ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/3


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/3ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

41 Responses

 1. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/7251.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แก้ ร
  เรื่อง ธรรมชาติในทะเล
  จัดทำโดย นางสาวศิริมาส อินทะรังษี เลขที่ 55 ชั้ ม.6/3
  แนวคิด สิ่งมีชีวิตย่อมมีความแตกต่าง

 2. gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/7251.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  แก้ ร
  เรื่อง ธรรมชาติในทะเล
  จัดทำโดย นางสาวศิริมาส อินทะรังษี เลขที่ 55 ชั้ ม.6/3
  แนวคิด สิ่งมีชีวิตย่อมมีความแตกต่าง

 3. .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/7251.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  เรื่อง ธรรมชาติในทะเล
  จัดทำโดย นางสาวศิริมาส อินทะรังษี เลขที่ 55 ชั้ ม.6/3
  แนวคิด สิ่งมีชีวิตย่อมมีความแตกต่าง

 4. gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/7042.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]
  http://www.shareswf.com/media/games/swf/7042.swfView on ShareSWF

 5. http://www.shareswf.com/media/games/swf/7042.swfView on ShareSWF
  gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/7042.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

 6. ส่งงาน แก้ ร ของ
  นาย กฤษฎา สุกสา ม.6/3 เลขที่ 1
  นาย มาโนชย์ พระคุณอนันต์ เลขที่10 ม.6/3
  แนวคิด
  ผมอยากแก้ ร มากๆ

  http://www.shareswf.com/media/games/swf/6618.swfView on ShareSWF
  gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/6618.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain”

 7. http://www.shareswf.com/media/games/swf/6197.swfView on ShareSWF

  ชื่อ Evangelion 01
  แนวคิด กา่รสร้างสรรค์ และการทำลายล้าง
  ของ
  นาย กฤษฎา สุกสา ม.6/3 เลขที่ 1
  นาย มาโนชย์ พระคุณอนันต์ เลขที่10 ม.6/3

 8. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5244.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  http://www.shareswf.com/media/games/swf/5244.swfView on ShareSWF

 9. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5240.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 10. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5239.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 11. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5210.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว ฐานมาศ พญาคำ เลขที่ 30
  นางสาว อรอนงค์ เทียมแสง เลขที่ 43
  ม.6/3

  แนวคิด

  ยิ้ม ยิ้ม กันไว้โลกจะน่าอยู่

 12. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5188.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด ต้องการ แสดงความแต่งต่าง ระหว่างคู่รัก ว่าถึงจะแตกต่าง
  แต่ก็รักกันได้

  ธันวา ขัติยศ เลขที่ 17
  พิชญา ราชธนุ เลขที่ 52

 13. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5182.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ภาวิตา ขวัญใจ เลขที่36

 14. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5177.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  น.ส ชนินทร์วลัย วงษ์ทะ เลขที่ 28 ม.6/3

  น.ส วัชรินทร์ อินต๊ะวงษ์ เลขที่ 39 ม.6/3

 15. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5175.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว พัชรวลัย กาวี ม.6/3 เลขที่ 35
  นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข ม.6/3 เลขที่45

 16. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5123.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  แนวคิด
  การรักใคร่ของพี่กับน้องเป็นน้องเป็นที่ดี และควรยกย่อง

  ผู้จัดทำ
  นาย กฤชณรงค์ ทิพรัตย์ เลขที่ 13
  นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32
  ม.6/3

 17. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5121.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  1.นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ปันวงค์ เลขที่ 33
  2.นางสาว อภิชญา เย็นใจมา เลขที่ 42

  ม.6/3

 18. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5120.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นาย โชคชัย ชัยคำ เลขที่ 5นาย กัมพล วงค์คำ เลขที่ 14
  ม.6/3
  เเนวคิด การสำรวจอวกาศนั้นทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น

 19. Uploaded on ShareSWF.com by Fuangfa_fews | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5116.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย ณพัทร โชติไพศาล เลขที่ 7
  นาย สถาพร เผ่าเครื่อง เลขที่ 21

 20. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5114.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว ศรินทิพย์ ทิศจันทร์ เลขที่41 ม.6/3
  นางสาว วรรณวิภา ดีวงค์ เลขที่37 ม.6/3
  เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าอยากลดภาวะโลกร้อน

 21. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5113.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว โชติกา พรหมเเสนจันทร์ เลขที่ 29
  นางสาว นันทพร เเรงคง เลขที่ 50

  ม.6/3

 22. Uploaded on ShareSWF.com by Issarawadee | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5102.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส. ขวัญจิรา สถาอุ่น เลขที่ 26 ม.6/3
  น.ส. วิไลวรรณ จำปารัตน์ เลขที่ 54 ม6/3

 23. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5083.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  บทเรียนการ์ตูนเรื่อง ของวิเศษ
  จัดทำโดย
  นาย ชยพล เที่ยงตรง เลขที่ 3
  นางสาว นิสา ศรีใหญ่ เลขที่ 51

  ช้นม.6/3

 24. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5082.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  บทเรียนการ์ตูน เรื่อง เจ้าพีดำ
  จัดทำโดย
  นาย ชินกฤต จันทะนะ
  ช้น ม. 6/3 เลขที่ 16

 25. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5052.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องนี้เป็นการสอนให้รู้ว่าไม่ควรประมาท

  1.นาย ณภัทร โชติไพศาล เลขที่ 7
  2.นาย สถาพร เผ่าเครื่อง เลขที่ 21

 26. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5051.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  View on ShareSWF

  แนวคิดของเรื่องนี้คือ..พวกเราอยากไปเที่ยวทะเลมากเพราะพวกเรารักทะเล
  จัดทำโดย
  นางสาวพัทรียา คีรีวรรณ เลขที่ 46
  นางสาววรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53
  ชั้น ม.6/3

 27. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5046.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว จาริณี แก้วปินตา เลขที่ 27
  นางสาว อัญชลี ซาวโนชัย เลขที่ 44

  ม.6/3

 28. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5018.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  อยากให้ทุกๆๆคน ได้รู้จักว่า
  อะไรเป็นของใคร

  พิมชนก สระทองคำ เลขที่ 23 ชั้น ม.6/3
  กฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ชั้น ม. 6/3

 29. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4966.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นายศุภโชค พรมมิ เลขที่19
  นายเสฎฐวุฒิ ถือพัฒน์ เลขที่ 22
  ม.6/3

 30. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4965.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นาย ทรงวิทย์ ดาเคน เลขที่ 8
  นาย กิตติศักดิ์ ปาฟอง เลขที่ 15
  ม.6/3

 31. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4963.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  View on ShareSWF

  แนวคิด อย่าเรียนมากเดี๋ยวจะบ้านะคะ ^^

  นางสาวอรอนงค์ เทียมแสง เลขที่ 43
  นางสาวฐานมาศ พญาคำ เลขที่30
  ม.6/3

 32. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4956.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  จะได้ให้ทุกๆคนได้รุ้คุณค่าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ามีความรู้มากมาย

  นาย ภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ชั้น ม.6/3
  นส. ณัชชา เสนจอม เลขที่ 31 ชั้น ม. 6/3

 33. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4909.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด

  ให้เด็กๆทุกคนรู้จักความกตัญญูรู้คุณและให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  นส. ธนภรณ์ ทะศรีแก้ว เลขที่ 34 ชั้น ม. 6/3
  นส. วัชโรบล วุฒิ เลขที่ 40 ชั้น ม. 6/3

 34. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4908.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว กัณภิรมย์ เทพกัน เลขที่
  นางสาว ดารารัตน์ มูลแก้ว เลขที่
  ม.6/3

 35. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4904.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องนี้คือ..พวกเราอยากไปเที่ยวทะเลมากเพราะพวกเรารักทะเล
  จัดทำโดย
  นางสาวพัทรียา คีรีวรรณ เลขที่ 46
  นางสาววรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53
  ชั้น ม.6/3

 36. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4904.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องนี้คือ..พวกเราอยากไปเที่ยวทะเลมากเพราะพวกเรารักทะเล
  จัดทำโดย
  นางสาวพัทรียา คีรีวรรณ เลขที่ 46
  นางสาววรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53
  ชั้น ม.6/3

 37. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4888.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  จะได้ให้ทุกๆคนได้รุ้คุณค่าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ามีความรู้มากมาย

  นาย ภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ชั้น ม.6/3
  นส. ณัชชา เสนจอม เลขที่ 31 ชั้น ม. 6/3

 38. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4886.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]แนวคิด
  อยากให้เผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนต่อไป

  นาย ณฐพล นนท์เต็ม เลขที่ 6
  นาย นำโชค มะโนจิต เลขที่ 9

 39. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4812.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิดของเรื่องคือ ต้องการอยากให้ทุกคนปกป้องรักษาโลกของตนเอง ให้มีอากศบิสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมดี

  นางสาว จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี เลขที่ 47
  นางสาว ชัชฎาภรณ์ ก้อชนะ เลขที่ 48

 40. View on ShareSWF[gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4257.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  กฤษณะ 2
  ศุภษิต 20

 41. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4256.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  วรรณวิภา ดีวงค์ เลขที่ 37
  ศรินทิพย์ ทิศจันทร์ เลขที่ 41

  เกิดจากภาวะโลกร้อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: