หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อสารการสร้างบล็อก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง   สื่อสารการสร้างบล็อก

รหัส  ง32245   ชื่อรายวิชา  การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  10  ชั่วโมง   ผู้สอน นางสาวอริศรา  สะสม

—————————————————————————————————————————-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1.  สร้างงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อประสมได้

2.  นำเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บ

3. มีความสามารถในการคิด การใช้เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย

4. สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ

Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog Blog เป็นการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ จุดเด่นที่สุดของ Blog สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นต้น ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้น เป็นต้น

สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K)

–        การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

การปรับแต่งค่าบล็อก

การเปลี่ยนธีม

การเขียนเรื่องในบล็อก

การแสดงความคิดเห็น

–        การจัดการเรื่อง

การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

การสร้างอัลบั้มรูป

–        การจัดการ widget

ข้อความ

ปฏิทิน

การนำคลิปวีดิโอจาก www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

–        การจัดการลิ้ง

ลิ้งภายในบล็อก

ลิ้งภายนอกบล็อก

–        การตกแต่งบล็อก

การสร้างหัวบล็อก

การสร้างลิ้ง facebook

การสร้างลิ้ง vodpod

การสร้างลิ้ง flickr

ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)

ปฏิบัติการสร้างบล็อก และปรับแต่งให้เหมาะสม สวยงาม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1.บล็อกwordpress คนละ 1 บล็อก

การประเมิน

               1.บล็อกwordpress คนละ 1 บล็อก

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้รูปแบบการสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Learning)

1. ความใส่ใจ (Attention) การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความสนใจและ เอาใจใส่ต่อตัวแบบและกิจกรรมของตัวแบบ เพราะจะทำให้สามารถเกิดแบบแผนในการเลียนแบบตัวแบบได้

2. กระบวนการจำ ( Retention) ผู้สังเกตต้องบันทึกสิ่งที่สังเกต กิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งนี้เพื่อการนำกลับคืนมาและใช้ต่อไป ถ้าผู้สังเกตสามารถอธิบายการกระทำด้วยการสร้างภาพในใจหรือด้วยคำพูดการ สามารถเลียนแบบพฤติกรรมได้ดีแม้เวลาผ่านไปนาน

3. กระบวนการเลียนแบบ ( Reproduction ) คือ การนำสิ่งบันทึกไว้ในความจำมาเป็น สิ่งชี้นำ ในการเลียนแบบตามพฤติกรรมของตัวแบบ พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ใช่การลอกแบบอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการเลียนแบบที่มีความรู้ความเข้าใจ และความพร้อม ดังนั้น พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไป แม้ว่าจะมาจากตัวแบบเดียวกัน บางคนอาจทำได้ดีกว่า ทำได้แย่กว่า หรือทำได้เท่าเทียมกันกับตัวแบบก็ได้

4. กระบวนการจูงใจ ( Motivation ) การจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเลียนแบบ ผู้สังเกตจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ให้ผลดีกับเขา เช่น ได้รับแรงเสริม รางวัลหรือคำชมเชย มากกว่าที่จะเลียนแบบสิ่งที่ให้โทษและมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เขาพอใจ มากกว่าพฤติกรรมที่เขาทำแล้วไม่สบายใจ ดังนั้นการจูงใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก บันดูราได้แบ่งการเสริมแรงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเสริมแรงโดยตรง การเสริมแรงที่ได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น และการเสริมแรงตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมแรงที่สำคัญ เพราจะเป็นตัวควบคุมการแสดงพฤติกรรมได้ดี การเสริมแรงในลักษณะนี้คือการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจในการทำพฤติกรรมต่างๆ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

– แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

– บล็อกจาก http://smeducation.wordpress.com/

https://kruarisara.wordpress.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: