รายวิชาการสร้างสรรค์ชิ้นงาน


โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียน  ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รหัสวิชา ง33245  รายวิชา  การสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น ม. 6  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

               ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบกระบวนการทำงาน กระบวนการสร้างความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน ตามหลักการการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยการประยุกต์วิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนมา ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

เพื่อให้มีความสามารถในการคิด  การใช้เทคโนโลยี  และ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

รักความเป็นไทย เป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และนำทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้

ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

เนื้อหาในการเรียนรู้

วิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

–        โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

–        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

  • โปรแกรม free ware
  • โปรแกรม share ware
  • โปรแกรม opensource

หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

–        ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การลงทะเบียนบล็อก wordpress.com

o  WordPress.com คืออะไร 1

o  การเปลี่ยนภาษา 4

  • การปรับแต่งค่าบล็อก
  • การจัดการรูปแบบบล็อก
  • การlogin,logout

–        การจัดการหน้าหลัก

–        การจัดการเรื่อง

–       การจัดการ Categories 16

– สร้างหมวดหมู่ใหม่ 16

–        การจัดการ Link

–        การจัดการหน้า

–        การจัดการ Widget

–        การนำลิ้ง http://www.youtube.com

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้  10

–        ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

–        การออกแบบสร้างคลิป

–        การใช้กล้องถ่ายวีดิโอ

–        การถ่ายทำคลิปวีดิโอ

–        การใช้โปรแกรม Ulead

  • การดาวส์โหลดโปรแกรม
  • การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
  • การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
  • ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ

–        นำคลิปลงใน www.youtube.com และบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

–        ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

–        การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

–        การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

–        การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

–       การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

–       แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

–       วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: