ประชุมโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพท.น่าน เขต 1


ได้หนังสือเชิญ จากสพท น่านเขต 1 ให้ไปขยายผลการอบรม ส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรของ สพท น่านเขต ในการที่จะนำ ไปอบรมให้ครูผู้สอน ตามโครงการอบรมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สพท.น่าน เขต 1จำนวน 4 รุ่น จากการประชุมไ้ด้ข้อยุติว่า จะอบรมให้กับคุณครูจำนวน สี่วัน แบ่งวิทยากรห้องละ 5 คนจำนวน 4 รุ่นจากการขยายผลครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกันทำให้ได้รู้จัก Social Media
ซึ่งมีความสามารถหลากหลายแตกต่างจากที่ได้อบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้โดยในการอบรมครั้งนี้จะใช้ http://www.ning.com ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการสร้างบล็อก เป็นไซต์หลักในการอบรม
โดยเน้นให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ครูสร้างไซต์ ning.com ของตนเองสำหรับจัดการเรียนการสอน ลงทะเบียน feakbook สำหรับติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงทะเบียนอีเมล ของ pil.in.thเพื่อใช้สื่อต่างๆในเว็บ และ ลงทะเบียนใช้ Photo peach สำหรับเก็บภาพต่าง ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: