งานนักเรียน ห้อง 5/1พและ5/2


ให้ดำเนินการเขียนโปรแกรมตามภาระกิจดังนี้คะ

ภารกิจของคุณ
1.รับ input เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม a และ b จากนั้นให้ output ผลรวมของตัวเลขทั้ง 2 จำนวนออกทางจอภาพ

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก จำนวนเต็ม a โดยที่ 0 <= a <= 109
บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม b โดยที่ 0 <= b <= 109

ข้อมูลส่งออก
เพียงบรรทัดเดียว แสดงผลรวมของตัวเลขทั้งสองจำนวน

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
4 9

http://www.programming.in.th/task/problem.php?pid=0000
2.เข้าไปทำโจทย์ ตามลิ้งนี้ด้วยคะ
http://www.programming.in.th/challenge/index.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: