ส่งคลิป ม.6/2


ส่งงานค่ะ
นส.ชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17
นส. วัจจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36
ม.6/2 ค่ะ

นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ม.6/2
นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ม.6/2


นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42
นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45
ชั้น ม.6/2


นางสาวชนิกานต์ ทะนันไชย เลขที่ 16
นางสาวนิจวิภา อินผ่อง เลขที่ 24
ม.6.2


นางสาวพันธุกสิต คำยอด เลขที่ 27
นางสาวหิรัณยา พาใจธรรม เลขที่ 35
ม.6/2 ค่ะ


ตวงพร สุทธวิจิตร เลขที่ 22, จินตร์จุฑา ศรีวงศ์ เลขที่ 15
ม.6/2 ค่ะ 🙂


นางสาวแพรวา ชนม์ยืน เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา อุ่นเรือน เลขที่ 37 ม.6/2


นายอภิสิทธิ์ คำนันท์ เลขที่ 6
นางสาวสุทธินันท์ รพีทัศนะพงศ์ เลขที่ 30
ม. 6/2


นางสาวธัญวรรณ ปัญญานะ เลขที่ 23 ,นางสาวปัณฑิตา งามแปง เลขที่ 30 ม.6/2


นาย จิรัฐวุฒิ เจย์ดีวุฒิ เลขที่ 1
นางสาว เปมิกา วงค์กองแก้ว เลขที่ 34
ม.6/2


ส่งงานค่าครู ,นางสาวสุภัทรา ปรังการ เลขที่ 32 ,นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ เลขที่ 33 ม.6/2 ,สุขสันต์วันแม่ค่ะครู 🙂

http://www.youtube-nocookie.com/embed/t6RBTW51Sac?rel=0
ผลงานของนักเรียนชั้นม.6/2 นายอดิรุจ ปั๋นจา เลขที่ 7
นางสาวประภาวดี ปัญญา เลขที่ 25 (ส่งแทนค่ะ)
http://www.youtube-nocookie.com/embed/UcLWZL3boTg?rel=0
นางสาว พัชรียา กะรัตน์ เลขที่ 42
นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เลขที่ 45
ชั้น ม.6/2

3 Responses


 1. นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ม.6/2
  นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ม.6/2


 2. นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย เลขที่ 8 ม.6/2
  นายภาสกร เต็มขันท์ เลขที่ 4 ม.6/2


 3. นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า เลขที่ 18
  นางสาวฐิติยา ฐินันท์ เลขที่ 20
  ชั้น ม. 6/2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s