ส่งคลิปม.6/9นาย นันทวัฒน์ พูลจำปา เลขที่ 16 ชั้นม.6/9


น.ส ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม. 6/9
น.ส กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม. 6/9


นาย กรีฑา ก๋าเขียว เลขที่1 ม.6/9
นายกฤษดา สระบัว เลขที่ 2 ม.6/9


นาย ปิยะพงษ์ ปางแก้ว เลขที่7 ม.6/9
นาย นพดล สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/9


น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34 ชั้นม..6/9
น.ส.อภิญญา ปนันตา เลขที่ 36 ชั้น ม.6/9


นาย กลทีป์ อินนันใจ เลขที่ 19 ม.6/9
นายนพนนท์ ปัญญา เลขที่ 10 ม.6/9


นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่5 ม.6/9
นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลที่ 12 ม.6/9


นาย ณฐพร เผ่าธีระพันธ์ ม.6/9 เลขที่ 13


น.ส. กติกา แก้วคำ เลขที่ 26 ม.6/9
น.ส. เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35 ม.6/9


น.สกรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้นม.6/9
น.สกมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่27 ชั้น ม.6/9

นาย นันทวัฒน์ พูลจำปา เลขที่ 16 ชั้นม.6/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s