อบรมC#ของสสวท.


สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. อบรมครูหลักสูตรการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและครูผู้สอนสาระอื่นในเขตใกล้เคียงได้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ สาขาคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๐ คน ในการอบรมได้จัดกลุ่มให้ครูที่เข้ารับการอบรมตัวข้าพเจ้าเองได้อยู่กลุ่มดาวเขียวดวงเดียว พร้อมกับเพื่อน 4 คนคะ ในการอบรมเป็นการอบรมในระบบทำงานกลุ่ม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างภาษาC#และโปรแกรมลำดับ  การแก้ปัญหา การกำหนดเงื่อนไข  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ตัวแปรแถวลำดับ  โปรแกรมย่อย กราฟิก การจัดเก็บข้อมูลแบบอาเรย์ การออกแบบพัฒนาโครงงาน การนำเสนอผลงานของกลุ่มและการจัดทำแผนการขยายผล
ในการวางแผนการขยายผลข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะนำมาจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553 นี้เลย พร้อมๆกับใช้social media ไปด้วย
คุณครูที่อยู่กลุ่มเดียวกัน คะ

  1. นายเพชรสถิตย์  แสงประทีปทอง      
  2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย                      
  3. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ                       
  4. นางดวงพร  มูลนิยม                            
  5. นางสาวอริศรา  สะสม         

กลุ่มดาวเขียวหลงฟ้า (สำนักเขาเหลียงซาน)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: