ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.61


ส่งงานบทเรียนการ์ตูนม.ม.6/1ที่นี่คะ
ให้นักเรียนส่งงานของนักเรียนที่นี่โดยนำลิ้งมาวางไว้พร้อมเขียนชื่อ เลขที่ห้องพร้อมแสดงแนวคิดของชิ้นงาน ให้เรียบร้อยคะ ให้นักเรียนคัดลอก codeนี้ไปวางด้วยพร้อมลบจุดระหว่าง.[.ออกและเปลี่ยนตัวเลขชื่อหน้า.swfให้ตรงกับของนักเรียนคะ .[.gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/3550.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]ชื่อเรื่อง แนวคิด ผู้จัดทำ ครูนก

28 Responses

 1. http://www.shareswf.com/media/games/swf/5583.swfUploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation
  gigya width=”430″ height=”380″ src=”http://www.shareswf.com/media/games/swf/5583.swf” quality=”high” wmode=”transparent” allowScriptAccess=”samedomain” ]

  จัดทำโดย

  นางสาว กัลย์สุดา ช่วยพยุง เลขที่ 21
  นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง เลขที่ 39

  ชั้นม.6/1

  แนวคิด

  – เพื่อตอบสนองอารมณ์สำหรับคนที่โกรธปลาหมึกพอ
  – เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เวลาทำอะไรไม่ได้ก็โทษว่าคนโน้น คนนี้ สำนวน ที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง………

 2. Uploaded on ShareSWF.com by Tanapa | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5130.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]นาย โสภณ อินน้อย เลขที่ 12

  นาย ธนะกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร เลขที่ 17
  ม.6/1

 3. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5106.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดคือในปัจจุบันคนส่วนหนึ่งมักรังเกียจและมองในแง่ที่ไม่ดีในสิ่งผิดปกติ..ซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆในตัวมันก็ได้
  จัดทำโดย
  นางสาวพบพร คณาพิบาล เลขที่ 45
  นางสาวอรพรรณ ขัติวงศ์ เลขที่ 50
  ม.6/1

 4. [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5054.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เล่นเกมมากไม่ดีนะครับ!!!

  นาย ณัฐพันธุ์ อินต๊ะเม้า เลขที่ 4 ม.6/1
  นาย พีร์ หล่อวัฒนา เลขที่ 7 ม.6/1

 5. Uploaded on ShareSWF.com by MAM | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4906.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  มณฑิรา ตรงติ๊บ เลขที่ 31 ม 6/1
  ผการัตน์ วังยศ เลขที่ 29 ม 6/1
  เเนวคิดคือความรักที่ยิ่งใหญ่ คือรักจากครอบครัว !

 6. Uploaded on ShareSWF.com by Tanapa | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5043.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นางสาวธนาภา วงศ์วิเศษ เลขที่ 25
  นางสาวครองขวัญ เจดีย์วุฒิ เลขที่ 43 ม.6/1

 7. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/5037.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นาางสาว กัญญาลักษณ์ เสนาหมืน เลขที่ 20
  นางสาว ณัฐธิดา ศรีทอง เลขที่ 24
  ม.6/1

 8. Uploaded on ShareSWF.com by infinity | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4993.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่องคือในปัจจุบันเยาวชนไทยเริ่มที่จะมีคุณธรรมน้อยลง พวกหนูจึงทำเรื่องหนูนิดเด็กดีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนไทยทุกคนค่ะ

  นางสาว พุทธิดา แซ่โฟ้ง เลขที่46
  นางสาว เฟื่องฟ้า ปันติ๊บ เลขที่ 47

 9. Uploaded on ShareSWF.com by sai | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4953.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว กนกวรรณ อุ่นอก เลขที่ 19

  นางสาว กัลย์สุกา กาโน เลขที่ 22

 10. Uploaded on ShareSWF.com by sai | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4943.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย สรรพวัต พรหมพิทักษ์ เลขที่ 10
  นาย ปวริศร ขันตี เลขที่ 18

 11. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4937.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นายวิทยา เมฆะ เลขที่ 9
  นายเรวุฒิ สุปินะ เลขที่14
  ชั้นม.6/1

 12. Uploaded on ShareSWF.com by anonymous | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4936.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิด ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด
  บ้านเราอากาศสดใส ไร้มลพิษ ช่วยกันลดมลพิษนะค่ะ

  น.ส.รัตนาภรณ์ ปุกคำดี เลขที่ 32
  น.ส.อิสราวดี สีโน เลขที่ 41
  ม.6/1

 13. Uploaded on ShareSWF.com by benzarongyen | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4934.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นาย ทนงศักดิ์ ธรรมไชย เลขที่ 5
  นาย ธนกฤต กาบคำ เลขที่ 6
  ม.6/1

 14. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4935.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน เลขที่ 36
  น.ส. อัญติยา ทองปัญญา เลขที่ 40
  ม.6/1

 15. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4932.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว เวธกานต์ อุปจักร์ เลขที่ 34
  นางสาว นิจฉรา ขันทะยศ เลขที่ 26
  ม.6/1

 16. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4925.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาว พรรัตน์ จันทร์คำ เลขที่ 30

  นางสาว ศมลชนก ล้อจิตติกุล เลขที่ 35

  ชั้น ม. 6/1

 17. Uploaded on ShareSWF.com by mirumoo | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4910.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาว ชนาภา ดู่อุด เลขที่23
  นางสาว วรรณชนก ธรรมไชย เลขที่ 33
  ชั้นม.6/1

 18. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4903.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  จัดทำโดย

  นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว เลขที่ 42
  นางสาวสุรางคนา ปางแก้ว เลขที่ 38

 19. Uploaded on ShareSWF.com by auun_earthen | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4902.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

 20. Uploaded on ShareSWF.com by bobeat | Upload your own Flash Animation

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4869.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นางสาว นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย เลขที่ 27
  นางสาว สุกัญญา อุดราช เลขที่ 37
  ม.6/1

 21. View on ShareSWF

  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4828.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  หากเรามีความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเหมือนเจ้าเต่า..ก็จะทำให้เราฝ่ามันไปได้อย่างง่ายดาย
  สร้างสรรค์โดย…
  นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ เลขที่ 15
  นางสาวอนิสา ปันทา เลขที่ 49
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 22. Uploaded on ShareSWF.com by mariomine | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4770.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  โดย
  นาย วรายุทธ ถาตา เลขที่ 8
  นาย สิทธิพันธ์ กาบคำ เลขที่ 11
  ชั้น ม.6/1

  แนวคิด ทุกสิ่งทุกอย่างบนชายหาดควรรักษาไว้ให้สรรพสัตว์ได้อาศัย ได้ชื่นชมคุณค่าและความงามร่วมกัน

 23. Uploaded on ShareSWF.com by AMMNINYO | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4779.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]
  นาย คณิน พูใบ เลขที่ 2
  นางสาว เขมมิกา เข็มทอง เลขที่ 44
  พยามสุดๆแล้วครับช่วยโหวดให้ด้วยT^T
  แนวคิดของเรื่องคืออย่าทนงตนว่าเก่ง
  เพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้า

 24. Uploaded on ShareSWF.com by wutthichai | Upload your own Flash Animation
  [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4766.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  เราควรช่วนกันรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนที่มันจะไม่เหลืออยู่

  นายปรีชา แซ่ท้าว เลขที่ 3
  นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่ 16
  6/1

 25. Uploaded on ShareSWF.com by Weawdao_01 | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4742.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีตนชัย เลขที่ 28
  นางสาวแววดาว มงคล เลขที่ 48

  แนวคิดของเรื่อง
  การที่เรามีความพยายาม ความสำเร็จก็จะเกิดตามมา เหมือนกับนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำ

 26. Uploaded on ShareSWF.com by Weawdao_01 | Upload your own Flash Animation [gigya width="430" height="380" src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/4742.swf" quality="high" wmode="transparent" allowScriptAccess="samedomain" ]

  แนวคิดของเรื่อง คือความพยายาม เมื่อเรามีความพยายามความสำเร็จก็จะตามมาเหมือนกับนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำ

  นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีตนชัย เลขที่ 28
  นางสาวแววดาว มงคล เลขที่ 48

 27. Uploaded on ShareSWF.com by sai | Upload your own Flash Animation

  ผการัตน์ วังยศ เลขที่ 29
  มณฑิรา ตรงติ๊บ เลขที่ 31
  ม6/1

  เเนวคิด หมีน้อยเเสนสวยพร้อมช่วยเหลือ ทุกคน ค่ะ -*-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: