เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขรหัส : 683
ผู้แต่ง : นางสาวอริศรา สะสม
หัวเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ผลิต : 2551 ชนิดสื่อ : CDR
รายละเอียดของสื่อ :
บท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 มีหน่วยการเรียนทั้งหมด จำนวน 5 หน่วยการเรียน คือ หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ และ การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: