ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/2


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.6/2ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

53 Responses

 1. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5232.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 2. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5213.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  แนวคิด

  ปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนขึ้น จึงอยากให้ทุกคนหันมาช่วยกันรักษาธรรมชาติและโลกของเราเอาไว้ค่ะ

  นางสาว ทัตพิชา มะโนแก้ว เลขที่ 35
  นางสาว ภิภาภรณ์ วงศ์พุทธคำ เลขที่ 44
  ม.6/2

 3. Uploaded on ShareSWF.com by Fuangfa_fews | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5204.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องมีอยู่ว่าว่านวารีเป็นเด็กที่ฟังคำสั่งสอนของแม่
  มีความกตุญญูรู้คุณ และมีมารยาท

  นางสาว กาญจนา ธารดำรง เลขที่ 32
  นางสาว พัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39

 4. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5189.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  View on ShareSWF

  จัดทำโดย
  นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 46 ชั้นม.6/2
  นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่53 ชั้นม.6/2

  แนวคิด เพื่อจะนำการทดลองไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

 5. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4898.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ธนิศร์ วุฒิชา เลขที่ 4 ม.6/2

 6. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5176.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นส.รัตติยากร เทพประสิทธิ์ เลขที่25
  นส ปาล์มฤดี จันคำ เลขที่ 31 ม6/2

  แนวคิด
  ต้องการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 7. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5101.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด การที่มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกันเป็นสิ่งทีดี ทำให้เรามีความสุข และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

  จัดทำโดย

  นางสาววาสนา อินสบหลม เลขที่ 49

  นางสาวอัฐนิยา เตชะนันท์ เลขที่ 55

  ชั้น ม.6/2

 8. View on ShareSWF
  [gigya width="630" height="500" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4866.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  นางสาว อุไรรัตน์ สอนนวลสี เลขที่30 ม.6/2
  นางสาว วิชิตา สกุลแก้ว เลขที่ 26 ม.6/2
  เนื่องจากโลกร้อนข้าพเจ้าจึงอยากให้คนทุกคนช่วยกันรักษาโลกของเราไว้ด้วยการปลูกต้นไม้

 9. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5093.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว ภัทราวรรณ โลราช เลขที่43
  นางสาววรมน หมื่นดาบ เลขที่46
  ม.6/2

 10. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5081.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิด ถ้าเวลาผู้ใหญ่เตือนเราเป็นเด็กก็ควรที่จะฟังท่าน เพราะว่าท่านเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนเรา

  จัดทำโดย

  นางสาว กมลชนก จับใจนาย เลขที่ 18
  นางสาว ภัทธิรา กุลณาวงศ์ เลขที่ 24
  ชั้น ม. 6/2

 11. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5056.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ตัวการ์ตูน

  จัดทำโดย

  นางสาว วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49

  นางอัฐนิยา เตชะนันท์ เลขที่ 55

  ชั้น 6/2

  ข้างล่างใส่หัวข้อผิดค่ะ

  v
  v
  v

 12. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5049.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิด เราไม่ควรว่าให้ผู้อื่นโดยที่ไม่มองตัวเราเอง

  จัดทำโดย

  นางสาวณัฐวรา ภัยยะราช เลขที่ 21

  นางสาวจิตราพร สิทธิยศ เลขที่ 33

  ชั้นม.6/2

 13. Uploaded on ShareSWF.com by MAM | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5047.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นางสาววาสนา อินสบหลม เลขที่ 49
  นางสาวอัฐนิยา เตชนันท์ เลขที่ 55
  เเนวคิด การรักเพื่อนเป็นของพื้นฐานของคนดี

 14. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5039.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว จุฬาลักษณ์ ราชบุตร เลขที่ 19
  นางสาว สรินยา คำมูลอินทร์ เลขที่27
  ม 6/2

 15. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5038.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว จุฬาลักษณ์ ราชบุตร เลขที่ 19
  นางสาว สรินยา คำมูลอินทร์ เลขที่27
  ม 6/2

 16. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4983.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายเศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ ม.6/2 เลขที่ 6
  นายภูกฤษ ดีปาละ ม.6/2 เลขที่ 14

  เอาอันนี้ครับ

 17. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4967.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นาย อนุวัฒน์ ก๋าแก้ว เลขที่16
  นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์วัง เลขที่ 50

 18. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4955.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด

  อยากให้ทุกๆคนได้รู้จักคำว่ารักและรู้จักผึกสมอง

  นส. พิชยา หมื่นหน่อ เลขที่40ชั้น ม.6/2
  นส. สุริยาภรณ์ อนุรส เลขที่ 28 ชั้น ม. 6/2

 19. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4901.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  อันนี้ต่อ บทเรียนการ์ตูนภาวะโลกร้อน นะคะ
  เป็นคำถามค่ะ

  นางสาวทัตพิชา มะโนแก้ว เลขที่ 35
  นางสาวภิภาภรณ์ วงศ์พุทธคำ เลขที่ 44
  ม.6/2

 20. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4900.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  อันนี้ต่อ บทเรียนการ์ตูนภาวะโลกร้อน นะคะ
  เป็นคำถามค่ะ

  นางสาวทัตพิชา มะโนแก้ว เลขที่ 35
  นางสาวภิภาภรณ์ วงศ์พุทธคำ เลขที่ 44
  ม.6/2

 21. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4900.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  View on ShareSWF

  แนวคิด
  ปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนขึ้น จึงอยากให้ทุกคนหันมาช่วยกันรักษาธรรมชาติและโลกของเราเอาไว้ค่ะ

  นางสาวทัตพิชา มะโนแก้ว เลขที่ 35
  นางสาวภิภาภรณ์ วงศ์พุทธคำ เลขที่ 44
  ม.6/2

 22. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4822.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  ทางกลุ่มของข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ว่าอยากให้เยาวชนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นในคราที่ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน

  จัดทำโดย

  นางสาวธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22

  นางสาวพิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41

  ชั้น ม.6/2

 23. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4866.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  เนื่องจากโลกร้อนกลุ่มของข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติ
  นางสาว วิชิตา สกุลแก้ว เลขที่26 ม.6/2
  นางสาว อุไรรัตน์ สอนนวลสี เลขที่30 ม.6/2

 24. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4863.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  เพื่อให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับความมีน้ำใจที่มีต่อกัน

  จัดทำโดย
  นส.ธิดารัตน์ สุวรรณมณี เลขที่ 36
  นส.วราลบักษณ์ องค์การ เลขที่ 48

  ม.6/2

 25. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4862.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]จัดทำโดย
  นางสาวพสิกา จันทา เลขที่ 38
  นางสาวสุนิศา คูณกลาง เลขที่ 52
  ม.6/2
  แนวคิดเรื่อง
  ต้องการให้ทุดคนหันมารักโลกและใส่ใจสิ่งแวดลอ้มให้มากๆๆ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของมนุษย์เรา

 26. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4838.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ส่งตัวการ์ตูน
  จัดทำโดย
  นางสาว ณัฐนันท์ นันทะเสน เลขที่ 20
  นางสาว ปารวี ทะนันไชย เลขที่ 23
  ม.6/2

 27. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4824.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  โดย
  นายชาญวิทย์ พรมมิ เลขที่ 2
  นายวีระพงษ์ ถามา เลขที่ 15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  เเรงบัลดาลใจ
  เราควรรักเเละเอาใจใส่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

 28. View on ShareSWF

  ทางกลุ่มของข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ว่าอยากให้เยาวชนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นในคราที่ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน

  จัดทำโดย

  นางสาวธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22

  นางสาวพิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41

  ชั้น ม.6/2

 29. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4801.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว จุฬาลักษณ์ ราชบุตร เลขที่ 19
  นางสาว สรินยา คำมูลอินทร์ เลขที่ 27
  ชั้นม. 6/2
  อุปสรรค์เยอะมากๆค่ะ แต่ก้ทำเส้ดจนด้าย เย้ๆๆ
  5555555555555555++++++++++++++++++

