ส่งคลิปม.6/5นาย นัฐกิตติ์ นันต๊ะเรือน เลขที่ 3
นาย ปฏิภาณ ดุกสุขแก้ว เลขที่ 14
ม.6/5


อภิสิทธิ์ เกียรติยศ เลขที่18
อโณทัย ขุนอาจ เลขที่ 17
ม. 6/5


ส่งงานคับ
1.นาย พงษ์พัฒน์ ลืออินต๊ะ เลขที่ 7 ม.6/5
2.นาย สันธิราช จักร์น้อย เลขที่ 16 ม.6/5


นาย คมกริช ศรีตระกูลวงศ์ เลขที่ 2 ม.6/5
นาย ทรงวุฒิ อะทะโน เลขที่ 5 ม.6/5
present work … ให้คะแนน ดี ;D นะคับ


ส่งงาน เรื่อง วันแม่
น.ส.มณีรัตน์ เตชะมา เลขที่ 29
น.ส รัตน์ธิดา ถาตา เลขที่ 31
ม.6/5


ส่งงาน เรื่อง …เรื่องราวของความรัก
น.ส ฐิตา นุบุญมา เลขที่ 26
น.ส. พลอยไพรินทร์ ขอดคำตัน เลขที่ 28
ชั้นม. 6/5


ส่งงานเรื่อง stuck in the moment
น.ส ทัศนวรรณ ดับร้อน เลขที่ 40
น.ส ศุภกานต์ ดินสอแก้ว เลขที่ 50
ชั้น ม. 6/5


ส่งงาน น.ส.พัชรา สุรีย์ ม.6/5 และ น.ส.รัชนีกร สุทธพรหม ม.6/5


ส่งงาน น.ส.จารุวรรณ พังยะ เลขที่ 37 ม.6/5
น.ส.ทิพย์กนก คำวัง เลขที่ 41 ม.6/5


น.ส.ศิริพร เปรมปรีดิ์ เลขที่33 ม.6/5
น.ส.พิมวรีย์ อินคำแสง เลขที่46 ม.6/5


ส่งงานเพื่อนฝากมาครับ
จัดทำโดย นายเฉลิมพงศ์ ปันจันตา เลขที่ 12 ม.6/5


ส่งงานเพื่อนฝากมาครับ
จัดทำโดย
นางสาว ขนิษฐา หวั่นท๊อก
เลขที่ 24
นางสาว เกศรินทร์ อินทรแสง
เลขที่ 36
ม.6/5
http://www.youtube-nocookie.com/embed/O1Gc98Ohd80?rel=0
น.สจิราวรรณ ปันทะนันท์เลขที่25น.สศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ เลขที่ 49ม6/5


นาย ทรงสิทธิ์ ไชยเสน
เลขที่ 6
นาย เอนกชัย วงค์รักไทย
เลขที่ 11
ม.6/5


ขอส่งงานหน่อยนะครับ
นายวันชนะ เชิดฉาย เลขที่ 9
นายศตวรรษ ไชยวัง เลขที่10
ชั้น ม.6/5 ครับ

http://www.youtube.com
นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1 ม.6/5
น.ส. เมธินี แก่นเรณู เลขที่48 ม.6/5

นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่8
นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่15
ม.6/5

2 Responses

 1. ส่งงานครับ
  นาย ยิ่งยศ นวนหล้า เลขที่8
  นาย พีรเดช รอดจินดา เลขที่15
  ม.6/5

  วันแม่แห่งชาติ.mpg
  http://www.youtube.com
  ส่งคุณครูนะครับ ^^ รักแม่ที่สู๊ด ในโลกก


 2. นาย กิตติชัย มะโนวร เลขที่1
  น.ส.เมธินี แก่นเรณู เลขที่48
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s