ส่งงานคลิปม.6/1พ


พีรณัฐ ไชยช่อฟ้า เลขที่ 4 ม.6/1[พิเศษ] ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร


นางสาวชนากานต์ เลที่38
นางสาวพอณัชชา เลขที่ 40


น.ส. กนกวรรณ ไชยพูน เลขที่ 10
น.ส. ณัฐนิชา ปันชุน เลขที่ 18
ม.6/1(พ)


สอนตรีโกณมิติ
นายสุรพิชญ์ วิทยา ม.6/1(พ) เลขที่8
น่ยดลวัตร สุดสม ม.6/1(พ) เลขที่8


ชนกนันท์ ณะรินทร์ เลขที่ 14
จีรพันธ์ พูสวัสดิ์ เลขที่ 22
ชั้น ม.6/1(พ)


น.ส.โชติกา จันทร์ดี เลขที่ 15
น.ส.ธมนวรรณ คำนันท์ เลขที่ 21
ม.6/1(พ)


น.ส.กชกร นันทะสาร เลขที่ 9
น.ส.อิสริยาภรณ์ หันตา เลขที่ 37
ม.6/1(พ)


How to play I’m yours by ukulele
นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์ เลขที่20
นางสาวสุภัควดี เจดีย์กัน เลขที่31
ชั้น ม.6/1 พ ค่ะ


จุฑามาส หลวงทะ เลขที่ 12 ม.6/1(พ)


ชนาธิป ดวงทา เลขที่1 ม.6/1พ
อโณทัย ทะศรีแก้ว เลขที่ 6 ม.6/1พ


นางสาวกฤติกา สารศรี เลขที่11
นางสาวฉัตรธิดา วิยา เลขที่ 13
ม.6/1 พ


The show
นางสาวฐิติพร ดาวดึงษ์ เลขที่16
นางสาวเบญญาภา จิณะไชย เลขที่23
ม.6/1(พ)


ฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
ธญานี สานเมทา เลขที่ 19

ม.6/1(พ)


ส่งงาน
หัวข้อ :: Love Mom♥[Stop Motion]
นางสาวรุ่งไพลิน กองยักษี เลขที่ 28
นางสาวชุมดาว พจนปกรณ์ เลขที่ 39
ม.6/1(พ)

นางสาววาิิรินาถ เสนนันตา เลขที่29 นางสาวอนุธิดา อายุยืน เลขที่36 ม.6/1(พ)


ส่งงาน เรื่อง ” นิยามความรัก ” ค่ะ
นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
นางสาวมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41
ชั้นม. 6/1(พ)


นางสาวพัณณิตา สกุลกันต์ เลขที่24 ม.6/1(พ)
นางสาวภคพร อริยวงศ์ เลขที่26 ม.6/1(พ)


นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์ เลขที่ 34
นางมนสิชา กาแก้ว เลขที่ 41 ม.6/1 พ

หงส์ชนก เถื่อนเหมือน เลขที่ 33
อชิรญาล์ คำฝั้น เลขที่ 35
ชั้น ม.6/1(พ)

ม.6/1(พ)
เลขที่ 25 ,32

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s