 30. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4797.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ชื่อ นางสาว หนึ่งฤทัย อภัยรุณ เลขที่ 54
  ชื่อ นางสาว สลิลทิพย์ มณเฑียร เลขที่ 51

  แนวคิด จาก เด็กเเนว ค่ะ

 31. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4795.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิด
  การทดลองวิทยาศาสตร์ในการสกัดคลอโรฟิลล์นี้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะมีภาพประกอบทำให้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นสามารถนำเป็นสื่อการเรียนการสอนกับเด็กๆได้

  จัดทำโดย
  น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่45
  น.ส.สุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่53
  ชั้นม.6/2

 32. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4793.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  นางสาวปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37
  นางสาวอภิชญา มงคล เลขที่ 29
  ม.6/2

  แนวคิดเรื่อง
  เพื่อต้องการให้ทราบว่าใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

 33. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4792.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด
  รถแข่งแมว เพราะว่า คัยที่ชอบความเร็วก็สามารถมาดูได้แล้วมีแบบผึกสมองเกี่ยวกับผักน้อย

  นาย กฤษฎี กาศโอสถ เลขที่1 ชั้น ม.6/2
  นางสาว ชนิดา นิลอุบล เลขที่ 34 ชั้น ม. 6/2

 34. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4791.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  จัดทำโดย
  นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง เลขที่ 3
  นายปฏิกรณ์ อินโองการ เลขที่ 5
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  แนวคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ การตามหาคนที่ใช่นั้นจะทำให้เราได้อยู่กับคนๆนั้นได้อย่างมีความสุข

 35. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4772.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาว ณัฐนันท์ นันทะเสน เลขที่ 20
  นางสาว ปารวี ทะนันไชย เลขที่ 23
  ม.6/2

  เเนวคิด

  ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ

 36. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4768.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวณัฐวรา ภัยยะราช เลขที่ 21
  นางสาวจิตราพร สิทธิยศ เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  ส่งงานเก่าค่ะคุณครู เดี๋ยวงานใหม่ตามมาค่ะ
  อย่าเพิ่งติดร ให้หนูนะค่ะ
  สงสารหนูเถอะค่ะคุณครู

 37. View on ShareSWF

  นางสาวณัฐวรา ภัยยะราช เลขที่ 21
  นางสาวจิตราพร สิทธิยศ เลขที่ 33 ชั้น ม. 6/2

  ส่งงานเก่าค่ะที่ค้างส่งค่ะ
  เดี๋ยวงานใหม่ตามมาค่ะ ไม่นานค่ะอย่าเพิ่งติดร ให้หนูนะค่ะ
  สงสารหนูเถอะ

 38. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4763.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิดของเรื่องมีอยู่ว่า ทำให้เรารู้จักสัตว์น้ำว่ามีอยู่หลายชนิด
  สัตว์น้ำแต่ละตัวมีความาน่ารักในตัวของมันเอง

  นางสาว อภิชญา มงคล เลขที่ 29
  นางสาว ปวีณา กรุณาก้อ เลขที่ 37

 39. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4760.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  ผมนาย ธีระวัฒน์ แต้กุล เลขที่ 17
  ผมนาย อนุสรณ์ จันสอง เลขที่ 8

  เราสองคนได้นำงานมาส่ง อาจารย์ คนสวยแล้ว คับ ผม

  ส่วนแนวคิดนะคับ ก็ได้จาก การไม่ทำงานในห้องเรียน จนเป็น
  ดินพอกหางหมู

  เลยได้กลับมาทำที่บ้าน เอง และเกิดความ ร้อนมากๆเลยย

  ได้เเนวคิดใหม่ๆ คือ การตัดไม้ทำลายป่านั้นเองง

  ทำให้โลกร้อ น อย่างไร ติดตามชมได้ ใน

  งานชิ้นนี้ คับ อาจารย์ 555+

 40. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4756.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่อง

  ปัญหาโลกร้อนนั้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน หากเรามัวแต่นั่งร้องไห้ ไม่คิดที่จะทำอะไรเลย ปัญหามันก็ไม่หมดซักที
  แตหากเราช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น โลกของเราก็ไม่ต้องร้อนอีกต่อไป

 41. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4751.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องมีอยู่ว่าว่านวารีเป็นเด็กที่ฟังคำสั่งสอนของแม่
  มีความกตุญญูรู้คุณ และมีมารยาท

  นางสาว กาญจนา ธารดำรง เลขที่ 32
  นางสาว พัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39

 42. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4751.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องคือว่าวารีเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และไม่เถียงเมื่อพ่อแม่ใช้งาน เป็นเด็กที่มีมารยาทรู้คุณกตัญญู

  นางสาวกาญจนา ธารดำรง เลขที่ 32
  นางสาว พัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39

 43. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4751.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  แนวคิดของเรื่องคือว่าวารีเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และไม่เถียงเมื่อพ่อแม่ใช้งาน เป็นเด็กที่มีมารยาทรู้คุณกตัญญู

  นางสาวกาญจนา ธารดำรง เลขที่ 32
  นางสาว พัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39

 44. นักเรียนค่ะ งานบทเรียนการ์ตูนต้องประกอบด้วย
  1.เนื้อเรื่องการ์ตูน
  2.แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง
  3.ผู้จัดทำนะคะ

 45. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4746.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นายชาญวิทย์ พรมมิ เลขที่ 2
  นายธนิศร์ วุฒิชา เลขที่ 4
  นายวีระพงษ์ ถามา เลขที่ 15

  เเรงบัลดาลใจ
  เราผู้เป็นลูกควรเอาใจใส่พ่อเเม่
  ดูเเลท่านเมื่อท่านชราภาพหรือป่วย
  เท่านี้ก็จะทำให้พ่อเเม่ภาคภูมิใจในตัวเรา

 46. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4746.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย ชาญวิทย์ พรมมิ เลขที่ 2
  นาย ธนิศร์ วุฒิชา เลขที่ 4
  นาย วีระพงษ์ ถามา เลขที่ 15
  ชั้นม.6/2

  เเรงบัลดาลใจ
  เเม่คือผู้ให้เราเสมอ
  ดังนั้นเมื่อยามท่านมีทุกข์หรือเเก่ชราลง
  เราผู้เป็นลูกควรช่วยกันดูเเลท่าน
  เหมือนกับที่ท่านเคยดูเเลเรามาก่อน

 47. Uploaded on ShareSWF.com by FaiiDream | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4737.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาวพิมพิไล ไชยสา เลขที่ 42
  นางสาววรรฯวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่ 47

  แนวคิดของเรื่อง
  นำการ์ตูนแบบวัยรุ่น มาใช้ในบทเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจ

 48. Uploaded on ShareSWF.com by Belly | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4743.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายเฉลิมชัย ไวริม เลขที่ 11
  นายจาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10

 49. Uploaded on ShareSWF.com by FaiiDream | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4738.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายเฉลิมชัย ไวริม เลขที่11
  นายจาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10
  ชั้นม.6/2

 50. Uploaded on ShareSWF.com by FaiiDream | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4737.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาวพิมพิไล ไชยสา เลขที่ 42
  นางสาววรรณวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่ 47
  ชั้น ม. 6/2

  แนวคิดเรื่อง
  นำการ์ตูนแบบวัยรุ่น มาใช้ในบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจ

 51. Uploaded on ShareSWF.com by FaiiDream | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4738.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายเฉลิมชัย ไวริม เลขที่ 11
  นายจาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10

 52. Uploaded on ShareSWF.com by FaiiDream | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4737.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นางสาวพิมพิไล ไชยสา เลขที่ 42
  นางสาววรรณวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่ 47

  แนวคิดของเรื่อง

  นำการ์ตูนแบบวัยรุ่น มาใช้ในบทเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจ

 53. View on ShareSWF
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4740.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย
  นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง เลขที่ 3
  นายปฏิกรณ์ อินโองการ เลขที่ 5
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

  แนวคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ การตามหาคนที่ใช่นั้นจะทำให้เราได้อยู่กับคนๆนั้นได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: