ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์


 

ใบความรู้ที่ 1 เรื่องซอฟต์แวร์


 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อสารการสร้างบล็อก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง   สื่อสารการสร้างบล็อก

รหัส  ง32245   ชื่อรายวิชา  การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  10  ชั่วโมง   ผู้สอน นางสาวอริศรา  สะสม

—————————————————————————————————————————-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1.  สร้างงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อประสมได้

2.  นำเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บ

3. มีความสามารถในการคิด การใช้เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย

4. สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ

Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog Blog เป็นการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ จุดเด่นที่สุดของ Blog สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นต้น ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้น เป็นต้น

สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K)

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

การปรับแต่งค่าบล็อก

การเปลี่ยนธีม

การเขียนเรื่องในบล็อก

การแสดงความคิดเห็น

–        การจัดการเรื่อง

การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

การสร้างอัลบั้มรูป

–        การจัดการ widget

ข้อความ

ปฏิทิน

การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

–        การจัดการลิ้ง

ลิ้งภายในบล็อก

ลิ้งภายนอกบล็อก

–        การตกแต่งบล็อก

การสร้างหัวบล็อก

การสร้างลิ้ง facebook

การสร้างลิ้ง vodpod

การสร้างลิ้ง flickr

ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)

ปฏิบัติการสร้างบล็อก และปรับแต่งให้เหมาะสม สวยงาม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.บล็อกwordpress คนละ 1 บล็อก

การประเมิน

               1.บล็อกwordpress คนละ 1 บล็อก

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้รูปแบบการสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Learning)

1. ความใส่ใจ (Attention) การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความสนใจและ เอาใจใส่ต่อตัวแบบและกิจกรรมของตัวแบบ เพราะจะทำให้สามารถเกิดแบบแผนในการเลียนแบบตัวแบบได้

2. กระบวนการจำ ( Retention) ผู้สังเกตต้องบันทึกสิ่งที่สังเกต กิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งนี้เพื่อการนำกลับคืนมาและใช้ต่อไป ถ้าผู้สังเกตสามารถอธิบายการกระทำด้วยการสร้างภาพในใจหรือด้วยคำพูดการ สามารถเลียนแบบพฤติกรรมได้ดีแม้เวลาผ่านไปนาน

3. กระบวนการเลียนแบบ ( Reproduction ) คือ การนำสิ่งบันทึกไว้ในความจำมาเป็น สิ่งชี้นำ ในการเลียนแบบตามพฤติกรรมของตัวแบบ พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ใช่การลอกแบบอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการเลียนแบบที่มีความรู้ความเข้าใจ และความพร้อม ดังนั้น พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไป แม้ว่าจะมาจากตัวแบบเดียวกัน บางคนอาจทำได้ดีกว่า ทำได้แย่กว่า หรือทำได้เท่าเทียมกันกับตัวแบบก็ได้

4. กระบวนการจูงใจ ( Motivation ) การจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเลียนแบบ ผู้สังเกตจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ให้ผลดีกับเขา เช่น ได้รับแรงเสริม รางวัลหรือคำชมเชย มากกว่าที่จะเลียนแบบสิ่งที่ให้โทษและมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เขาพอใจ มากกว่าพฤติกรรมที่เขาทำแล้วไม่สบายใจ ดังนั้นการจูงใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก บันดูราได้แบ่งการเสริมแรงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเสริมแรงโดยตรง การเสริมแรงที่ได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น และการเสริมแรงตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมแรงที่สำคัญ เพราจะเป็นตัวควบคุมการแสดงพฤติกรรมได้ดี การเสริมแรงในลักษณะนี้คือการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจในการทำพฤติกรรมต่างๆ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

– แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

– บล็อกจาก http://smeducation.wordpress.com/

https://kruarisara.wordpress.com

 

รายวิชาการสร้างสรรค์ชิ้นงาน


โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียน  ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รหัสวิชา ง33245  รายวิชา  การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

               ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบกระบวนการทำงาน กระบวนการสร้างความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน ตามหลักการการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยการประยุกต์วิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนมา ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

เพื่อให้มีความสามารถในการคิด  การใช้เทคโนโลยี  และ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

รักความเป็นไทย เป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และนำทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้

ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

เนื้อหาในการเรียนรู้

วิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

 • โปรแกรม free ware
 • โปรแกรม share ware
 • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การลงทะเบียนบล็อก wordpress.com

o  WordPress.com คืออะไร 1

o  การเปลี่ยนภาษา 4

 • การปรับแต่งค่าบล็อก
 • การจัดการรูปแบบบล็อก
 • การlogin,logout

–        การจัดการหน้าหลัก

–        การจัดการเรื่อง

–       การจัดการ Categories 16

– สร้างหมวดหมู่ใหม่ 16

–        การจัดการ Link

–        การจัดการหน้า

–        การจัดการ Widget

–        การนำลิ้ง http://www.youtube.com

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องถ่ายวีดิโอ

–        การถ่ายทำคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Ulead

 • การดาวส์โหลดโปรแกรม
 • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
 • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
 • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        นำคลิปลงใน www.youtube.com และบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน


มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1.  อธิบายความสามารถของซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน

2.  สร้างงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อประสมได้

3.  นำเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บ

4. มีความสามารถในการคิด การใช้เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย

5.สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ

โปรแกรมสร้างงานเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการสร้างงานแตกต่างกันไปตามความถนัดและความจำเป็นของการใช้งานในแต่ละโปรแกรม โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น โปรแกรม ฟรีแวร์ โปรแกรมแชร์แวร์ และโปรแกรมโอเพ่นซอสต์ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะใช้โปรแกรมในการสร้างงานได้ตามความถนัด งบประมาณ  และ ความสามารถในการใช้ ซึ่งทำให้เกิดโปรแกรมสำหรับใช้งานในด้านต่างๆมากมาย เช่นในวงการการศึกษา  ธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น

สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K)

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

 • โปรแกรม free ware
 • โปรแกรม share ware
 • โปรแกรม opensource

ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)

จำแนกประเภทของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

แจกแจงชื่อโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ตามประเภทของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

แจกแจงชื่อโปรแกรมตามการใช้งาน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน

               1.ผังมโนทัศน์เรื่อง software  ภาษาคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสร้างงาน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 2  3 และทำใบงานที่ 1 2 3

โดยให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์ในโปรแกรม Ms-word พร้อม print screen ภาพผังมโนทัศน์ แปลงเป็นไฟล์ JPG

ตั้งชื่อ ไฟล์ ดังนี้

บ1_ชื่อเลขที่_ชื่อเลขที่ _ห้อง ส่งที่อีเมล arisara2512@gmail.com ค่ะ

คุยกันก่อน ค่ะ


สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เทอมนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554ค่ะ

รายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนคือวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาดังนี้

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

 • โปรแกรม free ware
 • โปรแกรม share ware
 • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

–        การปรับแต่งค่าบล็อก

–        การเปลี่ยนธีม

–        การเขียนเรื่องในบล็อก

–        การแสดงความคิดเห็น

–        การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

–        การสร้างอัลบั้มรูป

–        การสร้างลิ้งให้กับบล็อก

–        การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องวีดิโอ

–        การถ่ายคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Premiere

 • การดาวส์โหลดโปรแกรม
 • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
 • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
 • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        การนำคลิปนำเสนอใน www.youtube.com ในบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

%d bloggers like this: