การจัดการเรียนการสอนสองภาษา


เมื่อวาน (7 มกราคม 2554 )ได้รับคำสั่งด่วนให้ไปประชุมที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาเตรียมการจัดการเรียนการสอนสองภาษา รูปแบบEIS ปีการศึกษา2554 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมปฏิบัติการโครงการรสัมมนาเพื่อนเตรียม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ โดยครูไทย ตามรูปแบบ EIS (English Integate Study)ทาง Cyber Educational ในระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Elliminate พร้อมกันทั่วประเทศ เชื่อมโยงกัน โดยมีห้องศูนย์ปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการเป็นห้องประชุมหลัก และอีก5จุดคือ 1.โรงเรียนมาบตาพุด จังหวัดระยอง 2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3.โรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ 4.โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา5.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนที่เปิดระดับมัธยมศึกษา ส่งครูเข้าประชุมคือครูวิทยาศาสาตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมงานที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ มีผอ.สุรพงศ์ จากโรงเรียนสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ดร.พจนารถ เสนอจิตร จาก Texus ร่วมอภิปรายในการประชุมผ่าน VDO Conferenceมีปัญหามาก กระตุกเป็นระยะๆ กระตุกเป็นช่วงๆ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการ พุดคุยถึงการดำเนินการประชุม ชี้แจงการเกิดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาจากการส่งสัญญานของระบบอินเทอร์เน็ต ในช่วงหลังเบรกแรกเช้าระบบดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเพราะครูเข้าใจกัน

This slideshow requires JavaScript.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: