สูงเม่นโมเดล


แนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบสูงเม่นโมเดลนั้น เป็นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนต้นแบบใน ๓ จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน และพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย พะเยาและโรงเรียนต้นแบบ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างอาชีพ นักพัฒนาโปรแกรม นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และแอนิเมชั่น นักผลิตสื่อประสมที่ทำงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่เน้นทักษะปฏิบัติให้แก่นักเรียน รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนต่อสาขาวิชาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อบูรณาการการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นวัตกรรมใหม่ทั้งระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานป้อนตลาดไปทั่วโลกได้อีกด้วย

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/sep/234.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: