NSC2011


ข้อเสนอโครงการ NSC 2011 ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบที่สอง


นักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ส่งโครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนาโปรแกรมจำนวน 3,000 บาท สำหรับมาพัฒนาโครงการเพื่อจัดส่งตามลำดับต่อไปโดยมีคุณครูอริศรา สะสม
เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนผู้พัฒนา ดังนี้
1.มหัศจรรย์พันธุกรรมสัตว์โลก
โดย
1.เด็กหญิงธนพร ปัญญานะ
2. เด็กหญิงปาริชาต แก้วด้วง
3.เด็กหญิงศิริรัตน์ รินสิริ
2.สนุกใช้เทคโนโลยีอวกาศ
โดย
1. ด.ช.พิตตินันท์ ยินดี
2. ด.ญ.เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์
3.เด็กหญิงชุตินันท์ ตันน้อย

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการคัดเลือก คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13-SecondRound
เว็บโครงการ คลิก http://fic.nectec.or.th/nsc13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: