ปฏิบติหน้าที่จนท.ศูนย์สอบ


โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นศูนย์สอบประมวลความรู้สำหรับการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-trainning รุ่นทีี่ 3 โดยมีนางสาวอริศรา  สะสม ปฏิบติหน้าที่เป็นจนท.ศูนย์สอบ

รายละเอียดตามลิ้ง นี้  http://www.guruonline.in.th/

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: