ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์จากเอกสารต่อไปนี้

เอกสารเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโครงงาน

หมายเหตุ

หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยใช้ระบบแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ หรืออาจจะสอบถามครูได้โดยตรง หรืออาจจะสอบถามผ่านทาง Facebook หรือ Twitter ได้เลยนะคะ

About these ads

63 Responses

 1. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  นางสาวปองกานต์ พลธนะ เลขที่ 29 ม.6/4
  นางสาวรัญญา สายโยน เลขที่ 44 ม.6/4
  นางสาวชุติกาญจน์ ภูปาน เลขที่ 47 ม.6/4

 2. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 3. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 4. [...] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 5. [...] ที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 6. [...] ที่มาhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. ป้ายกำกับ ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ หมวดหมู่ โครงงานคอมพิวเตอร์, Uncategorized [...]

 7. การทำยากพอสมควรค๊ะ แต่ก็มีเพื่่อนที่คอยให้แนะนำ

  น.ส.สุพัตรา เขียวสมบัตร เลขที่ 29 ม.6/7

 8. น.ส.นฤมล สิงห์ฆะทวีทรัพย์ ม.6/7 เลขที่26
  จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจค่ะ

 9. น.ส. มณีรัตน์ อาจสา เลขที่32 ชั้นม 6/7
  จากที่ได้เรียนเกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ ดิฉันสรุปได้ว่า โครงงานอยู่ในรูปแบบอิสระขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ที่จะศึกษาและอยู๋กับทักษะของแต่ละคน

 10. สนุกค่ะคุณครูสอนเข้าใจดีมากค่ะ

  น.ส ชลลดา พลทามูล เลขที่ 33 ม.6/7

 11. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ [...]

 12. [...] ที่มาhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 13. ได้รูความหมายของโคงงานคอมพิวเตอร์ โครงสร้างต่างๆ ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น และรู้ว่าโครงสร้างงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง

  น.ส สุภาภรณ์ เขินแก้ว เลขที่ 30 ม.6/7

 14. ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

  นาย ภาณุพงศ์ ทำเพียร เลขที่6 ม.6/7

 15. [...] แหล่งที่มา kruarisara.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in [...]

 16. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 17. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 18. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « เรื่องการนำรูปภาพเข้าสู่บล็อก [...]

 19. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in โครงงานคอมพิวเตอร์ and tagged ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์. Bookmark the permalink. ← การนำภาพเข้าสู่บล็อก [...]

 20. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 21. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 22. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 23. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 24. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 25. ได้ความรู้มากๆๆ เกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์

  นาย ปริญญา มหาวงค์ เลขที่ 24 ชั้น 6/6
  น.ส เจนจิรา ยาวิละ เลขที่38 ชั้นม.6/6

 26. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]

 27. [...] ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ [...]

 28. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

 29. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 30. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 31. พวกเราคิดว่า การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และปฎิบัติได้อย่างอิสระ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน มีความคิอริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  นางสาว นิศาชล ฉิมเวช เลขที่ 26
  นางสาว อรพรรณ เงินสร้อย เลขที่ 40
  ม.6/1

 32. การที่หนูได้ศึกษาความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้หนูมีทัศนคติที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมากค่ะ

  น.ส.นันทิตา ทุ่งสี่ เลขที่ 24 ม6/1
  น.ส.บงกชกร ปริกเพชร เลขที่ 27 ม6/1

 33. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

  น.ส.พรกนก พูลน้อย เลขที่31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 34. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้ทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 35. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 36. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 37. [...] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… ความหมายและ [...]

 38. [...] โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลักการทำโครงงาน kruarisara.wordpress.com [...]

 39. [...] http://kruarisara.wordpress.comโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข [...]

 40. [...] ที่มา http://kruarisara.wordpress.com [...]

 41. [...] Facebook หรือ Twitter ได้เลย http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… โครงงาน (Project Approach) คือ [...]

 42. [...] http://kruarisara.wordpress.com/ [...]

 43. จากที่ผมได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นครับ

 44. [...] คลิกดูเพิ่มเติมที่ http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 45. จากที่ได้ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์มา ทำให้พวกเราได้รู้ว่าการทำบล็อกนั้นง่ายมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
  นางสาวขวัญหทัย กองคำบุตร เลขที่ 14
  นางสาวชญานิศ อุปนันท์ เลขที่ 17
  นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 30
  ชั้นม.6/1(พ)

 46. [...] อ้างอิงโดยhttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 47. [...] http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 48. ดีค่ะ ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่ามีที่มาของคอมพิวเตอร์อย่างไร

  นางสาว เกศศิริน ชุ่มวงศ์ เลขที่ 25
  นางสาว พัชรวลัย กาวี เลขที่ 35
  นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข เลขที่ 45
  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 49. จากการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ทำให้เราได้ฝึกทักษะการพัฒนาเวปไซต์ ซึ่งก่อนที่จะทำนั้นเราต้องศึกษาความหมายของโครงงานก่อนให้เข้าใจ

  นายกฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13 ม 6/3
  นายภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ม 6/3
  นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32 ม 6/3

 50. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ พวกเราจะนำไปพัฒนาผลงานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น

 51. [...] read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← [...]

 52. [...] click read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 53. [...] click read more http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 54. [...] ที่นี่ดูต่อได้จ้าาา This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! LikeBe the first to like this post. [...]

 55. [...] และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข click read morehttp://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Hello world! [...]

 56. [...] คลิกดูเพิ่มเติมที่ http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0… [...]

 57. ดี

 58. ดี

 59. ขอบคุณมากค่ะช่วยได้มากที่เดียวค่ะ

 60. บอกชื่อ เลขที่ ห้องด้วยคะ เดี๋ยวจะให้คะแนนค่ะ
  ครูอริศรา

 61. จากที่หนูได้ศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีโครงสร้าง ลักษณะการทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคล้ายๆกับโครงงานอย่างอื่น จึงเข้าได้ง่ายขึ้นค่ะ

 62. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเขียนชื่อ สกุลเลขที่ ห้องให้ชัดเจนด้วยนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers