โครงงานคอมพิวเตอร์


    ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนเรา มากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันสะดวกสบายขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ ทำให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งในการเรียนรู้ และก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่าย โยงใยทั่วโลก ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษาคือก่อให้เกิดกระแสข่าวสารข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูลทำให้การเรียนรู้มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ และพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

การสร้างงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  ทำเป็น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพของนักเรียน ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  และเป็นการเรียนรู้กันและกัน  อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุ่งเน้นและกระตุ้นให้เกิดการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพ

Hello world!


Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

%d bloggers like this: