ประชุมประกันคุณภาพฯ


คณะครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประกอบด้วย นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิเวศน์ เทศใต้ นางสาวอารีย์ พรมเมืองดี นายดิเรก สุธรรม นางเข็มทอง วนาวรสุขรักษ์ นางจารี ใจสุขสันต์ นายแคล้ว ใจทา นายถวัลย์ ไชยยงค์ นายจรัญ อุดอ้าย และนางสาวอริศรา สะสม เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37 วันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน


<iframe src=”http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSocial-media-by-Kruarisara%2F138136752922735&amp;width=292&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=427&#8243; scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; overflow:hidden; width:292px; height:427px;” allowTransparency=”true”></iframe>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: