อบรม SocialMedia


 

ตอน อบรมSocialMedia

จากที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน.ได้รับสมัครครูทั่วประเทศเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นวิทยากรในการขยายผลปีต่อไปนั้น ตัวข้าพเจ้กาได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วยในวันแรกของการอบรมได้มีพิธีเปิดโดย ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  รองเลขาธิการ สพฐ. กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีการเสวนาโดยผู้มีความรู้ในแวดวงของSocial Media ภาคเอกชน อาทิ คุณปรเมศวร์ มินศิริ  คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ คุณกล้า ตั้งสุวรรณ คุณเก่ง กติกา สายเสนีย์  คุณอภิสิทธิ์  ตรุงกานนท์ ในการเสวนา ได้รับความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

เกี่ยวกับ Social Media ได้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า Social Media เป็นสื่อสังคม เป็น Social network เครื่อข่ายสังคม ใช้เขียนข่าวง่ายๆ  ดังแล้วมีค่าโฆษณา

 จากประเด็นคำถามแรกในการเสวนาที่ว่า การสร้างบล็อกเป็นแฟชั่นหรือไม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้ให้แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า   การที่จะเป็นแฟชั่นก็คืออะไรที่ใช้แป็บๆแล้วมีก็จะหายไป แต่ Social Media ไม่ได้หายไปไหนมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ความสามารถมากขึ้น มีคนใช้มากขึ้น และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  Social Media เป็นแหล่งความรู้ที่คนมากมายช่วยกันสร้างขึ้น ซึ่งอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้ต้องมีวิจารณญานใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และช่วยกันแก้ไขแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง  Social Mediaสามารถช่วยยกระดับการศึกษาได้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การเล่นเกม คุยกับเพื่อนๆในเรื่องที่ตนเองสนใจ ใช้แสดงความคิดเห็น

ในประเด็นคำถาม เราจะนำ Social Media สู่การเรียนการสอนได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมเสวนาให้แนวคิดไว้ดังนี้  ในการทำโฆษณาเขาจะมองว่าพฤติกรรมกลุ่มคนมีพฤติกรรมอย่างไร เขาถึงจะนำมาทำโฆษณาซึ่งทำให้ตรงจุด มีคนสนใจดังนั้นในการที่จะนำSocial Mediaมาใช้ในการเรียนการสอนต้องดูที่พฤติกรรมของเด็กว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับ Social Media อย่างไร ใช้เล่นเกม  ใช้คุย ซึ่งก็ควรที่จะรู้เท่าทันเด็กแล้วนำสิ่งนั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น เกมพิมพ์ดีด เกมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางครั้งอาจจะใช้Social Media ที่มีอยู่แล้ว เช่นเว็บครูบ้านนอก เกมแอร์ไลน์แมนเนเจอร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในอินเทอร์เน็ต จากการที่นักเรียนใช้งานการค้นหาในgoogle หาสิ่งที่ต้องการแล้ว จบ แต่ Social Media นำไปใช้ให้เด็กมีความสามารถในการค้นเพิ่มขึ้น ค้นหาในgoogle,youtube นอกจากนี้ยังสามารถสอนในเรื่องที่นักเรียนสนใจทำให้มีความรู้มากขึ้น รู้จักที่จะเผยแพร่ ในสิ่งที่ตนเองสนใจให้คนอื่นได้รู้ได้เห็น พัฒนาปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นไป ทำให้เด็กรู้จักใช้ข้อมูลต่างๆ ที่มีคนอื่นๆแชร์ไว้ ครูไปสอน นำไปใช้ สอนให้นักเรียนจัดทำข้อมูล  แบ่งปันข้อมูลของตนเองให้กับคนอื่นๆนำไปใช้  ใน Social Media ยังเป็นที่วัดจุดเด่นจุดด้อยของครู นักเรียน เพราะมีการแสดงความคิดเห็น ให้แต่ละคน ให้เราได้ทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  สรุปแล้วการนำ Social Media ไปใช้ในการเรียนการสอนควรที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมกับครูผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อม โรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสูงสุดนั่นเอง

ในประเด็นคำถาม การนำเสนอเนื้อหา ให้กับนักเรียนทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจและอยากนำไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมเสวนาให้แนวคิดไว้ดังนี้ สังเกตว่าในการคุยกัน ถ้าคนเราได้กินอิ่น มีอาหารที่มีอรรถรส จะทำให้การคุยกันได้อรรถรสที่ดียิ่ง การนำเสนอเนื้อหาก็เช่นเดียวกัน ควรที่จะรู้จักนักเรียนความสามารถของนักเรียน การรับรู้ ภาษาที่ใช้  สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักเรียน มีความสนใจในเนื้อหามากขึ้น สรุป ในการที่นำเสนอบทเรียนต่างๆ ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะเนื้อหาใหม่ๆ ควรที่จะดูพฤติกรรมนักเรียนด้วย ควรที่จะรู้ธรรมชาติของนักเรียน การรับรู้ และภาษาที่ใช้ควรจะเป็นกันเอง ใช้ภาษาง่าย ๆ หรือบางทีอาจจะต้องใช้ โดยการให้นักเรียนบอกต่อกันเอง เน้นการรับรู้ ระยะเวลา

ในประเด็นคำถาม ทำไมใช้ wordpress  ผู้เข้าร่วมเสวนาให้แนวคิดไว้ดังนี้  ในการที่จะใช้อะไรแล้วแต่ใครจะถนัด โดยต้องใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรา สรุป ในการที่จะใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ไม่ควรที่จะเน้นไปตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งบางทีนักเรียนเองอาจจะมี Social Media บางตัวอยู่แล้ว ก็ควรที่จะเอื้อให้กับผู้เรียน ให้ใช้ตัวที่นักเรียนถนัดต่อไป แม้จะไม่ใช่ตัวที่เราได้รับการอบรมครั้งนี้ก็ตาม

ในประเด็นคำถาม Social Media  พัฒนาไปถึงไหนผู้เข้าร่วมเสวนาให้แนวคิดไว้มากมาย

บรรยากาศในการจัดทำผลงานของกลุ่มคะ

//
//

2 Responses

  1. ขอบคุณค่ะ คำชมเป็นกำลังใจให้ตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนได้มากเลยค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่า ยังไม่เก่ง ต้องศึกษา และพัฒนา อย่างเป็นระบบ โดยการใช้การวิจัยในชั้นเรียนต่อไปค่ะ

  2. ได้แวะเข้ามาอ่าน มาชม ผลงานแล้ว ขอชมว่า เก่งมากครับอาจารย์ / เอนก สทร.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: