ส่งงานคลิป ม.6/1นายศักดินนท์ ศรีธิ เลขที่ 14
น.ส.ประภาพร ขันยม เลขที่ 29


นาย พัชรดนัย ไชยเดช ม.6/1 เลขที่ 6
นาย พิสิษฐ์ จิณหล้า ม.6/1 เลขที่ 9


น.ส. สุชานาถ ไชยราชา ม. 6/1 เลขที่ 38
น.ส. สุนิษา ทองเปี้ย ม. 6/1 เลขที่ 39


นางสาวกานต์ชนก สุขยิ่ง เลขที่ 20 ม.6/1
นางสาวปภัสสร คนอยู่ เลขที่ 29 ม.6/1
ออกมายังไม่ค่อยดี แต่จะพยามฝึกค่ะ T^


นายทวิณัช อิงคโชติวณิช เลขที่ 1
นายดรัณภพ แซ่เล้า เลขที่ 17
ม.6/1


นายอนุวัฒน์ สุทธการ เลขที่ 15 ม.6/1
นางสาวอังคณา ครองดี เลขที่ 42 ม.6/1

นาย ปวรวัฒน์ ไชยวงศ์ เลขที่ 4 ม.6/1
นาย ณภัทร พานิช เลขที่ 16 ม.6/1


นส.พรกนก พูลน้อย เลขที่31 ม.6/1
นส.วรภรณ์ ทองราชา เลขที่33 ม.6/1

%d bloggers like this: