การสร้างปุ่ม


โปรแกรมนาโมฟรีโมชั่น สามารถสร้างปุ่มให้คลิกได้เหมือนกับflash นักเรียนลองสร้างดูนะคะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนางานของนักเรียนให้มีความหลากหลาย และมีการโต้ตอบ กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

href=”http://www.scribd.com/doc/35908600″>http://www.scribd.com/doc/35908600

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: