ผลงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นม.6/1


ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ

http://www.sdf164647.wordpress.com
สมาชิก
1.นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่16
2.น.ส.พุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46
3.น.ส.เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่47
ม.6/1

21 Responses

 1. http://alonezaah.wordpress.com/

  นายปรีชา แซ่ท้าว เลขที่ 3
  นายสรรพวัต พรหมพิทักษ์ เลขที่ 10
  นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ เลขที่ 30
  ม.6/1

 2. http://www.tmbgang.wordpress.com
  สมาชิกกลุ่ม
  1. นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ เลขที่ 15 ชั้นม.6/1
  2. นางสาวณัฐธิดา ศร๊ทอง เลขที่ 24 ชั้นม.6/1
  3. นางสาวอนิสา ปันทา เลขที่ 49 ชั้นม.6/1

 3. นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว เลขที่ 38
  นางสาวพบพร คณาภิบาล เลขที่ 45
  นางสาวอรพรรณ ขัติวงค์ เลขที่ 50
  ชั้นม.6/1
  http://kay24151.wordpress.com/

 4. นาย นพอนนต์ แสงแก้ว เลขที่ 1
  นาย ณัฐพันธุ์ อินต๊ะเม้า เลขที่ 4
  นาย พีร์ หล่อวัฒนา เลขที่ 7
  ม.6/1
  http://idew04.wordpress.com/

 5. http://sga666.wordpress.com
  1.นางสาว กัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น เลขที่ 20
  2.นางสาว ศิรืิวรรณ ขวัญอ่อน เลขที่36
  3. นางสาว อัญติยา ทองปัญญา เลขที่ 40
  ชั้น ม.6/1

 6. จิ้นส้ม!!!!!

  นาย อัครวัฒน์ กองคำ เลขที่ 13 ม.6/1
  นาย ปวริศร ขันตี เลขที่18 ม.6/1
  https://manderig.wordpress.com/wp-admin/

 7. http://eat61sw.wordpress.com
  นางสาวกัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาวอัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39
  นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42
  ม.6/1

 8. http://tanakrit4689.wordpress.com/
  กลุ่ม Dark_Dragon
  สมาชิก
  นาย ทนงศักดิ์ ธรรมไชย เลขที่ 5 ม.6/1
  นายธนกฤต กาบคำ เลขที่ 6 ม.6/1
  นาย เรวุฒิ สุปินะ เลขที่ 14 ม.6/1

 9. จิ้นส้ม!!!!!

  นาย อัครวัฒน์ กองคำ เลขที่ 13 ม.6/1
  นาย ปวริศร ขันตี เลขที่18 ม.6/1
  https://manderig.wordpress.com/wp-admin/

 10. http://eat61sw.wordpress.com
  นางสาวกัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาวอัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39
  นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42
  ม.6/1

 11. http://tanakrit4689.wordpress.com/
  กลุ่ม Dark_Dragon
  สมาชิก
  นาย ทนงศักดิ์ ธรรมไชย เลขที่ 5 ม.6/1
  นายธนกฤต กาบคำ เลขที่ 6 ม.6/1
  นาย เรวุฒิ สุปินะ เลขที่ 14 ม.6/1

 12. http://tanakrit4689.wordpress.com/
  กลุ่ม Dark_Dragon
  สมาชิก
  นาย ทนงศักดิ์ ธรรมไชย เลขที่ 5 ม.6/1
  นายธนกฤต กาบคำ เลขที่ 6 ม.6/1
  นาย เรวุฒิ สุปินะ เลขที่ 14 ม.6/1


 13. http://aumania.wordpress.com/
  กลุ่ม เจ้าชาย
  สมาชิก
  นางสาวธนาภา วงศ์วิเศษ เลขที่ 25
  นางสาวครองขวัญ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 43
  นางสาวเขมมิกา เข็มทอง เลขที่ 44
  ชั้น ม.6/1


 14. http://dmb61.wordpress.com/
  กลุ่ม Greentrilite
  นายธนะกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร เลขที่ 17
  น.ส.ชนาภา ดู่อุด เลขที่ 23
  น.ส.วรรณชนก ธรรมไชย เลขที่ 33

  พวกเราชั้น ม.6/1


 15. นางสาว นิราวรรณ หมู่รรมไชย เลขที่ 27
  นางสาว เวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  นางสาว สุกัญญา อุดราช เลขที่ 37

  http://toytaji.wordpress.com


 16. https://mariomine.wordpress.com/

  สมาชิก
  นายคณิน พูใบ เลขที่ 2
  นายวรายุทธ ถาตา เลขที่ 8
  นายสิทธิพันธ์ กาบคำ เลขที่ 11 ม.6/1


 17. http://swj61.wordpress.com/

  สมาชิก
  นายวิทยา เมฆะ เลขที่ 9
  นางสาว กนกวรรณ อุ่นอก เลขที่ 19
  นางสาว กัลย์สุดา กาโน เลขที่ 22
  ชั้น ม. 6/1

 18. http://www.tmbgang.wordpress.com
  สมาชิก…..
  1.นาย ชัยจุมพล ปิยศทิพย์ เลขที่ 15 ม.6/1
  2.นางสาว ณัฐธิดา ศรีทอง เลขที่ 24 ม.6/1
  3.นางสาว อนิสา ปันทา เลขที่ 49 ม.6/1


 19. http://mamam631.wordpress.com/

  นางสาวมณฑิรา ตรงติ๊บ ม 6/1 เลขที่ 31
  นางสาวผการัตน์ วังยศ ม6/1 เลขที่ 29
  นายโสภณ อินน้อย ม6/1 เลขที่12


 20. นางสาวนิจฉรา ขันทยศ เลขที่ 26
  นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีตนชัย เลขที่ 28
  นางสาวแววดาว มงคล เลขที่ 48


 21. นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี เลขที่ 32
  นางสาวศมลชนก ล้อจิตติกุล เลขที่ 35
  นางสาวอิสราวดี สีโน เลขที่ 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: