นำไปมอบให้ เมืองต่างๆ มีเมืองลำปาง เมืองลำพูน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย และเมืองหลางพระบาง

  ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลือนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น “พระเจ้านครน่าน” มีพระนามปรากฏตามสุพรรณปัฏว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์” เป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก และองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ จึงได้สร้าง หอคำ (คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยของ เจ้าอนันตวรฤิทธิเดชฯ และด้านหน้าหอคำ มีข่วงไว้ทำหน้าที่คล้ายสนามหลวง สำหรับจัดงานพิธีต่างๆ ตลอดจนเป็นที่จัดขบวนทัพออกสู้ศึก จัดขบวนนำเสด็จหรือขบวนรักแขกเมืองสำคัญ และในปี พ.ศ. 2474 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ถึงแก่พิราลัย ตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่นั้นมา ส่วนหอคำได้ใช้เป็น ศาลากลางจังหวัดน่าน จนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่าน ได้มอบหอคำให้กรมศิลปากร ใช้เป็นสถานที่จัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จนกระทั่งปัจจุบัน

  ค้นคว้าเรียบเรียงจาก
  หนังสือ วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดน่าน

 256. ชื่อโครงงานเรื่อง ประเพณีท้องถิ่นน่าน
  จัดทำโดย
  1.นางสาว สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34 ม.6/9
  2.นางสาว ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ความสำคัญของประเพณี
  2.ประเพณีที่สำคัญของเมืองน่าน
  3.ประวัติความเป็นมาของประเพณี
  4.ประวัติของเมืองน่าน
  5.

 257. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

  ผู้จัดทำ

  1นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  2นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. การแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  2. ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  3.ประวัตินักฟุตบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  4.ประวัติตวามเป็นมาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
  5.จัดอันดับทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษมากที่สุด
  6.ประวัติการคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ของอดีต – ปัจจุบัน

 258. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลไทย
  ผู้จัดทำ
  1.นาย นพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม.6/9
  2.นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การแข้งขันฟุตบอลไทย
  2.ผลการแข่งขันฟุตบอลไทย
  3.ประวัตทีมฟุตบอลไทย
  4.ประวัตินักฟุตบอลไทย
  5.รูปภาพการแข่งแต่ละนัดของฟุตบอลไทย

 259. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลไทย
  ผู้จัดทำ 1.
  1.นาย นพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม.6/9
  2.นายกลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.การแข้งขันฟุตบอลไทย
  2.ผลการแข่งขันฟุตบอลไทย
  3.ประวัตทีมฟุตบอลไทย
  4.ประวัตินักฟุตบอลไทย
  5.รูปภาพการแข่งแต่ละนัดของฟุตบอลไทย

 260. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ผู้จัดทำ ธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
  รัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ประวัติพระนเรศวร
  2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์ว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์
  3 พระนเรศวรจึงประกาศอิสรภาพ
  4 พระนเรศวรขึ้นครองราชย์
  5 การรำลึกถึงชัยชนะของพระองค์ต่อ เจ้าชายพม่า

 261. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ประวัติวันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ
  1. นางสาวกติกา แก้วคำ เลขที่ 26 ม. 6/9
  2. นางสาวเสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35 ม. 6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติวันลอยกระทง
  2.ประเพณีลอยกระทงในแต่ล่ะท้องถิ่น
  3.การใช้วัตถุธรรมชาติในการทำกระทง
  4.ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง
  5.การลอยโคมปล่อยเคราะห์

 262. ชื่อโครงงาน เรื่อง อุทกภัยน้ำท่วม
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. กรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ม.6/9
  2.น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.อุทกภัยหมายถึง
  2.สาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัย
  3.วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัย
  4.โรคภัยที่มากับน้ำท่วม
  5.รูปภาพอุทกภัยน้ำท่วม

 263. ให้นักเรียนศึกษา ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำชิ้นงาน เว็บไซต์ในเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจ ตั้งชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ และ
  เนื้อหาสาระที่จะนำเสนออย่างคร่าวๆ
  ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันลอยกระทง
  ผู้จัดทำ 1.น.ส ศิริพร เงินกองแก้ว ม.6/9 เลขที่ 33
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1…ประวัติความเป็นมา
  2…ประเพณี วัฒนธรรม
  3…ขนบธรรมเนียม
  4…เป็นความเชื่อคนสมัยก่อนการปล่อยเคราะห์
  5 เป็นความเชื่อในการนำเอาใบตองมาทำเป็นกระทง
  น.ส. ศิริพร เงินกองแก้ว ม.6/9 เลขที่ 33

 264. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง เรือดำน้ำ
  ผู้จัดทำ 1 นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1 ความสำคัญของการพัฒนาเรือดำน้ำในอาเซียน
  2 ประเภทของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือดำน้ำ
  3 การพัฒนาหน่วยเรือดำน้ำของประเทศต่างๆ ในตะวันออกเฉียงใต้
  4 สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ไม่มีเรือดำน้ำ
  4.1 ภาพประกอบอื่นๆ

  นาย กฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม. 6/9

 265. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง วันคริสต์มาส
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. กรรณิการ์ ฝ้ั้นเบ้า เลขที่28 ม.6/9.
  2. นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่ 13 ม.6/9

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.ประวัติ วันคริสต์มาส
  2.การแลกของขวัญ
  3.สัญลักษณ์ของวันคริสต์มาส
  4.การนมัสการพระเจ้า พระเยซู การขอพร
  5.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

 266. ชื่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง มอเตอร์ไซค์

  ผู้จัดทำ 1. นายสักการ ไก่แก้ว ม.6/9 เลขที่ 18
  2. นางสาวรัชนี พรมจักร์ ม.6/9 เลขที่ 25

  เนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1.ความหมายและบทบาทในชีวิตสมัยใหม่
  2.ส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ไซค์
  3.น้ำมัน หล่อลื่น…สำหรับรถแรง
  4.ระบบต่างๆในรถมอเตอร์ไซค์
  5.รูปมอเตอร์ไซค์ต่างๆ

 267. ชื่อโครงงานเรื่อง วันฮัลโลวีน
  ผู้จัดทำ
  1. นส.ปิยธิดา พ่วงเจริญ เลขที่ 37
  2. นส.ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่ 38
  ชั้นม.6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ประวัติความเป็นมา
  2.วิธีปฎิบัติในวันฮัลโลวีน
  3.สัญลักษณ์ในวันฮัลโลวีน
  4.การแต่งกาย
  5.ประวัติความเป็นมาในการเคะประตู ขอ ขนม

 268. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง ฟุตซอล
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23 6/9
  2.นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24 6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.กติกาการแข่งขันฟุตซอล
  2.การตัดสินฟุตซอล
  3.ประวัติฟุตซอล
  4.ฟุตซอลทีมชาติไทย
  5.สนามที่ใช้แข่งขันฟุตซอล
  7.ผู้เล่น

 269. ชื่อโครงงาน เว็บไซด์ เรื่อง ฟุตซอล
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23 6/9
  2.นางสาวเพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24 6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1.กติกาการแข่งขันฟุตซอล
  2.การตัดสินฟุตซอล

 270. ชื่่อโครงงาน เว็บไซต์ เรื่อง ฟุตบอลไทย
  ผู้จัดทำ
  1 นาย นพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม. 6/9
  2. นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. การแข้งขันของฟุตบอลไทย
  2. ผลฟุตบอลของไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s