โปรแกรมภาษาC#


  1. คาบแรกให้นักเรียนรู้จักโปรแกรมภาษา C#โดยให้นักเรียนศึกษาโปรแกรมและตอบคำถามลงในใบงานที1
  2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ สร้างฟอร์ม  และการใช้เครื่องมือต่างๆ ตามครู
  3. ให้นักเรียนสร้างงานตามแบบใบงานที่ 2
  4. ให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานที่ 3
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: