ศึกษาดูงาน EIS


คณะครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปภัมถ์ จังหวัดแพร่ และการจัดการเรียนการสอน EP ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: