นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร


ให้นักเรียนศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ และประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร”
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ สกุล ห้อง ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อสะดวกในการให้คะแนนค่ะ

179 Responses

 1. โครงงาน เรื่อง เกษตรกรรม
  สมาชิกกลุ่ม
  1.น.ส นฤมล สิงฆะทวีทรัพย์ เลขที่ 27 6/7
  2.น.ส ปริยรัตน์ น้อยอร่าม เลขที่ 35 6/7
  3.น.ส มณีรัตน์ อาจสา เลขที่ 32 6/7

 2. ได้ศึกษาค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้ และได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
  นาย จารุวัฒน์ เฟืองจัน เลขที่ 7 ชั้น ม.6/8
  นาย วิเชียร กองสี เลขที่ 11ชั้น ม.6/8

 3. หัวข้อโครงงาน อาหารของคนไทย

 4. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรม อิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ

  หัวข้อโครงงาน
  สังคมในโลกยุคโซไซตี้

  น.ส.อริสา ล้อมลังกา เลขที่42
  มัธยมศึกษาปีที่6/8

 5. โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง
  หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน
  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

  ประเภทโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ
  สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น
  นางสาว สุคนธมาศ สารอินเลขที่15
  นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39

 6. โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่จะทำไว้ล่วงหน้า เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้โดยได้รับคำแนะนำปรึกษาจากครูในโรงเรียนของตน

  พวกเราคิดว่าเราได้รับประโยชน์จากการทำโคงงานคือ…..
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการ แก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนโดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตัวนักเรียนเองคะ

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมคิดเลขเร็ว
  นางสาว ภาวินี คะระนันท์ เลขที่14
  นางสาว เพลินไพลิน สายอิ่นแก้ว เลขที่35
  ชั้น ม.6/8

 7. ครูอริสรา มีหัวหัวข้อว่า “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร” น้อง บวร มีความคิดเห็นว่า โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นเป็นโครงการที่ดี มาสาระ มีประโยชน์แก่การศึกษาเป็นอย่างมากๆ เมาะสำหรับนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน

  ประเภทและลักษณะของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมส์ปลูกผัก บวร ชอบๆๆ

  โครงงานนี้เปิดโอกาศให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้ และทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น จ๊ะ

  นายบวร ดีชัยภูมิ
  ชั้น ม.6/8 เลขที่ 6

 8. โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง
  หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน
  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

 9. เป็นโครงงานที่เป็นอิสระให้เราศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเละให้เราแก้ปัญหาได้แะให้เรารู้โปรแกมต่างในคอมพิวเตอร์นำไปใช้ในอนาคตได้ด้วย
  นัดดา จำเนียร เลขที่27 ม 6/8
  กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12

 10. โครงงานคอมพิวเตอร์ เหมือนอิสระ ได้ค้นคว้า ได้ความรู้ ได้อะไรใหม่ๆ น่าสนใจ
  ได้ทักษะ

  นางสาววรนุช สุขหมื่น ม.6/8 เลขที่ 38

 11. ความหมาย:เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตามใจชอบหรือตามความสนใจซึ่งมีการวางแผนเป็นขั้นตอน

  ประเภทมี 5 ประเภท

  1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  2.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

  3.โครงงานพัฒนาเกม

  4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  5.โครงงานประเภทพัฒนาทฤษฎี

  ประโยชน์
  ทำให้ได้ทำโครงงานที่เราต้องการจะทำ และงานนั้นสามารถออกมาสมบูรณ์เพราะเป็นโครงงานที่ผู้เรียนสนใจที่จะทำ

  แสดงความคิดเห็น
  เป็นโครงงานที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 12. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  น.ส. จิตรลัดดา น๊ะทิพย์ 6/8 19
  น.ส.พิมพิกา อภัยรุณ 6/8 34

 13. เป็นโครงงานที่เป็นอิสระให้เราศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเละให้เราแก้ปัญหาได้แะให้เรารู้โปรแกมต่างในคอมพิวเตอร์นำไปใช้ในอนาคตได้ด้วย
  นัดดา จำเนียร เลขที่27
  กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12 6/8

 14. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ องค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานในคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ

  นางสาวปิยะพร จันทูร เลขที่ 32 ชั้นม.6/8

 15. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน

  น.ส ชาลินี ดู่ผัด เลขที่21 ม.6/8
  น.ส. บุษยารัตน์ สมจิตร เลขที่29 ม.6/8

 16. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  โครงงาน คือ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง
  หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน
  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

 17. เป็นโครงงานที่ทำให้เราสามารถใช้ในงานต่างๆได้และเป็นประโยชน์เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกษาในเรื่อง ที่ตนสนใจ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  ประเภทของคอมพิวเตอร์
  1.คอมพิวเตอร์ แบบแอนะล็อก (Analog Computer)
  2. คอมพิวเตอร์ แบบดิจิทัล (Digital Computer)
  3.คอมพิวเตอร์ แบบลูกผสม (Hybrid Computer)

  ความหมายคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

  นางสาว สุคนธมาส สารอิน เลขที่ 15 ม.6/8
  นางสาว วรรณตรี อุ่นถิ่น เลขที่ 39 ม. 6/8

 18. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ ทำให้เราได้ เรียน รู้ เกี่ยวกับ โครง งาน คอมพิวเตอร์
  น.ส นัดดา จำเนียน เลขที่27
  น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12

 19. โครงงานคอมพิวเตอร์

  เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น เพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ

  นางสาวอริสา ล้อมลังกา เลขที่42
  มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

 20. พวกเราคิดว่า
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการ แก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนโดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตัวนักเรียนเองคะ

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมคิดเลขเร็ว
  นางสาว ภาวินี คะระนันท์ เลขที่14
  นางสาว เพลินไพลิน สายอิ่นแก้ว เลขที่35
  ชั้น ม.6/8

 21. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นโครงงานที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า วางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตนเอง และทำอย่างมีหลักการใช้ความรู้ทางวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดและทำให้ผู้ใช้เกิดความสนุกสนาน มีความรู้กว้างขวางมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอีกด้วย

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป

  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ

  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์
  1.ทำให้มีความรับผิดชอบในการศึกษาในการทำโครงงาน
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ที่ตนเองมีอยู่
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องที่ตนเองชอบ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
  5.ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  ความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรา

  ผู้จัดทำ
  นางสาว สิวิตา สุริยะพรหม เลขที่41 ม.6/8

 22. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดของตนเอง ได้ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ ได้ฝึกฝน ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งในอนาคตอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ได้

  น.ส.กรรณิการ์ จิตรมะโน เลขที่16 ม.6/8
  น.ส.บุษกร เป้านาคา เลขที่ 28 ม.6/8

 23. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่น่าสนใจและหน้าศึกษาค้นคว้าโปรปกรมต่างๆๆที่เราไม่รู้และยังไม่ได้เล่าเรียนมาโครงงานนี้เป็นโครงงานที่มีประโยชน์กับตัวนักเรียนมากเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม
  พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต : )

  ความหมาย
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบ

  นาย ธวัชชัย ทิพรัตน์ เลขที่ 8 ม. 6/8
  นาย ธีรวัฒน์ สมศรี เลขที่ 9 ม. 6/8

 24. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  นาย ธนากรณ์ คำลือเลิศ เลขที่5 ม. 6/8
  น.ส. ฐิติณัส สุขโสภณ เลขที่ 24 ม. 6/8

 25. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงงานที่สามารถจัดทำได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งปัญหา ศึกษาในเรื่องที่สนใจ
  น.ส นัดดา จำเนียน เลขที่27
  น.ส กรรณิกา สิมมาสุข เลขที่12
  ม.6/8

 26. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงานศึกษาได้และเป็นประโยชน์ต่อไป

  นางสาว กัญญาณี แรงคง ม.6/8 เลขที่ 18

 27. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงานศึกษาได้และเป็นประโยชน์ต่อไป

  นางสาว กัญญาณี แรงคง ม.6/8 เลขที่ 43

 28. เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้

 29. คิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งปัญหา ศึกษาในเรื่องที่สนใจและอยากจะขยายความรู้ให้ผู้อื่นได้รับทราบมากขึ้น ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เป็นผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

  นายกัมพล ยินดี เลขที่2 ม.6/8
  นางสาวบานมาศ มหาวงศนันท์ เลขที่23 ม.6/8

 30. เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

 31. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่ดีมากทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีทำโครงงานให้ได้ความรู้มากมายทั้งออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆเพื่อให้นำไปใช้ดายในชีวิตประจำวัน

 32. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยที่เราจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่เราสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว

  นางสาว ศิริมล แซ่เล้า ม.6/8 เลขที่40

 33. เป็นงานที่อิสระสามารถหาความรู้ได้อย่างกว้างไกลและกว้างขวางและยังจะช่วยให้เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ทุ้งของเราและของผู้อื่น แล้วยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย
  นาย ณฐกร เงินวงศ์นัย เลขที่ 3 ม.6/8
  นางสาว กฤตยาพร ไชยเสน เลขที่ 17 ม.6/8

 34. พวกเราคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ประโยชน์พวกเราดังนี้ค่ะ
  ทำให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งในการเรียนรู้ และก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่าย โยงใยทั่วโลก ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษา
  นางสาว ภาวินี คะระนันท์ เลขที่14
  นางสาว เพลินไพลิน สายอิ่นแก้ว เลขที่35

 35. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้เรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย

  นางสาว ธชลพร มะโน เลขที่ 43 ม.6/8

 36. ฉันได้จัดทำโครงงานเรื่อง ประเพณีการแข่งเรือ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความเป็นมา จุดประสงค์ และกติกา ฉันคิดว่าข้อมูลในโครงงานที่ฉันจัดทำขึ้นนี้สามมารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ และน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

  นางสาวสุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่30 ม.6/7

 37. โครงงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์ทีให้ทั้งความรู้และความสามารดให้กับดิฉันและเพื่อน
  นาย อัครชัย ตาวันดี เลขที่25
  นางสาว ทิวารัตน์ ยาวิชัย เลขที่ 36 ม6/7

 38. ^___^โครงงานเรื่องสมุนไพร
  ความหมาย
  พีชที่ที่มีสรรพคุณต่างๆที่สามารถนำมารัษาโรคได้เเละนำมาประกอบอาหารได้
  ประเภท
  1. โครงงานที่พัฒนาสมุนไพร

  2
  . โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี

  3. โครงงานพัฒนาตัวยา

  ประโยชน์
  1.ความรับผิดชอบในการศึกษา
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
  5.ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชี

  แสดงความคิดเห็น
  เป็นโครงงานที่เราสามารถศึกษาได้ได้จากท้องถิ่นของเราเองเเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  …………
  นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1 ม.6/7
  นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่8 ม.6/7

 39. จากการที่ได้ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ มีคุณค่าต่างๆมากมายหลายด้าน
  1เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  3ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  4กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  6 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  7 สร้างสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  นาย ภราดร นันท์ชัย เลขที่ 19
  นางสาว อรอนงค์ ธรรมสอน เลขที่ 38
  ชั้นม.6/7

 40. ให้ความรู้เรื่องโครงงามคอมพิวเตอร์ และสามารถวางแผนการใช้โปรแกรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ 55

  นายวิทยา สินสุพรรณ์ ม.6/7 เลขที่9
  นาย เปรมนรินทร์ ขำคม ม.6/7 เลขที่18

 41. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่ทำได้อย่างอิสระ ไม่มีขอบเขตกำหนดความคิดของตัวนักเรียนเอง
  นาย นำชัย อนุคุต เลขที่ 17 ม.6/7
  นาย ภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่20 ม.6/7

 42. ^___^
  ความหมาย
  โครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน

  ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ

  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

  4. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์
  1.ความรับผิดชอบในการศึกษา
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
  5.ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  แสดงความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เราได้ศึกษาด้วยตนเองและเป็นโครงงานที่สามารถทำให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  …………
  นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1 ม.6/7
  นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่8 ม.6/7

 43. ข้าพเจ้าคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย และยังยังเป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกาาในเรื่องที่ตนสนใจและข้าพเจ้ายังคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอรื ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ และอื่นๆอีกมาก

  น.ส อภิญญา พันธวงค์ ลขที่ 37 ม.6/7

 44. ให้ความรู้เรื่องโครงงามคอมพิวเตอร์ และสามารถวางแผนการใช้โปรแกรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้

  นายวิทยา สินสุพรรณ์ ม.6/7 เลขที่9
  นาย เปรมนรินทร์ ขำคม ม.6/7 เลขที่18

 45. ^___^
  ความหมาย
  โครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน

  ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ

  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

  4. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์
  1.ความรับผิดชอบในการศึกษา
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
  5.ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  แสดงความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เราได้ศึกษาด้วยตนเองและเป็นโครงงานที่สามารถทำให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  …………
  นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1 ม.6/7
  นายวรวุฒิ สุริยะพรหม เลขที่8 ม.6/7

 46. ฉันทำโครงงานเรื่อง ประเพณีการแข่งเรือ เนื้อหาในโครงงานก็จะประกอบไปด้วย ความเป็นมา ประวัติศาสตร์การแข่งเรือ กติกาการแข่งเรือพาย และฉันคิดว่าข้อมูลที่ฉันนำมาประกอบโครงงานนี้สามารถน้ำไปสู่การเรียนการสอนได้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

  นางสาวสุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7

 47. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ ทำให้เราได้ เรียน รู้ เกี่ยวกับ โครง งาน คอม พิว เตอร์ซึ่ง จำเป็นต่อ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

  ชื่อ ศิวกร กะรัตน์ ม 6/7 เลขที่22

 48. โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  ได้ศึกษาค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้ และได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ดิฉันคิดว่าดิฉันเหมาะสมที่จะนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน

  น.ส สุมินตรา สุปการ เลขที่36 ม.6/7

 49. น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์ ม.6/7 เลขที่27
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป้นการฝึกสอนให้นักศึกษาได้ฝึกทำงานและฝึกทักษะการเรียนรู้ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ หือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดและผลประโยชน์ของนักศึกษานี้คือสิ่งที่ดีที่สุด

 50. ชื่อโครงาน แอ๋วเมืองน่านบ้านเฮา
  ผู้จัดทำ
  น.ส กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 27 ม.6/7
  น.ส อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/4
  เนื้อหา
  1.ประวัติเมืองน่าน
  2.การเดินทางมาจังหวัดน่าน
  3.ที่พัก
  4.วัดสำคัญในจังหวัดน่าน
  5.สถานที่ท่องเที่ยว

 51. ชื่อโครงงาน เว็ปไซต์ เรื่อง ร้อยดอยออฟโรด
  ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอ หลายท่านคงคุ้นๆแต่อาจจะไม่เคยสัมผัสอย่างใกล้ชิดผมจึงขอเป็นสื่อกลางเพื่อส่งผ่านข้อมูล ให้ทุกท่าน
  อย่างรู้ลึกรู้จริงอย่างแน่นอน…

  นาย ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่ 16 ม.6/7

  นาย อัจฉริยะ จะชาลี เลขที่ 11 ม.6/7

 52. น.ส มณีรัตน์ อาจสา เลขที่ 32 ม. 6/7
  ดิฉันคิดว่าการทำโครงงานขิ้นนี้เปงประโยชน์ ต่อดิฉันมาก เพราะ เนื่อเรื่องที่ดิฉันทำอยู่นี้ เปงเรื่องที่ดิฉันสนใจ และดิฉันสามารถทำออกมาไดดีเลยทีเดียว

 53. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสในนักเรียนได้อย่างอิสระและโครงงานนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆในวันข้างหน้าได้

  นาย นำชัย อนุคุต เลขที่ 17 ม.6/7
  นาย ภานุรักษ์ ศรีรินยา เลขที่ 20 ม.6/7

 54. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน
  ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/331802
  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็น
  เพื่อทำให้หนูหาความรู้และประสบการณ์และโครงงานของหนูก็ได้ความรู้ใหม่ๆๆมาประกอบและสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนได้ดีมากค่ะโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็น

  น.ส. กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่ 31 ม.6/7

  ป.ล. เมื่อกี้หนูส่งไปแล้วหนูลืมพิมพ์ชื่อค่ะขอบคุณค่ะ

 55. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน
  ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/331802
  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็น
  เพื่อทำให้หนูหาความรู้และประสบการณ์และโครงงานของหนูก็ได้ความรู้ใหม่ๆๆมาประกอบและสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนได้ดีมากค่ะโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็น

 56. โครงงานคอมพิวเตอร์ เปิดกิจกรรทที่ให้เราเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เรารู้และเข้าใจได้ง่าย เพื่อเราสามารถนำไปศึกษาหาความรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ เเละการว่างแผนต่างๆ เพื่อที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  ชั้นม.6/7
  นายกนกพล นุระธนะ เลขที่1
  นายวรวุฒิ สุริยะพรม เลขที่8

 57. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือ
  นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่13 ม.6/7
  นาย วัชระ สายกูด เลขที่ 21 ม.6/7

 58. ความหมาย
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็นโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เป็นอย่างมากในโลกสังคมออนไลน์ที่มีการติดต่อกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ การประดิษฐ์และพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ใหม่ๆ
  นาย จักรพันธ์ ศรีวิไชย เลขที่2 ม.6/7

 59. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ น๊จ๊ !!

  นาย สุเมธ พรมสาร เลขที่ 10
  นาย อนุภัทร คำปลิว เลขที่ 23

  ม. 6/7 ZuZuRun

 60. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจและความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นอันดับ หนึ่ง แถมยังเปิดโอกาสด้านการค้นคว้าจากสื่อต่างที่เป็นประโยชน์ของต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างมากและอาจมีประโยชน์ต่อบุลคลทั่วไปในโอกาศต่างๆ อย่างแน่นอน…

  นาย ณัฐภัทร ห่ำกระโทก เลขที่ 16 ม.6/7
  นาย อัจฉริยะ จะชาลี เลขที่ 11 ม.6/7

 61. ชื่อโครงงาน………..เรื่ิอง….หมวกไหมพรม
  เนื้อหา
  1.วิธีทำ
  2.ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3.ทำ.เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4.หารายได้ให้ตัวเอง
  ผู้จัดทำ….น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์ ม6/7 เลขที่27

 62. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะโดยใช้ประสบการณ์

  น.ส. กนกวรรณ นันทะเสน เลขที่ 31 ม.6/7

 63. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ทดลอง ต่าง ๆเพื่อช่วยสร้างเสริมการเรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และยังช่วยในการพัฒนาการสร้างผลงานจริงๆ และ ยังมีประโยชน์แก่ตัวของนักเรียนเอง อีกด้วยค่ะ ^.^

  น.ส.ปริยรัตน์ น้อยอร่าม ม.6/7 เลขที่35

 64. ความหมาย โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท

  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป

  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ

  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

  การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน

  น.ส กัลยรัตน์ ทิงชิต เลขที่ 27 ม.6/7
  น.ส อภิญญา พันธวงค์ เลขที่ 37 ม.6/7

 65. โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า วางแผนการดำเนินงาน ศึกษา เผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้ทางวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชา ละรู้จักนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้นักเรียนได้พัฒนาการศึกษา ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

  นาย ธีรชัย ใจคง เลขที่ 4 ชั้นม.6/7
  นาย กษิดิศ ศรีวิชัย เลขที่ 12 ชั้น ม.6/7

 66. เป็นการทำโครงงานในรูปอีกูปแบบหนึ่งที่ได้แสงออกมาผ่าน คอมพิวเตอร์ ผ่านทางอินเตอเน็ต เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในอีกด้านหนึ่ง เป็นการว่างแผ่นด้านองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ อาจจะเป็นแบบอย่างในการทำโครงงานในอนาคต :”)

  โชติววณ ดวงทา เลขที่ 3
  ทิวารัตน์ ยาวิชัย เลขที่ 33
  ม.6/7

 67. ความหมาย
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็นโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เป็นอย่างมากในโลกสังคมออนไลน์ที่มีการติดต่อกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ การประดิษฐ์และพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ใหม่ๆ

  น.ส. ชลลดา พลทามูล เลขที่33 ม.6/7

 68. ชื่อโครงงานเรื่อง ทะเลคาปูชิโน่” ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  ผู้จัดทำ
  1. นาย ธีรวัช ระลึก เลขที่ 5
  2. นส.ปวีนัท โนชัยต๊ะสอน เลขที่ 42
  ชั้นม.6/6
  เนื้อหาสาระประกอบด้วย
  1. ทะเลคาปูชิโน่ เกิด จากอะไร
  2.แหล่งที่มาของ ทะเลคาปูชิโน่
  3 กินได้ มั้ย กับ ทะเลกินได้มั้ย จะเหมือน คาปูชิโน่ ในร้านแกแฟรึป่าว
  4.ความสวยของ ทะเลคาปูชิโน่

 69. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหา เรื่องที่นักเรียนสนใจ ได้ฝึกทำหาความรู้และสิ่งแปลกใหม่ๆค่ะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ ^^

  นายคมกฤต วรรณาการ เลขที่21 ม.6/6
  นางสาว ธัญลักษณ์ ชายวิชัย เลขที่ 35 ม.6/6

 70. ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุ
  รูปแบบของการทำโครงงานได้ 5 ประเภท คือ
  1โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5โครงงานพัฒนาเกม
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนา
  ระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
  ศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นัก เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  ความเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ ที่รวดเร็ว และเป็นการแสดงผลงานให้ผู้อื่นได้เข้าชมได้อย่างทั่วถึง

  นาย ภูมินทร์ ทองตีฆา เลขที่ 9 ม. 6/6

 71. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนา โครงงาน

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุกสาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายทั้ง ในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงานที่ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation)
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)
  โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน

  ความคิดเห็น:โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงานศึกษาได้และเป็นประโยชน์ต่อไป

  1.นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ม.6/6
  2. นางสาว เจนจิรา ยาวิละ เลขที่ 38 ม.6/6

 72. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจโดยจะต้อง วางแผนการดำาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใข้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนา

  ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำาลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำาวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

  ประโยชน์ ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการ ฝึกฝนให้ นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงาน คอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information

  ความคิดเห็น : ควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจ อยากรู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำงาน พัฒนาไปใช้ในอนาคตได้

  น.ส.ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  น.ส.บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่ 31 ม.6/6

  ความRetrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน

 73. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหา เรื่องที่นักเรียนสนใจ และจัดทำเป็นโครงงานขึ้น ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน

  ความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถค้นคว้าศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอความรู้ที่เราสนใจ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทุกๆคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะ/ครับ
  นายนราวิชญ์ ปรีบารักษ์ เลขที่3
  นางสาวปริยาภัทร ไชยจันดี เลขที่30
  ชั้นม.6/1

 74. โครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใข้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนา โครงงาน
  องค์ประกอบหลัก ดังนี้
  – เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
  – นักเรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
  – เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความ สามารถ
  – นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน
  1. ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน
  2. ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
  3. ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
  4. ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
  5. ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
  6. ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  7. ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
  8. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  9. ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน
  10. ทำให้เข้า ใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
  ความคิดเห็น
  ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตของเรามาก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจึงเกิดโครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี

  นาย วัชรพงศ์ สมพรมปัน เลขที่ 11
  นางสาว วณัฐตรา สว่างใจ เลขที่ 32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

 75. โครงงานคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่นั้นก็รู้จักใช้งานเป็นอย่างดีอยู่เเล้ว ฉะนั้นหากมีการจัดทำขึ้นมาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  นส.วราภรณ์ ทองราชา ม.6/1 เลขที่ 33

 76. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจและที่คนอื่นสนใจเพื่อให้เราได้ความรู้มากขึ้นและที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกด้วย
  นางสาว ศิริพร เปรมปรีดิ์ ม. 6/5 เลขที่่33
  นางสาว พิมวรีย์ อินคำแสง ม.6/5 เลขที่ 46

 77. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจและเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกด้วย

 78. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหา เรื่องที่นักเรียนสนใจ และจัดทำเป็นโครงงานขึ้น ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน

  http://boonfamza.wordpress.com/

  นายบุญแก้ว แซ่ท่อ เลขที่ 13 ม.6/5
  นายอาชานนท์ แสงศรี เลขที่ 19 ม.6/5

 79. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ให้เราได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย มีอิสระในการศึกษาก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

  จัดทำโดย
  น.ส พรสุดา แก้วติน เลขที่ 35
  น.ส ชลิตา สีคำ เลขที่ 39
  ม.6/5

 80. โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม
  จุดมุ่งหมายที่สำคัญ
  จุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือการที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)
  เป็นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
  เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)
  เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น
  5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
  เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณเลข ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ

  ความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่ทำให้ผู้ทำโครงงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ และยังสามารถใช้เวลาว่างทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยผ่านสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย และยังสามารถนำโครงงานที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป

  นาย ดลวัฒน์ สุดสม เลขที่ 8ม.6/1(พ)

 81. ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุ
  รูปแบบของการทำโครงงานได้ 5 ประเภท คือ
  1โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5โครงงานพัฒนาเกม
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนา
  ระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
  ศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นัก เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  แสดงความคิดเห็น
  โครงงานคอมโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนที่สนใจในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34 ม.6/1 (พ)
  2. น.ส. มนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม. 6/1 (พ)

 82. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหา เรื่องที่นักเรียนสนใจ และจัดทำเป็นโครงงานขึ้น ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงาน คอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความ
  รู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย
  นางสาวภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ เลขที่27
  นางสาวสุชานุช คุตพฤกษ์ เลขที่ 30

 83. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นหาเรื่องที่นักเรียนสนใจ และจัดทำเป็นโครงงานขึ้น ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต

  แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5. โครงงานพัฒนาเกม

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อ ชุมชน
  การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงาน คอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย

 84. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งทำให้เด็กได้ศึกษาหาความทำงานที่ตัวเองชอบโดยที่ขั้นตอนและหลักการตามแบบแผนที่ถูกต้อง แก้ปัญหา ศึกษาทุกอย่างด้วยตนเอง ถือเปิดการฝึกความรับผิดชอบและทำให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถติดตัวนักเรียนหรือศึกษาทำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เลยทีเดียว

 85. ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุ
  รูปแบบของการทำโครงงานได้ 5 ประเภท คือ
  1โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานคอมโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนที่สนใจในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
  ผู้จัดทำ
  1. น.ส. ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34 ม.6/1 (พ)
  2. น.ส. มนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม. 6/1 (พ)

 86. – โครงงานคอมพิวเตอร์(ในความคิด) เป็นกิจกรรฒที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น แง่มุม ความสนใจ ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาเผยแพร่แก่คนทั่วไป โดยนำทักษะการแก้ไขปัญหา ลำดับขึ้นตอนของการทำโครงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆ
  – ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตุถุประสงค์ได้4แบบคือ
  1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
  2. โครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
  3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน
  4. โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์ คิดค้น
  – ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์(ในความคิด)
  1.ฝึกการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความรอบคอบรัดกุม
  2.ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  3.ได้ความรู้ต่างๆจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  4.เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาประยุกต์เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอ

  – ความคิดเห็นต่อโครงงานคอมพิวเตอร์
  เป็นโครงงานที่่ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำปัญหาเกี่ยวกับข้อสงสัยในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาเป็นหัวข้อในการทำโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการในการทำโครงงานเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา จากการทำโครงงานทำให้เรามีความรู้ที่สามารถไปประยุกต์ใช้พัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีในด้านต่างๆได้ จึงทำให้โครงงานคอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษายิ่งขึ้น

  – ความหมายของคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรม อิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  -ประเภท
  ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป

  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ

  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1พ
  2.นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่26 ม.6/1พ

 87. โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการศึกษาความรู้อย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน เพราะในสังคมปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คกันอย่างแพร่หลาย ทำให้โลกของมนุษย์ทุกคนแคบลง เราสามารถค้นหาความรู้ หาข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานหนึ่งที่เผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทำให้คนที่อยู่บนสังคมออนไลน์สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากโครงงานของเราได้ ซึ่งโครงงานนี้ก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้จัดทำเองด้วย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ให้เราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

  นางสาวหงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
  นางสาวอชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
  ชั้น ม.6/1(พ)

 88. โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการศึกษาความรู้อย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน เพราะในสังคมปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คกันอย่างแพร่หลาย ทำให้โลกของมนุษย์ทุกคนแคบลง เราสามารถค้นหาความรู้ หาข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานหนึ่งที่เผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทำให้คนที่อยู่บนสังคมออนไลน์สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากโครงงานของเราได้ ซึ่งโครงงานนี้ก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้จัดทำเองด้วย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ให้เราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 89. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา โดยเราจะต้องวางแผนการดำเนินงานศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่เราสนใจและคิดจะทำโครงงาน แล้วต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้

  จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน
  1.ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน
  2.ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
  3.ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
  4.ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
  5.ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
  6.ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  7.ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
  8.ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  9.ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน

  จากการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากsocial network อย่างเต็มที่จากปกติที่เราใช้เพียงแค่ติดต่อสื่อสารหรือใช้โดยไม่ได้ประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างชื้นงาน

  น.ส.พิชญา ประสมทรัพย์ เลขที่25 ม.6/1(พ)
  น.ส.สุรัติมา ชนะภัย เลขที่32 ม.6/1(พ)

 90. ความหมาย: โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว

  ประเภท:ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ :
  1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  4. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้

  แสดงความคิดเห็น “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร”
  :เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น และทำให้ผู้จัดทำได้แสดงความรู้ความสามารถหรือความสนใจออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาและยังทำให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่ได้ศึกษาได้รับความรู้และเป็นประโยชน์อีกด้วยและยังเป็นการฝึกฝนของผู้จัดทำได้วางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม ทำให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น
  นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31 ม.6/1(พ)

 91. ความหมาย: โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว

  ประเภท:ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ :
  1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  4. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้

  แสดงความคิดเห็น “นักเรียนคิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร”
  :เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น และทำให้ผู้จัดทำได้แสดงความรู้ความสามารถหรือความสนใจออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาและยังทำให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่ได้ศึกษาได้รับความรู้และเป็นประโยชน์อีกด้วยและยังเป็นการฝึกฝนของผู้จัดทำได้วางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม ทำให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

 92. ความหมาย : โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรม อิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  ประเภทและลักษณะของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่ง ที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้น ฐานเป็นสำคัญ
  การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยา ศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่
  – สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
  – การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
  – คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญแทนเครื่องมืออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขเป็นต้น
  – คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ
  – คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน

  ความคิดเห็น : โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น รู้จักทำงานร่วมกับบุคคลอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบฯเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามความสนใจ
  ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญอย่างมากในการใช้เป็นสื่อการสอนและช่วยฝึกฝนทักษะของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

  นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน ม.6/1(พ) เลขที่ 10
  นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ม.6/1(พ) เลขที่ 18

 93. โคงงานคอมพิวเตอร์ คือ กรอบ หรือเค้าโครงที่ประกอบขึ้นมาให้เป็นชิ้นงาน หรือผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์โดยมีความสำคัญต่อระยะเวลา งบประมาณ และความสามารถ โดยเป็นโปรแกรมอิสระ ที่ผู้ใช้เรียนสามารถเลือกหัวข้อตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการแก้ปัญหา
  ประเภทของโคงงานคอมพิวเตอร์
  1. ประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ คือเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานที่เกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบ โดยใช้โปรแกรมGoogle SketchUp 7
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น โปรแกรมบันทึกเตือนการทำการบ้าน , โปรแกรมช่วยคำนวนเกรด
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก หรือเกม RPGนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง หรือใช้โปรแกรมในการช่วยพัฒนาได้ค่ะ
  6. โครงงานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เช่น หนังสั้น , แอนนิเมชั่น 2D เวลา 5-10 นาที
  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. เข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของโครงงาน
  2. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การศึกษาค้นคว้า การทำโครงงานจริง รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงาน
  4. ทำให้รู้จักหน้าที่ รู้จักการแบ่งเวลา การมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
  5. สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้เข้าใจในเรื่องนั้นๆมากขึ้น

  แสดงความคิดเห็น
  ควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจ อยากรู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำโครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้

  นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่ 16 ม.6/1(พ)

 94. โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนา
  ระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
  ศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นัก เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

  โครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ก่อประโยชน์ทั้งผู้จัดทำและผู้ศึกษาโครงงาน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดทำด้วยกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และยังสามารถเผยแพร่ความรู้ไปอย่างกว้างขวางอีกด้วย

  นส.ธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20 ม.6/1พ

 95. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  – เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  – กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุกสาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายทั้ง ในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงานที่ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation)
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)
  โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

  ความคิดเห็น
  – โครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้ทักษะกระบวนการ กล้าแสดงออก ส่งเสริมจินตนาการ เหมาะสมแก่การนำมาพัฒนาการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน

  นางสาวโชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15 ม.6/1(พ)
  นางสาวธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)

 96. โครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

  ประเภทของโครงงาน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
  2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะ

  ประโยชน์โครงงานคอมพิวเตอร์
  1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2.ได้เรียนรู้แนวทางในการติดต่อกับคนทั่วโลกที่แปลกใหม่
  3.ได้เสนอโครงงานที่ต่างจากโครงงานทั่วไปโยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
  4.เผยแพร่ได้เร็วและง่ายขึ้น
  5.แลกเปลี่ยนความคิดได้รวดเร็วมากขึ้น
  6.รู้จักการวางแผนเป็นระบบในการทำโครงงาน

  ความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างพวกเราเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาเรียนรู้ ที่ตนเองสนใจมาก
  และสามารถเผยแพร่ได้ในโลกยุคปัจจุบันได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
  โครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  และสามารส่งต่อชิ้นงานสู่สังคมไทยได้ เพื่อนำไปพัฒนาในด้านต่างๆได้ทางสังคม
  ส่วนผู้ที่ศึกษาหรือผู้จัดทำจะได้ประโยชน์ทางด้านกระบวนการคิด และวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่จากเดิม

  นางสาว จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)

 97. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน
  ที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/331802

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุกสาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายทั้ง ในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงานที่ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation)
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)
  โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
  ที่มา : http://www.slideshare.net/jokesparrow/ss-3602626

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

  ความคิดเห็นของผู้จัดทำ
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ และเป็นการบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  นางสาวชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง เลขที่ 38 ม.6/1(พ)
  นางสาวพลอยณัชชา อินธนะวงษ์ชัย เลขที่ 40 ม.6/1(พ)

 98. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรมและลักษณะของประโยชน์หรือผลงาที่ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)
  5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์มากที่สุด

  แสดงความคิดเห็น
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน รวมถึงนำโครงงานเก่ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งหากสามารถนำมาให้นักเรียนหรือผู้ศึกษาได้นำมาใช้ในการเรียน ก็สามารถทำให้นำโครงงานคอมพิวเตอร์นี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยี ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงถือว่ามีประโยชน์ทั้งต่อสังคมการสื่อสาร และการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่สุด

  นางสาวกชกร นันทะสาร เลขที่ 9
  นางสาวอิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
  ม.6/1(พ)

 99. ความหมาย:
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ ในการเเก้ปัญหาต่าง ๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรเเกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์:
  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท คือ

  1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

  2.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

  3.โครงงานพัฒนาเกม

  4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  5.โครงงานประเภทพัฒนาทฤษฎี

  ประโยชน์:
  คุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  ความคิดเห็น:
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทั้งในเรื่องคอมพิวเตอร์และวิชาอื่น ๆ มาสังเคราะห์เกิดเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือนำไปต่อยอดได้

  น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)

 100. – โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ โดยใช้ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการปฏิบัติงาน
  ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ
  – เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
  5. โครงงานพัฒนาเกม

  น.ส.ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
  น.ส.ธญานี สานเมทา เลขที่ 19
  ม.6/1(พ)

 101. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบของการทำโครงงานได้ 5 ประเภท คือโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม
  ซึ่งการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ^____^

  [[นายชนาธิป ดวงทา เลขที่ 1 ม.6/1(พ)]]

 102. โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างพวกเราเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาเรียนรู้ ที่ตนเองสนใจมาก
  และสามารถเผยแพร่ได้ในโลกยุคปัจจุบันได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบันให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
  โครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  และสามารส่งต่อชิ้นงานสู่สังคมไทยได้ เพื่อนำไปพัฒนาในด้านต่างๆได้ทางสังคม
  ส่วนผู้ที่ศึกษาหรือผู้จัดทำจะได้ประโยชน์ทางด้านกระบวนการคิด และวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่เช่นนี้

  นางสาว จุฑามาส หลวงทะ เลขที่12 ม.6/1(พ)

 103. โครงงานคอมพิวเตอร์
  เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา
  ตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่ง ผู้เรียนจะต้องวางแผน
  ดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก
  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

  ข้อคิดเห็น ; โครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากในการศึกษาหาความรู้ต่างๆที่เราสนใจ อยากศึกษาถึงความเป็นมา และสามรถนำความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ความรู้ต่อไปได้

  นางสาวอนุธิดา อายุยืน
  ม.6/1(พ) เลขที่36

 104. ความหมาย
  โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
  2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
  4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
  5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ

  ความคิดเห็นโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เป็นอย่างมากในโลกสังคมออนไลน์ที่มีการติดต่อกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ การประดิษฐ์และพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ใหม่ๆ

  นางสาววารินาถ เสนนันตา
  ม.6/1(พ) เลขที่29

 105. เป็นโครงงานที่่ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำปัญหาเกี่ยวกับข้อสงสัยในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาเป็นหัวข้อในการทำโครงงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการในการทำโครงงานเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา จากการทำโครงงานทำให้เรามีความรู้ที่สามารถไปประยุกต์ใช้พัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีในด้านต่างๆได้ จึงทำให้โครงงานคอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษายิ่งขึ้น
  ผู้จัดทำ
  1.นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1พ
  2.นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่26 ม.6/1พ

 106. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทั้งในเรื่องคอมพิวเตอร์และวิชาอื่น ๆ มาสังเคราะห์เกิดเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือนำไปต่อยอดได้

  น.ส.ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
  น.ส.จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
  ม.6/1(พ)

 107. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  – เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  – กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  ย.ส. โชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15 ม.6/1(พ)
  น.ส.ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)

 108. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระและทำให้ผู้เรียนได้ศึกษางานใหม่ๆและประสบการณ์การทำงานมากขึ้นและยังสามารถมารถให้ประโยชน์แก่เรียนไม่มากก็น้อย
  นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ ม. 6/9 เลขที่ 12
  นาย ธีรวัฒน์ สีธิ ม. 6/9 เลขที่ 5

 109. เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  ปิ่นหยก กันทะวงค์ เลขที่ 23 6/9
  เพ็ญธิดา จ๋อยพรม เลขที่ 24 6/9

 110. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงาานวิชากาอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมตามความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ทักษะกระบวนการทำงานและสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ ม.6/9 เลขที่ 12
  นาย ธีรวัฒน์ สีธิ ม.6/9 เลขที่ 5

 111. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า วางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้ทางวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด

  นาย เกรียงไกร จักขุเรือง เลขที่13 ม.6/9
  นาย ธเนศ รัศมีจันทร์ เลขที่ 4 ม.6/9

 112. เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

 113. เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

 114. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ
  นาย กฤติน โกเสนตอ เลขที่ 3 ม. 6/9
  นาย ปิยวัฒน์ ภูผาชีพ เลขที่ 6 ม. 6/9

 115. คิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งปัญหา ศึกษาในเรื่องที่สนใจ ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของผู้เรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เป็นผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

  น.ส นัฐนันท์ สุริยะชัย เลขที่ 30

 116. โครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนเราโชคดีนะคร้าที่มีการจักการเรียนที่สอนเป็นอย่างดี ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาส่งผลถึงอนาคต

  นาย ภานุมาส ปัญญาอินทร์ ม.6/9 เลขที่8

  นาย ศุภกฤษณ์ สารแก้ว ม.6/9 เลขที่9

 117. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ

 118. ได้ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆที่เรายังไม่รู้ในเรื่องที่เราสนใจวางแผนแก้ปัญหาต่างๆศึกษาพัฒนาโปรแกรมองค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้เกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งมีความจำเป็น

  น.ส.ศิริพร เงินกองแก้ว ม.6/9 เลขที่ 33

 119. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุกๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่ง ที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นสำคัญ การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยา ศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราต่างๆมากมายค่ะ

  นางสาว สลิลทิพย์ อินนา เลที่ 34 ม.6/9

 120. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ด้วยคับ

  นาย นพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม. 6/9
  นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม. 6/9

 121. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่ 7 ม.6/9

  นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15 ม. 6/9

 122. คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์มาก สามารถสือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้ ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้

  นาย กฤษดา สระบัว ม.6/9 เลขที่ 2

 123. คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อ สังคมของมนุษย์เราและโครงงานคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องศึกษาเพื่อใช้ในการเผยแพร่ ความรู้ที่เรารู้หรือสนใจ

  กลุ่มของเรา สนใจจะทำโครงงานเรื่องมอไซต์

  นายสักการ ไก่แก้ว ม.6/9 เลขที่18
  นางสางรัชนี พรมจักร์ ม.6/9 เลขที่25

 124. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่ทำให้เราได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ ซึ้งสามารถ สร้างเวบ บล๊อค ฯลฯ และได้รับรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปสอนให้กับคนที่ต้องการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  น.ส.กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม6/9
  นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ เลขที่13 ม.6/9

 125. เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดและยังได้ใช่ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

 126. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และออกแบบ จัดการ นำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆได้
  และได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

  นางสาว อภิญญา ปนันตา 6/9 เลขที่ 36

 127. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย
  โครงงานที่จะทำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  นางสาวกติกา แก้วคำ เลขที่26
  นางสาวเสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่35 ม. 6/9

 128. เป็นวิชาที่ทำให้นักเรียนได้ออกไปศึกษาโลกภายนอก

 129. นส.ปิยธิดา พ่วงเจริญ เลขที่ 37 ชั้น 6/9
  นส. ศรัญดา ศรีโซ้ง เลขที่ 38 ชั้น 6/9

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงานศึกษาได้และเป็นประโยชน์

  เรื่องที่ จะทำการศึกษาทำโครงเรื่อง “ฮัลโลวีน” หรือ ” Halloween”

 130. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และพัฒนาความรู้ในระดับต่างๆในอนาคต

  นายธารินทร์ บุญยะกาพิมพ์ 6/9 (14)
  นายรัฐนันท์ พูลรักษา 6/9 (17)

 131. ได้ศึกษาค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้ และได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

  น.ส.กรนิกา กาวิน เลขที่ 20
  น.ส.กมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่ 27
  ชั้น ม. 6/9

 132. โครงงานคอมพิวเตอร์ก็ทำให้ได้ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้ใหม่มากขึ้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้
  นาย ชัชพงศ์ วรรณพรม เลขที่ 13 ม.6/7
  นาย นาวา ค้ออิสระ เลขที่ 15 ม.6/7

 133. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และออกแบบ จัดการ นำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนด้วย

  นาย ปิยะณัฐ สงคราม ม. 6/7 เลขที่ 12

 134. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่แปลกใหม่และทำให้ความคิดเราพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

  น.ส ชลธิชา กาวินัน เลขที่ 26 ม.6/7

 135. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่แปลกใหม่และทำให้ความคิดเราพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

 136. เป็นโครงานที่ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์
  นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2

 137. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ
  นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ ม.6/2 เลขที่ 23
  นางสาว ปัณทิตา งามแปง เลขที่ 30

 138. เป็นโครงงานที่ส่งเสริมการศึกษาที่ใช้สื่อต่างๆในการเรียนและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้
  นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2

 139. ได้ศึกษา ค้นคว้าในเรื่องต่างๆๆที่ไม่เคยรู้ และเป็นการฝึกฝน หัดคิดหัดทำในเรื่องใหม่ๆๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

  นางสาวกุลิสลา ทองมา เลขที่ 49 ม.6/2

 140. 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
  2. เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
  3. เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
  5. กระตุ้นให้เรามีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
  6. ส่งเสริมให้เราได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
  น.ส.วนาลี คนกลาง ม.6/2 เลขที่ 29

 141. ก้าวทันเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และทำให้ทราบถึง วิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงทราบความหมาย และเพิ่มเติมความรู้ และทำโครงงานออกมาได้ถูกต้องแม่นยำ
  นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 🙂

  นาย จิรัฐวุฒิ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 1
  นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
  ม.6/2

 142. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและให้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

  ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ม.6/2
  วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ม.6/2

 143. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและให้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

  ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ม.6/2
  วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ม.6/2

 144. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จากสื่่่อต่างๆ แล้วเผยแพร่ข้อมูลที่นักเรียนสนใจได้
  นางสาวปาริศา สายอิ่นแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2

 145. โครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนเราโชคดีนะคร้าที่มีการจักการเรียนที่สอนเป็นอย่างดี ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาส่งผลถึงอนาคต^_^

  นางสาว นิตรยา ฐานะ เลขที่ 38 ม.6/2

 146. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นที่น่าสนใจและให้ความรู้และประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก
  น.ส.ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ม.6/2
  น.ส.วัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ม.6/2

 147. โครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนเราโชคดีนะคร้าที่มีการจักการเรียนที่สอนเป็นอย่างดี ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาส่งผลถึงอนาคต^_^

 148. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16
  นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24
  ม.6/2

 149. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  นาย อดิรุจ ปันจา เลขที่ 7
  นางสาว ประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25
  ม.6/2

 150. เป็นโครงงานที่จะต้อง มีการวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ะ :’))

  นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
  นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
  ม 6/2

 151. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ศึกษาได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อนำไปพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ

  นางสาว กานต์ทิตา ทิพยศ เลขที่ 12 ม.6/2
  นางสาว จินดารัตน์ วิชัยยา เลขที่ 14 ม.6/2

 152. มีความเห็นว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน
  น.ส.ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 6/2
  น.ส.ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 6/2

 153. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่แปลกใหม่และทำให้ความคิดเราพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และจะนำไปใช้ในอนาคตได้ ^________________________________^

  นส.โชติมา ธนะมานนท์ เลขที่19 ม.6/2
  นส.วชิราภรณ์ กองมี เลขที่ 39 ม.6/2

 154. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่สามารถจัดทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งให้ความรู้เรื่องต่างๆต่อไปได้ เเละสามารถให้ประสบการณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ

  นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42 ชั้นม.6/2
  นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45 ชั้นม.6/2

 155. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  น.ส.เอี้ยะ นวรัตนกุล เลขที่47
  น.ส.สกาวเดือน พรมทุ่ง เลขที่ 48
  ชั้น ม.6/2

 156. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่นๆ
  เช่น สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

  นาย อภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
  นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์ เลขที่ 31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 157. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่สนใจ ฝึกให้เราได้ใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานของเราให้มีประสิทธิภาพ โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งเราจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการของเราเอง ซึ่งการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะสอนให้เราใช้ทักษะกระบวนการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

  นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 2 ม.6/2
  นายพรวิศิษฎ์ ไชยเทพ เลขที่3 3 ม.6/2

 158. มีความเห็นว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน
  น.ส.ชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18 6/2
  น.ส.ฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20 6/2

 159. โครงงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน โดยโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิชาการและทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกๆด้านอย่างแท้จริงค่ะ ^^

  นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ม.6/2
  นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ม.6/2

 160. ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน

  นางสาว เมริกา กุลสิทธิ์ เลขที่ 46 ชั้น ม.6/6
  นางสาวฌัลลิกา จองไพจิตรสกุล เลขที่ 39 ชั้น ม. 6/6

 161. เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนได้ ศึกษา ทดลอง และรู้จักนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้นักเรียนได้พัฒนาการศึกษา ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น : )

  นาย จิรวัฒน์ เพชรศักดา เลขที่ 2

  นาย ณัฐพล ธนะวัติ เลขที่ 18

  ห้อง 6/6

 162. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ทำ ได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ทำให้ได้ความรู้มากมาย และมีความสะดวกสบายในการทำงาน

  นายภูมินทร์ ทองตีฆา ม.6/6 เลขที่ 9

 163. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ทำ ได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ทำให้ได้ความรู้มากมาย และมีความสะดวกสบายในการทำงาน

 164. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่น่าสนใจทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะ

  นางสาว กัญญาณัฐ คำลือ เลขที่ 37 ม.6/6
  นางสาว วริศรา คะโน เลขที่ 44 ม.6/6

  http://tairny.wordpress.com/

 165. กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจโดยจะต้อง วางแผนการดำาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนา

  น.ส.ณัฐนรี ไชยรัตน์ เลขที่ 30 ม.6/6
  น.ส.บุญญารัตน์ บุญสืบ เลขที่31 ม.6/6

 166. ให้แสดงความคืดเห็นคะ
  ส่งงานค่ะ
  http://nhumewnhutiw.wordpress.com/2011/10/19/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
  นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1
  นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 47 ม.6/1

 167. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่มีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่สนใจ ฝึกให้เราได้ใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานของเราให้มีประสิทธิภาพ โครงงานบางเรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งเราจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ตรงกับความต้องการของเราเอง ซึ่งการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะสอนให้เราใช้ทักษะกระบวนการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

  นาย ทวิณัช อิงคโชติวณิช ม.6/1 เลขที่ 1
  นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า ม.6/1 เลขที่ 9

 168. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนโดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตัวนักเรียนเองคะ

  นางสาวจันทนีย์ ตั้งบรรเจิดวณิช เลขที่ 22
  นางสาวสุภัสสรา นุโพธิ์ เลขที่ 41
  ม.6/1

 169. คิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งปัญหา ศึกษาในเรื่องที่สนใจ ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของผู้เรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เป็นผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

  ชื่อ น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37

  ชั้น ม.6/1

 170. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า วางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้ทางวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด

  นางสาวกฤตพร คารมคม เลขที่ 19
  นางสาวนัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23
  ชั้น ม.6/1

 171. โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและกระบวนการความรู้การเรียนรู้ที่มากขึ้น
  ขอบคุณครูมากๆเลยค่ะ
  นางสาวนิโลบล ปันทา เลขที่ 25 ม.6/1
  นางสาวพรชนก ฉัตรเจต เลขที่ 47 ม.6/1

 172. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า วางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรู้ทางวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด

  นางสาวกฤตพร คารมคม เลขที่ 19
  นางสาวนัทธมน ธิขวัญ เลขที่ 23

 173. คิดว่าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งปัญหา ศึกษาในเรื่องที่สนใจ ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของผู้เรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เป็นผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

  ชื่อ น.ส.วิชชุดา ทะนันไชย เลขที่ 34
  น.ส.ศุทธินี ธิขวัญ เลขที่ 37

 174. โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเผยแพร่งานที่ตนเองสนใจ และออกแบบ จัดการ นำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนด้วย
  น.ส.สุชานาถ ไชยราชา เลขที่ 38
  น.ส.สุนิษา ทองเปี้ย เลขที่ 39
  ชั้น ม.6/1

 175. ดีค่ะ ทำให้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้

 176. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงานศึกษาได้และเป็นประโยชน์ต่อไป

  ชื่อ เกิ้อกูล จิตร์ชัย เลขที่21 ม.6/1
  ชื่อ พิชชาพร แก้วมีสุข เลขที่43 ม.6/1

 177. ได้ศึกษาค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้ และได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และออกแบบจัดการนำเสนองานในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ฝึกการใช้งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปกติไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดด้านการใช้โปรแกรม พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

  นางสาวนวพร เมืองคำ เลขที่ 18
  นายธนากร วิชัยยา เลขที่ 2
  ม.6/1

 178. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานวิชาการอย่างหนึ่งที่ใช้เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คะ

 179. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ศึกษาพัฒนาโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็นในอนาคต ^______^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s